Sociaal-Juridische Dienstverlening

Traject van de afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • De wildgroei aan wetten en reglementen heeft veel weg van een gigantisch labyrint. Geen wonder dat mensen erin verdwalen. Jij wil hen veilig door dat doolhof loodsen.
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • Door te informeren, te adviseren en te bemiddelen zet jij mensen weer op het juiste spoor.
 • In het verre zuiden studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de zorgsector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Sociaal-Juridische Dienstverlening is een traject van de afstudeerrichting Maatschappelijk Dienstverlening waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft zelfs niet meteen te beslissen: die keuze maak je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren
 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.
Proefexamens en vakantiegarantie

Voor je theoretische vakken leg je een proefexamen af. 

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee, tijd om bij te sturen.

Op het einde van periode 3, in maart, heb je alle theorie gezien. ‘Echt’ examen nu.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat in periode 4 en tweede zit eind juni.

En dan? Tijd voor passies en engagementen, om te werken, te reizen, te leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • We trainen skills zoals actief luisteren, professionele gespreksvoering, opzoeking in wetgeving, dossierbeheer, professioneel schrijven …
 • Op vraag van je toekomstige werkveld werk je specifieke onderzoeksprojecten uit.
 • De juridische kennis die je verwerft is praktijkgericht. Tijdens je stages pas je ze toe op concrete gevallen. En het gaat om veel stages, want een betere manier om ervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.
Remote video URL
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding Sociaal Werk eruit? Opleidingshoofd, Veerle Van Gestel legt het snel even uit!

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Kennis opbouwen en toepassen
30 studiepunten
Sociaal Werk: op verkenning
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Praktijk – loopbaan
15 studiepunten
Stage en terugkomdagen
(
15 studiepunten
)

Een verkenning van de beroepspraktijkplaats en het werkveld in de breedte: 

 • Doelstellingen en structuur 
 • Doelpubliek 
 • Taakinhouden en opdrachten
 • Profiel van de werker
Kennis verbreden
27 studiepunten
Arbeidsrecht
(
3 studiepunten
)

We vertrekken van uit de basiswetgeving en belangrijke juridische begrippen. Naast deze theoretische kennis wordt de student vertrouwd met de relevante websites waar praktijkgerichte informatie te vinden is en met de actoren die op dit terrein actief zijn.

Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

We behandelen volgende thema’s in hun onderlinge samenhang: multiculturaliteit, identiteit, levensbeschouwing en sociale rechtvaardigheid. 

Diversiteit en armoede in de stad II
(
3 studiepunten
)

We zoeken naar antwoorden op uitdagingen verbonden aan diversiteit, armoede en grootstedelijkheid. Specifieke maatschappelijke uitdagingen die we behandelen zijn armoedebestrijding en intra-Europese migratie. 
Naast de nodige basiskennis (concepten en realiteiten) over deze thema’s, komen in de lessen ook prikkelende (nationale en internationale) initiatieven uit het werkveld aan bod. Als onderbouw bespreken we enkele belangrijke kaders waarbinnen die antwoorden gezocht (kunnen) worden.

Familierecht en procedurerecht
(
3 studiepunten
)

In familierecht en procedurerecht wordt voortgebouwd op het opleidingsonderdeel Inleiding Recht. De reeds verworven kennis van de basiswetgeving en de belangrijke juridische begrippen in deze materies wordt uitgediept met een focus op praktijkgerichte topics. Daarnaast wordt de student vertrouwd met praktische informatie zoals de belangrijke actoren op deze terreinen en de relevante websites. Via oefeningen wordt de student voorbereid op het zelf "aan de slag gaan" met deze juridische inhouden.

