Verpleegkunde

De eerste 2 jaar van je opleiding krijg je een algemene verpleegkundige vorming, zowel praktisch als theoretisch. In het derde jaar focus je op Geriatrie, Kinderverpleegkunde, Psychiatrische Verpleegkunde, Sociale Verpleegkunde of Ziekenhuisverpleegkunde.

Professionele bachelor in de Verpleegkunde

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Ann Cleerbout

T
+32 3 613 15 00

Profiel

Nieuw: vanaf het academiejaar 2016-2017 duurt de opleiding Verpleegkunde 4 jaar in plaats van 3 jaar (240 in plaats van 180 studiepunten).
Voor huidige studenten (gestart voor het academiejaar 2016-2017) wijzigt er niets: je behaalt je diploma na 3 jaar studeren.

Binnenkort meer info ...

Als verpleegkundige waak je over het leven van een zwaargewonde, luister je naar een nierpatiënt die vertelt over hoe het leven met dialyses is, ondersteun je patiënt én familie in moeilijke omstandigheden, vaccineer je kinderen in een ontwikkelingsland ...

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënt, en maakt deel uit van een interprofessioneel team van artsen, kinesisten, psychologen ...

Tijdens je driejarige KdG-opleiding krijg je een grondige theoretische vorming en doe je veel praktijkervaring op. Je leert ook leren, bijvoorbeeld door opzoekingswerk en wetenschappelijke lectuur.

Je profiel

In je derde jaar kies je een van deze 5 trajecten:

 • Geriatrische Verpleegkunde
  Je bent geïntrigeerd door het verouderingsproces: herinneringen en verhalen, werking en falen van het geheugen, fysiek, emotioneel en sociaal welzijn ... Je bent geïnteresseerd in wetenschap en techniek. Je hebt een groot inlevings- en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kinderverpleegkunde
  Je bent graag met kinderen in de weer. Je wil het kind en zijn familie in het ziekte- en genezingsproces begeleiden. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en techniek. Je bent sociaalvaardig en je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Psychiatrische Verpleegkunde
  Je wil mensen met psychische moeilijkheden begeleiden. Je bent geïnteresseerd in wetenschap. Je bent sociaalvaardig, empathisch en ruimdenkend. Je bent zowel verbaal als non-verbaal communicatief. Je durft verantwoordelijkheid opnemen.
 • Sociale Verpleegkunde
  Je hebt oog voor sociale zekerheid en voeling met kwetsbare mensen en groepen. Je wil hen helpen de weg te vinden in de maatschappij. Je hebt interesse voor medische zorg en psychosociale problematiek. Je bent sterk in communicatie.
 • Ziekenhuisverpleegkunde
  Je wil patiënten in hun ziekteproces begeleiden. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en techniek. Je bent sociaalvaardig en hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt oog voor alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing.

Je opleiding

Eerst de basis

Je leert vak en werkveld in alle facetten kennen: van bloedafname over anatomie en pathologie tot diagnose en toegepast wetenschappelijk onderzoek. In het skillslab, een miniziekenhuis op onze campus, krijg je de tijd en de ruimte om kennis en vaardigheden te oefenen op poppen.

Dan focussen

Tijdens stages en studiebezoeken kom je in contact met het ruime verpleegkundige domein. Tegelijkertijd kan je je specifieke interesse toetsen aan de realiteit.

In je derde jaar kies je een van deze 5 trajecten:

