Chemie

Afstudeerrichting van professionele bachelor Chemie

 • Bier brouwen, pijnstillers ontwikkelen, bruinen in de zon … Alles is chemie!
 • Tijdens je opleiding Chemie zijn onze gloednieuwe labo’s je tweede thuis.
 • Wie chemie zegt, denkt meteen aan de Antwerpse haven: jobkansen in overvloed, dichtbij huis.
 • Milieu en duurzaamheid krijgen extra veel aandacht, als chemicus speel jij een hoofdrol in de groene revolutie.
 • We werken met een periodesysteem. Zo zijn je werk én je examens mooi gespreid over een heel jaar.
 • Jouw mening als student telt. Je mag je zegje doen bij het opstellen van uur- en examenroosters.
 • Na je opleiding kan je meteen aan de slag: in labo's, onderzoekscentra, bij milieudiensten ...
 • Oud-studenten vind je terug bij BASF, Exxonmobil, UAntwerpen, Monument Chemicals, Indaver …
 • Na je opleiding Chemie nog verder studeren? Je schakelt eenvoudig door naar Industrieel Ingenieur en andere masteropleidingen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica ...
 • Je zit samen met de andere bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Tweede jaar

 • Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Biochemie, Chemie of Procestechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie is ook een optie.
 • De helft van het jaar breng je door in het labo, tussen de proefbuizen en de bunsenbranders.
 • In kleine groepen werk je intensief aan je eigen wetenschappelijk project.

Derde jaar

 • Het werkleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bij een bedrijf.
 • Samen met dat labo of bedrijf werk je een concrete onderzoeksvraag uit in je bachelorproef.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Chemie
25 studiepunten
Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo
(
18 studiepunten
)

Algemene chemie (labo): je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.

Algemene chemie (theorie, oefeningen): je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.

Organische chemie: theorie en oefeningen
(
4 studiepunten
)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Bio
11 studiepunten
Celbiologie
(
4 studiepunten
)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)

Microbiologie(theorie): je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.

Microbiologie (labo): hoe onderzoek je  micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.

Ondersteunende vakken
18 studiepunten
Wiskunde: theorie en oefeningen
(
6 studiepunten
)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie, oefeningen en labo
(
9 studiepunten
)

Fysica (theorie en oefeningen): je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.

Fysica (labo): je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...

Informatica
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Communicatie en werkveld
6 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Tweede jaar

Chemie
54 studiepunten
Analytische chemie: theorie en labo
(
9 studiepunten
)

Je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Instrumentele analyse: theorie en labo
(
12 studiepunten
)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Fysicochemie: theorie en labo
(
8 studiepunten
)

Fysiochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Organische chemie: theorie, oefeningen en labo
(
14 studiepunten
)

Organische chemie (theorie): je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties. In het laatste jaar verdiep je je in benzeenderivaten en naftaleen.

Organische chemie (labo): je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren. 

Milieuchemie
(
4 studiepunten
)

Je maakt je vertrouwd met het feit dat milieuzorg een zaak voor iedereen is. Daarom wordt de chemie achter milieuproblemen in water, bodem en lucht bestudeerd en leer je hoe men preventief te werk kan gaan om problemen te vermijden. . In het derde jaar zoom je in op waterzuivering, bodemsanering en luchtbehandeling.

Chemische technologie
(
4 studiepunten
)

Je werpt een blik op de belangrijkste operaties in een chemisch bedrijf. Je bestudeert destillaties, extracties en kristallisaties en verdiept je in reactiekinetiek. Tijdens het derde jaar verdiep je je in de basiswetten van de chemische technologie en los je theoretische vraagstukken rond destillatie en extractie op. Je maakt ook kennis met de meest gebruikte apparaten.

Projecten
(
3 studiepunten
)

Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!

Ondersteunende vakken
3 studiepunten
Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
3 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Derde jaar

Stage en eindwerk
22 studiepunten
Stage en eindwerk
(
22 studiepunten
)

Je komt in een echte werksituatie terecht. Zo kan je wat je leerde in de opleiding onmiddellijk in de praktijk omzetten. Door onze uitgebreide ervaring en ons ruim netwerk helpen wij je aan de ideale stageplaats. Het eindwerk dat je hierover schrijft, krijgt een prominente plaats in onze bibliotheek.

Chemie
30 studiepunten
Analytische chemie en instrumentele analyse: theorie en labo
(
13 studiepunten
)

Analytische chemie (theorie): je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Algemene chemie en instrumentele analyse (labo): je slaat aan het titreren met zuren en basen, verdiept je in gravimetrie en leert verschillende scheidingsmethoden beheersen.

