Kunst- en Cultuurbemiddeling

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Muziek, theater, beeldende kunst, street art, film … dat is helemaal jouw ding. Valt dat even mee: onze docenten krijgen er ook nooit genoeg van!
 • Uiteraard wil je meer jongeren in het museum zien, meer personen met migratieachtergrond op het toneel, meer mensen met een beperking op festivals …
 • Kunst en cultuur staan centraal, dat spreekt. Daarnaast vullen we je rugzak met de nodige inzichten en vaardigheden, o.a. hoe je best bemiddelt. En dat is uniek in Vlaanderen!
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • In het buitenland studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de cultuursector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Kunst- en Cultuurbemiddeling is een van de vijf richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft niet meteen te beslissen: je afstudeerrichting kies je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren

 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • Vanaf nu ligt de focus op het omzetten van de theorie naar de praktijk.
 • Via specifieke vakken zoals Werken aan participatie of Training publieksbemiddeling verdiep je je in je vakgebied.
 • Stage hoort er uiteraard ook bij. Veel stage zelfs, want een betere manier om praktijkervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Theorie: bouw kennis op via praktijkvoorbeelden
30 studiepunten
Sociaal Werk
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk: leer en experimenteer
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Praktijk – loopbaan
15 studiepunten
Stage en integratie
(
15 studiepunten
)

Een verkenning van de stageplaats en het werkveld in de breedte: 
-Doelstellingen en structuur 
-Doelpubliek 
-Taakinhouden en opdrachten -Profiel van de werker

Kennis verbreden
24 studiepunten
Beheersinstrumenten
(
3 studiepunten
)

Studenten worden wegwijs gemaakt in de wettelijke componenten bij het organiseren van activiteiten in de kunst- en cultuursector. Het gaat daarbij om het omzetten van de wettelijke kaders in de praktische organisatie van concrete activiteiten. De focus ligt op de aspecten die men bij het organiseren  kan tegenkomen. Concreet passeren de revue: - VZW-structuur (wetgeving + toepassing voor een concrete organisatie). - Vrijwilligerswerk (wetgeving + toepassing in een concrete organisatie). - Kunstenaarsstatuut (wettelijke achtergrond, verschillende facetten) – relatie met interimsubsector. - Werknemersstatuut – Paritaire Comités, mensen aanwerven, personeelsmanagement in Kunst- en Cultuurbemiddeling. - Werken met freelancers. - Sabam, billijke vergoeding, auteursrechten, copyrights, … - de beginselen van projectwerking - het zoeken en aanvragen van subsidies. We gaan ook dieper in op welke (dynamische) bronnen er bestaan opdat studenten ook na het afstuderen op de hoogte blijven van deze wettelijk-organisatorische achtergronden bij het organiseren van activiteiten in de kunst– en cultuursector.

Cultureel werkveld
(
3 studiepunten
)

De student wordt wegwijs gemaakt in het werkveld van de kunst- en cultuurbemiddelaar. We bestuderen de kunst- en cultuursector en aanverwante sectoren, zoals jeugd en welzijn. Daarbinnen onderzoeken we de opdrachten van de diverse soorten organisaties, en bekijken welke rol de bemiddelaar in elke organisatie kan spelen. 

Kunst en publiek
(
6 studiepunten
)
 • Je bouwt aan inhoudelijke kennis over kunstuitingen en gebruikt die om programma's en projecten uit te werken. Via een aantal sleutelwerken maak je kennis met kunstdisciplines uit verschillende periodes. Je leert de belangrijkste kunststromingen herkennen en met elkaar in verband brengen.
 • Deze kennis combineren we met kennis over het veld van de kunst- en cultuurbemiddeling.
 • Je werkt aan je persoonlijk kunstportfolio, waarin je het actuele kunst- en cultuuraanbod linkt aan een historisch referentiekader en je eigen onderbouwd waardeoordeel.
Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

We behandelen volgende thema’s in hun onderlinge samenhang: multiculturaliteit, identiteit, levensbeschouwing en sociale rechtvaardigheid. 