Huurwetgeving en consumentenrecht
(
3 studiepunten
)

We doorlopen de basiswetgeving grondig met een accent vooral ook op de manier waarop deze regelgeving zich manifesteert op de werkvloer van de SJD’er. De student wordt eveneens vertrouwd gemaakt met websites en naslagwerken waar vooral praktijkgerichte en gemakkelijk hanteerbare informatie terug te vinden is. 
Huurwetgeving 

 • Grondige introductie in de basiswetgeving, inclusief noties van de sociale huurwetgeving 
 • Huren en wonen vanuit sociologisch-economisch perspectief 
 • De (federale en de Vlaamse) overheden en hun (pogingen tot) impact op het huuraanbod 
 • De wooncode als een stimulator tot het verbeteren van de woningkwaliteit en dus ook van de kwaliteit van de huurwoning 
 • De belangenbehartiging van huurders in de praktijk 

Consumentenrecht 

 • Inleiding op het begrip “schuld”: de verbintenis die (nog) niet is voldaan 
 • De schuld vanaf haar ontstaan tot (eventueel) het “beslag”: de gedwongen tenuitvoerlegging via de deurwaarder 
 • De figuur van de collectieve schuldenregeling 
 • De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid – een korte verkenning 
 • Consumptie – kopen – krediet en …schulden: 
  • marktpraktijken en consumentenbescherming 
  • kopen op krediet
Psychologie II
(
3 studepunten
)

In deze cursus staat de evolutie van de psychologische functies gedurende de levensloop centraal.  Wat is vanuit ontwikkelingspsycholische invalshoek te verwachten in een bepaalde leeftijdsfase.  In die zin krijgt de student telkens een beeld voorgeschoteld van te verwachten mogelijkheden, onmogelijkheden en levensthema's die eigen zijn aan de betreffende leeftijdsfase. De docent tracht hierbij zoveel mogelijk aansluiting te maken met de toekomstige doelgroepen waar de toekomstige sociaal werker in zijn professionele loopbaan mee te maken zal krijgen. De inhouden zijn opgebouwd rond belangrijke levensthema's die zich naar gelang de leeftijdsfase anders manifesteren.
De cursus start met inleidende beschouwingen over tijd, mensbeeld, en opvoeding.  Daarna volgen hoofdstukken waarin de focus zich verlegd van de 'psychische geboorte', naar 'basisveiligheid', 'taal en denken',  'magie en zelfexpressie' en 'sociale relaties'. Het hoofdstuk 'wie ben ik' vertrekt vanuit de zoektocht in de adolescentie, en gaat over in 'de zoektocht naar zelfrealisatie' wat zich vooral tijdens de volwassenheid afspeelt, om te eindigen bij 'wijsheid en integriteit'.

Sociaal werk II
(
3 studiepunten
)
 • Schets van de basis theoretische onderbouw van sociaal werk 
 • Hoe gebeurt de theorieontwikkeling in sociaal werk?
 • De concrete theoretische onderbouw van sociaal werk vanuit Payne’s (2005) ‘politics of theory’. 
 • De verbinding tussen theorie en praktijk door in te zoomen op sociaal werkmethoden. 
 • Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst
Sociaal zekerheidsrecht
(
3 studiepunten
)

We vertrekken van uit de basiswetgeving en belangrijke juridische begrippen. Naast deze theoretische kennis wordt de student vertrouwd met de relevante websites waar praktijkgerichte informatie te vinden is en met de actoren die op dit terrrein actief zijn.

Werkveld
(
3 studiepunten
)

De studenten verwerven inzicht in de verschillende domeinen waarin de sociaaljuridische dienstverlening een prominente plaats heeft en kennen de instanties die de dienstverlening aanbieden. Volgende domeinen worden toegelicht:

 • Overheid en Justitie en Veiligheid
 • Tewerkstelling
 • Wonen
 • Gezondheid
 • Vreemdelingen
 • Burger en consument
 • Jeugd
 • Gezin en relaties We bespreken de belangrijkste methodieken : informatie en advies, klachtenbehandeling en belangenverdediging, bemiddelingen trajectbegeleiding.
Trainen en toepassen
18 studiepunten
Beroepsproducten in de praktijk
(
3 studiepunten
)

Vertrekkend vanuit (juridische) casussen uit de praktijk van de sociaal juridisch dienstverlener worden (juridische) kennis en vaardigheden gecombineerd ingeoefend: 
- de (juridisch) relevante feiten kunnen filteren uit een vraag;
- aan de hand van (juridisch) bronnenmateriaal een juiste oplossing kunnen uitwerken;
- de nodige documenten kunnen opstellen;
- de gevonden oplossing op een heldere manier (schriftelijk én mondeling) naar betrokkenen kunnen ‘vertalen’.

