Inhoud en studiepunten van Maatschappelijke Advisering

Eerste jaar

Integrale leerlijn

3 studiepunten

Atelier in de stad

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Praktijkleerlijn en leertrajectbegeleiding

7 studiepunten

Beroepspraktijk

(7 studiepunten)

Je maakt voor het eerst kennis met de beroepscontext van het sociaal werk: je verkent de grootstedelijke context, wordt je bewust van je eigen referentiekader, verkent het profiel van een sociaal werker, de doelgroepen en de afstudeerrichtingen, je volgt leertrajectbegeleiding enz.

Vaardighedenleerlijn

9 studiepunten

Sociaal-agogische vaardigheden

(6 studiepunten)

Je traint in groepen van 18 studenten de vaardigheden die je nodig hebt in het werkveld en die je bovendien kan gebruiken in andere vakken: observeren, reflecteren, actief luisteren, actief participeren, organiseren en ICT-vaardigheden.

Atelier in de stad

(3 studiepunten)

Je verdiept je in een stedelijk thema in een Antwerpse stadswijk, door informatie op te zoeken, te lezen en te bespreken en door contact te leggen met professionals in organisaties. Je wikt en je weegt om vervolgens je inzichten over dit thema in een aantrekkelijke paper te gieten.

Conceptuele leerlijn

Diversiteit en armoede in de stad

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in etnisch-culturele veranderingsdynamieken in steden en je bestudeert de samenhang met ongelijkheid en kwetsbaarheid.

Economie

(5 studiepunten)

Je bestudeert de belangrijkste macro-economische indicator voor welvaart: het Bruto Binnenlands Product. Daarna ga je in op het vrijemarktmechanisme, de economische groei, de rol van de overheid in een sociale markteconomie en de inkomsten en uitgaven van de Belgische overheid.

Filosofie

(5 studiepunten)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover.

Inleiding recht

(4 studiepunten)

Je focust op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te herkennen en daarmee aan de slag te gaan.

Politieke, sociale en culturele geschiedenis

(5 studiepunten)

Je bestudeert de West-Europese geschiedenis van na 1750, met als rode draad het emancipatieproces dat steeds meer mensen toelaat greep te krijgen op het eigen leven. Je stelt je uiteindelijk de vraag waar wij momenteel staan in dat emancipatieproces. 

Psychologie

(5 studiepunten)

Je krijgt meer kennis over hoe wij als mensen betekenis geven aan onze leefwereld. Je staat stil bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie) en bij onze psychologische functies (waarneming, manieren van leren, denkmechanismes, vormen van bewustzijn, persoonlijkheid enz.). Je past die kennis toe op het domein van de 'sociale psychologie'.

Sociaal recht

(3 studiepunten)

Je leert over het individueel en collectief arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Sociaal werk

(3 studiepunten)

Je leert alles over het brede sociaal werkveld: definities, perceptie, internationale context, empowerment, (voor)oordelen, spanningsvelden, normatieve professionaliteit, historiek, theoretische verkenning ...

Sociaal wetenschappelijk onderzoek

(3 studiepunten)

Je onderzoekt de belangrijkste elementen van wetenschappelijk denken. Je bekijkt wie, wat en hoe onderzocht wordt en wat er kan mislopen. Je gaat dieper in op dataverzameling en leert statistiek.

Sociologie

(5 studiepunten)

Je ontdekt hoe de 'orde' in de samenleving  kan verklaard worden door onder meer het belang van cultuur en het socialiseren. Je leert zien hoe de wanorde in de wereld zich uit in sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. Je zoekt naar wat vanuit sociologische invalshoek gezegd kan worden over welzijn en geluk.

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn

27 studiepunten

Arbeidsrecht

(3 studiepunten)

We vertrekken van uit de basiswetgeving en belangrijke juridische begrippen. Naast deze theoretische kennis wordt de student vertrouwd met de relevante websites waar praktijkgerichte informatie te vinden is en met de actoren die op dit terrein actief zijn.

Cultuur en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

We behandelen volgende thema’s in hun onderlinge samenhang: multiculturaliteit, identiteit, levensbeschouwing en sociale rechtvaardigheid. 

Diversiteit en armoede in de stad

(3 studiepunten)

We zoeken naar antwoorden op uitdagingen verbonden aan diversiteit, armoede en grootstedelijkheid. Specifieke maatschappelijke uitdagingen die we behandelen zijn armoedebestrijding en intra-Europese migratie. 
Naast de nodige basiskennis (concepten en realiteiten) over deze thema’s, komen in de lessen ook prikkelende (nationale en internationale) initiatieven uit het werkveld aan bod. Als onderbouw bespreken we enkele belangrijke kaders waarbinnen die antwoorden gezocht (kunnen) worden.

Familie- en procedurerecht

(3 studiepunten)

In familierecht en procedurerecht wordt voortgebouwd op het opleidingsonderdeel Inleiding Recht. De reeds verworven kennis van de basiswetgeving en de belangrijke juridische begrippen in deze materies wordt uitgediept met een focus op praktijkgerichte topics. Daarnaast wordt de student vertrouwd met praktische informatie zoals de belangrijke actoren op deze terreinen en de relevante websites. Via oefeningen wordt de student voorbereid op het zelf "aan de slag gaan" met deze juridische inhouden.

Psychologie

(3 studepunten)

In deze cursus staat de evolutie van de psychologische functies gedurende de levensloop centraal.  Wat is vanuit ontwikkelingspsycholische invalshoek te verwachten in een bepaalde leeftijdsfase.  In die zin krijgt de student telkens een beeld voorgeschoteld van te verwachten mogelijkheden, onmogelijkheden en levensthema's die eigen zijn aan de betreffende leeftijdsfase. De docent tracht hierbij zoveel mogelijk aansluiting te maken met de toekomstige doelgroepen waar de toekomstige sociaal werker in zijn professionele loopbaan mee te maken zal krijgen. De inhouden zijn opgebouwd rond belangrijke levensthema's die zich naar gelang de leeftijdsfase anders manifesteren.
De cursus start met inleidende beschouwingen over tijd, mensbeeld, en opvoeding.  Daarna volgen hoofdstukken waarin de focus zich verlegd van de 'psychische geboorte', naar 'basisveiligheid', 'taal en denken',  'magie en zelfexpressie' en 'sociale relaties'. Het hoofdstuk 'wie ben ik' vertrekt vanuit de zoektocht in de adolescentie, en gaat over in 'de zoektocht naar zelfrealisatie' wat zich vooral tijdens de volwassenheid afspeelt, om te eindigen bij 'wijsheid en integriteit'.

Sociaal werk

(3 studiepunten)
 • Schets van de basis theoretische onderbouw van sociaal werk 
 • Hoe gebeurt de theorieontwikkeling in sociaal werk?
 • De concrete theoretische onderbouw van sociaal werk vanuit Payne’s (2005) ‘politics of theory’. 
 • De verbinding tussen theorie en praktijk door in te zoomen op sociaal werkmethoden. 
 • Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst

Sociaal zekerheidsrecht

(3 studiepunten)

We vertrekken van uit de basiswetgeving en belangrijke juridische begrippen. Naast deze theoretische kennis wordt de student vertrouwd met de relevante websites waar praktijkgerichte informatie te vinden is en met de actoren die op dit terrrein actief zijn.

Huurwetgeving en consumentenrecht

(3 studiepunten)

We doorlopen de basiswetgeving grondig met een accent vooral ook op de manier waarop deze regelgeving zich manifesteert op de werkvloer van de SJD’er. De student wordt eveneens vertrouwd gemaakt met websites en naslagwerken waar vooral praktijkgerichte en gemakkelijk hanteerbare informatie terug te vinden is. 
Huurwetgeving 

 • Grondige introductie in de basiswetgeving, inclusief noties van de sociale huurwetgeving 
 • Huren en wonen vanuit sociologisch-economisch perspectief 
 • De (federale en de Vlaamse) overheden en hun (pogingen tot) impact op het huuraanbod 
 • De wooncode als een stimulator tot het verbeteren van de woningkwaliteit en dus ook van de kwaliteit van de huurwoning 
 • De belangenbehartiging van huurders in de praktijk 

Consumentenrecht 

 • Inleiding op het begrip “schuld”: de verbintenis die (nog) niet is voldaan 
 • De schuld vanaf haar ontstaan tot (eventueel) het “beslag”: de gedwongen tenuitvoerlegging via de deurwaarder 
 • De figuur van de collectieve schuldenregeling 
 • De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid – een korte verkenning 
 • Consumptie – kopen – krediet en …schulden: 
  • marktpraktijken en consumentenbescherming 
  • kopen op krediet

Werkveld

(3 studiepunten)

De studenten verwerven inzicht in de verschillende domeinen waarin de sociaaljuridische dienstverlening een prominente plaats heeft en kennen de instanties die de dienstverlening aanbieden. Volgende domeinen worden toegelicht:

 • Overheid en Justitie en Veiligheid
 • Tewerkstelling
 • Wonen
 • Gezondheid
 • Vreemdelingen
 • Burger en consument
 • Jeugd
 • Gezin en relaties We bespreken de belangrijkste methodieken : informatie en advies, klachtenbehandeling en belangenverdediging, bemiddelingen trajectbegeleiding.

Integrale leerlijn

6 studiepunten

Beroepsproducten in de praktijk

(3 studiepunten)

Vertrekkend vanuit (juridische) casussen uit de praktijk van de sociaal juridisch dienstverlener worden (juridische) kennis en vaardigheden gecombineerd ingeoefend: 
- de (juridisch) relevante feiten kunnen filteren uit een vraag;
- aan de hand van (juridisch) bronnenmateriaal een juiste oplossing kunnen uitwerken;
- de nodige documenten kunnen opstellen;
- de gevonden oplossing op een heldere manier (schriftelijk én mondeling) naar betrokkenen kunnen ‘vertalen’.

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de verworven kennis in de rechtsvakken (inleiding recht, sociaal recht, huurrecht, consumentenrecht, familierecht, procedurerecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, jeugd- en strafrecht, vreemdelingenrecht) en de verworven vaardigheden in juridisch bronnenonderzoek, communicatie, het sociaaljuridisch gesprek, bemiddeling, interculturele vaardigheden en beroepsproducten I.

Juridisch bronnenonderzoek

(3 studiepunten)

De student maakt kennis met de bronnen van het recht, hun specifieke kenmerken en hun vindplaats. De focus ligt op het oefenen in het zoeken van juridische bronnen. Daarnaast wordt de correcte manier van verwijzen naar juridische bronnen aangeleerd. 
Daarna focussen we op de wet als belangrijkste bron van het recht. De student leert hoe een wet tot stand komt maar vooral wat belangrijk is voor de toepassing van wetgeving in de praktijk namelijk: de draagwijdte van de wet en de interpretatieregels. Dan komt de rechtspraak aan bod. Enerzijds leert de student het belang van rechtspraak als bron van recht, anderzijds leert de student gepubliceerde rechtspraak lezen en begrijpen.

Praktijkleerlijn en leertrajectbegeleiding

15 studiepunten

Beroepspraktijk

(15 studiepunten)

Een verkenning van de beroepspraktijkplaats en het werkveld in de breedte: 

 • Doelstellingen en structuur 
 • Doelpubliek 
 • Taakinhouden en opdrachten
 • Profiel van de werker

Vaardighedenleerlijn

12 studiepunten

Beroepsethiek en morele dilemma's

(3 studiepunten)

Vanuit de praktijk van de maatschappelijk assistent staan we stil bij ethische, deontologische en juridische dimensies van het vak. We onderzoeken welke invalshoeken het werk op het terrein ondersteunen op moreel gebied. Het vak van maatschappelijk assistent brengt immers morele aspecten mee, waarop studenten zich leren verhouden. We houden hierbij rekening met het perspectief van verschillende belanghebbenden.

Communicatie en gesprekstechnieken

(3 studiepunten)
 • gesprekstechnieken
 • 4 axioma's van Watzlawick
 • Intakegesprek
 • info- en adviesgesprek
 • slecht-nieuwsgesprek
 • omgaan met emoties

Het sociaal-juridisch gesprek

(3 studiepunten)

In deze training staat één van de basisfuncties van de sociaal-juridische dienstverlening centraal, namelijk de juridische informatie- en adviesvertrekking. De bedoeling is om grondig te oefenen met de nadruk op de verbinding tussen de verschillende vaardigheden, zowel de juridische als de communicatieve.

Wetenschappelijke vaardigheden

(3 studiepunten)

Je zoekt vakliteratuur in wetenschappelijke databanken om het onderwerp van je paper te verkennen, om vervolgens het onderwerp in een probleemstelling te gieten. Via literatuuronderzoek zoek je een antwoord op je probleemstelling.

Derde jaar

Praktijkleerlijn en leertrajectbegeleiding

24 studiepunten

Beroepspraktijk

(24 studiepunten)

De student verwerft doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie competenties die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie Sociaal Werker. 

Grondige kennismaking met het werkveld en de plaats van de beroepspraktijk-instelling daarin.

Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden.

Verdieping in het profiel van de professionele werker.

Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker.

