Tax & Accountancy Management

Postgraduaat

 • Verdiep je in fiscaliteit én accountancy, een unieke combinatie in Vlaanderen.

 • Groei door naar een functie zoals fiscaal adviseur of financieel directeur.

 • Of bereid je voor op een carrière als gecertificeerd tax accountant of belastingadviseur.

 • Behaal vrijstellingen voor de toelatingsexamens van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).
 • Reeds gecertificeerde belastingadviseurs of tax accountants ontvangen een attest voor permanente vorming (ITAA).
 • Je hebt les in avondonderwijs, zo wordt (bij)studeren een haalbare kaart.
 • Dit postgraduaat is erkend door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en de KMO-portefeuille.

Over de opleiding

Upgrade: 100% topexpertise

 • Specialiseer je in tax én accountancy, en groei door naar functies zoals fiscaal adviseur, financieel directeur, financial controller/auditor of hoofd van de boekhouding.
 • Spijker je kennis bij, en ontvang een attest van permanente vorming (ITAA, categorie A).

Perfecte voorbereiding op de ITAA-toelatingsexamens

 • Bereid je voor op de toelatingsexamens bij ITAA. Je behaalt vrijstellingen voor onder andere Vennootschapsbelasting, BTW, Fiscale Procedure, Beginselen van Europees en Internationaal fiscaal recht.

Postgraduaat of losse modules

 • Dit postgraduaat telt 30 studiepunten, is gespreid over 2 academiejaren en leidt tot een getuigschrift. Per studiepunt kan je rekenen op 25 tot 30 werkuren.
 • Je kan losse modules volgen. Per geslaagd opleidingsonderdeel (vak) ontvang je een creditbewijs.
 • Attestering permanente vorming ITAA (categorie A) geldt enkel voor on-campuslessen (met registratie van aanwezigheid).

Programmaoverzicht

Eerste jaar (15 studiepunten)
Dinsdagavond van 18.00 tot 21.15 u.
Boekhoudwetgeving
(
6 studiepunten - 33 contacturen
)

Na het doorlopen van de cursus op theoretisch en praktisch vlak ben je in staat om de juiste juridische interpretatie aan feiten en handelingen te geven en deze correct te kwalificeren in de boekhouding of jaarrekening. Je kan nadien een jaarrekening correct interpreteren en analyseren. De opgedane kennis stelt je in staat om de boekhoudkundige en financiële impact en gevolgen te begrijpen bij overtreding van de regelgeving. 

BTW
(
5 studiepunten - 24 contacturen
)

Je analyseert zelfstandig de btw-aspecten van concrete economische handelingen. Daarnaast kan je een overzicht geven van de juiste en relevante feitelijke elementen, de problematiek duidelijk omschrijven en de btw-aspecten en risico's helder analyseren.

Vennootschapswetgeving
(
4 studiepunten - 15 contacturen
)

Je verwerft een grondige kennis van de vennootschapsrechtelijke aspecten van een aantal belangrijke momenten in het leven van een onderneming. Je hebt inzicht in de wijzigingen doorgevoerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Je legt verbanden tussen vennootschapsrecht en boekhoudrecht, aspecten van familiaal vermogensrecht en controlevraagstukken.

Tweede jaar (15 studiepunten)
Dinsdag- en/of donderdagavond van 18.00u tot 21.15u (met uitzondering van de keuzevakken binnen AFI 3 Bachelor). Kies 2 keuzevakken binnen de keuzevakken avond. Aanvullen met extra avond of keuzevakken binnen AFI 3 Bachelor mogelijk.
Antiwitwaswetgeving
(
3 studiepunten - 15 contacturen
)

Maak kennis met de nieuwe antiwitwaswetgeving en werk de misverstanden weg over witwassen en financiering van terrorisme. Volgende topics worden behandeld:

 • Basisbegrippen witwassen en financiering van terrorisme
 • Risico gebaseerde benadering in de preventieve antiwitwaswetgeving
 • Waakzaamheidsonderzoek
 • Atypische verrichtingen en melding van vermoedens
 • Cel voor Financiële Informatieverwerking
 • Criminele activiteiten met betrekking tot witwassen
 • Cashverbod
 • Toezicht
 • Artikel 505 Strafwetboek
Vennootschapsbelasting
(
6 studiepunten - 24 contacturen
)
 • Herhaling van ganse aangifte in versneld tempo
 • Vennootschapsbelasting bij fusies, splitsingen, vereffening en aangifte bij vereffening
 • Bijzondere aandachtspunten: notionele intrest- en investeringsaftrek, fiscale fiches, uitgestelde belastingen, verworpen uitgaven …, te benaderen vanuit cases en rechtspraak terzake.
Keuzevak: Auditing
(
3 studiepunten - 24 contacturen (je sluit overdag aan bij de derdejaars bachelorstudenten van Accountancy-Fiscaliteit)
)

Je maakt kennis met het beroep van auditor en zijn relatie met de accountant. Je krijgt een algemeen inleiding tot interne en externe controle die je in de andere vakken kan uitdiepen.

