Verbindende Professional

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar de verbindende professional in de sociaal-agogische sector.  
 • We ondersteunen met ons onderzoek jou als sociale professional, vrijwilliger of mantelzorger bij het realiseren van een kwaliteitsvolle begeleiding, zorg en hulpverlening. 
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals werkboeken, communicatiefiches, maar ook bijscholingen. 
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Sociale Inclusie.

Wat kunnen we voor jou doen?

Onderzoek op maat

Wil je inzicht verwerven in de leefwereld of noden van specifieke doelgroepen? Wil je een cliëntbevraging opzetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening of de impact meten van je hulpverlening in functie van kwaliteitsverbetering? Wij helpen je om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en ontwikkelen met jou een traject op maat. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

Bijscholingen en lezingen

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

KdG Academy navorming en studiedagen

Verbindende professional

Sociaal-agogische professionals nemen een actieve rol op in de bestrijding van sociale uitsluiting en de uitbouw van een inclusieve samenleving. Het verbinden van mensen en inzetten op relaties staat hierbij centraal. Wij ondersteunen sociale professionals, vrijwilligers en mantelzorgers bij het realiseren van een kwaliteitsvolle begeleiding, zorg en hulpverlening. Samen met het werkveld gaan we aan de slag met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van verbindende relatie-opbouw, netwerkvorming, interdisciplinaire samenwerking en gezamenlijke kennisproductie.  

Voorbeelden 

 • Kwaliteitszorg in sociaal-agogische organisaties.  
 • Diversiteitsmanagement in zorgvoorzieningen.  
 • De verbindende professional in een context van disciplinering en conditionalisering.  
 • De ontwikkeling van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.  
 • De evaluatie van samenwerkingsverbanden via gezamenlijke kennisproductie.  
 • Professionele relatieopbouw in digitale tijden.  
 • De plaats voor zingeving en ethiek in de organisatie & de ontwikkeling van normatieve professionaliteit.  
 • Relatievorming in specifieke contexten (forensische contexten, psychiatrie).  
 • De ondersteuning van netwerkorganisaties (in de jeugdzorg of buurtzorg).  
 • Onderzoek naar en (impact)evaluatie van sociaal-sportieve praktijken.  

Realisaties

 • De professionele relatie met cliënten wordt door vrijwel alle sociaal werkers gezien als de hoeksteen van hun beroep. We ontwikkelden een werkalliantiemonitor als tool om de kwaliteit van de werkalliantie te meten, maar ook als instrument om de dialoog over de werkalliantie aan te gaan. Ons onderzoek wijst uit dat een systematisch gebruik van de monitor positieve effecten heeft op de kwaliteit van de werkalliantie.   
 • In het boek ‘Evidence-based Skills in Criminal Justice’ leveren we een bijdrage onder de vorm van een hoofdstuk over professionele praktijken en vaardigheden die belangrijk zijn bij eerste ontmoetingen tussen justitiële sociaal werkers en hun cliënten. We doen dit vanuit een comparatief onderzoek tussen Spanje en België. 
 • Ook in de Vlaamse jeugdhulp wordt al jaren gezocht naar een meer integrale hulpverlening die de schotten tussen verschillende sectoren doorbreekt en expertise bundelt. Met het project 1Gezin1Plan installeert de overheid een nieuw model van samenwerking. Via een praktijkgericht onderzoek volgen we de samenwerkingsverbanden die de methodiek van 1G1P installeren in de praktijk. Het verhaal van de eerste werkjaren presenteerden we tijdens het Opgroeien Festival.   
 • Jeugdhulpverleners moeten zich systematisch de vraag stellen hoe ze de eigen krachten van de minderjarige, diens ouders en de mensen uit diens nabije omgeving mee kunnen inzetten en versterken. Een prospectie naar krachtgerichte en netwerkversterkende methoden vormde de basis voor een miniconferentie met jeugdhulpdiensten. We brachten deze vergaarde kennis samen in het onderzoeksrapport Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de Integrale Jeugdhulp (pdf).
 •  Hoe kan je als hulpverlener ouders met een migratieachtergrond wegwijs maken in de complexiteit van het zorgtraject bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)? Hoe kan je je, als ouder van een kind met ASS met een migratieachtergrond, best voorbereiden op een gesprek met een hulpverlener of school? Met onze communiAct-tool helpen we ouders wegwijs te raken in het zorgtraject. De tool is warm onthaald door ouders en professionele hulpverleners als ondersteuningstool.
 • Recent waren we betrokken bij een uitwisseling tussen medewerkers van sportfederaties over de vraag hoe zij sportclubs vanuit de federatie kunnen ondersteunen in het werken met kansengroepen. Deze uitwisseling werd georganiseerd door Demos vzw en de sociaal-sportieve praktijk Antwerp Wolf Pack (basketbal). Rond het onderwerp sociaal-sportieve praktijken bieden we praktische en beleidsmatige handvatten aan stakeholders die rond dit thema aan de slag gaan.

 Wil je samenwerken? Contacteer ons via socialeinclusie@kdg.be

Projecten

Het doel van dit onderzoek is om, aan de hand van het werkconcept collectieve innerlijke handelingsruimte een leerruimte te ontwikkelen waar sociale professionals, vanuit verbinding met de individuele en collectieve zingevende dimensie, in team antwoorden kunnen zoeken op de praktijkuitdagingen die hen confronteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek,
Interne middelen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend