Kunst- en Cultuurbemiddeling

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Muziek, theater, beeldende kunst, street art, film … dat is helemaal jouw ding. Valt dat even mee: onze docenten krijgen er ook nooit genoeg van!
 • Uiteraard wil je meer jongeren in het museum zien, meer personen met migratieachtergrond op het toneel, meer mensen met een beperking op festivals …
 • Kunst en cultuur staan centraal, dat spreekt. Daarnaast vullen we je rugzak met de nodige inzichten en vaardigheden, o.a. hoe je best bemiddelt. En dat is uniek in Vlaanderen!
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • In het buitenland studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de cultuursector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Kunst- en Cultuurbemiddeling is een van de vier richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft niet meteen te beslissen: je afstudeerrichting kies je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren

 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • Vanaf nu ligt de focus op het omzetten van de theorie naar de praktijk.
 • Via specifieke vakken zoals Werken aan participatie of Training publieksbemiddeling verdiep je je in je vakgebied.
 • Stage hoort er uiteraard ook bij. Veel stage zelfs, want een betere manier om praktijkervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Theorie: bouw kennis op via praktijkvoorbeelden
30 studiepunten
Sociaal Werk
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk: leer en experimenteer
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Sociaal Werk
15 studiepunten
Sterk Sociaal Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Traject Kunst- en Cultuurbemiddeling
15 studiepunten
Werkveld en beleid
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werken met publieken
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Kunstperspectieven
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Lab Kunst- en Cultuurbemiddeling
30 studiepunten
Kritisch en ethisch werken
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Divers sensitieve vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Communicatie
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Analyseren en onderzoeken
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Lab integratie
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Professionele identiteiten
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Praktijk
(
12 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van de kunst- en cultuurbemiddeling. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
15 studiepunten
Cultuursociologie
(
3 studiepunten
)

Je verwerft theoretische bagage die je kan inzetten bij het kritisch ontwikkelen van professionele activiteiten als kunst- en cultuurbemiddelaar. Je maakt kennis met het gedachtegoed van een aantal cultuursociologen (Vanderstichele, Laermans, Peterson, Janssen, Pauwels, Berghman, Elchardus …). Aan de hand van concrete voorbeelden uit de actuele beeldende kunst en podiumkunsten leer je een aantal cruciale begrippen uit de behandelde theorieën concreet toepassen.

Hedendaagse kunst
(
3 studiepunten
)

Je bouwt de nodige inhoudelijke kennis op over hedendaagse kunst en gebruikt deze kennis om programma's en projecten uit te bouwen. Een elementair artistiek referentiekader gelinkt aan relevante kunsthistorische feiten en periodes is dus belangrijk. Hierbij leggen we bij Hedendaagse Kunst het accent op de laatste 80 jaar - van 1930 tot 2011, met een sterke focus op Vlaanderen en Nederland.

Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Kernthema’s:

 1. Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'? Wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten?
 2. De focus ligt op op 'psychiatrische ziektebeelden'. Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis'? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader? Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt?
 3. Overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen,  verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen)
 4. Bespreken van de mogelijke behandelingen en psychotherapie
Trainen en toepassen
15 studiepunten
Project en internationalisering
(
9 studiepunten
)

Hoe ziet het werkveld er uit in het buitenland? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er? En hoe organiseert men dit? Je neemt je eigen leerproces in handen. In kleine groepjes teken je een internationale studiereis uit op maat van je leerbehoeften en gekoppeld aan het thema van het project van jouw groep in het opleidingsonderdeel Project. Je ontwikkelt een programma voor jezelf en jouw groep in een internationale setting. Het bezoeken en bevragen van de geplande organisaties in binnen- en buitenland draagt bij tot een beter beeld van het concrete werkveld. Je wordt tijdens deze bezoeken geconfronteerd met andere basisopstellingen van sociale werkers. Dit zorgt voor reflectie op de eigen opstelling als sociaal werker en meer in het algemeen voor reflectie op de basishouding, beroepshouding van een ideaal typische sociaal werker.