Keuzevak (avond): Externe controle
(
3 studiepunten - 18 contacturen
)

De cursus begint met een bespreking van de diverse wettelijke opdrachten: situering, toepasselijk referentiekader …

Per type opdracht wordt het referentiekader onderzocht: welke zijn de vennootschapsrechterlijke attentiepunten, zijn er specifieke AWW-risico’s, welke controlenorm moet worden toegepast …
Er bestaat reeds een uitgebreide doctrine over wettelijke opdrachten: waar kan deze doctrine gevonden worden?
Ten slotte wordt ingegaan op de praktische uitvoering van een wettelijke opdracht: hoe moet de opdrachtuitvoering gedocumenteerd worden? Bestaat er software die kan helpen bij de uitvoering van een wettelijke opdracht?

Keuzevak (avond): Fiscale procedures
(
3 studiepunten - 18 contacturen
)

Je krijgt een overzicht en leert de weg kennen in het procedure-oerwoud. Je kan een concreet probleem plaatsen en beschikt over de nodige reflexen met betrekking tot proceduremogelijkheden en -termijnen. In deel I komt de procedure van inkomstenbelasting aan bod, in deel II de procedure btw en in deel III het fiscaal strafrecht.

Keuzevak (avond): International Financial Reporting Standards (IFRS)
(
3 studiepunten, 18 contacturen (je sluit overdag aan bij de derdejaars bachelorstudenten van Accountancy-Fiscaliteit)
)

Dinsdag - uur nog niet beschikbaar

De International Fincancial Reporting Standards zijn voor beurgenoteerde ondernemingen verplicht. Ook voor andere bedrijven biedt deze rapporteringsnorm interessante voordelen. Een eerste onderdompeling opent een hele nieuwe wereld.

Keuzevak (avond): Internationale fiscaliteit
(
3 studiepunten, 18 contacturen
)

De volgende topics worden behandeld:

 • Inleiding tot de internationale fiscaliteit
 • Grensoverschrijdende aspecten van het Belgisch Fiscaal Recht
 • Dubbelbelastingverdragen
 • Artikelgewijze bespreking van het OESO-modelverdrag
 • Beginselen van transfer pricing en BEPS
 • Europese wetgeving (verdragen en richtlijnen) en rechtspraak
 • Specifieke praktijkgevallen in een internationale context
 • Arbitrageverdrag
 • Maatregelen ter vermijding van internationale belastingontwijking in het kader van dubbelbelastingverdragen en Europese Wetgeving (o.m. DAC6, ATADI ...)
Keuzevak (avond): Interne controle
(
3 studiepunten - 18 contacturen
)

Dit opleidingsonderdeel behandelt onder meer de basisbeginselen van een audit: risk based audit, audit respons, materialiteit ....  Je leert de diverse stappen in het auditproces situeren en uitvoeren. Je maakt kennis met het normenkader ter zake (!SA) en wordt geïnformeerd over de meest actuele evoluties en tendensen.  Zo leer je de link te leggen tussen audit, de organisatie van de onderneming en de financiële rapportering van de onderneming. Na afloop kan je in de praktijk autonoom een audit doorvoeren.

Keuzevak (avond): Regionale en lokale belastingen
(
3 studiepunten - 12 contacturen
)

Waar de regionale en lokale belastingen tot pakweg een decennium geleden in de schaduw van de grote federale taxatiestelsels stonden, winnen deze ‘kleine’ heffingen nu meer en meer aan belang. Door de veelheid aan belastingplichtigen en belastbare materie wordt iedereen met deze belastingregimes geconfronteerd.

De cursus begint met een situering en definiëring van de regionale en lokale belastingheffing binnen het algemene fiscale stelsel, aangevuld met een concrete toepassing van de basisbeginselen inzake fiscaliteit. Vervolgens wordt het systeem van de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen in detail besproken: hierbij komen onder andere de wettelijke basis, de bevoegdheden, de vestiging en invordering van de belasting en de geschillenprocedure aan bod. We eindigen met een praktisch overzicht van de meest voorkomende regionale en lokale belastingen en toetsen deze ook aan bovenstaande principes.

De bespreking wordt onderbouwd en toegelicht aan de hand van wetgeving, rechtspraak, websites, nieuwsberichten en dergelijke meer.

