Schola-project: buitenschools verworven competenties zichtbaar maken op school

Schola is een Europees samenwerkingsproject dat als doel heeft een brug te slaan tussen formeel leren op school en informeel of non-formeel leren buiten school. Meer specifiek willen we wat jongeren leren tijdens vrijwillig engagement meer zichtbaar te maken door de competentiegroei van jongeren in kaart te brengen. We willen leraars en opvoeders ondersteunen om hierin een begeleidende rol op de nemen door middel van een vormingspakket.

Vechten tegen ongekwalificeerde uitstroom

Het Schola project is een Europees samenwerkingsproject waarbij we de strijd aangaan tegen ongekwalificeerde uitstroom. Op de raad van Europa in Lissabon, in  2000, hebben de landen van de Europese Unie ongekwalificeerde uitstroom gedefinieerd als jongeren van 18 tot 24 jaar die enkel het niveau secundair onderwijs hebben, en die geen studies of vorming meer volgen. Dit wordt soms samengevat als NIET-jongeren: not in education, nor in training. De ambitie was om het aantal van deze jongeren terug te dringen tot gemiddeld 10% van de populatie in 2010. In  2006 waren slechts 6 van de 27 lidstaten er in geslaagd om dit doel te behalen. In Vlaanderen daalde het cijfer van 10,7% in 2005 naar 7,2 in 2015, we zijn dus op de goede weg, maar er is ook nog een hele weg te gaan.

De strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom is een belangrijke uitdaging voor de sociale cohesie en voor gelijke onderwijskansen. Het mobiliseren van iedereen in de onderwijswereld, met lokale vertegenwoordigers en nationale professionals is nodig om op termijn te zorgen voor oplossingen die het aan iedereen toelaten om in oplossingen op maat van iedere jongere te vinden.

In Vlaanderen wordt door actoren op verschillende niveaus gewerkt aan een actieplan rond vroegtijdige schoolverlaters. Daar wordt zowel vanuit ‘werk’ als vanuit ‘onderwijs’ actie ondernomen. Onderwijskoepels spelen daarin een belangrijke rol, maar ook vanuit de regelgeving wordt ingezet op maatregelen. Met name de talennota; een actieplan tegen zittenblijven, het verstevigen en het uitbreiden van werkplekleren, het versterken van het stelsel van leren en werken, de ontwikkeling van een individueel leerlingendossier,… Het zijn allemaal maatregelen die de afgelopen jaren genomen werden om ter preventie.

Een brug bouwen tussen formeel, informeel en non-formeel leren

Het schola-project wil een link leggen tussen verschillende soorten leren die al te vaak gescheiden zijn: formeel leren op school en informeel of non-formeel leren daarbuiten. We zetten specifiek in op het bouwen van een brug tussen wat jongeren op school leren, en de competenties die ze daarbuiten ontwikkelen tijdens vrijwilligerswerk. We zijn er van overtuigd dat jongeren die aan de slag zijn in een of andere vorm van vrijwillig engagement, daaruit heel wat zinvolle zaken kunnen opsteken, die vaak ook op school van belang zijn. Al te vaak weten leraars of leerlingenbegeleiders niet wat jongeren in deze buitenschoolse contexten juist bijleren. Daarom ontwikkelen we een tool die als doel heeft om deze buitenschools ontwikkelde competenties meer zichtbaar te maken, en een vormingsprogramma voor leraars en leerlingenbegeleiders om hiermee aan de slag te gaan.

Een tool

Het staat buiten kijf dat jongeren leren heel wat kunnen leren wanneer zij als vrijwilliger ergens aan de slag zijn. Wanneer ze bv. training geven in de sportclub, betrokken zijn in jeugdwerk of zich engageren op andere plekken dan doet dat iets met hen: jongeren leren er bij op informele of non-formele wijze. Toch vinden jongeren het vaak moeilijk om te benoemen wat ze juist geleerd hebben, en hoe ze dit leren verder richting kunnen of willen geven. De tool die binnen het Schola-project ontwikkeld wordt, dient om dit proces van groei en ontwikkeling bewuster en doordachter te maken voor zowel de jongere zelf als voor zijn of haar begeleiders.

Een vormingsprogramma

Het Schola project heeft als ambitie om een vormingsprogramma voor te stellen voor leraars en opvoeders (vrijwilligers of betaalde krachten) in verenigingen die begeleidingsactiviteiten voorstellen die parallel lopen aan het onderwijs. Wanneer jongeren hierin actief zijn als vrijwilliger, dan verwerven ze competenties die van belang kunnen zijn om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden. De rol die leraars en opvoeders daarbij spelen is van groot belang: ze coachen niet alleen door aan te moedigen of feedback te geven, ze zorgen ook voor oriëntatie en dagen uit om te reflecteren. De vorming die we ontwikkelen helpt leraars en opvoeders deze rollen beter en bewuster te spelen.

Partners

Schola is een Europees samenwerkingsproject waarbij partners uit 5 landen van de EU de handen in elkaar slaan in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom.

Meer info

Contacteer sofie.peetroons@kdg.be of wouter.smets@kdg.be 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend