Inhoud en studiepunten van Kunst- en Cultuurbemiddeling

Eerste jaar

Kennis en achtergrond
30 studiepunten
Sociaal werk
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) sociaal werk? Welke jobs kan je als sociaal werker allemaal doen en wat is de link met onze afstudeerrichtingen? Je leert het werkveld kennen en ontdekt de waarde van empowerment: mensen sterker en zelfredzaam maken wordt jouw troef. 

De samenleving: sociologie
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de samenleving: hoe gedragen mensen zich en waarom heeft de ene groep het moeilijker dan de andere? Welke dynamieken spelen er? Je bouwt theoretische kennis op en kijkt kritisch naar maatschappelijke thema’s zoals gender, discriminatie, macht en verstedelijking. 

De mens: psychologie
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) psychologie? Wat zijn de belangrijkste stromingen en onderzoeksmethodieken? En wat is het verband met sociaal werk? We zoomen in op informatieverwerking, leerprocessen, behoeften en emoties, persoonlijkheid en gedrag, ontwikkelingsfases, psychische aandoeningen en behandelingen.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

Als sociaal werker kom je vaak in aanraking met juridische thema’s.

Wat je hier leert, heb je nodig in je job:

 • grond- en mensenrechten
 • instellingen en bevoegdheden
 • personen- en familierecht (naam, geslacht, nationaliteit, verblijf)
 • intermenselijke relaties (huwelijk, samenwonen)
 • huurrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht
 • identiteit & ethisch-juridische thema’s (euthanasie, abortus, gender)
Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Van economische groei en welvaart over ongelijke verdeling en armoede tot maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting: je leert hoe economie en sociologie met elkaar verbonden zijn, en wat dat concreet betekent binnen sociaal werk.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
12 + 18 studiepunten
)

Je leert al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. 

Je gaat op verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus goed kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen. Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring. Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie. 

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden: je stelt jezelf voor, deelt je ervaringen en leerroute en motiveert je trajectkeuze voor het tweede jaar. 

Tweede jaar

Kennis en achtergrond
15 studiepunten
Sterk sociaal werk
(
5 studiepunten
)

Je werkt met theoretische modellen zoals Krachtgericht sociaal werk en Kritisch sociaal werk. Tegelijk blijf je zoeken naar nieuwe inzichten en praktische oplossingen bij concrete problemen. De focus ligt op actuele thema’s zoals diversiteit en duurzame rechtvaardigheid. Je steekt ook veel op van het KdG-onderzoekscentrum Sociale Inclusie en (internationale) gastsprekers.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Schrik voor verandering? Integendeel! Als sociaal werker help je anderen om stappen vooruit te zetten: individuen (microniveau), groepen en organisaties (mesoniveau), de samenleving (macroniveau).

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Maar wat betekent dat concreet? Hoe help je burgers aan de sociale rechten waar ze recht op hebben? Wat is jouw rol en met welke organisaties kan je samenwerken?

Kennis verbreden
15 studiepunten
Werkveld en beleid
(
5 studiepunten
)

Waar kan jij als kunst- en cultuurbemiddelaar aan de slag? Je krijgt een goed beeld van de vele organisaties in de sector: wat doen ze, hoe zitten ze beleidsmatig in elkaar? Wat moet je weten over decreten en uitvoeringsbesluiten? Welke regelgeving geldt er bij het organiseren van activiteiten? Je volgt de actualiteit en koppelt die aan de theorie.

Werken met publieken
(
5 studiepunten
)

Wie gaat er naar culturele events? Wat zegt 35%-participatie over keuzevrijheid, drempels en referentiekaders? Vanuit de theorie (begrippen, strategieën en good practices) bekijk je de praktijk: wie zijn de supporters van het eerste uur en hoe bereik je een nieuw publiek?

Kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Je leert vanuit verschillende perspectieven naar kunst te kijken. Je bestudeert de westerse canon, met een chronologisch overzicht van verschillende stijlen. Je bekijkt diezelfde canon ook kritisch, met aandacht voor onderbelichte invalshoeken (genderperspectief, dekolonisatieperspectief …).

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Lab Kunst- en Cultuurbemiddeling
(
20 studiepunten
)
 • Divers-sensitief communiceren
  Je gaat vanuit wisselende perspectieven in gesprek met uiteenlopende groepen. Je traint op het versterken van competenties rond vragen stellen, actief luisteren, vraaggesprekken voeren en het faciliteren van interactieve gesprekken over een museaal object (alles wat te maken heeft met musea). Dat doe je in het Red Star Line Museum. Daarnaast analyseer je de eigen kijk op culturen en onderzoek je hoe jouw identiteit een invloed heeft op jouw blik. Je leert open te staan en respect te hebben voor verschillende perspectieven en culturen.
 • Professionele identiteit
  Wat kent, doet en kan een professional? In een groep van 5 studenten en een docent/leercoach sta je stil bij je studie, praktijkoefeningen en stage. Veel ruimte voor feedback!
Projectmatig werken
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep aan een concrete vraag uit de sector. De focus ligt op systematisch werken: van analyse over onderzoek tot aanbeveling.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Op basis van praktijkvoorbeelden leer je doordachte beslissingen nemen bij ethische dilemma’s.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Expert Lab
(
30 studiepunten
)

In het Expert Lab word je een echte sociaal werker:  

 • Je loopt stage. 
 • Je maakt een bachelorproef. 

Alles wat je leerde, komt hier samen: theorie, praktijk en je eigen stijl. 

Jij bent aan zet, je docenten begeleiden je. 

Kennis verdiepen
24 studiepunten
Hedendaagse kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Je verdiept je in de beeldende kunst en de podiumkunst van de laatste decennia. Door werken te bekijken/beluisteren leer je deze twee kunstdisciplines alsmaar beter kennen. Die ervaring geef jij op jouw beurt door aan je publiek.

Werken met kunstenaars
(
4 studiepunten
)

Je neemt de rol op van een zakelijk leider en ondersteunt een kunstenaar bij het opmaken van een subsidiedossier voor een project binnen het kunstendecreet. Dat doe je aan de hand van voorbeelddossiers en sjablonen van de Vlaamse overheid. Boeiende ontmoetingen en concreet resultaat gegarandeerd.

Zingeving en veerkracht
(
5 studiepunten
)

Wat maakt het leven zinvol, wanneer voel je onmacht en hoe maak je individuen en groepen veerkrachtig? Je toetst de theorie aan persoonlijke ervaringen en aan praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk.

Duurzame rechtvaardigheid
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met tools om lokale en globale uitdagingen aan te pakken: vergrijzing, verstedelijking, migratie, polarisatie, klimaat, fake news …

Politiserend sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe onze samenleving beleidsmatig in elkaar zit, en welke impact jij als sociaal werker op het beleid kan hebben. De focus ligt op kwetsbare doelgroepen.

Keuzevak
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Trainen en toepassen
6 studiepunten
Training werken met publiek
(
6 studiepunten
)

Je oefent de vaardigheden van een publieksbemiddelaar/-begeleider. Reken op een veelzijdige training met aandacht voor:

 • diverse doelgroepen en kunstdisciplines
 • bemiddelingsinstrumenten en groepsdynamiek
 • tips om je creativiteit te boosten
 • analyse, onderzoek en innovatie
 • ervaring, reflectie en verdieping
 • je persoonlijke stijl als begeleider