Maatschappelijk Werk

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Je favoriete werkmateriaal, dat is je medemens. En je voelt je pas helemaal in je nopjes als je hem of haar vooruit kan helpen.
 • Een goeie communicatie, daar draait het meestal om. Gelukkig kan jij uitstekend luisteren en ben je aardig taalvaardig.
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • In het verre zuiden studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de zorgsector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Maatschappelijk Werk is een van de vijf richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft zelfs niet meteen te beslissen: die keuze maak je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren
 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.
Proefexamens en vakantiegarantie

Voor je theoretische vakken leg je een proefexamen af. 

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee, tijd om bij te sturen.

Op het einde van periode 3, in maart, heb je alle theorie gezien. ‘Echt’ examen nu.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat in periode 4 en tweede zit eind juni.

En dan? Tijd voor passies en engagementen, om te werken, te reizen, te leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • Vanaf nu ligt de focus op het omzetten van de theorie naar de praktijk.
 • Via specifieke vakken zoals Inleiding maatschappelijk werk, Werken aan welzijn en Financiële en materiële hulpverlening, verdiep je je in je vakgebied.
 • Stage hoort er uiteraard ook bij. Veel stage zelfs, want een betere manier om praktijkervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.

Remote video URL
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding Sociaal Werk eruit? Opleidingshoofd, Veerle Van Gestel legt het snel even uit!

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Kennis opbouwen en toepassen
30 studiepunten
Sociaal Werk: op verkenning
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Praktijk – loopbaan
15 studiepunten
Stage en terugkomdagen
(
15 studiepunten
)

Een verkenning van de beroepspraktijkplaats en het werkveld in de breedte: 

 • Doelstellingen en structuur 
 • Doelpubliek 
 • Taakinhouden en opdrachten
 • Profiel van de werker
Kennis verbreden
27 studiepunten
Bijzondere thema’s
(
3 studiepunten
)

'Dwang' is het overkoepelende thema. Je start met een brede analyse van maatschappelijke en beleidsevoluties. Vanuit deze analyse ga je op zoek naar hoe je je kan wapenen om in een context van dwang op een goede manier aan maatschappelijk werk te doen.

Essentiele thema’s:

 1. Het concept 'werkalliantie'
 2. De dubbele rol van de maatschappelijk werker
 3. Methodische kaders om in de praktijk in te zetten
Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

We behandelen volgende thema’s in hun onderlinge samenhang: multiculturaliteit, identiteit, levensbeschouwing en sociale rechtvaardigheid. 

Diversiteit en armoede in de stad
(
3 studiepunten
)

We zoeken naar antwoorden op uitdagingen verbonden aan diversiteit, armoede en grootstedelijkheid. Specifieke maatschappelijke uitdagingen die we behandelen zijn armoedebestrijding en intra-Europese migratie. 
Naast de nodige basiskennis (concepten en realiteiten) over deze thema’s, komen in de lessen ook prikkelende (nationale en internationale) initiatieven uit het werkveld aan bod. Als onderbouw bespreken we enkele belangrijke kaders waarbinnen die antwoorden gezocht (kunnen) worden.

Financiële en materiële hulpverlening
(
3 studiepunten
)

We behandelen de wetgeving voor werknemers inzake: 

 • De wettelijke ziekte en invaliditeitsverzekering 
 • De werkloosheidsuitkering 
 • Gezondheidszorgen 
 • Gezinsbijslag 
 • Inkomensgarantie voor ouderen 
 • Recht op maatschappelijke integratie 
 • Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
 • VAPH (vlaams agentschap voor personen met een handicap) 
 • Tewerkstellingsmaatregelen 
 • Vrijstellingen en sociale voordelen (op diverse overheidsniveaus)
Inleiding maatschappelijk werk
(
6 studiepunten
)

Volgende thema’s worden behandeld: beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, historische evolutie, actuele visie en toekomstige uitdagingen van het maatschappelijk werk, doelstellingen, waarden, attitudes van het maatschappelijk werk en de hulpverlening, interprofessioneel kader en professionele autonomie, deontologie van de hulpverlening en de maatschappelijk werker, de praktijktheorieën van het maatschappelijk werk, de koppeling van methoden en handelingskaders aan de kerntaken van het maatschappelijk werk, sleutelbegrippen van het wisselwerkingsgerichtdenkmodel, acht systemische perspectieven op mensen, gezinnen, relaties en systemen.

