KdG roept op om ongedoopte leraren meer kansen te geven in het katholiek onderwijs

Open brief aan onze beleidsverantwoordelijken

Minister Hilde Crevits
De heer Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Mevrouw Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!

Weggegooid talent

Feiten en cijfers

Als studenten aan de Karel de Grote Hogeschool vernemen we meermaals in de media dat er een enorm tekort is aan leerkrachten en dat dit probleem in de nabije toekomst enkel maar nijpender wordt. Men schat dat er in Antwerpen tegen 2020 een 1200 tot 1600 leerkrachten kleuter en lager onderwijs tekort zullen zijn. Het tekort aan leerkrachten secundair onderwijs zou ongeveer 250 leerkrachten bedragen.

Wij horen ook - volgens ons alvast terecht – de oproep om meer studenten met een migratieachtergrond de lerarenopleidingen te laten instromen én met succes te laten uitstromen. Het leidend idee hierachter is dat onderwijs aan jonge mensen vandaag een venster op de superdiverse samenleving moet zijn. Dat lijkt ons niet onterecht.

De instroomcijfers van onze eigen KdG-lerarenopleiding zijn ook zorgwekkend. Het procentueel aandeel van studenten met migratieachtergrond die een lerarenopleiding starten is laag. Voor  het kleuteronderwijs bedroeg het aandeel van jongeren met migratieachtergrond over de laatste 3 academiejaren zo’n 8,5%, voor het lager onderwijs 7,5% en voor het secundair onderwijs slechts 14%. Dit zijn lage cijfers als men vergelijkt met het gemiddelde instroomcijfer voor andere bacheloropledingen, met name zo’n 23%.

We stellen ook vast dat weinig studenten met een migratieachtergrond afstuderen. Over de laatste 3 academiejaren zijn er gemiddeld jaarlijks bij de kleuteropleiding 3, voor het lager onderwijs 2 en voor het secundair onderwijs 4 nieuwe leerkrachten met een migratieachtergrond afgestudeerd.

Wij studenten met wortels in migratie en al dan niet een hoofddeksel ...

Wij zijn échte Antwerpenaren en wonen graag in deze kosmopolitische superdiverse stad.

Daarom engageren KdG-studenten zich om studiekiezers met migratieachtergrond te motiveren om toch een lerarenopleiding te volgen.

In onze contacten met ‘gekleurde’ studiekiezers (via SID-ins, facebook, events…) van het laatste jaar secundair onderwijs, hebben wij veel van hen overtuigd om de stap naar de lerarenopleiding te zetten. Wij stellen vast dat er bij studiekiezers met migratieachtergrond veel goesting is om leraar te worden.

Helaas maken vele Antwerpse laatstejaarsleerlingen met wortels in migratie deze keuze niet. Wat een verspilling aan talent! Als beleidsverantwoordelijken niet dringend de realiteit onder ogen zien, dan mislopen we zoveel ‘divers’ talent van jongeren met een migratieachtergrond die echt morgen als rolmodel willen optreden in hun klas.

Beleidsverantwoordelijken maak er werk van….

We roepen beleidsverantwoordelijken op om potentieel talent alle kans te geven. Met je diploma op zak zou je, al of niet gekleurd, al of niet een hoofddeksel dragend, en onafhankelijk van elke religie, een faire kans moeten krijgen om mee het verschil te maken. Enkel op deze wijze overbrug je de verschillen tussen culturen en religies. Via deze verscheidenheid aan rolmodellen leren leerlingen om écht met elkaar om te gaan.

Wat doen we met het struikelblok van het zogeheten doopattest in katholiek onderwijs om straks les te mogen geven in het kleuter en lager onderwijs?  Zouden katholieke inrichtende machten en scholengemeenschappen hier niet hun verantwoordelijkheid moeten opnemen als ze straks  de superdiversiteit van de stad Antwerpen weerspiegeld willen zien in het lerarenkorps?

Wat te doen met het omstreden verbod op het hoofddeksel voor leerlingen en ook leerkrachten en leerkrachten in opleiding? Heel Vlaanderen draagt dit verbod in zijn scholen, terwijl de realiteit buiten de schoolmuren anders kleurt. Voor veel jongeren uit de sikh, de joodse en de moslim gemeenschap vormt dit een belangrijk signaal dat zij in ons huidig onderwijssysteem niet als volwaardig worden beschouwd. Hoe je identiteit behouden? Uiteraard zien veel studenten de stap naar het leraarschap niet zitten! Zij zien immers dat er veel leerkrachten van hun gemeenschap ondanks hun diploma niet in het onderwijs terecht kunnen.

Hoe kunnen we het struikelblok van het grote gebrek aan diverse rolmodellen in het huidige onderwijs oplossen als we niet eerst de twee voorgaande wegwerken. Onderzoek toonde aan dat het gebrek aan kleur in het lerarenkorps één van de grootste redenen is van het huidige nefaste watervalsysteem. De witte middenklasse overheerst en vindt dikwijls geen aansluiting bij de huidige leerlingenpopulatie. Het is tevens een verklarende factor voor de lagere in- en doorstroomcijfers van leerlingen en studenten met een migratieachtergrond.

Wij zijn ten volle bereid deze uitdagingen aan te gaan. Jullie ook?

Namens de A-Raad (studenten van KdG met Antwerpse en Andere roots)

Van links naar rechts : Assia Ben Ahmed, Fadoua Amjoud, Yasmina Tamini, lid van de A-Raad. ©Bob Van Mol