“Mijn vierkante meter is niet de jouwe” - PWO Maatwerk

Praktijkonderzoek naar kansen om de prestaties van Vlaamse leerlingen op het vlak van meten en metend rekenen te versterken.

In mei 2016 vond de derde peiling naar de eindtermen wiskunde eind lager onderwijs plaats. Zoals in eerder internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek bij andere leeftijdsgroepen kwam ook uit deze peilingstoetsen duidelijk naar voren dat de wiskundeprestaties van Vlaamse leerlingen verzwakken (AHOVOKS, 2017). Wanneer we kijken naar achtergrondkenmerken van leerlingen, worden de peilingsresultaten zelfs nog negatiever: leerlingen uit lage sociaal-economische milieus maken significant minder kans om de eindtermen te halen dan kinderen uit een gemiddeld milieu, die op hun beurt ook minder kans maken dan kinderen met een hoge sociaal-economische achtergrond.

Met dit PWO-onderzoek willen wij (toekomstige) leerkrachten de nodige kennis en ondersteuning bieden om dit probleem het hoofd te bieden. We richten ons op het zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende peilingsresultaten, meer specifiek voor de inhouden rond herleidingen (domein meten en metend rekenen). Het zwakste peilingsresultaat van 2016 werd immers gevonden voor de toets “Betekenisvolle herleidingen”, waar slechts 39% van de leerlingen de eindtermen behaalt. In het onderzoeksproject reageren we op drie mogelijke verklaringen voor de zwakke resultaten op herleidingen en voor de grote sociaal-economische verschillen tussen leerlingen: geen goede aanpak van het werken met herleidingstabellen, te weinig aandacht voor concrete meetervaringen en een te snelle overgang naar abstracte oefeningen, en keuzes voor referentiematen die niet afgestemd zijn op de leefwereld van de kinderen.

We zetten in op het ontwikkelen van materialen die in de klascontext gebruikt kunnen worden om tegemoet te komen aan deze mogelijke oorzaken. We delen daarvoor het project op in twee grote deelstudies. In de eerste deelstudie focussen we op het ontwikkelen van een Toolkit die scholen kunnen gebruiken om te werken met referentiematen bij een divers leerlingpubliek. In de tweede deelstudie bouwen we verder op deze Toolkit bij het ontwikkelen van een lessenreeks meten en metend rekenen waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de onderbouwde overgang van het werken met de concrete referentiematen naar het inzichtelijk kunnen uitvoeren van herleidingen.

Contact

greet.peters@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/11/2019 - 31/08/2021
  • Medewerkers: Greet Peters, Kim Ibens en Mart Doms

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend