Leraar Lager Onderwijs

Educatieve Bachelor in het Lager Onderwijs

 • Leren lezen, leren rekenen, de eerste woorden en zinnen Frans … In de lagere school maken kinderen de ene mijlpaal na de andere mee. Als leerkracht heb je dan ook een enorme impact op hen. De beste juffen en meesters blijven ons een heel leven bij.

 • Je hebt les in klasgroepen van ongeveer 40 studenten. Geen grote, anonieme aula’s dus. Voor stage kom je geregeld samen met een groep van 10 studenten met je eigen begeleider.

 • Vanaf begin oktober – in je eerste jaar, ja! – vertrek je naar je stageschool. Je staat meteen in de klas en voor de klas. Je kan rekenen op een grondige voorbereiding en begeleiding.

 • In het eerste jaar werken we met een periodesysteem. Zo stapelt de leerstof zich niet op en is je werk (én je examens) mooi gespreid over een heel jaar.

 • Je stemt je opleiding lager onderwijs af op je eigen religieuze achtergrond. Je kan in het tweede jaar kiezen tussen een traject ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ of ‘rooms-katholieke godsdienst’.

 • Go West! Of zuid, of noord, of oost. Je krijgt de kans om in het (verre) buitenland ervaring als leerkracht lager onderwijs op te doen. Een ongelooflijke buitenkans.

 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde leerkrachten. Je zal niet lang moeten zoeken naar werk.

Heb je al een professionele of academische bachelor of master op zak? Dan kan je deze opleiding in een verkort flextraject volgen in dag- of avondonderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Van Nederlands en wiskunde tot muziek en lichamelijke opvoeding: alle vakken van de lagere school komen aan bod in je lerarenopleiding.

 • Je ontdekt hoe je als leerkracht lager onderwijs samen met je leerlingen op een creatieve manier kennis en vaardigheden opbouwt. Hoe boeiender en uitdagender je lessen, hoe meer kinderen er iets van opsteken.
 • Praktijk staat centraal. Wat je leert op de campus probeer je voortdurend uit in je klas en op je lagere school. Je spendeert maar liefst meer dan een derde van de opleiding aan stage in de klas. Anders gezegd, meer dan 60 van de 180 studiepunten besteed je aan oefenen op de klasvloer.
 • Je leert lesinhoud helder structureren en verwoorden. Je vertrekt altijd van de beleving van kinderen. Lezen, schrijven, rekenen, bewegen, denken, voelen, samenwerken … gaan hand in hand.
 • In een klas vol kinderen tussen 6 en 12 jaar krijg je als leerkracht natuurlijk massa’s impulsen en vallen onverwachte en soms complexe situaties voor. Je leert om daarop in te spelen.
 • ‘Docent vertelt, student luistert’, die tijd is al lang voorbij. Je opleiding is tweerichtingsverkeer. We dagen je uit om kritisch na te denken. Over jezelf, maar ook over je medestudenten en je omgeving.

Het derde jaar is een gemeenschappelijk jaar met de bachelor Kleuteronderwijs. Die combinatie zorgt niet alleen voor extra frisse inzichten en ervaringen, maar ook voor extra jobkansen!

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Praktijk
12 studiepunten
Stage

Kennismaken met verschillende scholen in de stad:

Je neemt een kijkje in verschillende scholen in Antwerpen.

Lintstage:

 • Een dag per week
 • Vanaf periode 2 tot en met periode 4.

Onder begeleiding van een mentor ga je elke week naar je stageklas om je eerste stappen als leerkracht te zetten: je helpt de leerlingen, je steekt een handje toe bij het werk van de mentor en je realiseert zelf lessen. Hierbij word je ondersteund vanuit van het vak ‘Krachtig leren Creëren’.

Blokstage:

 • Twee weken
 • In periode 4

Gedurende twee weken draai je mee in het hele klasgebeuren en het schoolse leven. Je bent al vertrouwd met je klas vanuit de lintstage. Je realiseert verschillende lessen voor de vakken Nederlands, wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en godsdienstige verhalen.

Krachtig leren creëren
11 studiepunten
Kijken naar kinderen en scholen
(
5 studiepunten
)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderdelen: kijken naar kinderen en kijken naar scholen.