Vaardighedenleerlijn

6 studiepunten

Interculturele vaardigheden

(3 studiepunten)

Deze training bevat een praktijk- en een theoretisch deel. Beide worden parallel aan elkaar aangeboden. Het verbinden van de theorie en praktijk is de kern van de training. 
Spoor 1: Je werkt aan de bewustwording van je eigen cultuur en identiteit. Je gaat daarna verdiepend aan de slag door mee te stappen in een project met nieuwkomers of gespreksgroepen met nieuwkomers te begeleiden. Binnen deze projecten heb je een wekelijks contact met nieuwkomers. Tijdens de ingeroosterde intervisies krijg je coaching en gaan we samen met de opgedane ervaringen aan de slag. 
Spoor 2: We bieden een beknopt basiskader aan waarin een aantal relevante begrippen en principes uitgewerkt worden: identiteit, diversiteit, cultuur (verschillen en overeenkomsten), cultuurevolutionisme, ethocentrisme, cultuurrelativisme, omgekeerd etnocentrisme, actief pluralisme, deculturalisering, multi- en interculturaliteit, discriminatie en racisme, inburgering, superdiversiteit, ... Er zal aandacht worden besteed aan de concretisering van bovenstaande theoretische noties in methodologische beschouwingen en werkvormen. Aan de hand van concrete casestudies uit diverse praktijkrelevante settings zullen we werken rond interculturele communicatie en agogische processen in een reëele pluralistische context op microniveau. Tegelijk zullen we de meso- en macrocontext van deze interacties op microniveau benoemen.

Sociaal-agogische vaardigheden: bemiddeling

(3 studiepunten)

Deze training heeft als einddoel dat de student bemiddelen als methodiek van conflicthantering in concrete beroepssituaties kan toepassen. We vertrekken vanuit een theoretisch kader over conflict en conflicthantering om daarna te komen tot de eigenheid van bemiddeling als methodiek van conflicthantering. Bemiddelen wordt daarna getraind aan de hand van oefeningen uit de praktijk van de sociaal juridische dienstverlener.

Conceptuele leerlijn

15 studiepunten

Beleidskaders voor sociaal werk

(3 studiepunten)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Vreemdelingenrecht en tewerkstellingsmaatregelen

(3 studiepunten)

Bij vreemdelingenrecht ga je dieper in op:

- Belgische asielprocedure 
- andere verblijfsstatuten
- verblijfskaarten
- medische bijstand
- inburgering 
- naturalisatie 
- tewerkstelling van vreemdelingen 
- illegaal verblijf en toekomstoriëntatie

Daarnaast ontdek je verschillende tewerkstellingsmaatregelen en de daarbij betrokken sociale organisaties. 

Jeugdrecht en strafrecht

(3 studiepunten)

Jeugdrecht: we staan stil bij het ontstaan van de jeugdbescherming en jeugdrecht en de maatschappelijke evoluties hierbij in België. We bestuderen met een juridische bril het specifieke beroepsterrein van de integrale jeugdhulp en plaatsen dit in zijn historische context. Er is aandacht voor het aanbod binnen de buitengerechtelijke hulpverlening en de gedwongen hulpverlening alsook voor de recente discussies met betrekking tot het jeugdsanctierecht. Er wordt stilgestaan bij de beeldvorming van probleemjongeren en jeugddelinquentie en we nemen de maatschappelijke reacties hierop onder de loep. Daarnaast staan we stil bij de rechtspositie van jongeren en de juridische gronden hiervan.  
Strafrecht: de focus ligt op de functies die de sociaal werker opneemt t.a.v. mensen die in aanraking komen met het strafrechtssyteem. We staan stil bij de omschrijving van criminaliteit en afwijkend gedrag. (Basis)kennis van het strafrecht en inzicht in het strafproces liggen aan de basis om actualiteit i.v.m. criminaliteit te begrijpen. Een verkenning van het werkveld, met zijn hulp- en dienstverlening aan daders en slachtoffers, maken we samen in de lessen.