Werken aan welzijn
(
3 studiepunten
)

We kijken hoe ‘werken aan welzijn en gezondheid’ in onze samenleving historisch groeide en momenteel wordt georganiseerd. We staan stil bij het welzijnsbeleid en de kenmerken van een sociaal beleid, de beleidsactoren en hoe je beleid mee kan vormgeven vanuit je positie als maatschappelijk werker.

Psychologie
(
3 studiepunten
)

In deze cursus staat de evolutie van de psychologische functies gedurende de levensloop centraal.  Wat is vanuit ontwikkelingspsycholische invalshoek te verwachten in een bepaalde leeftijdsfase.  In die zin krijgt de student telkens een beeld voorgeschoteld van te verwachten mogelijkheden, onmogelijkheden en levensthema's die eigen zijn aan de betreffende leeftijdsfase. De docent tracht hierbij zoveel mogelijk aansluiting te maken met de toekomstige doelgroepen waar de toekomstige sociaal werker in zijn professionele loopbaan mee te maken zal krijgen. De inhouden zijn opgebouwd rond belangrijke levensthema's die zich naar gelang de leeftijdsfase anders manifesteren.

Sociaal werk
(
3 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Sociaal Werk II’ worden vijf grote delen uitgebouwd: 

 • Schets van de  basistheoretische onderbouw van sociaal werk 
 • Hoe gebeurt de theorieontwikkeling in sociaal werk?
 • De concrete theoretische onderbouw van sociaal werk vanuit Payne’s (2005) ‘politics of theory’. 
 • De verbinding tussen theorie en praktijk door in te zoomen op sociaal werkmethoden. -Helicopterperspectief ten aanzien van het sociaal werk met betrekking tot de vraag: wat zijn uitdagingen voor de toekomst?
Trainen en toepassen
18 studiepunten
Handelingskaders
(
6 studiepunten
)

We bieden een methodische verdieping van de kerntaken en de praktijktheorieën van het maatschappelijk werk. De inhoud wordt geïllustreerd door concrete praktijktoepassingen en eigen stage-ervaringen uit een divers werkveld.

Interculturele gespreksvoering I
(
3 studiepunten
)

Focus op gespreksvaardigheden en de basishouding die nodig is voor het voeren van een professioneel gesprek. Je staat uitgebreid stil bij de verschillende gespreksvormen binnen de hulpverlening (aanmelding, intake, slecht nieuws …). Je leert een werkrelatie aan te gaan met de cliënt én je leert de hulpvraag van de cliënt verkennen en ordenen met oog voor de diversiteitsfactoren, betekenisgeving, emoties … Je krijgt handvatten om de verschillende vormen van gespreksvoering onder de knie te krijgen. Je oefent deze vaardigheden en ontwikkelt je divers-sensitieve houding met casussen uit de praktijk.

Interculturele gespreksvoering II
(
3 studiepunten
)

Je traint verder op gespreksvormen binnen de hulpverlening. Je groeit als maatschappelijk werker/buddy in het aangaan van een werkrelatie met een cliënt in de praktijk en in het exploreren van de behoeften en mogelijkheden. Je divers-sensitieve houding staat centraal in elke interactie en denkwijze. Met de aangeleerde vaardigheden en houdingsaspecten ga je verdiepend aan de slag in een buddyproject waar je op regelmatige basis je gespreksvaardigheden verder kan verfijnen.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Vanuit de praktijk van de maatschappelijk assistent staan we stil bij ethische, deontologische en juridische dimensies van het vak. We onderzoeken welke invalshoeken het werk op het terrein ondersteunen op moreel gebied. Het vak van maatschappelijk assistent brengt immers morele aspecten mee, waarop studenten zich leren verhouden. We houden hierbij rekening met het perspectief van verschillende belanghebbenden.

