Leraar Kleuteronderwijs

Educatieve Bachelor in het Kleuteronderwijs

 • Je helpt kleuters groeien, letterlijk en figuurlijk. Je gaat samen met hen op ontdekkingsreis. Ze gaan op zoek naar hun talenten, ze leren samen spelen, ze krijgen goesting om naar school te gaan. Vroeg begonnen, is half gewonnen!
 • Je werkt in kleine leergroepen van maximaal 10 studenten kleuteronderwijs. Je krijgt een eigen leertrajectbegeleider.
 • Geen grote, onpersoonlijke aula’s. Je volgt altijd les in je klasgroep.
 • Je staat te popelen om met kleuters aan de slag te gaan? Mooi zo, want vanaf het eerste jaar loop je al stage. Altijd in dezelfde school. Zo leer je de kleuters kennen – en zij jou – en word je echt lid van het team.
 • In het eerste jaar werken we met een periodesysteem. Zo stapelt de leerstof zich niet op, en is je werk (én je examens) mooi gespreid over een heel jaar.
 • Go west. Of zuid, noord of oost. In het buitenland ervaring opdoen is goud waard. En ook wel fun natuurlijk.
 • Basisscholen in Antwerpen en ver daarbuiten snakken naar gemotiveerde kleuterleidsters en -leiders. Je gaat niet lang moeten zoeken naar werk.

Heb je al een diploma van een professionele of academische bachelor of master op zak? Dan kan je deze opleiding in een verkort flextraject volgen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Elk jaar in je opleiding kleuteronderwijs is georganiseerd rond drie leerlijnen:

 • Conceptuele lijn
  Hier tonen we je het grotere plaatje. Hoe leren kinderen? Hoe ontwikkelen ze zich? Wat is de rol van een kleuterleid(st)er? Wat is goed onderwijs? ...
 • Integrale lijn
  Taal, beweging, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie, muzische vorming en godsdienst: je verdiept je in alle domeinen waarin kleuters groeien op school.
 • Praktijklijn
  Leerkracht kleuteronderwijs word je pas écht in de klas, tussen de kleuters. Stage staat vanaf dag één centraal. Al doende leer je!

Het derde en laatste jaar is een gemeenschappelijk jaar met de bachelor Lager Onderwijs. Die combinatie zorgt niet alleen voor extra frisse inzichten en ervaringen, maar ook voor extra jobkansen!

Remote video URL
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn
24 studiepunten
Ontwikkelingspsychologie
(
3 studiepunten
)

Je krijgt zicht op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de evolutie die een kind doormaakt op deze domeinen. Hoe verloopt de ontwikkeling normaal en wat kan er eventueel 'anders' lopen?

Onderwijs in Vlaanderen
(
3 studiepunten
)

Je leert het Vlaamse onderwijslandschap van dichtbij kennen. Historische en actuele onderwijs(beleid)thema’s komen uitgebreid aan bod. We zoomen in op de competenties die je als student leraar Kleuteronderwijs zal verwerven in de loop van je opleiding.

Ervaringsgericht onderwijs
(
3 studiepunten
)

Je wordt ondergedompeld in de ervaringsgerichte visie op kleuteronderwijs. Je maakt kennis met de kernideeën van de visie en je krijgt zicht op de concrete toepassing ervan in de praktijk. Hoe realiseer je een stageperiode vanuit deze visie?

Kleuterdidactiek
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt hoe je leeractiviteiten voor kleuters kan voorbereiden, organiseren en begeleiden. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van kinderen? Hoe organiseer je dat?

Kleuteronderwijs in de maatschappij
(
3 studiepunten
)

Je volgt actuele maatschappelijke thema’s op die een invloed hebben op het (kleuter)onderwijs. Samen met klasgenoten discussieer je onder andere over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een kleuteronderwijzer.

Professionele identiteit
(
3 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in je persoonlijke en professionele identiteit en de wisselwerking tussen beide. Wie ben jij als kleuteronderwijzer? Wie wil je zijn als kleuteronderwijzer?

De onderzoekende leraar
(
3 studiepunten
)

Samen met klasgenoten leer je hoe je een praktijkprobleem aan de hand van praktijkonderzoek kan aanpakken. Hoe bouw je een degelijk onderzoeksplan op? Hoe ga je te werk bij vergaderingen, verslag nemen, presenteren en schrijven?

Positief klasklimaat
(
3 studiepunten
)

Je gaat op zoek naar manieren om de sfeer in een kleuterklas te optimaliseren. Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen in de klas en op een positieve manier met elkaar en met jou omgaan?

Integrale leerlijn
21 studiepunten
Wereldoriëntatie
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt hoe je met kleuters aan de slag kan gaan binnen het domein wereldoriëntatie. Op welke manieren kan je met kleuters de wereld rondom je gaan verkennen? Hoe ga je op lentewandeling met je kleuters? Hoe breng je een konijn in de klas? En waar moet je rekening mee houden wanneer je met techniek aan de slag gaat?

Beweging
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe kan je deze ontwikkeling stimuleren, zowel in de klas als in de turnzaal? Hoe motiveer je kleuters om te bewegen?

Wiskundige initiatie
(
3 studiepunten
)

Je leert kleuters op een speelse manier kennis maken met wiskundige activiteiten. Hoe kan je kleuters aan de slag laten gaan met meet- en telopdrachtjes? Je ontdekt dat wiskundige initiatie op alle mogelijke momenten van een klasdag aan bod kan komen.

Muzische vorming
(
6 studiepunten
)

Je leert muzische activiteiten ontwikkelen en begeleiden. Hoe ondersteun je de exploratiedrang van kinderen tijdens beeldende activiteiten? Hoe kan je kinderen zich laten inleven in een rol? Welke manieren zijn er om de muzikale ontwikkeling van kinderen te stimuleren? Hoe pak je een dansles voor kleuters aan?

Taal
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met uiteenlopende manieren om kleuters te stimuleren in hun taalontwikkeling. Wat is goede kinderliteratuur en -poëzie? Hoe zorg je ervoor dat kleuters geboeid zijn door je verhaal? Hoe pak je een gesprek aan met de hele klasgroep?

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in de levensbeschouwelijke groei van kinderen en de manier waarop je deze kan bevorderen in de klas. Hoe pak je dat aan, een gebed of een bijbelverhaal? Hoe ga je aan de slag in een niet-katholieke basisschool?

Praktijklijn
15 studiepunten
Stage

De stage in de kleuterschool wordt geleidelijk opgebouwd. Je start met het meespelen en observeren in de verschillende klassen en eindigt met het volledig overnemen van een klas gedurende een week.

Leertrajectbegeleiding

In kleine groep sta je samen met je leertrajectbegeleider stil bij je leerproces. Je reflecteert over je stage-ervaringen, waardoor je kan groeien in je rol van kleuteronderwijzer. Je leertrajectbegeleider volgt je functioneren op stage van dichtbij op.

Didactisch atelier

Tijdens deze sessie wordt de brug gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Je krijgt de kans om (in kleine groep) de noodzakelijke didactische vaardigheden in te oefenen.

Flex-weken:
 • Muzische instap
  Eerste onderdompeling in de muzische domeinen drama, beeld, beweging, muziek en media. Zelf ervaren & muzisch aan de slag gaan staan centraal. 
 • Taalactiveringsweek
  Tijdens de taalactiveringsweek leer je hoe je, de hele dag door, in uiteenlopende activiteiten, de taalontwikkeling van kleuters kan stimuleren.
 • Stagevoorbereidingsweek
  Wanneer je voor de eerste keer de klas een volledige week overneemt, krijg je uitgebreid de kans om je voorbereidend werk vooraf af te toetsen bij de lectoren op de hogeschool.

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn
19 studiepunten
Thuis bij de kleuter
(
4 studiepunten
)

In dit vak wordt de focus gelegd op de thuiscontext van het kind. Je krijgt zicht op diverse opvoedingssituaties (bv. nieuw samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, gezinnen in kansarmoede, …) en ontdekt de manier waarop dit een effect heeft op de kleuters in de klas. Je ontdekt op welke manier er efficiënt bruggen kunnen gebouwd worden tussen het gezin en de school om samen met het gezin school te maken. Je krijgt handvaten aangereikt om te differentiëren in didactiek, inhoud, begeleiding ... 

Klasmanagement
(
3 studiepunten
)

In het vak Klasmanagement 2 bereiden we je voor om een groep kleuters op een soepele manier te leiden, waarbij je de zelfsturing van kinderen stimuleert en zo hun betrokkenheid en welbevinden bevordert. We scherpen je vaardigheden aan in het structureren van het klasgebeuren, een efficiënte tijdsplanning, een gerichte  administratie en een functionele klasinrichting. Concreet gaan we o.m. aan de slag op het vlak van instructies geven, expressie, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en  kindvolgsystemen. Bovendien nemen we een kijkje buiten Vlaanderen: hoe verloopt het klashouden in andere landen?

Kleuters doen groeien
(
3 studiepunten
)

In Kleuters doen groeien 2 gaan we in op de groei die kleuters doormaken vanaf het ogenblik dat ze voor het eerst als peuter de school binnenkomen tot het moment dat de oudste kleuters klaar zijn om de kleuterschool achter zich te laten. Hierbij staan we stil bij de leeftijdsverschillen, maar ook bij het verschil in ontwikkelingsniveau tussen kleuters met eenzelfde leeftijd. Goed observeren, de beginsituatie correct inschatten , een aanbod uitwerken dat aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling van elke individuele kleuter, differentiëren, enzovoort zijn thema’s die in dit OLOD een plaats krijgen.

Professionele identiteit / Religie, zingeving en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

In professionele identiteit 2/RZL bouwen we voort op wat je reeds leerde in professionele identiteit 1. We focussen ons nu op de institutionele identiteit van scholen en kijken waar jij je het meest thuis zou voelen. Je zal hiervoor schriftelijk reflecteren en in gesprek gaan met verschillende onderwijspartners die samen het schoolbeleid uitstippelen.

De onderzoekende leraar
(
3 studiepunten
)

In onderzoeksvaardigheden 2 leer je op basis van een onderzoeksvraag een praktijkonderzoek plannen en onderzoeksdata verzamelen, analyseren en concluderen.  Dit vak bereidt je voor op de bachelorproef, het sluitstuk van je opleiding in het 3e jaar.

Partners in onderwijs
(
3 studiepunten
)

In Partners in onderwijs 2 leer je de bouwstenen van een brede school kennen. Wat houdt de brede leer- en leefomgeving van een kleuter in en wat is de meerwaarde van het samenwerken met de verschillende partners in onderwijs? Je leert initiatieven bedenken om de ouderbetrokkenheid te verhogen en leert formeel en informeel correct communiceren met ouders. Ook de samenwerking met de collega’s binnen het schoolteam komt aan bod, alsook de communicatie met externe partners (CLB, GON, logopediste, de stad, …). Je leert het professioneel samenwerken met de verschillende actoren binnen en buiten het schoolgebeuren optimaliseren met aandacht voor diversiteit.

Integrale leerlijn
24 studiepunten
Wereldoriëntatie
(
3 studiepunten
)

In het tweede deel van wereldoriëntatie verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij. We bekijken globalisering, andersglobalisering en multiculturaliteit en hoe je rond deze begrippen kan werken in de kleuterklas. We zullen ook werken rond systeemdenken en de principes van omgevingsonderwijs. Tot slot gaan we dieper in op hoe je de natuur in de klas (en erbuiten) kan brengen door een groenere speelplaats te ontwerpen en rond buitenspelen te werken.

Beweging
(
3 studiepunten
)

Bij Beweging 2 focussen we op de neuro-motorische ontwikkeling van het kind. In het streven naar het bereiken van motorische doelen zoomen we in op schrijfdans en bewegingslandschappen. Specifiek de sociaal-emotionele ontwikkeling in gedachten houdend ervaren we de effecten van stoeispelen en van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Tevens staan we stil bij de bewegingsexpressie van peuters / kleuters en overlopen we mijlpalen in watergewenning.

