Kunst- en Cultuurbemiddeling

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Liefde voor kunst en cultuur combineer je met maatschappelijk engagement
 • Je leert hoe je de culturele sector toegankelijk maakt voor iedereen
 • Je speelt in op de actualiteit: diversiteit, inclusie, mentaal welzijn ... 
 • Begeleiden en organiseren worden jouw sterktes. 
 • Je studeert af als een sociaal werker die de brug slaat tussen kunstenaars, organisaties, overheid en publiek. Uniek in Vlaanderen! 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Kunst- en Cultuurbemiddeling is een van de vier richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft niet meteen te beslissen: je afstudeerrichting kies je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

 • Je bouwt praktisch bruikbare kennis op in sociologie, psychologie, recht en economie. 
 • Je traint de vaardigheden van een sociaal werker zoals actief luisteren, omgaan met feedback en omgaan met emoties.  
 • Je trekt de stad in om er sociaal werk te doen
 • Je krijgt veel ruimte om de sector en jezelf beter te leren kennen: welke jobs zijn er, welke afstudeerrichting wil je volgen? 

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar

 • Je combineert een vast programma sociaal werk met specialisatievakken kunst- en cultuurbemiddeling.
 • Je maakt mensen zelfredzaam, zet in op verandering, communiceert divers-sensitief en denkt kritisch na (ook over jezelf).
 • Je krijgt een goed zicht op de jobs van een kunst- en cultuurbemiddelaar, bijvoorbeeld:
  • Je bedenkt een museumbeleving op maat van tieners.
  • Je maakt een event toegankelijk voor mensen met een beperking.
  • Je coördineert een theatervoorstelling waarin mensen uit de wijk acteren.
 • Je leert in een mix van trainingen, workshops, projectwerk en theorie.

Derde jaar

 • Je loopt 24 weken stage in binnen- of buitenland.
 • In je bachelorproef onderzoek je een actueel thema.
 • Je combineert een vast programma sociaal werk met specialisatievakken kunst- en cultuurbemiddeling: van impact hebben op het beleid tot kunstenaars begeleiden bij het opmaken van subsidiedossiers.
 • Je studeert af als een veelzijdig sociaal werker met de focus op de culturele sector.
Remote video URL
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Kennis en achtergrond
30 studiepunten
Sociaal werk
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) sociaal werk? Welke jobs kan je als sociaal werker allemaal doen en wat is de link met onze afstudeerrichtingen? Je leert het werkveld kennen en ontdekt de waarde van empowerment: mensen sterker en zelfredzaam maken wordt jouw troef. 

De samenleving: sociologie
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de samenleving: hoe gedragen mensen zich en waarom heeft de ene groep het moeilijker dan de andere? Welke dynamieken spelen er? Je bouwt theoretische kennis op en kijkt kritisch naar maatschappelijke thema’s zoals gender, discriminatie, macht en verstedelijking. 

De mens: psychologie
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) psychologie? Wat zijn de belangrijkste stromingen en onderzoeksmethodieken? En wat is het verband met sociaal werk? We zoomen in op informatieverwerking, leerprocessen, behoeften en emoties, persoonlijkheid en gedrag, ontwikkelingsfases, psychische aandoeningen en behandelingen.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

Als sociaal werker kom je vaak in aanraking met juridische thema’s.

Wat je hier leert, heb je nodig in je job:

 • grond- en mensenrechten
 • instellingen en bevoegdheden
 • personen- en familierecht (naam, geslacht, nationaliteit, verblijf)
 • intermenselijke relaties (huwelijk, samenwonen)
 • huurrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht
 • identiteit & ethisch-juridische thema’s (euthanasie, abortus, gender)
Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Van economische groei en welvaart over ongelijke verdeling en armoede tot maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting: je leert hoe economie en sociologie met elkaar verbonden zijn, en wat dat concreet betekent binnen sociaal werk.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
12 + 18 studiepunten
)

Je leert al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. 

Je gaat op verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus goed kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen. Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring. Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie. 

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden: je stelt jezelf voor, deelt je ervaringen en leerroute en motiveert je trajectkeuze voor het tweede jaar. 

Tweede jaar

Kennis en achtergrond
15 studiepunten
Sterk sociaal werk
(
5 studiepunten
)

Je werkt met theoretische modellen zoals Krachtgericht sociaal werk en Kritisch sociaal werk. Tegelijk blijf je zoeken naar nieuwe inzichten en praktische oplossingen bij concrete problemen. De focus ligt op actuele thema’s zoals diversiteit en duurzame rechtvaardigheid. Je steekt ook veel op van het KdG-onderzoekscentrum Sociale Inclusie en (internationale) gastsprekers.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Schrik voor verandering? Integendeel! Als sociaal werker help je anderen om stappen vooruit te zetten: individuen (microniveau), groepen en organisaties (mesoniveau), de samenleving (macroniveau).

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Maar wat betekent dat concreet? Hoe help je burgers aan de sociale rechten waar ze recht op hebben? Wat is jouw rol en met welke organisaties kan je samenwerken?

Kennis verbreden
15 studiepunten
Werkveld en beleid
(
5 studiepunten
)

Waar kan jij als kunst- en cultuurbemiddelaar aan de slag? Je krijgt een goed beeld van de vele organisaties in de sector: wat doen ze, hoe zitten ze beleidsmatig in elkaar? Wat moet je weten over decreten en uitvoeringsbesluiten? Welke regelgeving geldt er bij het organiseren van activiteiten? Je volgt de actualiteit en koppelt die aan de theorie.

Werken met publieken
(
5 studiepunten
)

Wie gaat er naar culturele events? Wat zegt 35%-participatie over keuzevrijheid, drempels en referentiekaders? Vanuit de theorie (begrippen, strategieën en good practices) bekijk je de praktijk: wie zijn de supporters van het eerste uur en hoe bereik je een nieuw publiek?

Kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Je leert vanuit verschillende perspectieven naar kunst te kijken. Je bestudeert de westerse canon, met een chronologisch overzicht van verschillende stijlen. Je bekijkt diezelfde canon ook kritisch, met aandacht voor onderbelichte invalshoeken (genderperspectief, dekolonisatieperspectief …).

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Lab Kunst- en Cultuurbemiddeling
(
20 studiepunten
)
 • Divers-sensitief communiceren
  Je gaat vanuit wisselende perspectieven in gesprek met uiteenlopende groepen. Je traint op het versterken van competenties rond vragen stellen, actief luisteren, vraaggesprekken voeren en het faciliteren van interactieve gesprekken over een museaal object (alles wat te maken heeft met musea). Dat doe je in het Red Star Line Museum. Daarnaast analyseer je de eigen kijk op culturen en onderzoek je hoe jouw identiteit een invloed heeft op jouw blik. Je leert open te staan en respect te hebben voor verschillende perspectieven en culturen.
 • Professionele identiteit
  Wat kent, doet en kan een professional? In een groep van 5 studenten en een docent/leercoach sta je stil bij je studie, praktijkoefeningen en stage. Veel ruimte voor feedback!
Projectmatig werken
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep aan een concrete vraag uit de sector. De focus ligt op systematisch werken: van analyse over onderzoek tot aanbeveling.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Op basis van praktijkvoorbeelden leer je doordachte beslissingen nemen bij ethische dilemma’s.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Expert Lab
(
30 studiepunten
)

In het Expert Lab word je een echte sociaal werker:  

 • Je loopt stage. 
 • Je maakt een bachelorproef. 

Alles wat je leerde, komt hier samen: theorie, praktijk en je eigen stijl. 

Jij bent aan zet, je docenten begeleiden je. 

Kennis verdiepen
24 studiepunten
Hedendaagse kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Je verdiept je in de beeldende kunst en de podiumkunst van de laatste decennia. Door werken te bekijken/beluisteren leer je deze twee kunstdisciplines alsmaar beter kennen. Die ervaring geef jij op jouw beurt door aan je publiek.

Werken met kunstenaars
(
4 studiepunten
)

Je neemt de rol op van een zakelijk leider en ondersteunt een kunstenaar bij het opmaken van een subsidiedossier voor een project binnen het kunstendecreet. Dat doe je aan de hand van voorbeelddossiers en sjablonen van de Vlaamse overheid. Boeiende ontmoetingen en concreet resultaat gegarandeerd.

Zingeving en veerkracht
(
5 studiepunten
)

Wat maakt het leven zinvol, wanneer voel je onmacht en hoe maak je individuen en groepen veerkrachtig? Je toetst de theorie aan persoonlijke ervaringen en aan praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk.

Duurzame rechtvaardigheid
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met tools om lokale en globale uitdagingen aan te pakken: vergrijzing, verstedelijking, migratie, polarisatie, klimaat, fake news …

Politiserend sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe onze samenleving beleidsmatig in elkaar zit, en welke impact jij als sociaal werker op het beleid kan hebben. De focus ligt op kwetsbare doelgroepen.

Keuzevak
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Trainen en toepassen
6 studiepunten
Training werken met publiek
(
6 studiepunten
)

Je oefent de vaardigheden van een publieksbemiddelaar/-begeleider. Reken op een veelzijdige training met aandacht voor:

 • diverse doelgroepen en kunstdisciplines
 • bemiddelingsinstrumenten en groepsdynamiek
 • tips om je creativiteit te boosten
 • analyse, onderzoek en innovatie
 • ervaring, reflectie en verdieping
 • je persoonlijke stijl als begeleider

Wanneer heb je les? 

 • Ontmoetingsdag donderdag 12 september 
 • Start lessen maandag 16 september 
 • Gemiddeld 3,5 dagen les per week waarvan 0,5 in het werkveld 
 • Vaak 1 tot 1,5 dag per week vrij: ideaal om projecten uit te werken 
 • Weinig springuren 

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Bekijk de jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat begeleiding en ondersteuning.

Remote video URL
Remote video URL

Coaching

 • We helpen je bij het vinden van je studiemethode: je leert leren. 
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je op weg. 
 • Leerstof inoefenen? Schrijf je in voor een extra werkcollege.  
 • In het praktijkgerichte Sociaal Werk Lab begeleiden vaste docent-coaches jou en je leergroep
 • Tijdens je stage heb je een dubbele coach: een stagebegeleider (KdG) en een mentor (werkplek). 
 • Een vaste docent begeleidt het proces van je bachelorproef
Remote video URL
Remote video URL

Praktijk in het Sociaal Werk Lab

 • Je oefent de skills van een sociaal werker. 
 • Je werkt aan projecten op de campus en bij het werkveld in de buurt. 
 • Praktijkervaring en theoretische kadering gaan hand in hand. 
 • Veel ruimte voor vragen en feedback
 • Je leert jezelf en je beroepsrol beter kennen. 
Remote video URL

Als student Sociaal Werk neem je deel aan verschillende projecten. Student Félix is huiswerkbegeleider, gezinsondersteuner, vertaler én vertrouwenspersoon bij Buddy@School

Ontdek het project Buddy@School

Voorbeelden van wat een Kunst- en cultuurbemiddelaar doet

 • een museumbeleving bedenken voor tieners 
 • een rondleiding geven op een expo 
 • een artistieke workshop bedenken 
 • events toegankelijk maken voor mensen met een beperking 
 • theater maken met mensen uit de wijk 
 • jonge muzikanten aan een repetitielokaal en podium helpen 
 • moeilijke museumteksten herschrijven tot ze helder en concreet zijn 
 • kunstenaars ondersteunen bij het opmaken van een subsidiedossier 
 • … 
Remote video URL

Jongerenwerking van een museum opstarten en uitbouwen?

Remote video URL

Visie ontwikkelen van een kunst-educatieve organisatie?

Internationale studiereizen en uitwisselingsprogramma’s

 • Je gaat op studiereis naar Amsterdam, Berlijn of Kopenhagen.
 • In het derde jaar kan je met Erasmus les of stage volgen in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Liever Nieuw-Zeeland, Canada of Australië? Je kan ook buiten Europa op stage.
 • Je krijgt de kans om mee te werken aan internationale projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Maar je kan ook op de KdG-campus internationale ervaring opdoen, bijvoorbeeld via het Engelstalige programma Crossing Borders.

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt sinds september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 
  • Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen.
  • Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je houdt van artistieke vibes.
 • Je legt makkelijk contact.
 • Je wil met kunst en cultuur de wereld mooier maken.
 • Je bent een geboren organisator.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs.
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden).
Ik heb altijd gedroomd om te werken met kunst en niet aan kunst. Als digital platform officer bij M KHA bouw ik bruggen tussen kunst en publiek. Momenteel volg ik een master Kunsteducatie in Tilburg maar The Broad of het MoMa in Los Angeles en New York, mogen altijd bellen.
Marte Sommen
Marte Sommen
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling
Publiekswerker zijn, voelt eerder als een deel van mezelf dan een job. Bij NTGent zorgen we ervoor dat iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan theater. Het geeft enorm veel voldoening door bv. slechtzienden voorstellingen te kunnen laten bijwonen d.m.v. audioscripties.
Saartje
Saartje Cauwenbergh
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

Als sociaal werker kan je in vele (overlappende) domeinen aan de slag. Je neemt er een begeleidende of coördinerende rol op.

Kunst- en cultuurbemiddelaars werken bij: 

 • cultuurcentra 
 • concert- en festivalorganisaties 
 • theaters 
 • musea 
 • bibliotheken 
 • erfgoedprojecten 
 • … 

Onze oud-studenten tref je bij het MAS, Speelgoedmuseum Mechelen, de cultuurcentra van Berchem, Merksem en Ekeren, de bib van Vilvoorde, het kasteel van Gaasbeek, De Boekenkaravaan, figurentheater De Maan, muziekcentrum Trix, NTGent, Kunst in Zicht, Mestizo Art Festival en Madam Fortuna … 

Met je diploma Sociaal Werk kan je ook in de domeinen van de andere afstudeerrichtingen aan de slag.  

Verder studeren

Bijscholen kan altijd: 

 • Masterdiploma: Sociaal Werk, via een schakeljaar 
 • Extra bachelordiploma: Orthopedagogie, lerarenopleiding, Pedagogie van het Jonge Kind …, vaak via een verkort programma. 
 • Postgraduaat: Creatieve methodieken in systeemtherapie, Innoveren en ondernemen in Zorg en Welzijn …, check alle mogelijkheden bij KdG Academy.  

Flexibel studeren

Vrijstellingen

 • Heb je al een diploma hoger onderwijs
 • Of behaalde je in een vorige opleiding al credits

Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. 

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download de brochure.

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Mirah, studente Kunst- en cultuurbemiddeling

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar imke.vannuffelen@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.