PACE: een Europees grensoverschrijdend project voor gezinnen

Het PACE project (Providing Access to Childcare and Employment) wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. Dit grensoverschrijdende EU project wil werkzoekende ouders ondersteunen in hun traject naar werk door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap naar werk te begeleiden. PACE wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De belangrijkste doelstelling van het PACE project is om tegemoet te komen aan twee belangrijke uitdagingen voor kwetsbare gezinnen: (1) de toegang tot kinderopvang verbeteren en (2) de toegang tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om trainingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met name voor ouders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. PACE wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. 

Contact

an.piessens@kdg.be

 • Financiering: Interreg 2 Zeeën
 • Duur onderzoek: juli 2016 – september 2020
 • KdG-medewerkers: An Piessens, Dietlinde Willockx, Els Biessen, Mieke Jacomen

PACE in het 2 zeeën-gebied: 4 landen, 12 project partners, 1 doelstelling

Op deze kaart zijn de 12 project partners in het PACE project aangeduid. Het betreft o.a. Belgische en Britse lokale en regionale overheden, Franse en Nederlandse gemeenschapscentra, en Vlaamse hogescholen. Tijdens de komende 4 jaar zal iedere deelnemer zijn expertise inbrengen om oplossingen te ontwikkelen voor een betere toegang tot kinderopvang, zodat ouders in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, om werk te zoeken, te solliciteren, en uiteindelijk om betaald werk te vinden.

3 belangrijkste onderdelen van het PACE project

Nieuwe en meer toegankelijke vormen van kinderopvang uittesten

 • Door in flexibele/eenmalige kinderopvangplaatsen te voorzien.
 • Door ouders meer te betrekken bij de kinderopvang.

Nieuwe methoden uittesten om de toegang tot betaald werk te bevorderen

 • Door in samenwerking met lokale partners de toegang tot werk te vergemakkelijken.

 • Door middel van persoonlijke mentoring en het ontwikkelen van vaardigheden ouders voor te bereiden op het vinden van betaald werk.

Het PACE model zodanig ontwikkelen dat het ook op de lange termijn kan blijven werken

 • Door focusgroepen met beleidsmakers en betrokken organisaties te organiseren.

 • Door een haalbaarheidsstudie uit te voeren, met aanbevelingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde focus groepen, om het PACE project op lange termijn verder duurzaam uit te rollen.  

PACE is in de verschillende hogergenoemde kinderopvangcentra van start gegaan en zal lopen tot september 2020. De pagina van het project zal regelmatig worden geactualiseerd.

Partners in het PACE project

Belgie

Frankrijk

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend