Maatschappelijk Werk

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Sociaal Werk

 • Je favoriete werkmateriaal, dat is je medemens. En je voelt je pas helemaal in je nopjes als je hem of haar vooruit kan helpen.
 • Een goeie communicatie, daar draait het meestal om. Gelukkig kan jij uitstekend luisteren en ben je aardig taalvaardig.
 • Practice makes perfect, ook en vooral in onze sector.
 • In het verre zuiden studeren of stage lopen? We houden je niet tegen!
 • Small is beautiful: je vaardigheden train je in kleine groepjes. En je docenten zijn je coach.
 • Een bachelordiploma Sociaal Werk opent heel wat deuren, in en buiten de zorgsector. We zijn er gerust in: jij vindt je weg wel.

De opleiding Maatschappelijk Werk combineren met je huidige job of een gezin? Volg het flexibel traject.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Maatschappelijk Werk is een van de vier richtingen waarin je als bachelor in het Sociaal Werk kan afstuderen. Je hoeft niet meteen te beslissen: je afstudeerrichting kies je pas na het eerste gemeenschappelijke jaar.

Eerste jaar

Dag één vliegen we er meteen in met een ontmoetingsdag. In kleine groepen leer je andere studenten kennen. En natuurlijk ook je docenten en je campus.

Sociaal Werk Lab: experimenteren en leren

 • Wat kan jij als sociaal werker betekenen? Hoe bereik je je doel? Hoe functioneer je in team? Hoe ga je om met emoties? Hoe voer je een professioneel verbindend gesprek? Je leert en experimenteert erop los. Twee halve dagen per week. In een groep van 18, begeleid door 1 vaste docent-coach. 
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in. Je luistert naar echte verhalen. En je vindt echte oplossingen voor echte noden.
 • Met aulavakken zoals 'De samenleving', 'De mens' en Grondrechten leg je de theoretische basis van Sociaal Werk. Die theorie wordt met veel voorbeelden aan de praktijk gekoppeld. Kennis pas je dus meteen toe.

Proefexamens en vakantiegarantie

In het eerste jaar leg je een aantal proefexamens theorie af.

 • Geslaagd? Punten tellen mee, vrijstelling voor dat stukje leerstof.
 • Niet geslaagd? Punten tellen niet mee. Tijd om bij te sturen en voluit voor je ‘echt’ examen te gaan.

De ‘echte’ examens leg je af in januari en maart.

 • Geslaagd? Geef je studie extra glans door een keuzeprogramma.
 • Niet geslaagd? Begeleiding op maat en tweede zit eind juni.

En dan? Vakantie!

 • Tijd voor passies en engagementen, vakantiejobs, reizen …
 • De wereld zien en veel leren buiten school. Belangrijk voor sociaal werkers, toch?

Tweede jaar 

 • Vanaf nu ligt de focus op het omzetten van de theorie naar de praktijk.
 • Via specifieke vakken zoals Financiële en materiële hulpverlening of Welzijn en samenleving verdiep je je in je vakgebied.
 • Stage hoort er uiteraard ook bij. Veel stage zelfs, want een betere manier om praktijkervaring op te doen is er niet.

Derde jaar 

 • Het beroepsleven lonkt en dus schakelen we een versnelling hoger: theorievakken waar je straks wat aan hebt en vooral een heel uitgebreide stageperiode.

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Theorie: bouw kennis op via praktijkvoorbeelden
30 studiepunten
Sociaal Werk
(
6 studiepunten
)

Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt. Dit helpt je om tegen het tweede jaar een goede trajectkeuze te maken: Kunst- en Cultuurbemiddeling, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke Advisering (Sociaal-Juridische Dienstverlening), Personeelswerk of Sociaal-Cultureel Werk?

De samenleving
(
6 studiepunten
)

We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. De verklaring ligt o.a. in het belang van cultuur en in het socialiseren. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid in diverse verschijningsvormen. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.

De mens
(
6 studiepunten
)

Hoe geven wij als mensen betekenis aan onze leefwereld?  Na eerst stil te staan bij onze psychologische 'hardware' (bio- en neuropsychologie), gaan we vooral onze 'psychologische software' verkennen. Wij construeren immers zelf de concepten die we over onszelf en onze omgeving hebben. Deze basiskennis wordt uitgebreid met sociaal psychologische aspecten.

Grondrechten
(
6 studiepunten
)

In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke juridische kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Welvaart, ongelijkheid en armoede
(
6 studiepunten
)

Er is in de wereld tijdens de laatste decennia heel wat welvaart gecreëerd. Wat zijn hier de achterliggende economische principes? Maar deze welvaart is zowel mondiaal als in onze eigen samenleving ongelijk verdeeld. Heel wat mensen (ook bij ons) leven nog in armoede en zijn maatschappelijk kwetsbaar. We gaan dieper in op deze uitsluitingsmechanismen en de beperkingen van de vrije markt.

Praktijk: leer en experimenteer
15 + 15 studiepunten
Sociaal Werk Lab
(
15 + 15 studiepunten
)

In de Labs Sociaal Werk (deel 1 & 2) leer je al doende, meestal in groepjes van 18 en begeleid door 2 vaste docent-coaches. Een intense samenwerking!

Je gaat op sociale verkenning en traint je sociale vaardigheden. Zo leer je je leergroep, opleiding en campus van binnenuit kennen, maak je verbinding met buurt, stad en werkveld, ontwikkel je een visie en krijg je vat op je beroepsrol. Je oefent in observeren & interpreteren, in actief luisteren, in feedback geven & ontvangen, in je mening geven, beargumenteren & bevragen.

Je smijt je ook in research-opdrachten, analyseert en bespreekt info over het werkveld. Je legt contacten met professionals en laat de ondernemer in jou naar boven komen. Zo ben je extra voorbereid op de échte werkervaring.

Wat je leert in de praktijk, wordt gekoppeld aan de theorie.

Op het einde van het eerste jaar toon je met een portfolio aan dat je op weg bent om een professionele sociaal werker te worden. In dat portfolio stel je jezelf voor, deel je je ervaringen en leerroute en kan je de trajectkeuze voor het tweede jaar motiveren

Tweede jaar

Sociaal Werk
15 studiepunten
Sterk Sociaal Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werken aan verandering
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Rechten realiseren
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Traject Maatschappelijk Werk
15 studiepunten
Maatschappelijk Werk Verkennen
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Werkveld en rechten verkennen in Maatschappelijk Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Contextgericht werken in Maatschappelijk Werk
(
5 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Lab Maatschappelijk Werk
30 studiepunten
Kritisch en ethisch werken
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Divers sensitieve gespreksvoering
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Analyseren en onderzoeken
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Lab integratie
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Professionele identiteit
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Praktijk
(
12 studiepunten
)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Derde jaar

Praktijk - loopbaan
30 studiepunten
Stage en bachelorproef
(
30 studiepunten
)

Doorheen de beroepspraktijk en persoonlijke studie verwerf je de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van de functie ‘sociaal werker’:

 • Grondige kennismaking met het werkveld en situering van de stageplaats
 • Verdieping in de organisatiestructuur, doelstellingen, doelgroepen en samenwerkingsverbanden
 • Verdieping in het profiel van de professionele werker
 • Zelfstandig uitvoeren van het volledige takenpakket van een professionele sociaal werker

Je behandelt in je bachelorproef een onderwerp uit het werkterrein van het maatschappelijk werk. Je integreert opgedane praktijkervaring en theoretisch verworven inzichten.

Kennis verdiepen
18 studiepunten
Werken met doelgroepen
(
6 studiepunten
)
 • Jeugd: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. minderjarigen. In een eerste deel wordt de juridische en sociologische positie van jongeren belicht. Vervolgens wordt het hulpverleningsaanbod aan minderjarigen overlopen met aandacht voor zowel de vrijwillige als de gedwongen context. Ten slotte wordt er ingegaan op verschillende methoden en initiatieven naar bijzondere doelgroepen of problematieken. 
 • Justitie: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. mensen die in aanraking komen met het strafrechtssysteem. We werken aan de ontwikkeling van een kritische kijk op het justitie-en veiligheidsbeleid. (Basis)kennis van strafrecht en inzicht in het strafproces ligt aan de basis om actualiteit i.v.m. criminaliteit te begrijpen. Een verkenning van het werkveld, met zijn hulp- en dienstverlening aan daders en slachtoffers, maken we samen in de lessen.
 • Ouderen: we focussen op de functies die de maatschappelijk werker opneemt t.a.v. ouderen, op de positie die ouderen innemen in onze maatschappij, de vergrijzing en de draagkracht binnen het sociaal zekerheidstelsel en de actieve welvaartstaat. Bijzondere aandacht gaat naar de sociaal zwakke positie van ouderen met dementie, de oudermisbehandeling, de vroegtijdige zorgplanning van de oudere patiënt en het omgaan met rouw en verlies. Het hulpverleningsaanbod en methodische handvaten worden aangereikt.
Beleidskaders voor sociaal werk
(
3 studiepunten
)

Vanuit de internationale definitie van sociaal werk schetsen we het belang van signalering,  onderzoeken we het belang van de actuele beleidskaders en van politiserend werken vanuit een structureel perspectief. Inzicht in de werking van beleidscycli is cruciaal om vanuit agogisch perspectief hierop te kunnen inspelen.
In een tweede deel analyseren we het politieke veld, met aandacht voor de ideologische keuzes achter de beleidskaders. We bestuderen de belangrijkste hedendaagse ideologieën en hun impact op de beleidskaders voor sociaal werk. Standpunten in actuele sociale beleidsdebatten worden gekaderd in onderliggende ideologieën. In het derde deel zetten we de stap naar beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en/of beleidsbeïnvloedend werken, aan de hand van actuele thema's in het sociaal en welzijnsbeleid.

Wereldbrede uitdagingen
(
3 studiepunten
)

Mondiale uitdagingen:

 1. Kennis en technologie: grenzen aan kennis, technologie en wetenschap
 2. Economische crisis: werkloosheid, private schuld, overheidsschuld en ecologische schade
 3. Grondstoffencrisis: energie en piekolie, metalen, mineralen en voedsel
 4. Ecologische crisis: klimaatsverandering, biodiversiteitsverlies, verzuring van oceanen
 5. Demografische crisis: overbevolking, vergrijzing en verstedelijking in de wereld
 6. Socio-economische crisis: ongelijkheid binnen samenlevingen en tussen samenleving

En de antwoorden:

 1. Lokaal innoveren en internationaal samenwerken: peer-to-peer netwerken en Noord-Zuid
 2. Globalisering, neoliberalisme en anders globaliseren (o.a. Buen Vivir)
 3. Transitie: energie-transitie, alternatieven voor materialen en sociale verandering
 4. Duurzame ontwikkeling: antwoorden op onrechtvaardigheid, divergentie, convergentie en ontgroeien
 5. Synthese en samenhang tussen mondiale uitdagingen en antwoorden: systeemdenken en veerkracht
Psychische stoornissen
(
3 studiepunten
)

Kernthema’s:

 1. Wat is  ‘normaal’ gedrag' en wanneer evolueren psychische moeilijkheden naar een 'psychische stoornis'? Wat is 'normaal' psychisch functioneren en wat kunnen we verstaan onder 'het psychisch lijden' van cliënten?
 2. De focus ligt op op 'psychiatrische ziektebeelden'. Wat wordt juist verstaan onder een 'psychische stoornis'? Welke criteria worden hierbij gehanteerd en hoe worden deze 'stoornissen' geordend in een breder referentiekader? Welke plaats hebben diagnoses in onze huidige maatschappij en wat is de invloed hiervan op de individuele cliënt?
 3. Overlopen van de belangrijkste, meest voorkomende syndromen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en stoornissen bij kinderen,  verslaving, dissociatieve stoornissen en somatoforme stoornissen)
 4. Bespreken van de mogelijke behandelingen en psychotherapie
Trainen en toepassen
15 studiepunten
Project en internationalisering
(
9 studiepunten
)

Studenten leren projectmatig werken binnen een beroepscontext. In kleine groepjes (+/-5 studenten) formuleren zij een uitgebreid antwoord op een vraag uit het werkveld. De studenten worden hierbij begeleid door een coach van de school. De organisatie uit het werkveld biedt informatie en ondersteuning bij het uitvoeren van de opdracht. De opdracht mondt uit in een schriftelijk rapport met adviezen voor de opdrachtgever. De studenten presenteren hun eindproduct aan medestudenten, de coach, de opdrachtgever en andere geïnteresseerden. Het projectwerk wordt tevens vanuit een internationale invalshoek gevoed. De buitenlandse reis binnen internationalisering MW kan hierbij ondersteunend en inspirerend werken.

Hulpverlening
(
6 studiepunten
)

Dit is het methodologische sluitstuk van de basisopleiding Maatschappelijk Werk. Deze training bouwt verder op de vaardigheden en competenties die studenten verworven in de praktische en theoretische kernopleidingsonderdelen Sociaal-agogische vaardigheden II Maatschappelijk Werk: Gespreksmethodieken, Inleiding maatschappelijk werk, Handelingskaders en Beroepsethiek. We komen tot een praktijkgerichte integratie van theoretische en methodische handvaten die belangrijk zijn in het dagelijkse professionele functioneren van een maatschappelijk werker op het terrein. We hebben oog voor de verschillende fases in het hulpverleningsproces en gaan uit van een krachtgerichte visie op cliënten gekaderd in een maatschappelijk perspectief. Een belangrijke focus van de training ligt op onze normatieve professionaliteit.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 14 september, start lessen vanaf 18 september.
 • Later inspringen kan. Tot februari.
 • Gemiddeld 26 uur les per week.
 • Vanaf oktober duik je een halve dag per week het werkveld in.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes 

 • De leerstof is duidelijk afgebakend.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Je leert plannen.

Bekijk de jaarindeling

Samen zoeken naar oplossingen

Mensen helpen, je doet niks liever. Je formuleert een antwoord op hun vragen rond opvoeding en relatieproblemen, schulden en thuisloosheid, migratie, administratie, werkloosheid, handicap, ziekte, criminaliteit, spijbelen, prostitutie, middelenmisbruik … Onderwerpen genoeg. Altijd razend boeiend, want geen twee dossiers zijn gelijk.

Remote video URL

Fatima Zahra werkt bij vzw Kiosk als contextbegeleider.

Remote video URL

Stage in een vluchtelingenkamp in Palestina? Fedor deed het …

Remote video URL

Alles begint bij luisteren en de juiste vragen stellen

Praten is een essentieel onderdeel van ons beroep, ook tijdens je opleiding. Maar je beperkt je uiteraard niet tot mooie woorden.

Samen met je klanten ga je actief op zoek naar oplossingen. Je opent deuren en wijst ze op hun rechten. Je keert het tij en zorgt ervoor dat ze na afloop sterker staan. Als dat lukt is de voldoening groot, aan beide kanten van de tafel.

Remote video URL

Het leven zoals het écht is: les krijgen van ervaringsdeskundigen. 92 % van onze studenten vindt dit een meerwaarde

Extra veel praktijk

Geen theorie zonder (een massa) praktijk. Vanaf dag één zelfs, niet alleen tijdens je twee intensieve stageperiodes. Altijd leuk trouwens als je kunt werken op een concreet project en je gespreksvaardigheiden kunt oefenen op ‘echte’ mensen met ‘echte’ problemen.

Remote video URL

Graag wat ondersteuning bij je schrijfopdrachten?  Bij Taal op maat kan je kiezen wat voor jou het best werkt.

Remote video URL

Oud-studente Annemie Cornille coacht de leertrajecten.

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Als laatstejaarsstudent kan je met Erasmus aan een Europese hogeschool of universiteit studeren: leef minstens 3 maanden in Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland …
 • Wil je stage lopen buiten de Europese grenzen? Laat het beste van jezelf zien in Nieuw-Zeeland, Canada, Australië ...  We zorgen voor een goede voorbereiding met vakken zoals Interculturele competenties, Global challenges, Kosmoshock …
 • Zin om aan de slag te gaan in een project internationale samenwerking? Zet mee je schouders onder projecten in Colombia, Peru, Zuid-Afrika, Ghana, Tanzania, Indonesia, India …
 • Of doe je liever internationale ervaring op dichtbij huis? Volg dan tijdens je opleiding in Antwerpen samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’, Seneca.

Coaching

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, geeft goede raad, biedt een luisterend oor en schudt je af en toe wakker.
 • Onze docenten staan dichtbij hun studenten. Ze coachen je door je studieparcours. En stap voor stap neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid op.
 • Als je stage loopt, kan je rekenen op 2 coaches: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
 • Moeilijkheden met taal? Onze taalcoach helpt je graag, in groep of individueel.
 • Bepaalde leerstof die je moeilijk onder de knie krijgt? Schrijf je in voor een extra werkcollege.
 • Voor sommige vakken zijn er proefexamens: je kan dan al eens testen of je de leerstof onder de knie hebt.
 • Schort er iets aan je studiemethode? In de sessies studiemethodebegeleiding geven we je tips & tricks.
Remote video URL

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Sociaal werk
  Wat doet de sociaal werker, en waarom, en hoe? Welke soorten sociaal werk bestaan er? Je krijgt een inleiding in het begrippenkader van sociaal werk, leert de sociale kaart kennen, ontdekt wat het beroep inhoudt.
 • De Samenleving
  We vertrekken van de vaststelling dat er enige 'orde' in de samenleving is en dat heel wat dingen 'functioneren'. Een tweede vaststelling is dat er naast die orde ook heel wat 'wanorde' en maatschappelijke problemen bestaan. De aandacht gaat naar sociale ongelijkheid. We maken een uitgebreide en kritische analyse vanuit verschillende invalshoeken.
 • Grondrechten
  In elke beroepscontext van de sociaal werker komen juridische aspecten voor. Om je daarop voor te bereiden focust deze inleiding recht op de noodzakelijke kennis die je als sociaal werker nodig hebt om de juridische aspecten van een situatie te kunnen herkennen en daar mee aan de slag te gaan.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Maatschappelijk Werk: financiële en materiële hulverlening, personen met een handicap

Remote video URL

Sociaal-Cultureel Werk: wat is Sociaal-Cultureel Werk?

Remote video URL

Sociaal-Juridische Dienstverlening: Familierecht

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving dus Windows is de standaard. Heb je een Mac, informeer eerst binnen je opleiding of het nodig is dat je Office op Windows moet gebruiken. Is dit wel nodig, dan installeer je op eigen initiatief Windows op je Mac. Dit kun je op twee manieren doen:
  • Via Boot Camp
   Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.

  • Via Parallels
   De nieuwere modellen zijn uitgerust met de M1 chip. Je kunt dan enkel windows installeren via Parallels. Dit is te controleren via het Applelogo –> Over deze Mac/Chip: Apple M1

  • Examens kun je niet afleggen op een Windows-versie via Parallels
   Parallels is een virtuele omgeving waarin Respondus Lockdown Monitor niet werkt.

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.
Graduaat Maatschappelijk Werk | Karel de Grote Hogeschool

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent een sociaal dier, iemand die mensen verbindt en kan samenbrengen.
 • Je gelooft in mensen en in het feit dat je altijd een oplossing zal vinden als ze met hun problemen bij je komen aankloppen.
 • Je legt makkelijk contact en je bent vlot in de omgang. Je observeert graag, luistert actief en stelt de juiste vragen.
 • Opzoekwerk schrikt je niet af, je weg zoeken in een administratief doolhof al evenmin.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

 • Een bachelordiploma Sociaal Werk is een breed inzetbaar diploma met veel toekomstmogelijkheden.
 • Je gaat voor een job die je nauw aan het hart ligt. Het is vaak keihard werken, maar je krijgt er veel voor in de plaats.
 • Je kan meteen aan de slag op de meest uiteenlopende plekken: bij de dienst inburgering bijvoorbeeld, of bij de jeugdrechtbank, justitiehuizen, woon- en zorgcentra, leerlingenbegeleidingscentra, algemeen welzijnwerk, OCMW, mutualiteiten …

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Sociaal Werk.
 • Extra bachelor? De opleidingen Orthopedagogie, Lerarenopleiding, Verpleegkunde, Pedagogie van het Jonge Kind, Bedrijfsmanagement (met o.a. Marketing en Rechtspraktijk) en Office Management (met o.a. HR & Sales) sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.
Alumnus Sociaal Werk - Maatschappelijk Werk

Jesse Van der Auwera, maatschappelijk werker in Brussel
Afgestudeerd in Sociaal Werk, afstudeerrichting Maatschappelijk Werk

 • Jesse werkt in een residentieel opvanghuis voor thuislozen en is deeltijds straathoekwerker bij vzw Diogenes. Pittig combo!
 • Zot van Brussel, mensen, muziek en Dikke Freddy!
 • Missie: "Een thuis voor iedereen!"
 • Hoopt op verdere uitbouw Housing First, maar gelooft ook in het klassieke woonladderprincipe.

Flexibel studeren

Nieuw: flexibel traject Maatschappelijk Werk

De opleiding Sociaal Werk combineren met je huidige job of een gezin? Of heb je al een bachelor of master behaald?

 • Vanaf september 2023 kan je starten in ons flexibel traject.
 • Combineer een beperkt aantal lesuren op de campus met afstandsleren.
 • We gaan samen op zoek naar een stageparcours dat haalbaar is voor jouw specifieke thuis-  en werksituatie.
 • Het flexibel traject wordt enkel ingericht voor de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk.

Meer weten? Mail naar mieke.wouters@kdg.be of kom langs op een van onze infodagen.

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort traject

Behaalde je al een diploma hoger onderwijs in een verwant studiegebied? Dan kan je de opleiding Sociaal Werk in een verkort traject volgen.

Welke vakken moet je nog volgen?
Download de programma's die al uitgewerkt zijn (in Google Drive).

 • Staat je behaald diploma er niet bij?
 • Wil je inschrijven?
 • Of heb je meer info nodig? 

Contacteer mieke.wouters@kdg.be of +32 3 613 18 29.

Meer gespreid studeren?

Dat kan, we werken namelijk met een systeem van 4 periodes.

 • Afgebakende leerstof en regelmatige feedback verhogen je slaagkans.
 • Per theoretisch vak heb je een proefexamen. Dit telt enkel mee als je geslaagd bent.
 • Op het einde van periode 3 (maart) leg je voor alle theoretische vakken examen af (30 studiepunten).
 • Moet een resultaat omhoog, dan helpen we je met remediëring in periode 4 en leg je je tweede zit af eind juni.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download de brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Julie, Paulien en Elke, studentes Maatschappelijk Werk

 

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Mieke Wouters via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Inschrijven

Inschrijven voor volgend academiejaar 2023-2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 11 september 2023.
 • Lessen beginnen vanaf 18 september 2023.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Nog inschrijven voor academiejaar 2022-2023?

Het academiejaar is al gestart, maar voor de meeste opleidingen kan je ook nu nog instromen. Zo kan je misschien al met een aantal vakken starten.

Bekijk hoe je kan inschrijven voor 2022-2023

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar annemie.cornille@kdg.be.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.