 • Basisbeginselen van de fiscaliteit
 • Regionale belastingen
 • Analyse van de belastingen in het Vlaamse Gewest
 • Provinciale belastingen
 • Gemeentelijke belastingen
Algemene Fiscale beginselen
(
3 studiepunten – 12 contacturen (je sluit overdag aan bij de derdejaars bachelorstudenten van Accountancy-Fiscaliteit)
)

Van gelijkheidsbeginsel tot wettelijkheidsbeginsel: het fiscaal recht is gebouwd op een aantal fundamentele beginselen. We focussen ons op de praktische gevolgen van deze beginselen.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Meer details over de vakken vind je in de studiegids of ECTS fiches. De docent kan te allen tijde de inhoud wijzigen.

Lesgevers

Je docenten zijn stuk voor stuk experten uit de financiële, fiscale en juridische wereld.

 • Boekhoudwetgeving: Marleen Mannekens
 • BTW: Frank Borger
 • Vennootschapswetgeving: Lieven Acke
 • Antiwitwaswetgeving: Kris Meskens
 • Vennootschapswetgeving: Bart Desmet
 • Fiscale procedures: Joke Brabants en Frank Vandewalle
 • Regionale en lokale Belastingen: Siert Bronselaer

 • Internationale Fiscaliteit: Ilse Wouters
 • Interne controle: Lieven Acke
 • Externe controle: Ilse Van Assche
 • Auditing: Lieven Acke
 • IFRS: Mieke Kimpe
 • Beginselen Fiscaal Recht: Siert Bronselaer

 

ITAA

 • Wil je als zelfstandig boekhouder of belastingadviseur aan de slag, dan heb je de beroepstitel van gecertificeerd accountant of belastingadviseur nodig. Die kan je behalen via het het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).

 • Credits van het postgraduaat Tax & Accountancy Management gelden als vrijstellingen voor de ITAA-toelatingsexamens. Wens je deze vrijstellingen, vraag dit tijdig aan bij KdG: mail naar winke.delagrange@kdg.be. Voor de vrijstellingen van de toelatingsexamens in het najaar, mail voor 30/06, voor de vrijstellingen van de toelatingsexamens in het voorjaar: mail voor 15/12. Check de website van ITAA voor deadlines en procedures.

 • Ben je al gecertificeerd belastingadviseur of tax accountant? Onze on-campuslessen (met registratie van aanwezigheid) gelden als permanente vorming (ITAA, categorie A).

   

Voor wie

 • Je wil expert worden in accountancy en fiscaliteit.
 • Je wil je verdiepen in een specifiek domein zoals antiwitwaswetgeving of BTW.
 • Je wil je voorbereiden op de toelatingsexamens bij het ITAA om de beroepstitel van gecertificeerd belastingadviseur of tax accountant te behalen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelordiploma in Bedrijfsmanagement.
 • Of je hebt een masterdiploma in een economische of juridische richting.
 • Of je hebt een ander bachelor- of masterdiploma & drie jaar relevante beroepservaring.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, bezorg ons dan een kopie van je behaalde diploma’s, je cv en een motivatiebrief. Een toelatingscommissie bepaalt of je kan starten.

Praktisch

Wanneer heb je les?

 • Eerste jaar: dinsdagavond van 18 tot 21.15 u.
 • Tweede jaar: dinsdag- en/of donderdagavond van 18u tot 21.15u voor de vaste opleidingsonderdelen van het Postgraduaat en de keuzevakken avond.  Voor de andere keuzevakken sluit je overdag aan bij de derdejaars bachelorstudenten van Accountancy-Fiscaliteit
 • Je hebt les op campus Groenplaats.
 • Een aantal lessen wordt gelijktijdig gestreamd en opgenomen. Een beperkt aantal lessen gaan online door.  Zie de ECTS fiches en de praktische afspraken met de docent.
 • Het academiejaar 2024 -2025 loopt van september 2024 tot juni 2025, met een evaluatieperiode in november, januari, maart en juni.  
 • De volledige jaarindeling van academiejaar 2024-2025 met alle les-, evaluatie- en vakantieweken.
 • Je kan ook inschrijven voor één of meerdere losse opleidingsonderdelen. Dit kan (ook doorheen het academiejaar) via de knop inschrijven.

Inschrijvingsgeld

 • Voor een volledig academiejaar bedraagt het inschrijvingsgeld (inclusief examengeld) 1.590 € per jaar (jaar 1 of jaar 2 met 2 keuzevakken).
 • Schrijf je in per opleidingsonderdeel, dan betaal je 145 € per studiepunt.
 • Schrijf je in voor meer keuzevakken, dan betaal je 145 € per studiepunt extra.
 • Wil je uitschrijven ? Dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 • Wil je een gespreide betaling ?  Schrijf je dan gespreid in, dit wil zeggen, per opleidingsonderdeel en niet voor een volledig jaar.
 • We kunnen een factuur opmaken op naam van je werkgever of je bedrijf.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download de brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download de brochure.

 

Contacteer de opleiding

Contacteer coördinator van het postgraduaat: nausikaa.vandenbulcke@kdg.be

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden.