Leraar Lager Onderwijs

Educatieve bachelor in het Lager Onderwijs

 • Leren lezen, leren rekenen, de eerste woorden en zinnen Frans … In de lagere school maken kinderen de ene mijlpaal na de andere mee. Als leerkracht heb je dan ook een enorme impact op hen. De beste juffen en meesters blijven ons een heel leven bij.

 • Je hebt les in klasgroepen van ongeveer 40 studenten. Geen grote, anonieme aula’s dus. Voor stage kom je geregeld samen met een groep van 10 studenten met je eigen begeleider.

 • Ook buiten de schoolmuren leer je veel: tijdens (meerdaagse) excursies leer je de wereld om je heen, elkaar én je zelf beter kennen.

 • Vanaf begin oktober – in je eerste jaar, ja! – vertrek je naar je stageschool. Je staat meteen in de klas en voor de klas. Je kan rekenen op een grondige voorbereiding en begeleiding.

 • Je stemt je opleiding lager onderwijs af op je eigen religieuze achtergrond. Je kan in het tweede jaar kiezen tussen een traject ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ of ‘rooms-katholieke godsdienst’.

 • Go west! Of zuid, of noord, of oost. Je krijgt de kans om in het (verre) buitenland ervaring als leerkracht lager onderwijs op te doen. Een ongelooflijke buitenkans.

 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde leerkrachten. Je zal niet lang moeten zoeken naar werk.

Heb je al een professionele of academische bachelor of master op zak? Dan kan je deze opleiding in een verkort flextraject volgen in dag- of avondonderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Van Nederlands en wiskunde tot muziek en lichamelijke opvoeding: alle vakken van de lagere school komen aan bod in je lerarenopleiding.

 • Je ontdekt hoe je als leerkracht lager onderwijs samen met je leerlingen op een creatieve manier kennis en vaardigheden opbouwt. Hoe boeiender en uitdagender je lessen, hoe meer kinderen er iets van opsteken.
 • Praktijk staat centraal. Wat je leert op de campus probeer je voortdurend uit in je klas en op je lagere school. Je spendeert maar liefst meer dan een derde van de opleiding aan stage in de klas. Anders gezegd, meer dan 60 van de 180 studiepunten besteed je aan oefenen op de klasvloer.
 • Je leert lesinhoud helder structureren en verwoorden. Je vertrekt altijd van de beleving van kinderen. Lezen, schrijven, rekenen, bewegen, denken, voelen, samenwerken … gaan hand in hand.
 • In een klas vol kinderen tussen 6 en 12 jaar krijg je als leerkracht natuurlijk massa’s impulsen en vallen onverwachte en soms complexe situaties voor. Je leert om daarop in te spelen.
 • ‘Docent vertelt, student luistert’, die tijd is al lang voorbij. Je opleiding is tweerichtingsverkeer. We dagen je uit om kritisch na te denken. Over jezelf, maar ook over je medestudenten en je omgeving.
 • Vanaf het tweede jaar kan je een aantal vakken en trajecten zelf kiezen: zo geef je je opleiding een eigen accent.
 • Het derde jaar volg je deels samen met de studenten Kleuteronderwijs. Die combinatie zorgt niet alleen voor extra frisse inzichten en ervaringen, maar ook voor extra jobkansen!
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Praktijk
12 studiepunten
Stage

Kennismaken met verschillende scholen in de stad

Je neemt een kijkje in verschillende scholen in Antwerpen.

Lintstage:

 • één dag om de twee weken
 • periode 2 en 3

Om de twee weken ga je naar je stageklas en zet je onder begeleiding van een mentor je eerste stappen als leerkracht: je helpt de leerlingen, je steekt een handje toe bij het werk van de mentor en je realiseert zelf lessen.

Blokstage:

 • twee weken
 • in periode 4

Gedurende twee weken draai je mee in je stageklas en je stageschool. Je bent al vertrouwd met je klas vanuit de lintstage. Je realiseert verschillende lessen voor de vakken Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en godsdienst.

Krachtig leren creëren
11 studiepunten
Kijken naar kinderen en scholen
(
4 studiepunten
)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderdelen: kijken naar kinderen en kijken naar scholen.

Binnen ‘Kijken naar kinderen’ maak je kennis met de beginsituatie van de leerlingen. We besteden aandacht aan de ontwikkelingspsychologie en de leef-en belevingswereld van 6- tot 12-jarigen. Je leert kinderen benaderen vanuit een ervaringsgerichte en talentgerichte visie.

Binnen ‘Kijken naar scholen’ maak je kennis met de verschillende visies op onderwijs en met de verschillende schooltypes in de grootstedelijke context. Je leert meer over de structuur en de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen. Tijdens de scholencarrousel bezoek je gedurende 3 weken telkens een andere school binnen de grootstedelijke context, waar je je nieuwe inzichten aftoetst aan de praktijk.

Krachtige leeromgeving
(
7 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel leren we je hoe je een krachtige leeromgeving opbouwt, zodat je hier in je praktijk (lintstage en blokstage) mee aan de slag kan om je stagelessen te geven. We vertrekken vanuit de leertaken die je zal uitvoeren in de lintstage. Tijdens de lessen bereiden we je rechtstreeks voor op het uitvoeren van deze leertaken, en na elke lintstagedag gaan we hier een stapje verder in.

Op deze manier leren we je je eerste lessen geven en ontwerpen, telkens vertrekkende vanuit het kader van de ‘krachtige leeromgeving’. Vanuit de ervaringen die je elke week opdoet op je stageschool, ga je inzoomen op de belangrijkste componenten van het lesgeven. Met een focus op je eigen klas, ontdek je hoe je een doelgerichte les opbouwt, rekening houdend met de verschillende componenten van het didactisch model.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
31 studiepunten
Nederlands
(
5 studiepunten
)

In het Vlaamse onderwijs staat de Nederlandse taal centraal en dat niet alleen in de lessen taal (denk maar aan de lessen wereldoriëntatie waarin leerlingen alle vaardigheden van het Nederlands kunnen inoefenen). In dit vak dompelen we je onder in verschillende aspecten van een taalles Nederlands met een grote focus op de taaldidactiek en hoe we als leerkrachten de kinderen kunnen begeleiden in hun talige leerprocessen. Je leert hoe je bijvoorbeeld een goede les begrijpend lezen kan geven aan kinderen uit de lagere school. Je leest ook verschillende boeken uit het rijke kinderliteratuuraanbod.

Motorische basisvorming
(
3 studiepunten
)

Tijdens de lessen die een mix zijn van theorie en praktijk krijg je zicht op de motorische ontwikkeling van kinderen. Zo kan je van hieruit de juiste uitdagende en uitnodigende prikkels geven voor een optimale ontwikkeling. Je leert hoe je  dit didactisch en organisatorisch aanpakt in de basisschool. Je krijgt een ruim aanbod aan praktijkvoorbeelden: bewegingsspelen voor binnen en buiten, basismotorische vaardigheden, bewegingshoeken en bewegingstussendoortjes in de klas, relaxatie, … Je leert zinvolle bewegingslessen en -momenten uit te werken voor de lagere school zonder te technisch te worden. Je oefent het lesgeven met je medestudenten als deelnemers. Je toont aan dat je zelf correct kan zwemmen in voorlingse en rugwaartse slagen, met aquatische ademhaling én je laat zien dat je de basisprincipes van ‘zwembadveilig’ beheerst.

Muzische vorming: beeld, muziek, drama, dans
(
6 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel Muzische Vorming word je ondergedompeld in een ervaringsbad op eigen niveau, waarin je kennismaakt met de vier verschillende muzische domeinen. Je ervaart de beginselen van beeld, dans, drama en muziek. Je raakt stapsgewijs vertrouwd met een muzisch begrippenkader. Vanaf de start van het academiejaar ontwikkel je een eigen muzische grondhouding en gaan we samen zingen zodat je de kracht van de kunsten, de magie van creativiteit en de verbondenheid in het samenspelen kan ervaren en inzetten in jouw persoonlijke groei als leraar-in-wording.

Basiskennis wiskunde en taal (Frans en Nederlands)
(
5 studiepunten
)

Basiskennis wiskunde
We gaan aan de slag met je basiskennis wiskunde. In verschillende sessies werken we aan de wiskundige bagage die je nodig hebt om goede wiskundelessen te geven. We maken oefeningen uit de verschillende wiskundedomeinen: getallenkennis, bewerkingen (rekenvaardigheid), meetkunde, meten en metend rekenen, en logisch & probleemoplossend denken.

Basiskennis Frans

In de derde graad (en misschien zelfs al eerder) zal je Frans geven aan je leerlingen. Het is dus erg belangrijk om zelf de basisgrammatica en basiswoordenschat van het Frans goed onder de knie te hebben. In het eerste jaar van de opleiding stomen we je daarvoor klaar.

Basiskennis Nederlands

Als leerkracht moet je taalcompetent in het Nederlands zijn. Dat wil zeggen dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt (op het vlak van spreken, luisteren, schrijven en lezen) om je leerlingen hierin te onderwijzen. Je leert in dit vak bijvoorbeeld hoe je op een interactieve manier een boeiend verhaal kan vertellen aan kinderen uit de lagere school. We staan stil bij een correcte uitspraak in het Standaardnederlands. Daarnaast leer je hoe je een correct schriftelijk taalgebruik hanteert. We passen dat onmiddellijk toe in een aantal beroepsproducten zoals het schrijven van een goede schoolbrief aan de ouders en het opstellen van een correcte e-mail. Je verdiept je ook in het rijke Nederlandstalige jeugdliteratuurlandschap en leest een aantal jeugdboeken. Je verrijkt je kennis van de Nederlandse spraakkunst (bv. woordleer en zinsleer).

Wereldoriëntatie
(
5 studiepunten
)

De werksessies Wereldoriëntatie (W.O.) zijn een mengeling van theorie en praktische oefeningen. Na het verkennen van de bouwstenen voor krachtige W.O. gaan we aan de slag met de verschillende domeinen binnen W.O. Je leert lessen W.O. maken die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en veel kansen tot ontdekkend leren bieden.

Wiskunde
(
4 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel ontdek je hoe je het wiskundig denken van de leerlingen van de lagere school kan stimuleren. Je gaat aan de slag met eindtermen, leerplannen en leerlijnen van elk wiskundig domein. Je ontdekt een gevarieerd aanbod wiskundige activiteiten, leermiddelen en materialen. Je leert welke didactische krachtlijnen er nodig zijn om een les op te bouwen en je leert kritisch kijken naar gangbare rekenmethodes. We focussen voornamelijk (maar niet uitsluitend) op de inhouden van het 2de, 3de en 4de leerjaar voor de domeinen getallenkennis, bewerkingen (rekenvaardigheid), meetkunde, meten & metend rekenen en logisch & probleemoplossend denken.

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel leer je de christelijke traditie uitgebreid kennen. Je verkent de visie op het vak rooms-katholieke godsdienst in de basisschool en je gaat dieper in op thema's als levensbeschouwelijke communicatie, Bijbel, kerkelijk jaar, sacramenten, symbolen en rituelen. 

Focus verbreden
6 studiepunten
Focus breed & RZL (Religie, Zingeving en Levensbeschouwing)
(
6 studiepunten
)

In Focus breed sta jij centraal. Je denkt na over jezelf, je persoonlijke zingeving, je eigen handelen en hoe je als mens en leerkracht kan groeien. Je onderzoekt je eigen kijk op de wereld. Je verbreedt je sociaal en cultureel referentiekader. Je staat stil bij je persoonlijke houding tegenover religie, geloof en levensbeschouwing. Op die manier ontdekken we samen de kansen en uitdagingen van de superdiverse, bruisende samenleving.

Tweede jaar

Praktijk
19 studiepunten
Stage

Lintstage:

één dag om de twee weken

vanaf oktober

Eén dag om de twee weken ben je op de stageschool waar je mentor je begeleidt bij het verder ontwikkelen van je competenties als leerkracht.

Blokstage:

twee periodes van twee weken

november en mei

Je loopt stage in een klas van het vijfde of zesde leerjaar. Je verwerft specifieke competenties die gelinkt zijn aan deze doelgroep. Gedurende de blokstages neem je de taken van de leerkracht over. Je realiseert lessen over de verschillende vakgebieden heen en toont op die manier hoever je al staat als leerkracht in spe.

Krachtig leren creëren
11 studiepunten
Differentiëren en evalueren
(
4 studiepunten
)

Het 'gemiddelde kind' bestaat niet. Je gaat aan de slag met alle componenten van het didactisch model en leert zo een krachtige leeromgeving uit te werken, aangepast aan de specifieke klas. Je ontdekt de mogelijkheden van differentiatie in en buiten de klas. Je leert leerlingen te doen groeien door het geven van gerichte feedback, te evalueren en van daaruit hun leren te versterken. 