Wetenschappelijke vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Je zoekt vakliteratuur in wetenschappelijke databanken om het onderwerp van je paper te verkennen, om vervolgens het onderwerp in een probleemstelling te gieten. Via literatuuronderzoek zoek je een antwoord op je probleemstelling.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van het maatschappelijk werk. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
18 studiepunten
Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Werken met doelgroepen
(
6 studiepunten
)
 • Jeugd: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. minderjarigen. In een eerste deel wordt de juridische en sociologische positie van jongeren belicht. Vervolgens wordt het hulpverleningsaanbod aan minderjarigen overlopen met aandacht voor zowel de vrijwillige als de gedwongen context. Ten slotte wordt er ingegaan op verschillende methoden en initiatieven naar bijzondere doelgroepen of problematieken. 
 • Justitie: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. mensen die in aanraking komen met het strafrechtssysteem. We werken aan de ontwikkeling van een kritische kijk op het justitie-en veiligheidsbeleid. (Basis)kennis van strafrecht en inzicht in het strafproces ligt aan de basis om actualiteit i.v.m. criminaliteit te begrijpen. Een verkenning van het werkveld, met zijn hulp- en dienstverlening aan daders en slachtoffers, maken we samen in de lessen.
 • Ouderen: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. ouderen, op de positie die ouderen innemen in onze maatschappij, de vergrijzing en de draagkracht binnen het sociaal zekerheidstelsel en de actieve welvaartstaat. Bijzondere aandacht gaat naar de sociaal zwakke positie van ouderen met dementie, de oudermisbehandeling, de vroegtijdige zorgplanning van de oudere patiënt en het omgaan met rouw en verlies. Het hulpverleningsaanbod en methodische handvaten worden aangereikt.
Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Trainen en toepassen
15 studiepunten
Project en internationalisering
(
9 studiepunten
)

Studenten leren projectmatig werken binnen een beroepscontext. In kleine groepjes (+/-5 studenten) formuleren zij een uitgebreid antwoord op een vraag uit het werkveld. De studenten worden hierbij begeleid door een coach van de school. De organisatie uit het werkveld biedt informatie en ondersteuning bij het uitvoeren van de opdracht. De opdracht mondt uit in een schriftelijk rapport met adviezen voor de opdrachtgever. De studenten presenteren hun eindproduct aan medestudenten, de coach, de opdrachtgever en andere geïnteresseerden. Het projectwerk wordt tevens vanuit een internationale invalshoek gevoed. De buitenlandse reis binnen internationalisering MW kan hierbij ondersteunend en inspirerend werken.

Hulpverlening
(
6 studiepunten
)

Dit is het methodologische sluitstuk van de basisopleiding Maatschappelijk Werk. Deze training bouwt verder op de vaardigheden en competenties die studenten verworven in de praktische en theoretische kernopleidingsonderdelen Sociaal-agogische vaardigheden II Maatschappelijk Werk: Gespreksmethodieken, Inleiding maatschappelijk werk, Handelingskaders en Beroepsethiek. We komen tot een praktijkgerichte integratie van theoretische en methodische handvaten die belangrijk zijn in het dagelijkse professionele functioneren van een maatschappelijk werker op het terrein. We hebben oog voor de verschillende fases in het hulpverleningsproces en gaan uit van een krachtgerichte visie op cliënten gekaderd in een maatschappelijk perspectief. Een belangrijke focus van de training ligt op onze normatieve professionaliteit.

Remote video URL

Fatima Zahra werkt bij vzw Kiosk als contextbegeleider.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 16 september, start lessen vanaf 20 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Samen zoeken naar oplossingen

Mensen helpen, je doet niks liever. Je formuleert een antwoord op hun vragen rond opvoeding en relatieproblemen, schulden en thuisloosheid, migratie, administratie, werkloosheid, handicap, ziekte, criminaliteit, spijbelen, prostitutie, middelenmisbruik … Onderwerpen genoeg. Altijd razend boeiend, want geen twee dossiers zijn gelijk.

Alles begint bij luisteren en de juiste vragen stellen

Praten is een essentieel onderdeel van ons beroep, ook tijdens je opleiding. Maar je beperkt je uiteraard niet tot mooie woorden.

Samen met je klanten ga je actief op zoek naar oplossingen. Je opent deuren en wijst ze op hun rechten. Je keert het tij en zorgt ervoor dat ze na afloop sterker staan. Als dat lukt is de voldoening groot, aan beide kanten van de tafel.

Remote video URL

Het leven zoals het écht is: les krijgen van ervaringsdeskundigen. 92 % van onze studenten vindt dit een meerwaarde

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes. Altijd leuk trouwens als je kunt werken op een concreet project en je gespreksvaardigheiden kunt oefenen op ‘echte’ mensen met ‘echte’ problemen.

Remote video URL

Graag wat ondersteuning bij je schrijfopdrachten?  Bij Taal op maat kan je kiezen wat voor jou het best werkt.

Remote video URL

Oud-studente Annemie Cornille coacht de leertrajecten.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk: op verkenning
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.
 • Inleiding recht
  Elke sociaal werker komt in aanraking met situaties waar ook juridische kwesties meespelen. Deze cursus biedt je de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daarmee kritisch aan de slag te gaan.
 • Sociologie
  In deze cursus ligt de focus op sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. Je maakt een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Personeelswerk: personeelsplanning opstart en oefeningen

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht


Economie: wat is economie en wat denken economen?

Graduaat Maatschappelijk Werk | Karel de Grote Hogeschool

Wat heb je nodig?

Een laptop: om te noteren, projecten uit te werken, te communiceren, examens af te leggen ... 

 • Kies een recent toestel
 • Met wifi-specificaties 'A' (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC). Deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

 • Of een Mac laptop met Windows (8 of hoger). Dit is legaal te installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minimaal beschikken over: Intel iCore3 (gen6), 8GB DDR RAM en 265GB SSD schijf.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je gelooft in mensen en in het feit dat je altijd een oplossing zal vinden als ze met hun problemen bij je komen aankloppen.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang. Je observeert graag, luistert actief en stelt de juiste vragen.
 • Opzoekwerk schrikt je niet af, je weg zoeken in een administratief doolhof al evenmin.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelordiploma Sociaal Werk is een breed inzetbaar diploma met veel toekomstmogelijkheden.
 • Je gaat voor een job die je nauw aan het hart ligt. Het is vaak keihard werken, maar je krijgt er veel voor in de plaats.
 • Je kan meteen aan de slag op de meest uiteenlopende plekken: bij de dienst inburgering bijvoorbeeld, of bij de jeugdrechtbank, justitiehuizen, woon- en zorgcentra, leerlingenbegeleidingscentra, algemeen welzijnwerk, OCMW, mutualiteiten …

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Alumnus Sociaal Werk - Maatschappelijk Werk

Jesse Van der Auwera, maatschappelijk werker in Brussel
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Maatschappelijk Werk

 • Jesse werkt in een residentieel opvanghuis voor thuislozen en is deeltijds straathoekwerker bij vzw Diogenes. Pittig combo!
 • Zot van Brussel, mensen, muziek en Dikke Freddy!
 • Missie: "Een thuis voor iedereen!"
 • Hoopt op verdere uitbouw Housing First, maar gelooft ook in het klassieke woonladderprincipe.

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Chelsae of Tiago, studenten Maatschappelijk Werk

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar annemie.cornille@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.