Organische chemie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)

Organische chemie (theorie): je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties. In het laatste jaar verdiep je je in benzeenderivaten en naftaleen.

Organische chemie (labo): je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren. .

Fysicochemie
(
4 studiepunten
)

Fysiochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Milieuchemie
(
3 studiepunten
)

Je maakt je vertrouwd met het feit dat milieuzorg een zaak voor iedereen is. Daarom wordt de chemie achter milieuproblemen in water, bodem en lucht bestudeerd en leer je hoe men preventief te werk kan gaan om problemen te vermijden. . In het derde jaar zoom je in op waterzuivering, bodemsanering en luchtbehandeling.

Chemische technologie
(
3 studiepunten
)

Je werpt een blik op de belangrijkste operaties in een chemisch bedrijf. Je bestudeert destillaties, extracties en kristallisaties en verdiept je in reactiekinetiek. Tijdens het derde jaar verdiep je je in de basiswetten van de chemische technologie en los je theoretische vraagstukken rond destillatie en extractie op. Je maakt ook kennis met de meest gebruikte apparaten.

Ondersteunende vakken
3 studiepunten
Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
5 studiepunten
Humane vakken
(
2 studiepunten
)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september.
 • Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Je volgt gemiddeld 22 uur les per week.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Groen (maar niet achter je oren)

Chemie is er in alle geuren en kleuren, en in de professionele bachelor Chemie komen die allemaal aan bod: analytische, fysische, industriële en organische chemie.

Omdat we begaan zijn met de wereld, toetsen we die telkens aan milieu- en duurzaamheidsnormen. Natuurlijk kijken we verder dan de chemische component. Je traint ook je vaardigheden in informatieverwerking, rapportering, statistiek en communicatie. Zo stomen we je klaar voor niet-routineuze jobs.

Een job met perspectief

90 %

90 % van de afgestudeerden heeft binnen de twee maanden werk.

Remote video URL

Is een labo-opleiding iets voor jou?

Peer-tutoring in de opleiding Chemie: laatstejaars helpen eerstejaars

Ik heb alleen maar goede herinneringen overgehouden aan de peer-tutoring. Als tutor van het derde jaar is het leuk om te zien hoe je met je eigen ervaring de eerstejaars kan helpen én inspireren. En mooi meegenomen: je frist ook meteen zelf de leerstof van twee jaar geleden (een eeuwigheid!) nog even op.
Evi De Herdt, laatstejaarsstudente bachelor Chemie

Go international!

Verruim je blik op de wereld! Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland.

Duitsland, Nederland, Portugal en Frankrijk zijn populaire bestemmingen bij de studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.

One minute classes

Remote video URL

Wordt pepper spray gemaakt van pikante pepers?

Remote video URL

Is er ook radioactieve straling in mijn huis?

Remote video URL

Hoe proper is zwembadwater?

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je hebt een ‘wetenschapsknobbel’. Chemie, biologie en fysica waren altijd al je favoriete vakken.
 • Je wil weten hoe de natuur in elkaar zit en die kennis gebruiken om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor concrete uitdagingen en problemen.
 • Je bent kritisch en onderzoekend. ‘Niemand die ooit het geheime recept van Coca-Cola heeft kunnen achterhalen? Dat zullen we nog wel eens zien!’

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Kom goed voorbereid aan de start!

Weinig wiskunde gehad in het secundair onderwijs? Geen probleem! Volg in de september een inloopcursus om de wiskundekennis die je nodig hebt in de bachelor Chemie bij te spijkeren.

Ik heb hier enorm veel geleerd en heb goesting om de theorie ook in de praktijk toe te passen. Interesse in chemie? Ik raad KdG aan!
Ayman Bellar, laatstejaarsstudent Chemie

Na je studie

Aan het werk

 • Met een bachelordiploma Chemie op zak rollen bedrijven de rode loper voor je uit.
 • Je komt terecht in een vernieuwende sector die – prettige bijkomstigheid – ook nog eens uitstekend betaalt.
 • Antwerpen is dé Europese hoofdstad van de chemische industrie.
 • Met dit diploma beland je in labo’s en onderzoekscentra, bij milieudiensten van de overheid … Mogelijkheden zat!
 • Oud-studenten van KdG loop je tegen het lijf bij onder meer BASF, Exxonmobil, UAntwerpen, Monument Chemicals en Indaver.

Verder studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Laura, studente Chemie

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Geert Wouters via geert.wouters@kdg.be of +32 3 502 27 76

Inschrijven

Wanneer wil je starten?

Ik start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Ik start zo snel mogelijk

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar stage.biomedische-chemie@kdg.be.

Ons onderzoekscentra Duurzame Industrie is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening op vlak van duurzame chemicaliën en productieprocessen. 

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.