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de verworven kennis in de rechtsvakken (inleiding recht, sociaal recht, huurrecht, consumentenrecht, familierecht, procedurerecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, jeugd- en strafrecht, vreemdelingenrecht) en de verworven vaardigheden in juridisch bronnenonderzoek, communicatie, het sociaaljuridisch gesprek, bemiddeling, interculturele vaardigheden en beroepsproducten I.

Juridisch bronnenonderzoek
(
3 studiepunten
)

De student maakt kennis met de bronnen van het recht, hun specifieke kenmerken en hun vindplaats. De focus ligt op het oefenen in het zoeken van juridische bronnen. Daarnaast wordt de correcte manier van verwijzen naar juridische bronnen aangeleerd. 
Daarna focussen we op de wet als belangrijkste bron van het recht. De student leert hoe een wet tot stand komt maar vooral wat belangrijk is voor de toepassing van wetgeving in de praktijk namelijk: de draagwijdte van de wet en de interpretatieregels. Dan komt de rechtspraak aan bod. Enerzijds leert de student het belang van rechtspraak als bron van recht, anderzijds leert de student gepubliceerde rechtspraak lezen en begrijpen.

Communicatie in Sociaal-Juridische Dienstverlening
(
6 studiepunten
)

In deze training staat één van de basisfuncties van de sociaal-juridische dienstverlening centraal, namelijk de juridische informatie- en adviesvertrekking. De bedoeling is om grondig te oefenen met de nadruk op de verbinding tussen de verschillende vaardigheden, zowel de juridische als de communicatieve.

Beroepsethiek en morele dilemma’s
(
3 studiepunten
)

Vanuit de praktijk van de maatschappelijk assistent staan we stil bij ethische, deontologische en juridische dimensies van het vak. We onderzoeken welke invalshoeken het werk op het terrein ondersteunen op moreel gebied. Het vak van maatschappelijk assistent brengt immers morele aspecten mee, waarop studenten zich leren verhouden. We houden hierbij rekening met het perspectief van verschillende belanghebbenden.

Wetenschappelijke vaardigheden II
(
3 studiepunten
)

Je zoekt vakliteratuur in wetenschappelijke databanken om het onderwerp van je paper te verkennen, om vervolgens het onderwerp in een probleemstelling te gieten. Via literatuuronderzoek zoek je een antwoord op je probleemstelling.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van sociaal-juridische dienstverlening. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
15 studiepunten
Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Straf-, Jeugd- en Vreemdelingenrecht
(
6 studiepunten
)

Bij strafrecht focus je op de  functies die de sociaal werker opneemt t.o.v. mensen die in aanraking komen met het strafrechtssyteem. Je verkent  het werkveld, met zijn hulp- en dienstverlening aan daders en slachtoffers.

Binnen het vreemdelingenrecht leer je over de Belgische procedure Internationale Bescherming (+actualiteit), andere verblijfsstatuten, verblijfskaarten, medische bijstand, inburgering, nationaliteit, tewerkstelling van vreemdelingen, illegaal verblijf en toekomstoriëntatie, anti-discriminatiewetgeving …

Bij jeugd- en strafrecht kijk je naar het ontstaan van jeugdbescherming & jeugdrecht en de maatschappelijke evoluties in België, het specifieke beroepsterrein van de integrale jeugdhulp en zijn historische context, het aanbod binnen de buitengerechtelijke hulpverlening en de gedwongen hulpverlening, het jeugdsanctierecht en de rechtspositie van jongeren.

Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Kernthema’s:

 1. Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'? Wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten?
 2. De focus ligt op op 'psychiatrische ziektebeelden'. Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis'? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader? Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt?
 3. Overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen,  verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen)
 4. Bespreken van de mogelijke behandelingen en psychotherapie
Trainen en toepassen
15 studiepunten
Beroepsproducten in de praktijk II
(
3 studiepunten
)

Vanuit (juridische) casussen uit de praktijk oefen je (juridische) kennis en vaardigheden in:

 • de (juridisch) relevante feiten filteren uit een vraag
 • aan de hand van (juridisch) bronnenmateriaal een oplossing uitwerken
 • de nodige documenten opstellen
 • de gevonden oplossing op een heldere manier naar betrokkenen ‘vertalen’.
Project en internationalisering
(
6 studiepunten
)

Je werkt samen met je collega-studenten een vormingsactiviteit uit in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Dat doe je heel gestructureerd, volgens een projectplan en een draaiboek. Je voert de activiteit zelf ook uit.

Interculturele vaardigheden III
(
3 studiepunten
)

Deze training bevat een praktijk- en een theoretisch deel. Beide worden parallel aan elkaar aangeboden. Het verbinden van de theorie en praktijk is de kern van de training. 

 • Spoor 1: Je werkt aan de bewustwording van je eigen cultuur en identiteit. Je gaat daarna verdiepend aan de slag door mee te stappen in een project met nieuwkomers of gespreksgroepen met nieuwkomers te begeleiden. Binnen deze projecten heb je een wekelijks contact met nieuwkomers. Tijdens de ingeroosterde intervisies krijg je coaching en gaan we samen met de opgedane ervaringen aan de slag. 
 • Spoor 2: We bieden een beknopt basiskader aan waarin een aantal relevante begrippen en principes uitgewerkt worden: identiteit, diversiteit, cultuur (verschillen en overeenkomsten), cultuurevolutionisme, ethocentrisme, cultuurrelativisme, omgekeerd etnocentrisme, actief pluralisme, deculturalisering, multi- en interculturaliteit, discriminatie en racisme, inburgering, superdiversiteit, ... Er zal aandacht worden besteed aan de concretisering van bovenstaande theoretische noties in methodologische beschouwingen en werkvormen. Aan de hand van concrete casestudies uit diverse praktijkrelevante settings zullen we werken rond interculturele communicatie en agogische processen in een reëele pluralistische context op microniveau. Tegelijk zullen we de meso- en macrocontext van deze interacties op microniveau benoemen.
Bemiddeling
(
3 studiepunten
)

Deze training heeft als einddoel dat de student bemiddelen als methodiek van conflicthantering in concrete beroepssituaties kan toepassen. We vertrekken vanuit een theoretisch kader over conflict en conflicthantering om daarna te komen tot de eigenheid van bemiddeling als methodiek van conflicthantering. Bemiddelen wordt daarna getraind aan de hand van oefeningen uit de praktijk van de sociaal juridische dienstverlener.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 16 september, start lessen vanaf 20 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Samen zoeken naar oplossingen

De huurder die uit zijn huis is gezet, de m/v/x die geen werk vindt, de burger met een klacht over de politie, de afgewezen asielzoeker … Er zijn zo veel mensen die verloren lopen in onze complexe samenleving.

Jij kan het verschil maken, hen helpen om zich een weg te banen in de jungle van wetten en reglementen. Je informeert, adviseert, bemiddelt. Want ook jouw klant heeft recht op recht.

Remote video URL

Olivier werkt als schuldbemiddelaar bij het OCMW Antwerpen.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Remote video URL

Oud-studente Aryane is nu ombudsvrouw Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Projecten op maat

Na afloop van je studie kan je op heel veel werkplekken terecht. Vanaf het tweede jaar maken we dat al heel concreet.

Loop je stage bij de VDAB? Dan kan je je bijvoorbeeld verdiepen in het thema jongerenwerkloosheid.

Andere voorbeelden: voorstellen formuleren om de werking en de bekendheid van de Familierechtbank te verbeteren, op de campus een sensibiliseringsactie voor Holebi-rechten op poten zetten, bij de politie burgers met vragen onthalen en slachtoffers over hun rechten informeren, in een ziekenhuis bemiddelen tussen arts en patiënt …

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken): je interviewt asielzoekers en verwijst door. Je ben hun eerste aanspreekpunt in België.
Samenlevingsopbouw Antwerpen: je informeert, coördineert en begeleidt groepen en gezinnen. Je hebt direct resultaat van je werk.
Lokale politie Antwerpen, wijkwerking: je bent het gezicht van de politie in de wijk en je staat dicht bij de bevolking: je bemiddelt, verwijst door en legt uit. Je bent multi-inzetbaar als sociaal werker.

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes.

Altijd leuk trouwens als je kunt werken op een concreet project en je gespreksvaardigheden kunt oefenen op ‘echte’ mensen met ‘echte’ problemen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld, de Huurdersbond, een vakbond …

Remote video URL

Het leven zoals het écht is: les krijgen van ervaringsdeskundigen. 92 % van onze studenten vindt dit een meerwaarde.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk: op verkenning
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.
 • Inleiding recht
  Elke sociaal werker komt in aanraking met situaties waar ook juridische kwesties meespelen. Deze cursus biedt je de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daarmee kritisch aan de slag te gaan.
 • Sociologie
  In deze cursus ligt de focus op sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. Je maakt een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Personeelswerk: personeelsplanning opstart en oefeningen

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht


Economie: wat is economie en wat denken economen?

Een jonge caseworker helpt een cliënt bij haar juridische keuzes in een café

Wat heb je nodig?

Een laptop: om te noteren, projecten uit te werken, te communiceren, examens af te leggen ... 

 • Kies een recent toestel
 • Met wifi-specificaties 'A' (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC). Deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

 • Of een Mac laptop met Windows (8 of hoger). Dit is legaal te installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minimaal beschikken over: Intel iCore3 (gen6), 8GB DDR RAM en 265GB SSD schijf.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je hebt oog voor wie op een belangrijk punt in zijn leven vastloopt in regels en procedures.
 • Je gelooft in mensen en in het feit dat je altijd een oplossing zal vinden als ze met hun problemen bij je komen aankloppen.
 • Waarom de ene mens vlot door het leven walst en de ander zich klem rijdt, het is een thema dat je mateloos boeit.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang. Je observeert graag, luistert actief en stelt de juiste vragen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelordiploma Sociaal Werk is een breed inzetbaar diploma met veel toekomstmogelijkheden.
 • Je gaat voor een job die je nauw aan het hart ligt. Het is vaak keihard werken, maar je krijgt er veel voor in de plaats.
 • Je kan meteen aan de slag op de meest uiteenlopende plekken: bij het Jongerenaanbod van het CAW, Jeugdinformatiepunten (JIP), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), justitiehuizen, Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (OCMW), vluchtelingenorganisaties, sociale huisvestingsmaatschappijen en dito verhuurkantoren, huurders- en vakbonden, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), de sociale inspectie, diensten schuldbemiddeling, jeugd en gezin (bv. bij de politie) of studentenvoorzieningen (Stuvo), ombudsdiensten (bv. in een ziekenhuis) …

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Vincent

Vincent Van Doorslaer, maatschappelijk assistent bij OCMW Lier 
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Sociaal-Juridische Dienstverlening

 • Deed zijn stage bij OCMW Lier, voelde zich er goed en kon er onmiddellijk aan de slag.

 • Zocht job met impact op de samenleving. Combinatie van soft skills en rechten.

 • Helpt cliënten op weg naar een beter leven: een leefloon als startpunt en vandaar uit verder op weg naar een betere toekomst.

 • Een dakloze minderjarige via leefloon begeleiden naar een job en woonst, is part of the job. Zo’n succesverhalen geven je vleugels!
   

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Chelsae of Tiago, studenten Maatschappelijk Werk

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar steven.gibens@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.