Keuzevak 1

(3 studiepunten)
 • Global challenges
  • ​​​Six global challenges 
   • Literacy and technology: illiteracy and development 
   • Economic crisis: unemployment and debt 
   • Commodity crisis: peak oil, rare earth metals and food supply 
   • Ecological crisis: climate change, biodiversity loss and ocean acidification. 
   • Socio-economic crisis: inequality in the world 
   • Demographic crisis: overpopulation, aging ad urbanisation 
  • Six answers
   • International cooperation: North -South, development aid, Millennium Development Goals 
   • Globalisation and neoliberalism (ex. 4 I’s of Iain Ferguson) and beyond globalisation (ex. Buen Vivir) 
   • Transition: energy transition, efficiency, sufficiency and redistribution 
   • Sustainable development: divergence, convergence and a green economy 
   • Social justice, international social work and social action 
   • Conclusion and interdependency of global challenges and answers: systems thinking and resilience
 • Wereldbrede uitdagingen
  • ​Zes mondiale uitdagingen: 
   • Kennis en technologie: vormen van analfabetisme en technologische ontwikkeling
   • Economische crisis: werkloosheid en overheidsschuld
   • Grondstoffencrisis: piekolie, materialenbeheer en voedselvoorziening
   • Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen.
   • Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving
   • Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld 
  • Zes antwoorden
   • Internationaal samenwerken: Noord-Zuid, ontwikkelingshulp, Millennium Development Goals
   • Globalisering en neoliberalisme (oa. 4 I’s van Iain Ferguson) anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
   • Transitie: energie-transitie, efficiëntie, sufficiëntie en herverdeling
   • Duurzame ontwikkeling: divergentie, convergentie en groene economie
   • Sociale rechtvaardigheid, internationaal sociaal werk en sociale actie
   • Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht

Keuzevak 2

(3 studiepunten)
 • Cultuursociologie 
  • Introductie: een korte schets en situering van de cultuursociologie als een boeiende en complexe onderzoeksdiscipline. 
  • De basics in de theorie (Bourdieu). Je leert hoe cultuursociologen de ontwikkeling van onze westerse samenleving verklaren. We bekijken ook enkele actuele reacties daarop. (Laermans en Vanderstichele)
  • Hoge en lage cultuur onder druk.

  • Cultuurspreiding in een symbolische samenleving. Vertrekkend van de ideeën van Elchardus over de symbolische samenleving en een aantal toepassingen daarop. (Pauwels, Berghman en Van Eyck)

 • Organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg 
  ​Sociaal werk gebeurt steeds in of met organisaties. Ze hebben een eigen structuur en cultuur die zo goed als mogelijk afgestemd zijn op de doelen die men wil bereiken en de verwachtingen die er leven, zowel bij personeel als leidinggevenden, als de maatschappij waarbinnen de organisatie functioneert. 
  We staan stil bij volgende vragen:

  • Wat is een organisatie?

  • Hoe verloopt de besluitvorming binnen een organisatie en hoe worden de doelstellingen uitgewerkt?

  • Op welke wijze kan een organisatie zich op een efficiënte manier structureren?

  • Wat is de impact van een organisatiecultuur op haar werking en haar medewerkers?

  • Hoe functioneren medewerkers optimaal binnen een organisatie en welke tools kan een organisatie inzetten om een goed personeelsbeleid uit te bouwen? 

  • Waarom veranderen organisatie en welke factoren bepalen en beïnvloeden deze verandering?

  • Hoe kan een organisatie een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening waarborgen?

 • Psychische stoornissen 
  Volgende kernthema’s worden behandeld: 
  • Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'. In de lessen worden studenten uitgedaagd om woorden te geven aan hun intuïtief aanvoelen en te komen tot meer objectiveerbare criteria.  Hierbij komen volgende vragen aan bod: wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten.
  • Vervolgens komt de focus te liggen op de 'psychiatrische ziektebeelden'.  Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis', welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader. Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt.
  • Het belangrijkste onderdeel van deze cursus bestaat uit het overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen.  Achtereenvolgens komen volgende stoornissen aan bod: stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen. Mogelijk kan dit worden uitgebreid met verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen. 
  • Bij elk van deze stoornissen bespreken we de mogelijke behandelingen en psychotherapie
 • Sociaal en creatief ondernemen
  We focussen op: 
  • de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt & de analyse van de inkomensverdeling;

  • het huidig activeringsbeleid;

  • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);

  • de praktijk van de sociale economie;

  • innovaties in het sociaal ondernemingslandschap.

Integrale leerlijn

15 studiepunten

Bachelorproef

(6 studiepunten)

De student behandelt in zijn bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein het maatschappelijk werk. De student dient opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten te integreren.

Beroepsproducten in de sociaal-juridische dienstverlening

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

Project en internationalisering

(6 studiepunten)

Je werkt samen met je collega-studenten een vormingsactiviteit uit in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Dat doe je heel gestructureerd, volgens een projectplan en een draaiboek. Je voert de activiteit zelf ook uit.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.