 • Binnen ‘Kijken naar kinderen’ maak je kennis met de beginsituatie van de leerlingen. We besteden aandacht aan de ontwikkelingspsychologie en de leef-en belevingswereld van 6- tot 12-jarigen. Je leert kinderen benaderen vanuit een ervaringsgerichte en talentgerichte visie. Tijdens hoor- en werkcolleges op de hogeschool word je voorbereid om zelf aan de slag te gaan met individuele leerlingen. Je ontwikkelt speelse mini-activiteiten en voert ze uit voor kleine groepen van leerlingen.
 • Binnen ‘Kijken naar scholen’ maak je kennis met de verschillende visies op onderwijs en met de verschillende schooltypes in de grootstedelijke context. Je leert meer over de structuur en de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen. Tijdens de scholencarrousel bezoek je gedurende 3 weken telkens een andere school binnen de grootstedelijke context, waar je je nieuwe inzichten aftoetst aan de praktijk.
Krachtige leeromgeving
(
6 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel leren we je hoe je een krachtige leeromgeving opbouwt, zodat je hier in je praktijk (lintstage en blokstage) mee aan de slag kan om je stagelessen te geven. We vertrekken vanuit de leertaken die je zal uitvoeren in de lintstage, tijdens de lessen bereiden we je rechtstreeks voor op het uitvoeren van deze leertaken, en na elke lintstagedag gaan we hier een stapje verder in.

Op deze manier leren we je je eerste lessen geven en ontwerpen, telkens vertrekkende vanuit het kader van de ‘krachtige leeromgeving’. Vanuit de ervaringen die je elke week opdoet op je stageschool, ga je inzoomen op de belangrijkste componenten van het lesgeven. Met een focus op je eigen klas, ontdek je hoe je  een doelgerichte les opbouwt rekening houdend met de verschillende componenten van het didactisch model.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
28 studiepunten
Nederlands
(
5 studiepunten
)

In het Vlaamse onderwijs staat de Nederlandse taal centraal en dat niet alleen in de lessen taal (denk maar aan de lessen wereldoriëntatie waarin leerlingen alle vaardigheden van het Nederlands kunnen inoefenen). In het eerste jaar van de bacheloropleiding leraar lager onderwijs dompelen we je onder in de verschillende aspecten van een taalles Nederlands met een grote focus op de taaldidactiek en hoe we als leerkrachten de kinderen kunnen begeleiden in hun talige leerprocessen.
Je leert hoe je bijvoorbeeld een goede les spelling of spreken en luisteren kan geven aan kinderen uit de lagere school.

Wereldoriëntatie
(
5 studiepunten
)

Tijdens de workshops van Wereldoriëntatie, kortweg WO, verdiepen we ons vooral in de didactiek. We maken uitgebreid kennis met werkwijzen waarop we de wereld kunnen verkennen met kinderen. Dit doen we binnen en buiten de klasmuren, zoals het ook in de lagere school gebeurt.

Muzische vorming: beeld, muziek, drama, dans
(
8 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel Muzische Vorming word je ondergedompeld in een ervaringsbad op eigen niveau, waarin je kennismaakt met de vier verschillende muzische domeinen. Je ervaart de beginselen van beeld, dans, drama en muziek. Je raakt stapsgewijs vertrouwd met een muzisch taalgebruik, concepten en werkvormen. Vanaf de start van het academiejaar ontwikkel je een eigen muzische grondhouding en gaan we samen zingen zodat je de kracht van de kunsten, de magie van creativiteit en de verbondenheid in het samenspelen kan ervaren en inzetten in jouw persoonlijke groei als leraar-in-wording. In het tweede semester verwerf je kennis in de basisinzichten en principes van de muzische didactiek.

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

In deze cursus leer je de christelijke traditie uitgebreid kennen. Je verkent de visie op het vak rooms-katholieke godsdienst in de basisschool en je gaat dieper in op thema’s als Bijbel, levensbeschouwelijke communicatie met kinderen, vieren, sacramenten, kerkelijk jaar, symbolen en rituelen.

Motorische basisvorming
(
3 studiepunten
)

Tijdens de lessen die een mix zijn van theorie en praktijk krijg je zicht op de motorische ontwikkeling van kinderen, zodat je van hieruit de juiste stimulansen kan geven voor een optimale ontwikkeling. Je leert je hoe dit didactisch en organisatorisch aanpakt in de basisschool. Je krijgt een ruim aanbod aan praktijkvoorbeelden: bewegingsspelen voor binnen en buiten, basismotorische vaardigheden, dans, bewegingshoeken en tussendoortjes in de klas, relaxatie, … Je leert zinvolle bewegingslessen- en momenten uit te werken voor de lagere school zonder te technisch te worden. Je toont aan dat je zelf correct kan zwemmen in een voorlingse slag met aquatische ademhaling én de basisprincipes van ‘zwembadveilig’ beheerst.

Oriëntering op taal en wiskunde: taalvaardigheid, Frans en wiskunde
(
4 studiepunten
)

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

Het is belangrijk dat een leraar voldoende vaardig is op vlak van spreken, luisteren, schrijven en lezen om zijn leerlingen hierin te onderwijzen. Het hebben van een goede taalvaardigheid speelt ook een rol als de leerkracht in interactie treedt met leerlingen, ouders, leden van het schoolteam en externe partners. Tijdens de lessen taalvaardigheid reiken we je de nodige kennis en vaardigheden aan om als beginnende leerkracht zowel mondeling als schriftelijk taalvaardig voor de klas te staan.

Je leert in het vak mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld hoe je op een interactieve manier een boeiend verhaal kan voorlezen of vertellen aan kinderen uit de lagere school. We staan hier ook stil bij een correcte uitspraak in het Standaardnederlands.

Daarnaast leer je in het vak schriftelijke taalvaardigheid hoe je een correct schriftelijk taalgebruik hanteert. We passen dat onmiddellijk toe in een aantal beroepsproducten zoals het schrijven van een goede schoolbrief aan de ouders, het opstellen van een correcte e-mail en het schrijven een van een informatieve tekst voor het lagereschoolkind.

Frans

In de derde graad (en misschien zelfs al eerder) zal je Frans geven aan je leerlingen. Het hoofddoel daarbij is communicatie. Om tot communicatie te komen hebben leerlingen voldoende bouwstenen nodig en die bouwstenen reik jij als leerkracht aan. Het is dus erg belangrijk om zelf de basisgrammatica en basiswoordenschat van het Frans goed onder de knie te hebben. In het eerste jaar van de opleiding stomen we je daarvoor klaar.

Wiskunde

We dompelen je terug onder in de leerstof wiskunde van de lagere school. Via workshops op maat, werken we aan je basiskennis en de wiskundige bagage die je nodig hebt om in je lessen wiskunde het denken van de leerlingen van de lagere school uit te dagen. Je maakt opnieuw kennis met verschillende ontwikkelthema’s van wiskunde: logisch en wiskundig denken, getallenkennis, rekenvaardigheid, meetkunde, meten en metend rekenen. We maken ook ruimte om met media aan de slag te gaan in de wiskundelessen.

Focus verbreden
9 studiepunten
Focus op persoon
(
3 studiepunten
)

In Focus op persoon sta jij centraal. We reiken je inzichten en vaardigheden aan om een antwoord te formuleren op vragen als: Wie ben ik als persoon? Wie ben ik als leerkracht? Hoe functioneer ik in een groep? Hoe communiceer ik? Hoe veerkrachtig ben ik?  Ken ik mijn eigen grenzen en hoe geef ik ze aan? Je denkt na over jezelf, je eigen handelen en hoe je dat kan bijsturen om als mens en leerkracht te groeien.

Focus op de stad
(
3 studiepunten
)

Als (toekomstige) leraar kom je midden in de bruisende stad terecht, met alle kansen en uitdagingen hieraan verbonden. Je analyseert de huidige maatschappelijke context vanuit verschillende perspectieven en ontdekt de kansen en de uitdagingen die inherent zijn aan de (groot)stad. Je wordt uitgedaagd om je persoonlijke kijk op de superdiverse (groot)stad in vraag te stellen door je sociaal en cultureel referentiekader te verbreden.

Religie, zingeving en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

Alle studenten aan een katholieke hogeschool in Vlaanderen krijgen het vak Religie, zingeving en levensbeschouwing. Dit vak daagt je uit om je eigen kijk op de wereld, religie en ethiek te onderzoeken en te verwoorden. Je staat stil bij je eigen houding tegenover religie en geloof en je denkt na over ethische kwesties en maatschappelijke uitdagingen. Deze thema's worden ook gelinkt aan je toekomstige job als onderwijzer.

Tweede jaar

Praktijk
20 studiepunten
Stage

Lintstage:

 • Een dag per week
 • Vanaf oktober

1 dag per week ben je op de stageschool waar je mentor je begeleidt bij het verder ontwikkelen van je competenties als leerkracht. Vanuit het vak ‘krachtig leren creëren’ word je ondersteund.

Blokstage:

 • Twee periodes van twee weken
 • Januari en mei

Je loopt stage in een klas van het vijfde of zesde leerjaar. Je verwerft specifieke competenties die gelinkt zijn aan deze doelgroep. Gedurende de blokstages neem je de taken van de leerkracht over. Je realiseert veel lessen over de verschillende vakgebieden heen en toont op die manier hoever je al staat als leerkracht in spe.

Krachtig leren creëren
17 studiepunten
Krachtig differentiëren en evalueren
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met alle componenten van het didactisch model en leert zo een krachtige leeromgeving uit te werken aangepast aan de specifieke klas. Je ontdekt het belang en de modelijkheden van differentiatie in en buiten de klas. Je leert leerlingen te evalueren en van daaruit hun leren te versterken.

Zorg
(
4 studiepunten
)

Hier ontdek je het belang en de mogelijkheden van het gedifferentieerd werken om zo tegenmoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. Je leert hierbij de verschillende partijen (ouders, zorgbegeleiders en leerlingen zelf) te betrekken.

Leren met oudere kinderen
(
3 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel bekijken we welke kenmerken op vlak van lichamelijke, emotionele, cognitieve ontwikkeling eigen zijn aan het oudere kind. Als leerkracht lager onderwijs streven we een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs na. Tijdens de lessen maken jullie daarom kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leer- en ontwikkelingsprocessen van deze kinderen kunnen ondersteunen. 

Buurt en buitenleren
(
3 studiepunten
)

We zetten de directe omgeving van de klas en de school in om de kinderen uit te dagen tot leren. We maken hiervoor gretig gebruik van de reële context die de buurt te bieden heeft, dit sluit immers aan op de echte leefwereld van de kinderen. Hoe zetten we de kinderen aan tot vaardigheden als probleemoplossend denken, creativiteit en samenwerking?  Hoe kan je als leerkracht kansen zien én grijpen om ook wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming en beweging te integreren in je buitenonderwijs? We zoeken naar kleine kansen om regelmatig en doelgericht naar buiten te trekken!

Geïntegreerd leren
(
3 studiepunten
)

We vertrekken van de wereld rondom ons en maken de leerstof ‘levensecht’ voor de leerlingen. Hiervoor vertrekken we van de doelen, en integreren we verschillende vakken in een lessenreeks. Wereldoriëntatie, muzische vorming en media staan centraal, maar ook de ‘klassiekere’ vakken komen aan bod. We leren je op deze manier om kinderen vanuit verwondering veel nieuwe inzichten op te doen.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
13 studiepunten
Wiskunde
(
5 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel ontdek je hoe je het wiskundig denken van de leerlingen van de lagere school kan ontwikkelen. Met de eindtermen en de leerplannen als uitgangspunt, maak je kennis met de krachtlijnen waarrond je tijdens een wiskundeles zal werken om je leerlingen de vaardigheden bij te brengen om wiskundige problemen op te lossen. Je ontdekt per ontwikkelthema van wiskunde hoe de leerlijn wordt opgebouwd, welke variatie aan wiskundige activiteiten mogelijk is, welke leermiddelen en materialen nodig zijn en welke didactische principes geschikt zijn om je les op te bouwen. Je kijkt vanuit de wiskundedidactiek naar de verschillende leerdomeinen en gaat concreet aan de slag met: logisch en wiskundig denken, getallenkennis, rekenvaardigheid, meetkunde, meten en metend rekenen.

Frans
(
5 studiepunten
)

In het tweede opleidingsjaar verdiep je je kennis van het Frans. De focus ligt op het bijschaven van je spreekvaardigheid, zodat je in staat bent om een aardig mondje Frans te spreken als je zelf voor de klas staat. De thema’s waar we mee aan de slag gaan, zijn gekozen op basis van de woordenschat die aan bod komt in de lagere school. Bovendien leer je om Frans op een boeiende en speelse manier aan te leren aan lagereschoolkinderen.

Rooms-katholieke godsdienst of algemene levensbeschouwelijke vorming
(
3 studiepunten
)

Je kiest voor Rooms–katholieke godsdienst of levensbeschouwelijke vorming

Rooms-katholieke godsdienst

Je gaat dieper in op de visie op het vak rooms-katholieke godsdienst in de basisschool en krijgt heel wat tools en didactische werkvormen – zoals bibliodrama en Godly Play – aangereikt om het levensbeschouwelijke gesprek met kinderen aan te gaan.

Levensbeschouwelijke vorming  

Je leert hoe je vanuit je eigen (geloofs-)overtuiging kinderen helpt in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling en hoe je als niet-katholieke leraar je eigen bijdrage kan leveren aan het opvoedingsproject van een katholieke school.

Flexweek Nederlands met focus op jeugdliteratuur en begrijpend lezen

Tijdens deze week verdiep je je in dit in de hedendaagse jeugdliteratuur en leer je hoe je jeugdliteratuur kan inzetten in zowel talige als niet-talige lessen.

We eindigen de week met een heus boekenfeest.

Focus verbreden
10 studiepunten
Focus op persoon
(
3 studiepunten
)

In Focus op persoon 2 zetten we jou als persoon maar ook als leerkracht centraal. Vanuit je eigen functioneren op vlak van o.a. groepsdynamica, communicatie en weerbaarheid leggen we nu de link naar wie jij bent als leerkracht. Hoe kan je kinderen begeleiden in het sociaal vaardiger worden, in het weerbaar worden? Hoe ga je om met de groepsdynamiek in je klas? Wat kan jij betekenen voor de kinderen om hen te helpen groeien als persoon? Je staat stil bij je eigen handelen en dat van medestudenten en denkt na hoe je jezelf kan bijsturen om leerlingen sterker te kunnen begeleiden. 

Focus op de stad
(
3 studiepunten
)

De context van de (groot)stad biedt kansen en uitdagingen voor het onderwijs. Je verkent de bruisende realiteit van de (groot)stad en legt de transfer naar je rol als leerkracht. Je benut de talrijke mogelijkheden als bron van vernieuwing en speelt in op de aanwezigheid van talige en culturele verschillen. Je wendt de superdiversiteit die eigen is aan de (groot)stad aan om je onderwijspraktijk te versterken.

Onderzoeksvaardigheden
(
4 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel leer je hoe je een praktijkprobleem aan de hand van praktijkonderzoek kan aanpakken. Hoe formuleer je een helder onderzoeksdoel en gerichte onderzoeksvraag? Hoe bouw je een degelijk onderzoeksplan op? Daarnaast bekijken we met een kritische blik literatuur en bestaande praktijkonderzoeken. Dit alles bereidt je voor op de bachelorproef, het sluitstuk van je opleiding in het laatste opleidingsjaar.

Derde jaar

Praktijk
33 studiepunten
Stage 1ste leerjaar en 3de kleuterklas in co-teaching en individueel

In het eerste semester ligt de nadruk op de overgang tussen kleuterschool en lagere school. Je gaat enkele dagen in co-teaching met de mentor in de derde kleuterklas. Daarna neem je 2 weken het 1ste leerjaar over.

Groeistage

Tijdens de week groeistage:

- zet je in op het verder verwerven van de specifieke competenties van het eerste leerjaar.

- werk je aan competenties die je sterker laten starten aan de eindstage.

- neem je verschillende dagen korte vervanging op.

Na de stage in het eerste leerjaar wordt de invulling van deze stage bepaald.

Eindstage

Je eindstage in april/mei bereidt je voor op de overstap naar het werkveld. 

Flexweek: muzisch werken, EHBO, projectmatig werken, aan het werk
 • Flexweek muzische vorming bij het jonge kind
  We laten ons een hele week onderdompelen in de muzische wereld en focussen daarbij op muzische vorming van het jonge kind.
 • Flexweek EHBO
  We gaan dieper in op de verzorging van allerlei kleine (en ook minder kleine) ongevalletjes. Als je slaagt voor het examen kan je bovendien de trotse bezitter worden van de brevetten 'eerste hulp' en 'helper'.
 • Flexweek projectmatig werken
  Tijdens de eindstage werk je 1 week projectmatig. In deze flexweek ontwerp je de projectmatige lessen waarbij je maximaal inzet op leerlinginitiatief en integratie van alle leergebieden vanuit het projectonderwerp.
 • Flexweek aan het werk
  Tijdens deze week blikken we vooruit naar jullie ‘instap’ in de job. We verwerven vaardigheden om te solliciteren en hebben het over de beruchte ‘praktijkschok’. Daarnaast krijgen jullie alle informatie die nodig is om vlot te kunnen starten als leerkracht.
Alternatief: internationaal programma - Erasmus of Zuidstage

In je laatste jaar kan je er voor kiezen om naar het buitenland te gaan, voor 3 maanden (20 studiepunten).

Je gaat studeren aan een Europese partner-hogeschool als Erasmus-student of je doet een zuidstage in een derdewereldland. Je ontwikkelt je interculturele competenties en wordt deel van een internationale community, je verlegt je eigen grenzen en draagt bij aan de opbouw van een gemeenschap. Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop en organisatie van je buitenlands traject en wordt daarbij ondersteund door het Anker Internationalisering van de opleiding.

Krachtige leeromgeving
10 studiepunten
Zorg
(
4 studiepunten
)

Hoe ga je om met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden bij kinderen? Hoe vang je hen op bij verlies of verdriet? Je verkent heel wat mogelijkheden om in te gaan op extra zorgvragen van kleuters en leerlingen. Uiteraard staan we ook stil bij samenwerking met collega’s, ouders en externen in functie van de zorgvraag van een kind.

 

De basisschool
(
3 studiepunten
)

De ontwikkeling en begeleiding van kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten basisonderwijs. Een gezamenlijke aanpak op diverse domeinen (bv. taalbeleid, evaluatie, gezondheidsbeleid, communicatie, participatie, omgaan met diversiteit en kansarmoede,… etc.) is dan ook erg belangrijk. In dit OLOD onderzoeken we op welke manier een school een effectief beleid kan voeren in functie van deze basisschoolgedachte.Daarnaast verdiepen we ons in het opvoedingsconcept van de katholieke dialoogschool.

Visies op onderwijs
(
3 studiepunten
)

We verdiepen ons in verscheidene (alternatieve) visies op onderwijs en bekijken hoe onze persoonlijke visie op goed onderwijs zich hiertegenover verhoudt. Misschien wijzigt onze persoonlijke visie wel door de inspiratie die dit OLOD ons biedt.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden
11 studiepunten
Vloeiend van drie naar één
(
5 studiepunten
)

We streven een vloeiende overgang na van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Dit doen we zowel op pedagogisch-didactisch, als op organisatorisch vlak. We onderzoeken de eigenheid van 5-6-jarige kinderen. Je verwerft inzichten en vaardigheden in de methodieken van ontluikend en aanvankelijk lezen en schrijven, ontluikend en aanvankelijk rekenen en school(on)rijpheid. Tijdens de workshops maken jullie kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leerprocessen kunnen ondersteunen

Bachelorproef 
(
6 studiepunten
)

Je bachelorproef is samen met je eindstage de afronding van jouw opleiding tot leerkracht. Je vertrekt vanuit een zelfgekozen praktijkprobleem en werkt individueel een onderzoekstraject uit. Hierbij komen de onderzoekende houding en de onderzoeksvaardigheden uit het eerste en tweede jaar goed van pas. Je gebruikt de besluiten van je onderzoek om een innovatief didactisch of pedagogisch product uit te werken waarmee je in de praktijk aan de slag kan. Een ideale kans om je kunnen te tonen aan het werkveld. Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk van de leerlijn onderzoeksvaardigheden/de onderzoekende leraar.

Focus verbreden
6 studiepunten
Maatschappelijk engagement
(
3 studiepunten
)

In dit vak verruimen we ons maatschappelijk bewustzijn en versterken we onze burgerzin. Dit doen we door effectief maatschappelijk engagement op te nemen in uiteenlopende sectoren. In dit engagement oefenen we onze leiderschaps-, communicatie en teamwerkvaardigheden en –attitudes.

Interprofessioneel samenwerken in educatie
(
3 studiepunten
)

De toenemende noden van kinderen en jongeren, de veranderingen in het onderwijs en de toenemende complexiteit in onze maatschappij, verhogen de druk op leerkrachten en op andere professionals betrokken bij opvoeding en onderwijs.

In het opleidingsonderdeel ‘Interprofessioneel samenwerken in Educatie’ word je een week lang ondergedompeld in de sfeer, cultuur en dialoog van interprofessioneel samenwerken. Zo werk je bijvoorbeeld samen met collega-studenten uit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind of Orthopedagogie.

Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen en ervaar dat we het fundament van onze beroepsidentiteit delen: het kind, de jongere centraal stellen!

Remote video URL

Docente Sanne laat je kennismaken met de opleiding.

Remote video URL

Wat is het vak Wereldoriëntatie? Een korte uitleg van docente Lieve.

Remote video URL

Docente Michaelle geeft wat meer uitleg over het vak Krachtig Leren Creëren.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 13 september, start lessen vanaf 18 september.

 • Later inschrijven kan tot de kerstvakantie.

 • Gemiddeld volg je per week 24 uur les. Op dinsdag heb je een praktijkdag.

 • Een springuur kan je gebruiken om te werken op een van de vele leuke plekken op de campus of om gewoon even gezellig bij te praten met je klasgenoten.

 • Je workload is redelijk pittig: soms heb je het erg druk met les volgen, stage, groepswerken en lesvoorbereidingen, op andere momenten kan je even op adem komen.

 • Sommige vakken lopen het hele jaar door, met een examen op het einde. Andere vakken lopen één of twee periodes, met tussentijdse examens.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster
Bekijk de jaarindeling

Je staat er niet alleen voor

De perfecte les of de perfecte schooldag is boeiend, uitdagend, grappig én lastig. Allemaal tegelijk. Maar in de praktijk zal het ene uur echter heel vlot gaan, terwijl het andere uur misschien veel moeilijker verloopt. Dat is perfect normaal.

Gelukkig sta je er niet alleen voor!

 • We werken meestal in klasgroepen. Je wisselt ideeën uit met je klasgenoten, je stelt elkaar vragen, je deelt informatie en je wisselt ervaringen uit. Teamwork makes the dream work.
 • Een team van enthousiaste, gedreven docenten stuurt je aan en ondersteunt je. Ook in de school waar je stage loopt.
 • Je eerste aanspreekpunt is je leertrajectbegeleider. Hij coacht je intensief bij je stages en volgt je studieresultaten mee op.
 • Ook je klasmentor helpt je om steeds meer inzicht te krijgen in je rol als leraar en die te blijven verfijnen. Zelfs de meest ervaren meester of juffrouw leert nog altijd bij.
Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Wij lieten meester Bryan reageren op clichés uit het lager onderwijs.

Extra veel praktijk

Leerkracht word je natuurlijk pas écht op school. In de klas, voor de klas. De lessen op de campus zijn nog maar een begin, vanaf het eerste jaar staat de praktijk centraal in je lerarenopleiding.

 • Je gaat elke week een dag naar een klas in het lager onderwijs (lintstage).
 • Je zet je eerste stappen als leerkracht samen met een collega-student (duo-stage). Jullie wisselen ervaringen en tips uit, jullie peppen elkaar op na een mindere dag, jullie steken elkaar aan met de liefde voor het vak van leerkracht!
 • Voor de klas staan bouw je stap voor stap op: je verkent  klassen, maakt kennis met leerkrachten en ondersteunt hen bij verschillende klasactiviteiten tijdens de lintstage. Later in je eerste jaar geef je enkele dagen na elkaar zelfstandig les (blokstage). Zo groei je langzaam maar zeker in je rol van juf of meester.
 • Op een engagementsstage (dat kan bijvoorbeeld een boerderijklas zijn) leer je je leerlingen én het leerkracht zijn van een andere kant kennen. Je leert er nog meer van genieten.

Godsdienst of levensbeschouwing?

Ben je christen, jood, moslim of helemaal niet gelovig? Op KdG ben je sowieso welkom.

De samenleving wordt steeds diverser en dat zien we graag weerspiegeld in het leerkrachtenkorps van de toekomst. Daarom kan je vanaf je tweede bachelor jaar kiezen voor ‘algemene levensbeschouwelijke vorming’ of 'rooms-katholieke godsdienst’.

 • In algemene levensbeschouwelijke vorming leer je vanuit jouw eigen (geloofs-)overtuiging kinderen te helpen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Je leert ook hoe je als niet-katholieke leraar je eigen bijdrage kan leveren aan het opvoedingsproject van een katholieke school.
 • In rooms-katholieke godsdienst krijg je heel wat tools en didactische werkvormen aangereikt om het levensbeschouwelijke gesprek met kinderen aan te gaan en hen in contact te brengen met de christelijke traditie. Wanneer je gedoopt bent en dit vak op je diploma hebt, mag je dan ook het vak godsdienst geven in de lagere school. Dat kan een extra troef zijn op een katholieke school en geeft je de mogelijkheid om op gemeenschapsscholen aan de slag te gaan als de godsdienstleerkracht.

Go international

Als toekomstig leraar lager onderwijs ben je waarschijnlijk iemand die razend nieuwsgierig is. Aan KdG krijg je de kans om te gaan kijken hoe lagere scholen aan de andere kant van de wereld eruit zien.

Je draagt je steentje bij aan lokale projecten in ontwikkelingslanden. Je leert kinderen nieuwe dingen. Maar wedden dat zij jou nog veel meer leren?

Go Intenational

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen of lesvoorbereidingen

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Wiskunde - Breukbegrip

Remote video URL

Motorische Basisvorming - Bos in de Zaal

Remote video URL

Liefde voor het vak

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 

  Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat te behalen als je medestudenten.

  Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.

  Je kunt er voor kiezen om een MacBook te bestellen met korting via 4uCampus

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Nog altijd onder de indruk van die ene speciale leraar uit je lagereschooltijd? Kennis doorgeven aan een nieuwe generatie, is er iets mooiers? De leerling die leraar wordt, een prachtig verhaal zonder einde.

 • Je bent natuurlijk geen kind meer, maar je kan je nog moeiteloos inleven in hun leefwereld.

 • Taal, wiskunde, muziek, wereldoriëntatie …: een lagereschooldag is gevuld en gevarieerd. Met je brede algemene blik hou je ervan om kinderen de uiteenlopendste dingen te leren.

 • Ondernemend? Ruimdenkend? Sociaal? Sterk organisatievermogen? Fan van teamwerk? Check!

 • Je bent leergierig en nieuwsgierig. Wat je zelf bijleert, verwerk je met veel plezier in je lessen.

Voorwaarden

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Je maakt je droom waar: je mag lesgeven in alle jaren van het lager onderwijs.

 • Wat ook kan, is als lid van het zorgteam aan de slag gaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 • Educatief medewerker? Ook dat is een optie.

Waar je hart ook ligt, en dat moet je tijdens je lerarenopleiding ontdekken: de basisscholen in en rond Antwerpen hebben een berg openstaande vacatures. Je zal niet lang moeten zoeken naar werk!

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar heel wat masteropleidingen. Van Agogische wetenschappen of Pedagogische Wetenschappen tot Seksuologie, Cultuurmanagement of zelfs Politieke Communicatie. En zowat alles daar ergens tussenin.

 • Voor een extra bachelor gaan? Met je diploma Lager Onderwijs kan je in één jaar tijd een diploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs behalen. Maar ook een hele reeks bachelor-na-bachelors of postgraduaten zijn mogelijk: Buitengewoon onderwijs, Autismespectrumstoornissen, Creatieve therapie, Intercultureel management, Internationale samenwerking Noord-Zuid, Ouderencoaching …

Flexibel studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Stien, Nürsin, Chloë, studenten Leraar Lager Onderwijs

Inschrijven

Inschrijven voor volgend academiejaar 2024-2025

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Inschrijven voor huidig academiejaar 2023-2024

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding