Inhoud en studiepunten van Maatschappelijk Werk

Eerste jaar

Kennis en achtergrond
30 studiepunten
Sociaal werk
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) sociaal werk? Welke jobs kan je als sociaal werker allemaal doen en wat is de link met onze afstudeerrichtingen? Je leert het werkveld kennen en ontdekt de waarde van empowerment: mensen sterker en zelfredzaam maken wordt jouw troef.

De samenleving: sociologie
(
6 studiepunten
)

Je bestudeert de samenleving: hoe gedragen mensen zich en waarom heeft de ene groep het moeilijker dan de andere? Welke dynamieken spelen er? Je bouwt theoretische kennis op en kijkt kritisch naar maatschappelijke thema’s zoals gender, discriminatie, macht en verstedelijking.

De mens: psychologie
(
6 studiepunten
)

Wat is (de geschiedenis van) psychologie? Wat zijn de belangrijkste stromingen en onderzoeksmethodieken? En wat is het verband met sociaal werk? We zoomen in op informatieverwerking, leerprocessen, behoeften en emoties, persoonlijkheid en gedrag, ontwikkelingsfases, psychische aandoeningen en behandelingen.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

Als sociaal werker kom je vaak in aanraking met juridische thema’s.

Wat je hier leert, heb je nodig in je job:

 • grond- en mensenrechten
 • instellingen en bevoegdheden
 • personen- en familierecht (naam, geslacht, nationaliteit, verblijf)
 • intermenselijke relaties (huwelijk, samenwonen)
 • huurrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht
 • identiteit & ethisch-juridische thema’s (euthanasie, abortus, gender)
Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Van economische groei en welvaart over ongelijke verdeling en armoede tot maatschappelijke kwetsbaarheid en uitsluiting: je leert hoe economie en sociologie met elkaar verbonden zijn, en wat dat concreet betekent binnen sociaal werk.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
12 + 18 studiepunten
)

Je leert al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. 

Je gaat op verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus goed kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen. Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring. Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie. 

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden: je stelt jezelf voor, deelt je ervaringen en leerroute en motiveert je trajectkeuze voor het tweede jaar. 

Tweede jaar

Kennis en achtergrond
15 studiepunten
Sterk sociaal werk
(
5 studiepunten
)

Je werkt met theoretische modellen zoals Krachtgericht sociaal werk en Kritisch sociaal werk. Tegelijk blijf je zoeken naar nieuwe inzichten en praktische oplossingen bij concrete problemen. De focus ligt op actuele thema’s zoals diversiteit en duurzame rechtvaardigheid. Je steekt ook veel op van het KdG-onderzoekscentrum Sociale Inclusie en (internationale) gastsprekers.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Schrik voor verandering? Integendeel! Als sociaal werker help je anderen om stappen vooruit te zetten: individuen (microniveau), groepen en organisaties (mesoniveau), de samenleving (macroniveau).

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Maar wat betekent dat concreet? Hoe help je burgers aan de sociale rechten waar ze recht op hebben? Wat is jouw rol en met welke organisaties kan je samenwerken?

Kennis verbreden
15 studiepunten
Maatschappelijk Werk Verkennen
(
5 studiepunten
)

Welke jobs kan je als maatschappelijk werker doen, wie zijn je cliënten? Welke theoretische modellen hanteer je, wat is je praktisch doel? Welke handelingskaders bepalen je doen en laten? Je krijgt een breed beeld van de sector en de opleiding.

Toegepast welzijnsrecht
(
5 studiepunten
)

Hoe vraag je een parkeerkaart aan? Wie heeft er recht op een leefloon? Heb ik recht op een rolstoel? Wat zijn mijn rechten als patiënt? Bij wie moet ik zijn om een traplift aan te vragen? Kan er zomaar beslag op mijn loon worden gelegd? Wat kan ik doen tegen overmatige schuldenlast? We gaan op zoek naar wetgeving die we kunnen toepassen op welzijnsvragen zodat jij je cliënt maximaal kan ondersteunen bij praktische levensvragen. We laten je zien hoe onze (sociale) wetgeving is georganiseerd en hoe jij als sociaal werker daar een belangrijke rol in kan spelen.

Contextgericht werken in Maatschappelijk Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Leer en experimenteer
30 studiepunten
Lab Maatschappelijk Werk
(
20 studiepunten
)
 • Divers-sensitieve communicatie
  De focus ligt enerzijds op het trainen van basisvaardigheden voor verschillende gespreksvormen binnen de hulpverlening en anderzijds op het ontwikkelen van een attitude met aandacht voor diversiteit. Als maatschappelijk werker kom je in aanraking met een diversiteit aan mensen. Inclusief hiermee omgaan is voor iedereen een leerproces. We zetten zowel in op kennis, vaardigheden als motivatie om sensitief met diversiteit om te gaan. Tijdens het buddyproject krijg je de kans om je divers-sensitieve houding in de praktijk te bewijzen.

 •  

  Professionele identiteit
  Wat kent, doet en kan een professional? In een groep van 5 studenten en een docent/leercoach sta je stil bij je studie, praktijkoefeningen en stage. Veel ruimte voor feedback!

Projectmatig werken
(
7 studiepunten
)

Je werkt in groep aan een concrete vraag uit de sector. De focus ligt op systematisch werken: van analyse over onderzoek tot aanbeveling.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Op basis van praktijkvoorbeelden leer je doordachte beslissingen nemen bij ethische dilemma’s.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Expert Lab
(
30 studiepunten
)

In het Expert Lab word je een echte sociaal werker:  

 • Je loopt stage. 
 • Je maakt een bachelorproef. 

Alles wat je leerde, komt hier samen: theorie, praktijk en je eigen stijl. 

Jij bent aan zet, je docenten begeleiden je. 

Kennis verdiepen
24 studiepunten
Werkvelddomeinen Justitie & Criminaliteit/Jeugd & Gezin
(
6 studiepunten
)

We dompelen je onder in de domeinen ‘jeugd en gezin’ en ‘justitie en criminaliteit’, met de focus op:

 • hulpverlening aan minderjarigen
 • de rol van maatschappelijk werkers in het rechtssysteem
 • internationale perspectieven inclusief studiereis
Dwang en motivatie in de hulpverlening
(
3 studiepunten
)

Hoe ga je als maatschappelijk werker om met met dwang? En wat hebben dwang, macht, discretionaire ruimte en motivatie met elkaar te maken? Theoretische kaders en praktijkvoorbeelden verduidelijken jouw rol ten opzichte van de cliënt.

Zingeving en veerkracht
(
5 studiepunten
)

Wat maakt het leven zinvol, wanneer voel je onmacht en hoe maak je individuen en groepen veerkrachtig? Je toetst de theorie aan persoonlijke ervaringen en aan praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk.

Duurzame rechtvaardigheid
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met tools om lokale en globale uitdagingen aan te pakken: vergrijzing, verstedelijking, migratie, polarisatie, klimaat, fake news …

Politiserend sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe onze samenleving beleidsmatig in elkaar zit, en welke impact jij als sociaal werker op het beleid kan hebben. De focus ligt op kwetsbare doelgroepen.

Keuzevak
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Trainen en toepassen
6 studiepunten
Hulpverlening
(
6 studiepunten
)

Je leert professionele gesprekken voeren, ook in complexe situaties (moeilijke thema’s, meerdere gezinsleden …). De praktijkoefeningen zijn gebaseerd op heoretische kaders zoals signs of safety, spinnenwebmodel, genogram en positieve heroriëntering. Methodisch, verbindend en krachtgericht werken is de rode draad. Je leert al doende, samen met je medestudenten.