Diversiteit
(
3 studiepunten
)

Verdiepend werken we verder op DIVAS I, door verder stil te staan bij theoretische kaders en door het aanreiken van  good practices. 
We reiken kennis en inzicht aan over modellen en mechanismen die een rol spelen in het kijken naar (analyse), en het omgaan met diversiteit, armoede en grootstedelijkheid. 
We dagen je uit om innovatief en kritisch na te denken over - en (mee) te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen inzake grootstedelijkheid, armoede en diversiteit. Waar mogelijk laten we mensen die betrokken zijn in good practices zelf aan het woord.

Ontwikkelingspsychologie
(
3 studiepunten
)

In deze cursus staat de evolutie van de psychologische functies gedurende de levensloop centraal.  Wat is vanuit ontwikkelingspsycholische invalshoek te verwachten in een bepaalde leeftijdsfase.  In die zin krijgt de student telkens een beeld voorgeschoteld van te verwachten mogelijkheden, onmogelijkheden en levensthema's die eigen zijn aan de betreffende leeftijdsfase. De docent tracht hierbij zoveel mogelijk aansluiting te maken met de toekomstige doelgroepen waar de toekomstige sociaal werker in zijn professionele loopbaan mee te maken zal krijgen. De inhouden zijn opgebouwd rond belangrijke levensthema's die zich naar gelang de leeftijdsfase anders manifesteren.

Sterk sociaal werk
(
3 studiepunten
)

- Schets van de  basis theoretische onderbouw van sociaal werk 
- Hoe gebeurt de theorieontwikkeling in sociaal werk?
- De concrete theoretische onderbouw van sociaal werk vanuit Payne’s (2005) ‘politics of theory’. 
- De verbinding tussen theorie en praktijk door in te zoomen op sociaal werkmethoden. -Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst?
- Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst?

Trainen en toepassen
21 studiepunten
Case studies publiekscommunicatie
(
3 studiepunten
)

Kunst- en cultuurbemiddelaars zijn voor een groot deel van hun job bezig met communicatie. We focussen op schriftelijke communicatie met het publiek. Aan die communicatie werken bemiddelaars vaak samen met andere deskundigen (kunstenaars, curatoren, programmatoren, marketingverantwoordelijken,.…). Typisch aan de job van bemiddelaar is om de communicatie te onderzoeken vanuit het perspectief van het publiek, zowel het bestaande publiek als het publiek dat niet of nog niet deelneemt. Dat betekent dat hij/zij moet kunnen communiceren over artistieke of culturele producten op een toegankelijke en effectieve manier.

Werken aan participatie
(
6 studiepunten
)
 • Hoe verhouden publiekswerving en publieksverbreding & -verdieping zich tot elkaar? We nemen de gelijkenissen en verschillen van participatie, communicatie en marketing onder de loep.
 • Hoe gebruiken kunst- en cultuurbemiddelaars marketing om hun werk beter te doen? Hoe leggen we dit naast de participatiekaders? Je bestudeert een aantal good practices uit de cultuursector en kijkt kritisch naar cases.
 • Wie is ons publiek, en is niet-participeren aan cultuur een keuze of zitten er drempels in de weg? Je leert verschillende organisaties en drempelverlagende methodieken kennen/ervaren/herkennen.
Training publieksbemiddeling
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Vanuit de praktijk van de maatschappelijk assistent staan we stil bij ethische, deontologische en juridische dimensies van het vak. We onderzoeken welke invalshoeken het werk op het terrein ondersteunen op moreel gebied. Het vak van maatschappelijk assistent brengt immers morele aspecten mee, waarop studenten zich leren verhouden. We houden hierbij rekening met het perspectief van verschillende belanghebbenden.

Wetenschappelijke vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Je zoekt vakliteratuur in wetenschappelijke databanken om het onderwerp van je paper te verkennen, om vervolgens het onderwerp in een probleemstelling te gieten. Via literatuuronderzoek zoek je een antwoord op je probleemstelling.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van de kunst- en cultuurbemiddeling. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
15 studiepunten
Cultuursociologie
(
3 studiepunten
)

Je verwerft theoretische bagage die je kan inzetten bij het kritisch ontwikkelen van professionele activiteiten als kunst- en cultuurbemiddelaar. Je maakt kennis met het gedachtegoed van een aantal cultuursociologen (Vanderstichele, Laermans, Peterson, Janssen, Pauwels, Berghman, Elchardus …). Aan de hand van concrete voorbeelden uit de actuele beeldende kunst en podiumkunsten leer je een aantal cruciale begrippen uit de behandelde theorieën concreet toepassen.