Conflicthantering
(
3 studiepunten
)

In deze training verdiep je je sociale vaardigheden door actief te oefenen. Je leert krachtig maar rustig communiceren en op een creatieve en authentieke manier omgaan met conflicten in de professionele context. 

Via casussen uit het cultureel werkveld, theatrale werkvormen, bespreking en reflectie word je je bewust van je eigen interactiepatronen en verruim je je palet aan handelingsmogelijkheden.

Verder oefen je binnen en buiten de trainingsuren de nodige mondelinge competenties door het maken van een presentatie.

Divers-sensitieve vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 14 september, start lessen vanaf 18 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Vol vuur voor cultuur

Meer mensen enthousiast maken voor cultuur, dat is precies wat jij wil doen. En daar reiken we je de geschikte tools voor aan. Nog beter leren samenwerken, organiseren en netwerken vormt de kern. Je schrijft projectdossiers, zoekt financiering en overlegt met andere organisaties. Je onderzoekt, coördineert, voert uit en evalueert. Rondleiding of workshop geven? Hoort er ook bij.

Met lagereschoolkinderen een voorstelling bezoeken

Vanuit die inspiratie een workshop in elkaar steken met professionals

Het resultaat testen op een enthousiast doelpubliek

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes. Altijd leuk trouwens dat je kunt werken aan een concreet project of je vaardigheden kunt oefenen op het terrein, zoals bijvoorbeeld een rondleiding in het museum voor hedendaagse kunst met een groep kinderen van allochtone afkomst. De theorie omzetten naar de praktijk in een real-life-setting.

Remote video URL

Hoa werkt in het Bonnefanten Museum.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Remote video URL

Jongerenwerking van een museum opstarten en uitbouwen?

Remote video URL

Visie ontwikkelen van een kunst-educatieve organisatie?

Maar wat doe ik dan tijdens zo’n stage?

Bemiddelen, dat is wat je doet. Onze richting heet niet voor niks Kunst- en Cultuurbemiddeling. Bemiddelen dus, tussen artiest en bezoeker, tussen publiek en kunst, tussen cultuur en buurt.

Je geeft bijvoorbeeld kansen aan jonge muzikanten in een cultuurcentrum: je bezorgt ze een repetitielokaal, een podium, een ontmoetingsplek.

Of je maakt moeilijke museumteksten helder en concreet. Samen met bewoners een theatervoorstelling op poten zetten in het buurthuis, een festival uit de grond stampen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.
Remote video URL

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 

  Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat te behalen als je medestudenten.

  Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.

  Je kunt er voor kiezen om een MacBook te bestellen met korting via 4uCampus

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je eet, drinkt, ademt cultuur, in elke denkbare vorm. En het liefst van al zou je die passie met zo veel mogelijk mensen willen delen.
 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang.
 • Een actie tijdens Music for Life, een party in het jeugdhuis: jij trekt mee aan de kar. Je bent een geboren organisator.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Als kunst- en cultuurbemiddelaar kom je terecht in cultuurcentra, concert- en festivalorganisaties, theaters, musea, bibliotheken, erfgoedprojecten, kunsteducatieve en sociaal-artistieke werkingen ….
 • Met je diploma Sociaal Werk kan je ook aan de slag in andere sectoren zoals jeugd, educatie, welzijn en gezondheidszorg.
 • Onze oud-studenten werken onder andere bij het MAS, Speelgoedmuseum Mechelen, de cultuurcentra van Berchem, Merksem en Ekeren, de bib van Vilvoorde, het kasteel van Gaasbeek, De Boekenkaravaan, figurentheater De Maan, muziekcentrum Trix, NTGent, Kunst in Zicht, Mestizo Art Festival en Madam Fortuna.

  Verder studeren

  • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
  • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
  • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
  Marte Sommen

  Marte Sommen, digital platform officer bij M KHA
  Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling

  • Droomde van werken met kunst, niet aan kunst.
  • Bouwt (digitale) bruggen tussen kunst en publiek: zo verzamelde ze het omvangrijke oeuvre van AMVK online
  • 'Proud to be part of the M KHA team!' Maar The Broad (Los Angeles) of het MoMa (New York) mogen altijd bellen!
  • Volgt nu nog een master Kunsteducatie in Tilburg.
  Saartje

  Saartje Cauwenbergh, publiekswerker (met focus op diversiteit) bij NTGent 
  Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Kunst- en Cultuurbemiddeling

  • Niet iedereen moet deelnemen aan theater, maar er zeker wel de kans toe krijgen. Daar zet de publiekswerking van NTGent hard op in!

  • Natuurlijk met een straffe programmatie (en dito publiekswerking), maar ook met rondleidingen, workshops, theater in de klas (spiegelprojecten), open repetities ...

  • Met audiodescripties bij voorstellingen kunnen bv.  ook blinden en slechtzienden volop genieten van theater. En we zien dat het werkt. Dat geeft tonnen voldoening.

  • Ik ben een publiekswerker; voelt eerder als een deel van mezelf dan als een job.

  Flexibel studeren

  Vrijstellingen

  Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

  Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

  Verkort traject

  Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

  Welke vakken moet je nog volgen?
  Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

  • Staat je behaald diploma er niet bij?
  • Wil je inschrijven?
  • Of heb je meer info nodig? 

  Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

  Meer gespreid studeren?

  Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

  • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
  • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
  • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
  • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

  Vlaams opleidingsverlof (VOV)

  Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

  Meer weten?

  Kom naar een infodag

  • Krijg een rondleiding op de campus
  • Ontdek de KdG-opleidingen
  • Spreek met studenten en docenten

   

  Download of bestel een brochure

  Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download de brochure.

   

  Contacteer de opleiding

  Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

  Inschrijven

  Inschrijven voor academiejaar 2023-2024

  Je kan je online of op de campus inschrijven:

  Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

  Betaling

  • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
  • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of kiest voor gespreide betaling.

  De start van je opleiding

  • Startdagen mogelijk vanaf 11 september 2023.
  • Lessen beginnen vanaf 18 september 2023.
  • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

  Meer info

  Je docenten zijn geïnspireerd door ...

  #StudioOrka #Arne Sierens  #Berlintheater #ToneelgroepAmsterdam #SimonStone #JokeVanLeeuwen # Tommy Wieringa #DetuinvanMonet #Ian McEwan #John Williams #Haruki Murakami #Sandro Veronesi  #Monteverdi #Ursula Biemman #Contained mobility  #KijknaardedakenJeroenTheunissen  #Phyllida Barlow #DavidClaerbout #JeremyDeller #MojisolaAdebayo #Bell Hooks #LoisWeaver  #AudreLorde #AlisonBechdel #SamuelBeckett #TimberlakeWertenbaker #Opzijopzijopzij #CarylChurchill #WilliamShakespeare #Ubuplays #AlfredJarry #MarleneDumas #EgonSchiele #BerlindedeBruyckere #CoupFatal #CdelaB  #MarkRothko #AlexanderCalder  #SidiLarbi #ShantalaShivalingappa #DavidBowie #Wildisthewind #ElAnatsui #Rodin #JefNeve #Miro #Matisse #SvenNordqvist #NTGentNostalgie #DaveEggers #tomatensonnetTedVanLieshout #EliasCanetti #Fiebre #ChimamandaNgoziAdichie #SaraFanelli #touristlemc

  Waarom KdG?

  • Coaching
   We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

  • Real life
   We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

  • Stevig diploma
   Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

  • Grensverleggende innovatie en experiment
   We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

  • Open huis
   Iedereen is welkom.

  Meer redenen om voor KdG te kiezen

  Kwaliteitsvol onderwijs

  • KdG streeft topkwaliteit na.
  • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
  • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

  Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
  Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

  Voor organisaties en bedrijven

  Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar imke.vannuffelen@kdg.be.

  Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

  • Een vorming op maat?
  • Begeleiding bij jouw innovatief project?

  Maak gebruik van onze expertise.