Kwaliteitsvol onderwijs in KdG

Bij KdG ben je als student zeker van praktijkgericht, authentiek onderwijs. Je voelt je vast thuis in onze dynamische en warme school. Je krijgt er alle kansen om samen te werken, om te exploreren en te experimenteren, om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We verwachten veel van je en geven je regelmatig ondersteunende feedback om je leren te maximaliseren.

Jij en jouw leren vormen het uitgangspunt voor onze docenten, die je gepassioneerd en met actuele kennis van hun vakgebied motiveren, uitdagen en begeleiden.

Heb je een vraag of heb je nood aan ondersteuning, dan weet je waar je terecht kan. Al tijdens en na je opleiding ga je deskundig en innoverend aan de slag en lever je een duurzame bijdrage aan de samenleving.

KdG streeft topkwaliteit na. We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen. Daar gaat het uiteindelijk om. Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

KdG werkt ontwikkelingsgericht en waarderend. We kiezen voor een kwaliteitscultuur waarin iedereen er vanuit zijn eigen passie en verantwoordelijkheid het beste van maakt. We beperken planlast en maken oog voor kwaliteit een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk.

We gebruiken de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. Elke medewerker voert op op zijn niveau gemaakte plannen uit, evalueert en verbetert, en realiseert zo continue kwaliteitsverbetering. Werken aan kwaliteit is een continu, cyclisch en planmatig proces.  Werken aan kwaliteit veronderstelt een geheel van activiteiten, opgezet door onze opleidingen, de ondersteunende diensten en het instellingsbestuur. Onze kwaliteitscode onderwijs is daarbij ons kompas voor kwaliteitsvol onderwijs in elke opleiding. 

Bekijk het schema

Plan:

 • Opleidingen werken een jaaractieplan uit.
 • Ze leggen jaarlijks opnieuw het curriculum vast in co-creatie met werkveld en studenten, inspelend op hun actuele eisen.
 • Docenten bereiden opleidingsonderdelen voor en updaten inhoud en aanpak aan de meest actuele context.
 • Systematisch doorloopt elk personeelslid een functioneringscyclus (plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprek)

Do:

 • Uitvoering gebeurt samen met en dicht bij onze studenten en werkveld. We werken aan participatie en permanente bijsturing.
 • We werken projectmatig aan vernieuwing.
 • Een efficiënte overlegstructuur ondersteunt ons teamwerk.

Check:

 • Via de tool 'Suggesti' geven studenten gestructureerd feedback op onze onderwijsactiviteiten.
 • Opleidingen monitoren data met betrekking tot onder andere instroom, doorstroom en  studierendement.
 • We bevragen jaarlijks al onze studenten over hun ervaringen met KdG.
 • De opleidingen evalueren jaarlijks, met een vertegenwoordiging van docenten, studenten en het werkveld het leer- en evaluatiemateriaal van een aantal opleidingsonderdelen.
 • Elke vier jaar vindt een uitgebreide opleidingsreview plaats. Een panel gaat in dialoog met onze opleidingsverantwoordelijken, docenten, studenten, alumni, werkveld en ondersteuners en identificeert sterke punten, aandachtspunten en eventueel dwingende werkpunten.

Act:

 • We sturen onze opleidingen systematisch bij op basis van de bovenstaande bevragingen, evaluaties en de eigen ervaringen van onze docenten.
 • We bewaken en versterken onze sterke punten en verbeteren waar nodig door een proces van borging van de opleidingskwaliteit, volgend op onze opleidingsreviews.
 • We zetten permanent in op professionalisering van onze medewerkers.

Elke vier jaar doorloopt elke opleiding een opleidingsreview. Vanaf 25-26 schakelen we over op een vijfjarige cyclus. Een gesprekspanel samengesteld uit internen en externen checkt de kwaliteit van de opleiding aan de hand van de kwaliteitscode onderwijs. Het panel formuleert zinvolle feedback, waarmee de opleiding aan de slag gaat om de kwaliteit te borgen en te verbeteren.

Het panel bestaat uit een interne onderwijsdeskundige, externe experten, een werkveldvertegenwoordiger en een onafhankelijke student. De opleidingsreview mondt uit in een verslag met sterke punten, aandachtspunten en eventuele dwingende werkpunten en leidt tot een actieplan dat minstens jaarlijks wordt opgevolgd en bijgewerkt.

Met de opleidingsreview als basis werkt de opleiding permanent aan kwaliteitsborging. KdG communiceert via onderstaande beknopte rapporten over de resultaten uit de opleidingsreview en de voortgang in de opvolging van de opleidingskwaliteit. Zo verstreken we transparant publieke informatie over onze opleidingskwaliteit. Het academiejaar achter de opleidingsnaam specifieert wanneer de opleidingsreview plaats vond. Ten laatste een jaar na de opleidingsreview lees je hier de samenvatting van het rapport en hoe de opleiding ermee aan de slag gaat. 

Bekijk de timing van de opleidingsreviews

Professionele bachelors

Graduaten

Onze nieuw ingerichte opleidingen doorliepen een Toets Nieuwe Opleiding, georganiseerd door de NVAO. We maakten beknopte rapporten en linken door naar de adviesrapporten van de NVAO:

Bachelor-na-bachelor

Academische bachelor, master en master-na-master

KdG: hogeschool met een uitstekend kwaliteitsrapport 

 • Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden elke zes jaar beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleidingen borgt (de regie). 
 • De instellingsreview wordt georganiseerd door de NVAO en uitgevoerd door een panel van onafhankelijke experten. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid, en velt als officiële instantie een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Lees hier meer over de procedure
 • De eerste instellingsreview vond plaats in 2016-2017. Op 21 augustus 2017 ontving KdG een positief eindoordeel over de hele lijn. De NVAO besluit dat KdG een adequaat onderwijsbeleid voert en dat effectief en verbetergericht uitvoert. Zodat, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan gegarandeerd worden dat de kwaliteit van het onderwijs van KdG zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt. Lees het besluit, het rapport en het advies hier
 • Deze positieve beoordeling door de NVAO heeft als gevolg dat de diploma’s die KdG uitreikt wereldwijde erkenning genieten.  
 • Momenteel vindt er terug een instellingsreview plaats bij KdG (academiejaar 2022-2023).