Hedendaagse kunst
(
3 studiepunten
)

Je bouwt de nodige inhoudelijke kennis op over hedendaagse kunst en gebruikt deze kennis om programma's en projecten uit te bouwen. Een elementair artistiek referentiekader gelinkt aan relevante kunsthistorische feiten en periodes is dus belangrijk. Hierbij leggen we bij Hedendaagse Kunst het accent op de laatste 80 jaar - van 1930 tot 2011, met een sterke focus op Vlaanderen en Nederland.

Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Kernthema’s:

 1. Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'? Wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten?
 2. De focus ligt op op 'psychiatrische ziektebeelden'. Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis'? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader? Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt?
 3. Overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen,  verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen)
 4. Bespreken van de mogelijke behandelingen en psychotherapie
Trainen en toepassen
15 studiepunten
Project en internationalisering
(
9 studiepunten
)

Hoe ziet het werkveld er uit in het buitenland? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er? En hoe organiseert men dit? Je neemt je eigen leerproces in handen. In kleine groepjes teken je een internationale studiereis uit op maat van je leerbehoeften en gekoppeld aan het thema van het project van jouw groep in het opleidingsonderdeel Project. Je ontwikkelt een programma voor jezelf en jouw groep in een internationale setting. Het bezoeken en bevragen van de geplande organisaties in binnen- en buitenland draagt bij tot een beter beeld van het concrete werkveld. Je wordt tijdens deze bezoeken geconfronteerd met andere basisopstellingen van sociale werkers. Dit zorgt voor reflectie op de eigen opstelling als sociaal werker en meer in het algemeen voor reflectie op de basishouding, beroepshouding van een ideaal typische sociaal werker.

Conflicthantering
(
3 studiepunten
)

In deze training verdiep je je sociale vaardigheden door actief te oefenen. Je leert krachtig maar rustig communiceren en op een creatieve en authentieke manier omgaan met conflicten in de professionele context. 

Via casussen uit het cultureel werkveld, theatrale werkvormen, bespreking en reflectie word je je bewust van je eigen interactiepatronen en verruim je je palet aan handelingsmogelijkheden.

Verder oefen je binnen en buiten de trainingsuren de nodige mondelinge competenties door het maken van een presentatie.

Divers-sensitieve vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 15 september, start lessen vanaf 19 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Vol vuur voor cultuur

Meer mensen enthousiast maken voor cultuur, dat is precies wat jij wil doen. En daar reiken we je de geschikte tools voor aan. Nog beter leren samenwerken, organiseren en netwerken vormt de kern. Je schrijft projectdossiers, zoekt financiering en overlegt met andere organisaties. Je onderzoekt, coördineert, voert uit en evalueert. Rondleiding of workshop geven? Hoort er ook bij.

Met lagereschoolkinderen een voorstelling bezoeken

Vanuit die inspiratie een workshop in elkaar steken met professionals

Het resultaat testen op een enthousiast doelpubliek

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes. Altijd leuk trouwens dat je kunt werken aan een concreet project of je vaardigheden kunt oefenen op het terrein, zoals bijvoorbeeld een rondleiding in het museum voor hedendaagse kunst met een groep kinderen van allochtone afkomst. De theorie omzetten naar de praktijk in een real-life-setting.

Remote video URL

Hoa werkt in het Bonnefanten Museum.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Remote video URL

Jongerenwerking van een museum opstarten en uitbouwen?

Remote video URL

Visie ontwikkelen van een kunst-educatieve organisatie?

Maar wat doe ik dan tijdens zo’n stage?

Bemiddelen, dat is wat je doet. Onze richting heet niet voor niks Kunst- en Cultuurbemiddeling. Bemiddelen dus, tussen artiest en bezoeker, tussen publiek en kunst, tussen cultuur en buurt.

Je geeft bijvoorbeeld kansen aan jonge muzikanten in een cultuurcentrum: je bezorgt ze een repetitielokaal, een podium, een ontmoetingsplek.

Of je maakt moeilijke museumteksten helder en concreet. Samen met bewoners een theatervoorstelling op poten zetten in het buurthuis, een festival uit de grond stampen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht


Economie: wat is economie en wat denken economen?

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving dus Windows is de standaard. Heb je een Mac, informeer eerst binnen je opleiding of het nodig is dat je Office op Windows moet gebruiken. Is dit wel nodig, dan installeer je op eigen initiatief Windows op je Mac. Dit kun je op twee manieren doen:
  • Via Boot Camp
   Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.

  • Via Parallels
   De nieuwere modellen zijn uitgerust met de M1 chip. Je kunt dan enkel windows installeren via Parallels. Dit is te controleren via het Applelogo –> Over deze Mac/Chip: Apple M1

  • Examens kun je niet afleggen op een Windows-versie via Parallels
   Parallels is een virtuele omgeving waarin Respondus Lockdown Monitor niet werkt.

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je eet, drinkt, ademt cultuur, in elke denkbare vorm. En het liefst van al zou je die passie met zo veel mogelijk mensen willen delen.
 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang.
 • Een actie tijdens Music for Life, een party in het jeugdhuis: jij trekt mee aan de kar. Je bent een geboren organisator.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

 • Als kunst- en cultuurbemiddelaar kom je terecht in cultuurcentra, concert- en festivalorganisaties, theaters, musea, bibliotheken, erfgoedprojecten, kunsteducatieve en sociaal-artistieke werkingen ….
 • Met je diploma Sociaal Werk kan je ook aan de slag in andere sectoren zoals jeugd, educatie, welzijn en gezondheidszorg.
 • Onze oud-studenten werken onder andere bij het MAS, Speelgoedmuseum Mechelen, de cultuurcentra van Berchem, Merksem en Ekeren, de bib van Vilvoorde, het kasteel van Gaasbeek, De Boekenkaravaan, figurentheater De Maan, muziekcentrum Trix, NTGent, Kunst in Zicht, Mestizo Art Festival en Madam Fortuna.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Marte Sommen

Marte Sommen, digital platform officer bij M KHA
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling

 • Droomde van werken met kunst, niet aan kunst.
 • Bouwt (digitale) bruggen tussen kunst en publiek: zo verzamelde ze het omvangrijke oeuvre van AMVK online
 • 'Proud to be part of the M KHA team!' Maar The Broad (Los Angeles) of het MoMa (New York) mogen altijd bellen!
 • Volgt nu nog een master Kunsteducatie in Tilburg.
Saartje

Saartje Cauwenbergh, publiekswerker (met focus op diversiteit) bij NTGent 
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling

 • Niet iedereen moet deelnemen aan theater, maar er zeker wel de kans toe krijgen. Daar zet de publiekswerking van NTGent hard op in!

 • Natuurlijk met een straffe programmatie (en dito publiekswerking), maar ook met rondleidingen, workshops, theater in de klas (spiegelprojecten), open repetities ...

 • Met audiodescripties bij voorstellingen kunnen bv.  ook blinden en slechtzienden volop genieten van theater. En we zien dat het werkt. Dat geeft tonnen voldoening.

 • Ik ben een publiekswerker; voelt eerder als een deel van mezelf dan als een job.

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Mirah, studente Kunst- en Cultuurbemiddeling

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Je docenten zijn geïnspireerd door ...

#StudioOrka #Arne Sierens  #Berlintheater #ToneelgroepAmsterdam #SimonStone #JokeVanLeeuwen # Tommy Wieringa #DetuinvanMonet #Ian McEwan #John Williams #Haruki Murakami #Sandro Veronesi  #Monteverdi #Ursula Biemman #Contained mobility  #KijknaardedakenJeroenTheunissen  #Phyllida Barlow #DavidClaerbout #JeremyDeller #MojisolaAdebayo #Bell Hooks #LoisWeaver  #AudreLorde #AlisonBechdel #SamuelBeckett #TimberlakeWertenbaker #Opzijopzijopzij #CarylChurchill #WilliamShakespeare #Ubuplays #AlfredJarry #MarleneDumas #EgonSchiele #BerlindedeBruyckere #CoupFatal #CdelaB  #MarkRothko #AlexanderCalder  #SidiLarbi #ShantalaShivalingappa #DavidBowie #Wildisthewind #ElAnatsui #Rodin #JefNeve #Miro #Matisse #SvenNordqvist #NTGentNostalgie #DaveEggers #tomatensonnetTedVanLieshout #EliasCanetti #Fiebre #ChimamandaNgoziAdichie #SaraFanelli #touristlemc

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar ann.deweerdt@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.