 • Geriatrische Verpleegkunde
  Je komt in aanraking met oncologie, hematologie, kinesitherapie, voedingsleer, neurologie, psychiatrie ... Je leert omgaan met het feit dat ouderen vaak met verschillende ziekten en zorgen tegelijkertijd kampen. Je begeleidt hen zowel medischtechnisch als psychosociaal.
 • Kinderverpleegkunde
  Je draait mee in interdisciplinaire teams van (kinder)artsen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers ... Je werkt niet alleen aan je medisch-technisch inzicht maar ook aan je communicatieve skills. Zo profileer je je als tolk tussen kind, ouder en arts.
 • Psychiatrische Verpleegkunde
  Je richt je je zowel tot kinderen en volwassenen als bejaarden. Je werkt samen met bewegings- en ergotherapeuten, diëtisten, sociaal assistenten, psychiaters ... Als psychiatrisch verpleegkundige ben jij je eigen werkinstrument: je verbale en non-verbale communicatie, je wetenschappelijk inzicht en je inlevingsvermogen zijn cruciaal in therapeutische begeleiding.
 • Sociale Verpleegkunde
  Je leert efficiënt informeren en adviseren. Je verleent verpleegkundige zorgen en merkt hoe die vaak een opstapje zijn naar fundamentele psychosociale zorg. 'Drempelverlaging' is dan ook een sleutelwoord. Je ervaart hoe belangrijk het is om een vertrouwensband met hen op te bouwen. Je ontpopt je tot een zelfstandige eerstelijnshulpverlener die, bij specifieke noden, weet door te verwijzen naar andere professionals.
 • Ziekenhuisverpleegkunde
  Je draait mee in interdisciplinaire teams van artsen, diëtisten, psychologen ... Je focust op klinische zorgverlening, verbreedt je kennis over pathologie en verfijnt je technische vaardigheden.

Je loopt (internationale) stages in verschillende settings, afhankelijk van de keuze van je traject.

Werk je al? Je kan Verpleegkunde ook deeltijds volgen.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Je toekomst

Je kan, meestal in dienstverband, terecht:

 • Geriatrische Verpleegkunde
  op de geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, in een woon- en zorgcentrum of bij thuiszorg. Ook in een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) kan je aan de slag.
 • Kinderverpleegkunde
  in een gespecialiseerd kinderziekenhuis, op de afdeling pediatrie of neonatologie van een algemeen ziekenhuis. Ook in kinderrevalidatiecentra en de gehandicaptenzorg kan je terecht.
 • Psychiatrische Verpleegkunde
  op een PAAZ (Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis) of in een psychiatrisch centrum, in de psychiatrische thuiszorg of in settings van beschut wonen, in rehabilitatiecentra, in de verslavingszorg, op open en gesloten afdelingen ...
 • Sociale Verpleegkunde
  in woon- en zorgcentra, thuiszorg, beschutte werkplaatsen, jeugdzorg, sociale dienst van een ziekenhuis, Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), bedrijfsgeneeskundige dienst, Kind en Gezin, verslavingszorg ...
 • Ziekenhuisverpleegkunde
  in een algemeen, gespecialiseerd of universitair ziekenhuis. Ook ontwikkelingssamenwerking is een optie.

Dit diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Hierdoor kan je in heel Europa als verpleegkundige aan de slag.

Verder studeren? Verschillende bachelor-na-bacheloropleidingen of een master Verpleeg- en Vroedkunde (een samenwerking tussen KdG en Universiteit Antwerpen) liggen in het verlengde van je professionele bachelor.

Verwante opleidingen

 

Nog vragen?

Overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf je meteen in!

Lessentabel

Eerste jaar

Focus op het verpleegkundige beroep en het brede werkveld jaar

  studiepunten *
Professionele ervaring
Oriënterende stage:
4 weken kennismaking met het werkveld
leergroepen: individuele en groepscoaching
10
Verlenen van zorg op maat
4 zorgthema's: dagelijkse zorg, uitscheiding, wondzorg, medicatie en invasieve handelingen
29
Functioneren binnen een team
Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden
5
Organiseren en coördineren van zorg
Verpleegkundige als zorgverlener via verpleegkundige theorieën, sociale kaart en analyse van situatieschetsen
3
Kwaliteitszorg
Verpleegkundige in de maatschappij via sociologie, gezondheidspromotie en cultuur en diversiteit
Verpleegkundige als observator via methodieken en technieken om te meten binnen de verpleegkunde
4
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
Verpleegkundige als wetenschapper via inleiding in het wetenschappelijk onderzoek
3
Innoveren en inventief handelen
Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar via recht en beroepsprofiel
Verpleegkundige als reflector via ethiek en filosofie
6

Tweede jaar

Focus op verpleegkundige diagnose en ziektebeelden

Professionele ervaring
15 weken stage
gemiddeld 34 stage-uren per week
leergroepen
25
Verlenen van zorg op maat
Het kind, de volwassene, de oudere zorgvrager
Obstetrie, embryologie, farmacologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogie, gerontologie, geriatrie ...
Je bestudeert aandoeningen van het bloedvatensysteem, spijsvertering en ademhaling, psychiatrische ziektebeelden, neurologische aandoeningen, reuma ...
18
Functioneren binnen een team
Verpleegkundige als lid van een team via groepsdynamica, psychologie en oefenen van relationele vaardigheden
3
Organiseren en coördineren van zorg
Verpleegkundige als organisator van zorg via het uitwerken van zorgplan, het organiseren van interdisciplinaire hulp, sociale kaart
3
Kwaliteitszorg
Verpleegkundige als begeleider via het systematisch werken aan gezondheidsbevordering
Responsible Young Nurse via gezondheidseconomie, patiëntenveiligheid, sociaal en strafrecht
5
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
Toegepast wetenschappelijk onderzoek
Teksten beoordelen en ordenen, schrijven en reviseren
3
Innoveren en inventief handelen
Verpleegkundige in Europa
Verpleegkundige in relatie met de andere via ethiek, via het leren argumenteren, afstand nemen van meningen en het formuleren van een persoonlijk ethisch standpunt
3

Derde jaar

Gemeenschappelijk: focus op zorgcoördinatie en interdisciplinaire samenwerking

Professionele ervaring
17 weken stage, binnen het keuzetraject
leergroepen
31
Keuzetrajecten: verlenen van zorg op maat
Geriatrische Verpleegkunde
Pathologie en farmacologie
Klinisch redeneren
Interventies
Omgaan met kwetsbare groepen
Kinderverpleegkunde
Kind in het ziekenhuis
Acute pediatrie
Specifieke patiëntengroepen
Psychiatrische Verpleegkunde
Pathologie en farmacologie
Psychiatrische methodieken
Omgaan met specifieke doelgroepen
Psychologie
Sociale Verpleegkunde
Methode sociaal hulpverlenen
Recht en wetgeving
Welzijn op het werk, eerstelijnsgezondheidszorg
Ziekenhuisverpleegkunde
Zorgthema 1: kritische en hoogtechnologische zorg
Peri-operatieve zorg
Intensieve cardio-respiratoire zorg
Spoedeisende zorg
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Zorgthema 2: gespecialiseerde klinische zorg
Neurologische aandoeningen
Oncologische en hematologische aandoeningen
Urologische en metabole aandoeningen
Gastro-enterologische aandoeningen
Locomotorische aandoeningen
13
Functioneren binnen een team
Verpleegkundige als coach
3
Organiseren en coördineren van zorg
Verpleegkundige als coördinator van zorg
3
Kwaliteitszorg
Verpleegkundige als educator
3
Innoveren en inventief handelen
Verpleegkundige in de wereld
Verpleegkundige als innovator
3
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
Literatuurstudie
4

* In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
Gemiddeld heb je een 22-tal contacturen per week in het eerste jaar en 23 contacturen in het tweede en derde jaar. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)
Dit is de lessentabel van het lopende academiejaar. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Vakbeschrijving

Eerste jaar

Professionele ervaring

 • 4 weken oriënterende stage: kennismaking met het werkveld, leergroep
  Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Deze stages laten je toe om voorkeuren te formuleren tegenover bepaalde domeinen binnen de gezondheidszorg. Je bevestigt je beroepskeuze en je kan gemotiveerd je verdiepingsdomein voor het derde deeltraject kiezen.

Verlenen van zorg op maat

 • Zorgthema 1: dagelijkse zorg
  Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.
 • Zorgthema 2: uitscheiding
  Je verwerft inzicht in het maag-darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.
 • Zorgthema 3: wondzorg
  Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.
 • Zorgthema 4: medicatie en invasieve handelingen
  Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis?
  Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team

 • Verpleegkundige als communicator
  Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Organiseren en coördineren van zorg

 • Verpleegkundige als zorgverlener
  Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je bestudeert Evidense Based Practice en de principes van organiseren. Je leert werken met de sociale kaart.

Kwaliteitszorg

 • Verpleegkundige in de maatschappij
  Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.
 • Verpleegkundige als observator
  Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

 • Verpleegkundige als wetenschapper
  Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe ik zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik ik de wetenschappelijke informatie die ik vind?

Innoveren en inventief handelen

 • Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
  Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.
 • Verpleegkundige als reflector
  Wat zijn jouw waarden en normen? Je krijgt ethiek en filosofie.
  Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke vragen en dilemma's. Je gaat terug naar de basisprincipes van de Griekse mythologie en filosofie en zoekt naar verbanden tussen levensbeschouwing, spiritualiteit, mensbeeld en ethiek. Geleidelijk aan maak je ook kennis met de moderne westerse wijsbegeerte.

Tweede jaar

Professionele ervaring

 • 15 weken stage, focus op het verwerven van verpleegkundige vaardigheden
  Je verpleegkundige vaardigheden worden getoetst in de praktijk en verworven in wisselende praktijksituaties. Tijdens de professionele ervaring die je opdoet, maak je kennis met meer complexe zorgsituaties/doelgroepen.

Verlenen van zorg op maat

 • Zorgthema 1: de volwassene
  Je bestudeert aandoeningen van het bloedvatensysteem,   spijsvertering en ademhaling. Ook tumoren en het bloed- en immuunsysteem komen aan bod. Je bekijkt psychiatrische ziektebeelden, neurologische aandoeningen en reuma. Je hebt onder meer farmacologie en psychologie.
 • Zorgthema 2: het kind
  Wat zijn de rechten van het kind? Wat is de rol van een kinderverpleegkundige? Je bekijkt de voeding van zuigelingen, peuters en kleuters. Wat met het pijnbeleid bij kinderen? Je leert de basisvaardigheden binnen de kinderverpleegkunde. Je hebt obstetrie en embryologie, je leert over infecties, aangeboren aandoeningen en malabsorptie. Je hebt farmacologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogie.
 • Zorgthema 3: de oudere zorgvrager
  Je  leert de verschillende types cerebrovasculaire accidenten kennen,  je leert over Parkinson en prostaatproblemen. Je hebt farmacologie, gerontologie, geriatrie en psychologie. Je bekijkt de valproblematiek, het deliriumsyndroom en dementie. Je verdiept je in de voedingsproblematiek.

Functioneren binnen een team

 • Verpleegkundige als lid van een team
  Je hebt psychologie met groepsdynamica. Je leert communiceren in groepen, tot besluitvorming komen en belangenconflicten oplossen. Je oefent je relationele vaardigheden: hoe breng je een slecht nieuws bericht, hoe formuleer je je standpunten, hoe leid je een gesprek? Hoe rapporteer je binnen een team.

Organiseren en coördineren van zorg

 • Verpleegkundige als organisator van zorg
  Je kan een zorgvrager binnen een specifieke doelgroep plaatsen en je organiseert de zorg volgens zijn noden. Je leert zorgvragen Evidence Based uitwerken. Je weet wat de begrippen interprofessionaliteit, continuïteit van zorg, functiedifferentiatie en transmurale zorg betekenen en je past ze toe op specifieke zorgvragers.
  Je leert juist doorverwijzen en interdisciplinaire hulp te organiseren, ook buiten de muren van de organisatie. Je verdiept je verder in het werken met de sociale kaart.

Kwaliteitszorg

 • Verpleegkundige als begeleider
  Je leert vanuit de principes van gedragsverandering de systematiek van gezondheidsbevordering toepassen voor een gezondheidsprobleem bij een individu.
  Je kent de bijzondere kenmerken van kwetsbare groepen. Je houdt er bij het voeren van gezondheidspromotie ook rekening mee.
 • Responsible Young Nurse
  Je krijgt het begrippenkader en de basisprincipes van gezondheidseconomie. Je staat stil bij veilige en kwaliteitsvolle zorg. Je bestudeert specifieke patiëntenveiligheidsproblematieken. Je krijgt een overzicht van het sociaal recht en in het bijzonder van het sociaal zekerheidsrecht waar je kennis met het sociale vangnet in ons land. Je bestudeert ook het strafrecht en de strafbare handelingen waarvoor verpleegkundigen moeten opletten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

 • Toegepast wetenschappelijk onderzoek
  Je leert teksten kritisch beoordelen en ordenen. Je schrijft en reviseert. Je leert hoe je wetenschappelijk werk presenteert.

Innoveren en inventief handelen

 • Verpleegkundige in Europa
  Welke zijn de grensoverschrijdende organisaties, Europese raden, Europese beroepsverenigingen,..? Wat zijn de gevolgen van het akkoord van Bologna? Zijn er cultuurverschillen tussen Europese verpleegkundigen?
 • Verpleegkundige in relatie met de anderen
  Je bestudeert belangrijke ethische begrippen zoals euthanasie en kijkt naar de juridische en maatschappelijke implicaties ervan. Je focust ook op het begrip verantwoordelijkheid.

Derde jaar

Gemeenschappelijk: focus op zorgcoördinatie en interdisciplinaire samenwerking

 • Professionele ervaring - 17 weken
  Tijdens je stage bestudeer je en leer je de zorgcoördinatie in complexe en niet vertrouwde zorgsituaties voor specifieke doelgroepen en/of leeftijdscategorieën uitvoeren.
  Je leert de zorg coördineren en afstemmen rond het cliëntensysteem. Stage wordt georganiseerd op specifieke gespecialiseerde afdelingen eigen aan je keuzetraject.
 • Functioneren binnen een team
  Je leert de beroepsspecifieke bevoegdheden en beperktheden te (h)erkennen van de verpleegkundige en andere hulpverleners. Binnen een interprofessioneel overleg (h)erken  je en stel je het gemeenschappelijk en cliëntgerichte doel voorop.
  Je leert de groepsdynamische en systeemgerichte mechanismen die het werken in team beïnvloeden, toepassen. Zo maak je een doelgerichte en gemotiveerde samenwerking mogelijk. We leren je om op een professionele wijze zowel taak- en resultaatgericht als relationeel gericht in team te werken.
 • Organiseren en coördineren van zorg
  Je leert de diverse aspecten van zorg zo te organiseren en te coördineren om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces.
  Je voert efficiënte en effectieve zorgverlening uit, met oog voor continuïteit en afgestemd op de zorgverlener, ook in niet vertrouwde complexe zorgsituaties.
 • Kwaliteitszorg
  De verpleegkundige als educator.
  Je leert om vanuit de systematiek van gezondheidspromotie educatie te verstrekken aan individuele patiënten, studenten en aan doelgroepen. Je gebruikt hierbij de gepaste communicatiemiddelen, en je toont jezelf hierbij relationeel vaardig. Je weet welke didactische middelen je moet gebruiken en je leert de principes van een motivationeel gesprek toe te passen. Je houdt rekening met de cultuurkenmerken van de doelgroep
 • Innoveren en inventief handelen
  Vanuit een brede kijk op het maatschappelijk gebeuren leer je te functioneren binnen een internationale en culturele diversiteit. Je leert professioneel te innoveren en inventief te denken en te handelen. Als innovator ga je vanuit een authentieke situatie knelpunten opsporen en signaleren. Realistische, ethisch verantwoorde en creatieve initiatieven ga je voorstellen en uitwerken ter verbetering van de kwaliteit.
 • Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
  Je leert constructief bijdragen aan de actuele beroepsontwikkeling. Je maakt een literatuurstudie. Je toont dat je op een creatieve wijze wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijke kennis kan implementeren in de uitwerking van projecten.

Keuzetraject: verlenen van zorg op maat

Je leert op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen aan specifieke doelgroepen in gespecialiseerde zorgsituaties. Je gebruikt daarbij je klinische expertise, je verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief.

 • Geriatrische Verpleegkunde
  Je hebt pathologie en farmacologie. Je leert onder andere klinisch redeneren en omgaan met kwetsbare groepen.
 • Kinderverpleegkunde
  Je richt je op kinderen.
 • Psychiatrische Verpleegkunde
  Je krijgt pathologie en farmacologie, pychiatrische methodieken en psychotherapeutische methoden. Je leert omgaan met specifieke doelgroepen.
 • Sociale Verpleegkunde
  Je bestudeert de methode sociaal hulpverlenen. Je krijgt recht en wetgeving en verdiept je in welzijn op het werk. Je legt je toe op de maatschappelijk kwetsbare zorgvrager.
 • Ziekenhuisverpleegkunde
  Je verdiept je in kritische en hoogtechnologische zorg en bestudeert de gespecialiseerde klinische zorg.

Onderwijsaanpak

Overzichtelijk parcours

 • 1 academiejaar = 4 perioden
 • 1 periode = 6 weken, telkens afgesloten met een evaluatieperiode van 2 weken

Voordelen:

 • spreiding studielast
 • duidelijke afbakening leerstof

Coaching

 • Je neemt telkens meer en meer verantwoordelijkheid op.
 • Tegelijkertijd kan je de hele rit lang rekenen op coaching.

Gevarieerde methodiek

 • Theorie en (veel) praktijk
 • Luisteren en interactie: rollenspel, oefeningen met webcam, sessies met simulatiepatiënten ...
 • Zelfstudie en groepswerk
 • Ervaren, opzoeken en verwerken o.a. via eportfolio (stage-ervaringen, case- en literatuurstudie ...)
 • Zelfreflectie en elkaar feedback geven

Over de grenzen heen

Je krijgt de kans om, vooral via stages, internationale ervaring op te doen.

Financiële tussenkomst

Financiële tussenkomst Sociale Fondsen voor werknemers

Je bent geen verpleger, maar je werkt wél in de gezondheidssector?

De fondsen van het FE.BI organiseren acties om je tijdens je werkuren tot verpleger om te scholen. In de 2 grootste gezondheidssectoren kan je terecht voor het project 'Opstap naar verpleegkunde':

Ook als je al ingeschreven bent voor het Project 600 kan je je nog inschrijven voor het project 'Opstap naar verpleegkunde.

In beeld

Nieuwe campus Zuid

Vanaf september 2016 studeer, leef en werk je op de gloednieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45. Een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige leeromgeving ...

Tot de opening van de nieuwe campus studeer je op campus Zuid - Markgrave.

Studenten Verpleegkunde geven les aan universiteitsstudenten Geneeskunde

Studenten Orthopedagogie leren verzorgingsvaardigheden van laatstejaars Verpleegkunde

IPSIG: samenwerken in de gezondheidszorg, over onderwijsinstellingen heen

KdG-studenten Verpleegkunde samen met studenten AP-Hogeschool en Universiteit Antwerpen - allen actief in de gezondheidszorg - werken en studeren één week samen: IPSIG, of InterProfessioneel Samenwerken in Gezondheidszorg.

Studenten Verpleegkunde maken infofilmpje voor kinderen in het ziekenhuis

Derdejaarsstudenten Verpleegkunde maakten een infofilmpje in samenwerking met de kinderafdeling van Sint-Augustinus over de opname van een kind in het ziekenhuis. Het filmpje zal getoond worden aan kinderen en ouders in het ziekenhuis.

Meer info ...

E-learningpakket 'Gefixeerd op Fixatie'

In samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, de Gasthuis Zusters Antwerpen en het Algemeen Ziekenhuis KLINA werd tijdens een onderzoek over fixatie een training voor verpleegkundigen ontwikkeld die in de genoemde ziekenhuizen getest werd. Dit omvat ook een toegankelijk, online educatiepakket. Daar kan elke geïnteresseerde zorgverlener gewoon thuis mee aan de slag.

> http://fixatie.kdg.be

Vernieuwd skillslab Verpleegkunde

In de zomer van 2011 onderging het skillslab van de opleiding Verpleegkunde een ware metamorfose. Ontdek het trainingscentrum voor verpleegkundige vaardigheden van ons departement Gezondheidszorg.

"Beste opleiding in de brede Antwerpse regio!"

Met glans geslaagd en de hoogste score binnen de brede Antwerpse regio! We behoren tot de top 5 in Vlaanderen

Tot deze conclusie kwam de visitatiecommissie, bestaande uit binnen- en buitenlandse deskundigen uit de gezondheidszorg en de onderwijswereld, die de hogescholen van Vlaanderen met een opleiding verpleegkunde doorgelicht heeft.

Oefen in het 'skillslab'

In ons skillslab, een ultramoderne simulatieruimte, kan je in alle rust op poppen oefenen, vooraleer je 'echte' patiënten verzorgt.

Skillslab van het departement Gezondheidszorg

Alternatieve leertrajecten

Het diploma van bachelor Verpleegkunde kan je ook behalen via een alternatief leertraject.

 • Je hebt al een diploma Vroedkunde? Met een individueel traject kan je er nog een diploma Verpleegkunde aan toevoegen. Neem contact op met ann.cleerbout@kdg.be voor meer informatie.
 • Je bent gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (vierde graag secundair onderwijs) of bent verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V? Met onze brugopleiding behaal je ook een bachelordiploma.

Stages

We hebben stageplaatsen in alle grote en toonaangevende instellingen in en buiten de Antwerpse regio. Je kunt ook een specifieke stageplaats in binnen- of buitenland aanvragen.