Zorg
(
4 studiepunten
)

Wanneer de brede basiszorg niet voldoende is, is het de taak van de leerkracht om verder te blijven zoeken naar oplossingen. Hier ontdek je het belang en de mogelijkheden van het gedifferentieerd werken om zo tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk individueel kind. Je leert hierbij de verschillende partijen (ouders, zorgbegeleiders en leerlingen zelf) te betrekken.

Leren met oudere kinderen
(
3 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel bekijken we de lichamelijke, motorische, perceptuele, cognitieve, sociaal-emotionele, seksuele, relationele, morele en persoonlijkheidsontwikkeling van het oudere kind. Als leerkracht lager onderwijs streven we een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs na. Tijdens de lessen maken jullie daarom kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leer- en ontwikkelingsprocessen van deze kinderen kunnen ondersteunen. We zoomen tevens in op enkele specifieke thematieken (eigen aan deze leeftijd) zoals cyberpesten, nieuwe autoriteit …

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
21 studiepunten
Nederlands
(
3 studiepunten
)

In het tweede jaar dompelen we je verder onder in verschillende aspecten van een taalles Nederlands met een grote focus op de taaldidactiek en hoe we als leerkrachten de kinderen kunnen begeleiden in hun talige leerprocessen.

Je leert hoe je bijvoorbeeld een goede les spreken en luisteren of schrijven kan geven aan kinderen uit de lagere school. Je leest daarnaast opnieuw verschillende boeken uit het rijke jeugdliteratuuraanbod.

Muzische vorming
(
3 studiepunten
)

In het tweede jaar leer je een muzische les opbouwen vanuit een krachtig muzisch lesconcept. Het begrippenkader dat je aangereikt kreeg in het eerste jaar wordt hierbij verdiept en met elkaar gecombineerd. We koppelen het theoretisch kader aan het zelf ervaren van een muzisch proces in de muzische domeinen beeld, dans, drama, media en muziek.

Frans
(
6 studiepunten
)

Vaardigheden en kennis (3 studiepunten)

In het tweede opleidingsjaar verdiep je je kennis van het Frans. De focus ligt op het bijschaven van je spreekvaardigheid zodat je in staat bent om een aardig mondje Frans te spreken als je zelf voor de klas staat. De thema’s waar we mee aan de slag gaan, zijn gekozen op basis van de woordenschat die aan bod komt in de lagere school.

Didactiek (3 studiepunten)

In dit opleidingsonderdeel leer je om lagereschoolkinderen warm te maken voor de Franse taal. Je verdiept je in de vreemdetalendidactiek om boeiende en speelse Franse lessen te ontwikkelen voor het 5e en 6e leerjaar. C'est parti!

Wereldoriëntatie
(
3 studiepunten
)

In het tweede jaar verdiepen we ons in het opleidingsonderdeel Wereldoriëntatie (W.O.) 2 in de specifieke educaties die tot W.O. behoren. Verkeers- en mobiliteitseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, gezondheidseducatie, STEM en herinneringseducatie, ze komen allemaal aan bod. Alles wordt overgoten met een sausje van de bouwstenen voor krachtige W.O. Tijdens de driedaagse kustexcursie gaan we aan de slag met het omgevingsleren.

Wiskunde
(
3 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel ontdek je hoe je het wiskundig denken van de leerlingen van de lagere school kan stimuleren. Je maakt kennis met de krachtlijnen die je tijdens een wiskundeles moet inzetten. Je gaat aan de slag met eindtermen, leerplannen en leerlijnen van elk wiskundig domein. Je ontdekt een gevarieerd aanbod wiskundige activiteiten, leermiddelen en materialen. Je leert welke didactische krachtlijnen er nodig zijn om een les op te bouwen en je leert kritisch kijken naar gangbare rekenmethodes. We focussen voornamelijk (maar niet uitsluitend) op de inhouden van het 2de, 3de en 4de leerjaar voor de domeinen getallenkennis, bewerkingen (rekenvaardigheid), meetkunde, meten en metend rekenen en logisch en probleemoplossend denken.

Rooms-katholieke godsdienst of algemene levensbeschouwelijke vorming
(
3 studiepunten
)

Je kiest voor rooms–katholieke godsdienst of levensbeschouwelijke vorming.

Rooms-katholieke godsdienst

Je gaat dieper in op de visie van het vak rooms-katholieke godsdienst in de basisschool en krijgt heel wat tools en didactische werkvormen – zoals bibliodrama en Godly Play – aangereikt om het levensbeschouwelijke gesprek met kinderen aan te gaan.

Levensbeschouwelijke vorming  

Je leert hoe je vanuit je eigen (geloofs)overtuiging kinderen helpt in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling en hoe je als niet-katholieke leraar je eigen bijdrage kan leveren aan het opvoedingsproject van een katholieke school.

Focus verbreden
9 studiepunten
Focus persoon
(
3 studiepunten
)

In ‘Focus persoon’ staat het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerling en diens klas centraal. Hoe kan je kinderen begeleiden in het sociaal vaardiger worden en in het weerbaar worden? Hoe ga je om met de groepsdynamiek in je klas? Hoe kan je van je klas een hechte groep maken? Hoe kan je leerlingen motiveren om tot leren te komen?  Hoe ontdek je hun talenten? Hoe vang je kinderen in rouw op?  In dit vak leer je kortom hoe je een klas sociaal en emotioneel sterk kan begeleiden.

Focus stad
(
3 studiepunten
)

De context van de (groot)stad biedt kansen en uitdagingen voor het onderwijs. Je verkent de bruisende realiteit van de (groot)stad en legt de transfer naar je rol als leerkracht. Je benut de talrijke mogelijkheden als bron van vernieuwing en speelt in op de aanwezigheid van talige en culturele verschillen. Je wendt de superdiversiteit die eigen is aan de (groot)stad aan om je onderwijspraktijk te versterken.

Focus onderzoek
(
4 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel staat levenslang leren centraal.

Praktijkonderzoek biedt leraren de kans om hun onderwijspraktijk te verbeteren door systematisch en reflectief naar hun eigen klaservaringen te kijken. Dit bevordert evidence-based besluitvorming en stimuleert een voortdurende zoektocht naar excellentie.

Ontwikkel je onderzoekscompetentie en omarm een mentaliteit van levenslang leren, zodat je niet alleen klaar bent voor de uitdagingen van vandaag, maar ook voor die van morgen. Je wordt klaargestoomd voor een dynamische carrière als onderwijsprofessional.

Keuzevakken
3 studiepunten
Focus op Internationaal project
(
3 studiepunten
)

Internationaal project is een keuzevak dat je opneemt in plaats van Focus op de Stad. In een beperkte groep van 10 tweedejaarssstudenten werk je samen met 10 studenten Primary Education van Masaryk University uit Brno, Tsjechië. In duo verken en vergelijk je een onderwijskundig onderwerp hier en in Tsjechië gedurende 5 online lessen tussen november en maart. In december volg je samen met de Tsjechen een apart lesaanbod op KdG rond creativiteit (o.a. Lego Lab, schoolbezoek, Story trail ...) en in maart reis je af voor een Internationale Week aan Masaryk in Brno.

Lego in de klas
(
3 studiepunten
)

In je tweede jaar kan je ervoor kiezen om deel te nemen aan het opleidingsonderdeel ‘Lego in de klas’. Binnen dit vak krijg je de kans om aan de slag te gaan in het KdG Lego Education Lab op campus Zuid. Je maakt kennis met één of meerdere pakketten van Lego Education, werkt in duo een workshop voor kinderen uit en mag die ook werkelijk aanbieden aan groepen kinderen. Je zal ook het Lego Lab mee vertegenwoordigen op de regiofinale van de FIRST® LEGO® League Challenge, een wedstrijd voor kinderen tussen 11 en 14 jaar.

Derde jaar

Praktijk
33 studiepunten
Stage

Je stage bestaat uit 3 grote delen:

Stage eerste leerjaar

In het eerste deel ligt de nadruk op de overgang tussen kleuterschool en lagere school. Je realiseert enkele activiteiten en lessen in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Groeistage

Tijdens de groeistage krijg je de kans om je verder te ontwikkelen als leraar in spe. We bekijken samen wat jij nodig hebt om goed voorbereid aan de stage te starten.

Eindstage

Het derde luik van de stage is de eindstage. Gedurende 4 weken neem je de taak van je mentor volledig over. Deze stage bereidt je voor op de overstap naar het werkveld.

Projectweek: muzisch werken, EHBO, startklare leerkracht

Projectweek muzisch werken

Vanuit diverse inspiratiebronnen (o.a. prentenboeken) word je ondergedompeld in een muzische mix aan ideeën om op creatieve wijze aanvankelijke leerprocessen bij jonge kinderen te begeleiden.

Projectweek EHBO

We bieden de lesinhouden aan van de cursus Helper en Eerste hulp van het Rode Kruis.

Projectweek Startklare leerkracht

Tijdens deze week blikken we vooruit naar de ‘instap’ in de job. We verwerven vaardigheden om te solliciteren en hebben het over de beruchte ‘praktijkschok’. Daarnaast krijgen jullie alle informatie die nodig is om vlot te kunnen starten als leerkracht (vakbondswerking, mandaat rooms-katholieke godsdienst, een eerste schooldag …)

Krachtig leren creëren
11 studiepunten
Visie op de basisschool
(
4 studiepunten
)

De ontwikkeling en begeleiding van kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten basisonderwijs. Een gezamenlijke aanpak op diverse domeinen (bv. taalbeleid, evaluatie, gezondheidsbeleid, communicatie, participatie, duurzaamheid, omgaan met diversiteit en kansarmoede …) is dan ook erg belangrijk. In dit opleidingsonderdeel onderzoeken we op welke manier een school een effectief beleid kan voeren in functie van deze basisschoolgedachte. Daarnaast verdiepen we ons in het opvoedingsconcept van de katholieke dialoogschool. Als student ga je op zoek naar jouw plaats in zo’n basisschool vanuit jouw eigen visie.

Zorg
(
4 studiepunten
)

Hoe kun je effectief omgaan met uitdagingen in het leren en de ontwikkeling van kinderen? We onderzoeken diverse benaderingen om te reageren op de specifieke zorgbehoeften van leerlingen, zoals dyslexie, ADHD, ASS, dyscalculie, motorische ontwikkelingsstoornissen, en meer. We besteden ook aandacht aan onze eigen opvattingen over beperkingen en leggen de nadruk op concrete samenwerking met collega's, ouders en externe experts om tegemoet te komen aan de individuele zorgbehoeften van elk kind.

De werkelijkheid
(
3 studiepunten
)

In deze module ontdekken we de kracht van thematisch werken. Hierbij gaan we verder dan een specifiek thema binnen het vak wereldoriëntatie, en streven we naar een diepgaand begrip van de wereld om ons heen. Je ontwikkelt vaardigheden om de wereld grondig te onderzoeken met je leerlingen. Je leert hoe je verschillende leergebieden kunt integreren, omdat de wereld niet bestaat uit afzonderlijke vakken, maar eerder een samenhangend geheel is. Deze cursus richt zich op het stimuleren en benutten van de nieuwsgierigheid van kinderen, zodat je hen op een actieve en creatieve wijze kunt laten leren over diverse onderwerpen.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
5 studiepunten
Vloeiend van drie naar één
(
5 studiepunten
)

We streven een vloeiende overgang na van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Dit doen we zowel op pedagogisch-didactisch als op organisatorisch vlak. We onderzoeken de eigenheid van 5-6-jarige kinderen. Je verwerft inzichten en vaardigheden in de methodieken van ontluikend en aanvankelijk lezen en schrijven, ontluikend en aanvankelijk rekenen en school(on)rijpheid. Tijdens de workshops maken jullie kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leerprocessen kunnen ondersteunen.

Focus verbreden
11 studiepunten
Focus: maatschappelijk engagement
(
3 studiepunten
)

In dit vak verruimen we ons maatschappelijk bewustzijn en versterken we onze burgerzin. Dit doen we door effectief maatschappelijk engagement op te nemen in uiteenlopende sectoren. In dit engagement oefenen we onze vaardigheden & attitudes in leiderschap, communicatie en teamwerk.

Focus: interprofessioneel samenwerken in educatie
(
3 studiepunten
)

De toenemende noden van kinderen en jongeren, de veranderingen in het onderwijs en de toenemende complexiteit in onze maatschappij verhogen de druk op leerkrachten en op andere professionals betrokken bij opvoeding en onderwijs.

In het opleidingsonderdeel ‘Interprofessioneel samenwerken in educatie’ word je een week lang ondergedompeld in de sfeer, cultuur en dialoog van interprofessioneel samenwerken. Zo werk je bijvoorbeeld samen met collega-studenten uit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind of Orthopedagogie.

Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen en ervaar dat we het fundament van onze beroepsidentiteit delen: het kind, de jongere centraal stellen!

Focus: bachelorproef
(
5 studiepunten
)

Word je geconfronteerd met een praktijksituatie waar je moeilijk grip op krijgt? Heb je een enorme interesse voor een bepaald onderwijsonderwerp waar je in de opleiding nog te weinig input rond kreeg? Wil je je ergens in specialiseren met zicht op je afstuderen? Wil je expert worden?

In dit opleidingsonderdeel krijg je de kans om je helemaal onder te dompelen in een praktijkonderzoek naar een onderwerp dat jouw voorkeur geniet. Je bouwt verder op de inzichten uit Focus onderzoek in het tweede jaar, maar gaat nu zelfstandiger en alleen of in duo aan de slag. We hopen dat het je kan motiveren om ook na je opleiding de vele uitdagingen en kansen in je onderwijscarrière ten volle aan te grijpen & te blijven ontwikkelen!

Optie internationalisering
20 studiepunten
Les of stage in het buitenland
(
20 studiepunten
)

In je derde jaar kan je kiezen voor een internationaal studietraject, waarbij je voor 20 studiepunten lessen volgt aan een Europese partnerinstelling (Erasmus) of waarbij je 12 weken lesgeeft (Zuidstage) in een partnerschool in het globale zuiden (o.a. Malawi, Oeganda, Ghana, Cambodja, Peru ...). Je verbreedt je horizon en je verdiept je in interculturaliteit  door jezelf te bekwamen in cross-cultural competence. Je neemt verplicht deel aan het voorbereidende opleidingsonderdeel Global Awareness waarin je uitgedaagd wordt je te verhouden tot globale thema's als armoede, internationale samenwerking, cross-culturele communicatie, conflicthantering, cultuur...

Remote video URL

Wat is het vak Wereldoriëntatie? Een korte uitleg van docente Lieve.

Remote video URL

Docente Michaelle geeft wat meer uitleg over het vak Krachtig Leren Creëren.

Remote video URL

Wat is het vak Muzische vorming? Een korte uitleg van docente Pieter.

Wanneer heb je les?

 • Onthaalmoment en start van de lessen op maandag 16 september.

 • Later inschrijven kan tot de kerstvakantie.

 • Gemiddeld volg je per week 24 uur les. Op dinsdag heb je een praktijkdag.

 • Een springuur kan je gebruiken om te werken op een van de vele leuke plekken op de campus of om gewoon even gezellig bij te praten met je klasgenoten.

 • Je workload is redelijk pittig: soms heb je het erg druk met les volgen, stage, groepswerken en lesvoorbereidingen, op andere momenten kan je even op adem komen.

 • Sommige vakken lopen het hele jaar door, met een examen op het einde. Andere vakken lopen één of twee periodes, met tussentijdse examens.

 • Eén academiejaar = 2 semesters, met examens in januari en juni.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster
Bekijk de jaarindeling

Je staat er niet alleen voor

De perfecte les of de perfecte schooldag is boeiend, uitdagend, grappig én lastig. Allemaal tegelijk. Maar in de praktijk zal het ene uur echter heel vlot gaan, terwijl het andere uur misschien veel moeilijker verloopt. Dat is perfect normaal.

Gelukkig sta je er niet alleen voor!

 • We werken meestal in klasgroepen. Je wisselt ideeën uit met je klasgenoten, je stelt elkaar vragen, je deelt informatie en je wisselt ervaringen uit. Teamwork makes the dream work.
 • Een team van enthousiaste, gedreven docenten stuurt je aan en ondersteunt je. Ook in de school waar je stage loopt.
 • Je eerste aanspreekpunt is je leertrajectbegeleider. Hij coacht je intensief bij je stages en volgt je studieresultaten mee op.
 • Ook je klasmentor helpt je om steeds meer inzicht te krijgen in je rol als leraar en die te blijven verfijnen. Zelfs de meest ervaren meester of juffrouw leert nog altijd bij.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Wij lieten meester Bryan reageren op clichés uit het lager onderwijs.

Extra veel praktijk

Leerkracht word je natuurlijk pas écht op school. In de klas, voor de klas. De lessen op de campus zijn nog maar een begin, vanaf het eerste jaar staat de praktijk centraal in je lerarenopleiding.

 • Je gaat om de twee weken een dag naar je naar een klas in het lager onderwijs (lintstage).
 • Je zet je eerste stappen als leerkracht samen met een collega-student (duo-stage). Jullie wisselen ervaringen en tips uit, jullie peppen elkaar op na een mindere dag, jullie steken elkaar aan met de liefde voor het vak van leerkracht!
 • Voor de klas staan bouw je stap voor stap op: je verkent  klassen, maakt kennis met leerkrachten en ondersteunt hen bij verschillende klasactiviteiten tijdens de lintstage. Later in je eerste jaar geef je enkele dagen na elkaar zelfstandig les (blokstage). Zo groei je langzaam maar zeker in je rol van juf of meester.
 • Op een engagementsstage (dat kan bijvoorbeeld een boerderijklas zijn) leer je je leerlingen én het leerkracht zijn van een andere kant kennen. Je leert er nog meer van genieten.

Godsdienst of levensbeschouwing?

Ben je christen, jood, moslim of helemaal niet gelovig? Op KdG ben je sowieso welkom.

De samenleving wordt steeds diverser en dat zien we graag weerspiegeld in het leerkrachtenkorps van de toekomst. Daarom kan je vanaf je tweede bachelor jaar kiezen voor ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ of 'rooms-katholieke godsdienst’.

 • In algemene levensbeschouwelijke vorming leer je vanuit jouw eigen (geloofs-)overtuiging kinderen te helpen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Je leert ook hoe je als niet-katholieke leraar je eigen bijdrage kan leveren aan het opvoedingsproject van een katholieke school.
 • In rooms-katholieke godsdienst krijg je heel wat tools en didactische werkvormen aangereikt om het levensbeschouwelijke gesprek met kinderen aan te gaan en hen in contact te brengen met de christelijke traditie. Wanneer je gedoopt bent en dit vak op je diploma hebt, mag je dan ook het vak godsdienst geven in de lagere school. Dat kan een extra troef zijn op een katholieke school en geeft je de mogelijkheid om op gemeenschapsscholen aan de slag te gaan als de godsdienstleerkracht.

Go international

Als toekomstig leraar lager onderwijs ben je waarschijnlijk iemand die razend nieuwsgierig is. Aan KdG krijg je de kans om te gaan kijken hoe lagere scholen aan de andere kant van de wereld eruit zien.

Je draagt je steentje bij aan lokale projecten in het zuiden, bijvoorbeeld Cambodja, Ghana, Oeganda of Malawi. Je leert kinderen nieuwe dingen. Maar wedden dat zij jou nog veel meer leren? Of je volgt via Erasmus les bij een Europese partnerinstelling.

Go Intenational

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt sinds september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 
  • Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen.
  • Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Nog altijd onder de indruk van die ene speciale leraar uit je lagereschooltijd? Kennis doorgeven aan een nieuwe generatie, is er iets mooiers? De leerling die leraar wordt, een prachtig verhaal zonder einde.

 • Je bent natuurlijk geen kind meer, maar je kan je nog moeiteloos inleven in hun leefwereld.

 • Taal, wiskunde, muziek, wereldoriëntatie …: een lagereschooldag is gevuld en gevarieerd. Met je brede algemene blik hou je ervan om kinderen de uiteenlopendste dingen te leren.

 • Ondernemend? Ruimdenkend? Sociaal? Sterk organisatievermogen? Fan van teamwerk? Check!

 • Je bent leergierig en nieuwsgierig. Wat je zelf bijleert, verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

 • Je maakt je droom waar: je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs.

 • Wat ook kan, is als lid van het zorgteam aan de slag gaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 • Educatief medewerker? Ook dat is een optie.

Waar je hart ook ligt, en dat moet je tijdens je lerarenopleiding ontdekken: de basisscholen in en rond Antwerpen hebben een berg openstaande vacatures. Je zal niet lang moeten zoeken naar werk!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar heel wat masteropleidingen. Van Agogische wetenschappen of Pedagogische Wetenschappen tot Seksuologie, Cultuurmanagement of zelfs Politieke Communicatie. En zowat alles daar ergens tussenin.

 • Voor een extra bachelor gaan? Met je diploma Lager Onderwijs kan je in één jaar tijd een diploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs behalen. Maar ook een hele reeks bachelor-na-bachelors of postgraduaten zijn mogelijk: Buitengewoon onderwijs, Autismespectrumstoornissen, Creatieve therapie, Intercultureel management, Internationale samenwerking Noord-Zuid, Ouderencoaching …

Flexibel studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Stien, Nürsin, Chloë, studenten Leraar Lager Onderwijs

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding