Kwaliteitsvol onderwijs in KdG

Bij KdG ben je als student zeker van praktijkgericht, authentiek onderwijs. Je voelt je vast thuis in onze dynamische en warme school. Je krijgt er alle kansen om samen te werken, om te exploreren en te experimenteren, om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We verwachten veel van je en geven je regelmatig ondersteunende feedback om je leren te maximaliseren.

Jij en jouw leren vormen het uitgangspunt voor onze docenten, die je gepassioneerd en met actuele kennis van hun vakgebied motiveren, uitdagen en begeleiden.

Heb je een vraag of heb je nood aan ondersteuning, dan weet je waar je terecht kan. Al tijdens en na je opleiding ga je deskundig en innoverend aan de slag en lever je een duurzame bijdrage aan de samenleving.

KdG streeft topkwaliteit na. We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen. Daar gaat het uiteindelijk om. Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

KdG werkt ontwikkelingsgericht en waarderend. We kiezen voor een kwaliteitscultuur waarin iedereen er vanuit zijn eigen passie en verantwoordelijkheid het beste van maakt. We beperken planlast en maken oog voor kwaliteit een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk.

We gebruiken de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. Elke medewerker voert op op zijn niveau gemaakte plannen uit, evalueert en verbetert, en realiseert zo continue kwaliteitsverbetering. Werken aan kwaliteit is een continu, cyclisch en planmatig proces.  Werken aan kwaliteit veronderstelt een geheel van activiteiten, opgezet door onze opleidingen, de ondersteunende diensten en het instellingsbestuur. Onze kwaliteitscode onderwijs is daarbij ons kompas voor kwaliteitsvol onderwijs in elke opleiding. 

Bekijk het schema

Plan:

 • Opleidingen werken een jaaractieplan uit.
 • Ze leggen jaarlijks opnieuw het curriculum vast in co-creatie met werkveld en studenten, inspelend op hun actuele eisen.
 • Docenten bereiden opleidingsonderdelen voor en updaten inhoud en aanpak aan de meest actuele context.
 • Systematisch doorloopt elk personeelslid een functioneringscyclus (plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprek)

Do:

 • Uitvoering gebeurt samen met en dicht bij onze studenten en werkveld. We werken aan participatie en permanente bijsturing.
 • We werken projectmatig aan vernieuwing.
 • Een efficiënte overlegstructuur ondersteunt ons teamwerk.

Check:

 • Via de tool 'Suggesti' geven studenten gestructureerd feedback op onze onderwijsactiviteiten.
 • Opleidingen monitoren data met betrekking tot onder andere instroom, doorstroom en  studierendement.
 • We bevragen jaarlijks al onze studenten over hun ervaringen met KdG.
 • De opleidingen evalueren jaarlijks, met een vertegenwoordiging van docenten, studenten en het werkveld het leer- en evaluatiemateriaal van een aantal opleidingsonderdelen.
 • Elke vier jaar vindt een uitgebreide opleidingsreview plaats. Een panel gaat in dialoog met onze opleidingsverantwoordelijken, docenten, studenten, alumni, werkveld en ondersteuners en identificeert sterke punten, aandachtspunten en eventueel dwingende werkpunten.

Act:

 • We sturen onze opleidingen systematisch bij op basis van de bovenstaande bevragingen, evaluaties en de eigen ervaringen van onze docenten.
 • We bewaken en versterken onze sterke punten en verbeteren waar nodig door een proces van borging van de opleidingskwaliteit, volgend op onze opleidingsreviews.
 • We zetten permanent in op professionalisering van onze medewerkers.

Elke vier jaar doorloopt elke opleiding een opleidingsreview. Een gesprekspanel samengesteld uit internen en externen checkt de kwaliteit van de opleiding aan de hand van de kwaliteitscode onderwijs. Het panel formuleert zinvolle feedback, waarmee de opleiding aan de slag gaat om de kwaliteit te borgen en te verbeteren.

Het panel bestaat uit een interne onderwijsdeskundige, externe experten, een werkveldvertegenwoordiger en een onafhankelijke student. De opleidingsreview mondt uit in een verslag met sterke punten, aandachtspunten en eventuele dwingende werkpunten en leidt tot een actieplan dat minstens jaarlijks wordt opgevolgd en bijgewerkt.

Met de opleidingsreview als basis werkt de opleiding permanent aan kwaliteitsborging. KdG communiceert via onderstaande beknopte rapporten over de resultaten uit de opleidingsreview en de voortgang in de opvolging van de opleidingskwaliteit. Zo verstreken we transparant publieke informatie over onze opleidingskwaliteit. Het academiejaar achter de opleidingsnaam specifieert wanneer de opleidingsreview plaats vond. Onderaan deze lijst is een tabel opgenomen met de planning van toekomstige opleidingsreviews.

Onze nieuw ingerichte opleidingen doorliepen een Toets Nieuwe Opleiding, georganiseerd door de NVAO. We maakten beknopte rapporten en linken door naar de adviesrapporten van de NVAO:

Timing van de opleidingsreviews

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een hogeronderwijsinstelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Volgende vragen staan centraal in de instellingsreview:

 • Sluit het onderwijsbeleid van de instelling aan bij haar onderwijsvisie en de maatschappelijke
 • uitdagingen waarmee de instelling geconfronteerd wordt?
 • Verzekert de instelling dat het onderwijsbeleid toewerkt naar de vooropgestelde doelen?
 • Wordt binnen dit beleid op een internationaal aanvaarde wijze de kwaliteit van elke
 • geaccrediteerde opleiding geborgd?
 • Geeft de instelling blijk van een kwaliteitscultuur op alle niveaus?

De eerste instellingsreview vond in 2016-2017 plaats. KdG kreeg over de hele lijn een positief eindoordeel. Lees het besluit, rapport en advies van de NVAO.

De volgende instellingsreview vindt plaats in het academiejaar 2022-2023.