Wiskundige initiatie
(
3 studiepunten
)

Wiskundige initiatie 2 veronderstelt kennis van de wiskundige leergebieden classificeren, seriëren, getalbegrip, meten, ruimte en tijd (zie cursus Wiskundige initiatie 1). In dit vak leggen we het accent op het toepassen van deze leergebieden met oog voor differentiatie, wiskundige initiatie bij 2,5-jarigen, domeinoverkoepelende doelen, speelwerkbladen, winkelspel, …

Muziek
(
3 studiepunten
)

Je verwerft het inzicht en de vaardigheden om boeiende, gedifferentieerde en ervaringsgerichte muziekactiviteiten voor kleuters te ontwikkelen. Je creëert verschillende mogelijkheden om met kleuters muzikaal aan de slag te gaan, vertrekkend vanuit ieders talenten. Je verkent de raakvlakken met muzische en andere ontwikkelingsdomeinen.

Taal
(
3 studiepunten
)

In dit vak bouwen we voort op Taal 1. We breiden de basisvaardigheden die je daar leerde uit met de kennis en vaardigheden die je nodig hebt wanneer je een goede boekenhoek inricht, gerichte activiteiten organiseert na de analyse van een boek, een rollenspel begeleidt of vertelt, taalbeschouwende of talensensibiliserende activiteiten voorziet of taalspelletjes en talige tussendoortjes bedenkt. We werken opnieuw met de leerplannen Nederlands van de verschillende netten.

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

In het tweede jaar willen we jullie verder bekwamen in het stimuleren van de levensbeschouwelijke, religieuze en godsdienstige groei van kleuters. Nu verleggen we onze focus en kijken we hoe we de levensbeschouwelijke diversiteit in de kleuterklas hierbij kunnen gebruiken. Uiteraard is het hierbij belangrijk om basiskennis te bezitten over het Christendom, maar zeker ook over het Jodendom en de Islam. Daarnaast staan we stil bij de thema’s rouw en verdriet en filosoferen met kinderen en willen we jullie handvaten aanreiken om om te gaan met moeilijke levensbeschouwelijke vragen van kinderen. Eindigen doen we met Kerstmis (en lichtfeesten), een kerkelijk feest waaraan we elk jaar opnieuw de nodige aandacht dienen te besteden en dit op maat van de verschillende leeftijdscategorieën.

Beeld
(
3 studiepunten
)

In Beeld 2 staat kunstbeschouwen met kleuters centraal. Met een kunstwerk als uitgangspunt leer je op een muzische manier beschouwen met kleuters. Geïnspireerd op een kunstwerk ontwikkel je beeldende verwerkingsactiviteiten. Vanuit de bouwstenen die je herkent in een kunstwerk leer je ook om didactisch materiaal te maken en hoekverrijking te voorzien. De nadruk wordt gelegd op het voorzien van sterke beeldende begeleidingsimpulsen met oog voor differentiatie. Binnen dit geheel krijgt het evalueren van beeldend werk met kleuters ook een plaats.

Media
(
3 studiepunten
)

In dit vak maak je kennis met media als vijfde muzisch domein. Er wordt vertrokken vanuit je eigen mediacompetenties om zo aan de slag te gaan met de leerplannen mediaopvoeding.

Praktijklijn
17 studiepunten
Stage

De stage in het tweede opleidingsjaar bestaat uit twee delen. In periode 1 en 2 worden studenten per twee gekoppeld aan één stageklas in een school met een hoog aantal SES-uren. In periode 3 en 4 nemen lopen studenten individueel stage in een andere klas of andere school.

Leertrajectbegeleiding

Reflectie is de motor tot het verwerven van de nodige basiscompetenties en attitudes als leerkracht.  Tijdens de sessies leertrajectbegeleiding, individueel of in kleine groep, helpt je leertrajectbegeleider je reflectievermogen verder te ontwikkelen.  We maken hierbij gebruik van de reflectiemethodiek Wanda, een waarderende praktijkanalyse. Je leert terugblikken op eigen ervaringen in je stage en initiatieven nemen om je handelen te optimaliseren. Door te reflecteren kun je je eigen stijl onderkennen, ontwikkelen en zicht krijgen op je sterke en zwakke punten.

Didactisch atelier

In het didactisch atelier krijgen studenten de kans om didactische vaardigheden in te oefenen in kleine groep onder begeleiding van een lector. Inhouden uit de les worden hier geconcretiseerd en vertaald naar de eigen (stage)klaspraktijk. Zo trachten we een brug te maken tussen de theorie (uit de conceptuele lijn) en de concrete voorbereiding en uitvoering van je stage. Tijdens het didactisch atelier ga je als student met je medestudenten actief aan de slag.

Flex-weken:
 • Boekenfeest
 • Internationalisering
  We trekken naar het buitenland om daar van de cultuur en het onderwijs te proeven. We bezoeken lerarenopleidingen en gaan zelf actief aan de slag in kleuterscholen. Uiteraard nemen we uitgebreid de tijd om de cultuur te verkennen en er staan ook outdooractiviteiten op het programma.

 • Keuzetrajecten
  Elke leerkracht is uniek, heeft zijn eigen kracht of specialiteit. Om je eigen sterktes uit te diepen bieden we keuzetrajecten aan. Het is echter ook mogelijk dat je je nog onzeker voelt op een bepaald gebied. Ook dan kan een keuzetraject redding bieden. Er is keuze tussen een aantal muzische trajecten, maar ook het werken aan zelfvertrouwen en zicht krijgen op jezelf behoren tot de mogelijkheden.

Derde jaar

Conceptuele lijn
33 studiepunten
Vloeiend van drie naar één
(
4 studiepunten
)

We streven een vloeiende overgang na van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Dit doen we zowel op pedagogisch-didactisch, als op organisatorisch vlak. We onderzoeken de eigenheid van 5-6-jarige kinderen. Je verwerft inzichten en vaardigheden in de methodieken van ontluikend en aanvankelijk lezen en schrijven, ontluikend en aanvankelijk rekenen en school(on)rijpheid. Tijdens de workshops maken jullie kennis met specifieke werkvormen en didactische materialen die de leerprocessen kunnen ondersteunen.

De basisschool
(
4 studiepunten
)

De ontwikkeling en begeleiding van kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten basisonderwijs. Een gezamenlijke aanpak op diverse domeinen (bv. taalbeleid, evaluatie, gezondheidsbeleid, communicatie, participatie, omgaan met diversiteit en kansarmoede,… etc.) is dan ook erg belangrijk. In dit OLOD onderzoeken we op welke manier een school een effectief beleid kan voeren in functie van deze basisschoolgedachte.Daarnaast verdiepen we ons in het opvoedingsconcept van de katholieke dialoogschool.

Zorg
(
4 studiepunten
)

Hoe ga je om met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden bij kinderen? Hoe vang je hen op bij verlies of verdriet? Je verkent heel wat mogelijkheden om in te gaan op extra zorgvragen van kleuters en leerlingen. Uiteraard staan we ook stil bij samenwerking met collega’s, ouders en externen in functie van de zorgvraag van een kind.

Visies op onderwijs
(
3 studiepunten
)

We verdiepen ons in verscheidene (alternatieve) visies op onderwijs en bekijken hoe onze persoonlijke visie op goed onderwijs zich hiertegenover verhoudt. Misschien wijzigt onze persoonlijke visie wel door de inspiratie die dit OLOD ons biedt.

Maatschappelijk engagement
(
3 studiepunten
)

In dit vak verruimen we ons maatschappelijk bewustzijn en versterken we onze burgerzin. Dit doen we door effectief maatschappelijk engagement op te nemen in uiteenlopende sectoren. In dit engagement oefenen we onze leiderschaps-, communicatie en teamwerkvaardigheden en –attitudes.

Keuzetrajecten
(
9 studiepunten
)

In het derde jaar ligt de klemtoon op 'zelfsturing door de student'. Dit betekent dat het aan jou is om te bepalen welke competenties je extra wil verbreden en verdiepen. Om deze competenties voor jezelf scherp te krijgen, sta je stil bij jouw interesses en bij de vele ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je praktijk.

Je kiest voor 9 studiepunten 3 keuzetrajecten:

 • createch
 • religieuze diversiteit in Antwerpen
 • filosoferen met kinderen en jongeren
 • STE
 • zorg voor jezelf
 • ontwikkelingsbedreigde kinderen
 • kindertheater maken
 • animatie en multimedia met kinderen
 • stof en co
 • een trektocht door Lapland
 • proeven van de praktijk in het buitengewoon onderwijs of in een methodeschool
 • boekenfestival
 • taalinitiatie
 • ten oorlog!
 • ...
De onderzoekende leraar: bachelorproef
(
6 studiepunten
)

Je bachelorproef is samen met je eindstage de afronding van jouw opleiding tot leerkracht. Je vertrekt vanuit een zelfgekozen praktijkprobleem en werkt individueel een onderzoekstraject uit. Hierbij komen de onderzoekende houding en de onderzoeksvaardigheden uit het eerste en tweede jaar goed van pas. Je gebruikt de besluiten van je onderzoek om een innovatief didactisch of pedagogisch product uit te werken waarmee je in de praktijk aan de slag kan. Een ideale kans om je kunnen te tonen aan het werkveld. Dit opleidingsonderdeel is het sluitstuk van de leerlijn onderzoeksvaardigheden/de onderzoekende leraar.

Praktijklijn
27 studiepunten
Stage

Stage bestaat uit 2 grote delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de overgang tussen kleuterschool en lagere school. Je gaat 2 weken in co-teaching met een medestudent, één week in de derde kleuterklas en één week in het eerste leerjaar. Daarna volgt nog een week individuele stage: studenten PBKO in de derde kleuterklas, studenten PBLO in het eerste leerjaar. De alternatieve stage geef je, in samenspraak met je leertrajectbegeleider, zelf vorm: in functie van je bachelorproef, eigen interesses (methodeschool, zorg, GON, …), of om de nodige competenties te verwerven in de derde kleuterklas of het eerste leerjaar als de eerste stage minder vlot verliep. 

Het tweede luik van de stage is de zelfstandige eindstage. Gedurende 6 weken neem je zelfstandig de klas over. Deze stage bereidt je voor op de overstap naar het werkveld.

Leertrajectbegeleiding

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Didactisch atelier

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Flexweek: L.O.-stage

Deze week neem je een deel van de job van de turnleerkracht van je stageschool over. Je geeft turnlessen aan de verschillende klasgroepen en begeleidt specifieke activiteiten zoals Sherborne, schrijfdans, relaxatie, watergewenning, etc. Halverwege de week word je op de hogeschool verwacht voor ondersteuning door lectoren beweging.

Flexweek: Culturele activiteiten en een muzische verwerking met kleuters

Deze week trekken we erop uit. We laten de campus achter ons en laten ons helemaal onderdompelen in de muzische wereld. We vragen ons af hoe je culturele uitstappen met kleuters zinvol en leerrijk kan verwerken via muzisch geïntegreerde activiteiten.

Flexweek: EHBO

We gaan dieper in op de verzorging van allerlei kleine (en ook minder kleine) ongevalletjes. Als je slaagt voor het examen kan je bovendien de trotse bezitter worden van de brevetten 'eerste hulp' en 'helper'.

Flexweek: Aan het werk

Tijdens deze week blikken we vooruit naar jullie ‘instap’ in de job. We verwerven vaardigheden om te solliciteren en hebben het over de beruchte ‘praktijkschok’. Daarnaast krijgen jullie alle informatie die nodig is om vlot te kunnen starten als leerkracht.

Internationalisering
Internationalisering

In je laatste jaar kan je er voor kiezen om naar het buitenland te gaan, voor 3 maanden (20 studiepunten) of 5 maanden (30 studiepunten).

Je gaat studeren aan een Europese partner-hogeschool als Erasmus-student of je doet een zuidstage in een derdewereldland. Je ontwikkelt je interculturele competenties en wordt deel van een internationale community, je verlegt je eigen grenzen en draagt bij aan de opbouw van een gemeenschap. Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop en organisatie van je buitenlands traject en wordt daarbij ondersteund door het Anker Internationalisering van de opleiding.

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 13 september, start lessen vanaf 18 september.

 • Later inspringen kan altijd. Wil je stage opnemen, dan moet je wel inschrijven voor de herfstvakantie.

 • Per week volg je gemiddeld 20 uur les.

 • Heb je eens een springuur? Leuke plekjes zat op onze campus om rustig te werken of gezellig bij te praten met je studiegenoten.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Remote video URL
Remote video URL
Remote video URL

Onderwijs op maat

Iedereen in de opleiding kleuteronderwijs kan rekenen op persoonlijke begeleiding. Daarom starten we het academiejaar met een aantal testen. Zo willen we nagaan hoe het met je kennis is gesteld, en waar je talenten en capaciteiten zitten. Slaag je niet? Geen reden tot paniek! Dan stippelen we samen een leerroute op maat uit om je slaagkansen te verhogen.

Je staat er niet alleen voor

Je eerste aanspreekpunt tijdens je bachelor kleuteronderwijs is je leertrajectbegeleider, die je coacht bij je stages en die je studieresultaten mee opvolgt. Jullie staan samen regelmatig stil bij de vorderingen die je maakt. Omdat je geen les volgt in grote aula’s maar in kleine klasgroepen, kunnen alle vakdocenten je leerproces op de voet volgen. En bijsturen als het nodig is.

Remote video URL

Leraren zijn super! Dat vinden deze kinderen toch ...

Remote video URL

Docente Liesbeth Kustermans legt in één minuut uit waarom spelen in de kleuterklas ook leren is.

Remote video URL

Wij lieten juf Enya reageren op clichés uit het kleuteronderwijs.

Extra veel praktijk

Je ervaart pas écht wat het is om kleuterleidster of -leider te zijn als je in de klas staat. Tussen de kleuters. Weten, leren en doen gaan hand in hand tijdens je opleiding. We duiken vanaf dag één in de praktijk. Gespreid over drie jaar, volg je liefst twintig weken stage. In totaal bijna vijf maanden.

Tijdens die stages werk je nauw samen met je medestudenten. In het tweede en derde jaar sta je zelfs met zijn tweeën in de klas. We geloven dat co-teaching dé toekomst is. Je vult elkaar aan, je maakt elkaar sterker. Eén plus één is meer dan twee voor de kleuters in je klas!

Je kan uiteraard ook altijd rekenen op de steun van je mentoren, van ervaren leerkrachten en directies, van leerlingenbegeleiders. Je draait mee op de kleuterschool, je maakt echt deel uit van het team. Je leert je vak kennen, maar je leert vooral jezelf beter kennen.

Remote video URL

Go international

Kleuters verkennen graag de wereld, jij ook. Aan KdG krijg je de kans om te gaan kijken hoe kleuterscholen aan de andere kant van de wereld eruitzien. Je draagt je steentje bij aan lokale projecten in ontwikkelingslanden. Je leert kleuters nieuwe dingen. Maar wedden dat zij jou nog veel meer leren?

Go Intenational

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Kleuteronderwijs in de maatschappij
  Je volgt actuele maatschappelijke thema’s op die een invloed hebben op het (kleuter)onderwijs. Samen met klasgenoten discussieer je onder andere over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een kleuteronderwijzer.
 • Taal 1
  Je maakt kennis met uiteenlopende manieren om kleuters te stimuleren in hun taalontwikkeling. Wat is goede kinderliteratuur en -poëzie? Hoe zorg je ervoor dat kleuters geboeid zijn door je verhaal? Hoe pak je een gesprek aan met de hele klasgroep?
 • Beweging 1
  Je krijgt inzicht in de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe kan je deze ontwikkeling stimuleren, zowel in de klas als in de turnzaal? Hoe motiveer je kleuters om te bewegen?
 • Wereldoriëntatie 1
  Je ontdekt hoe je met kleuters aan de slag kan gaan binnen het domein wereldoriëntatie. Op welke manieren kan je met kleuters de wereld romdom je gaan verkennen? Hoe ga je op lentewandeling met je kleuters? Hoe breng je een konijn in de klas? En waar moet je rekening mee houden wanneer je met techniek aan de slag gaat?

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Muzische vorming: Drama - Spreken met poppen

Remote video URL

Muzische vorming: Beeld - Collage

Studentprojecten

Remote video URL

De studenten KO kregen dit jaar in het keuzevak ‘Figuren’ de opdracht om, coronaproof, een kerstshow voor kinderen in elkaar te knutselen. Enkele resultaten.

Oud-studente Stephanie Van Riet legt in deze slides uit hoe zij een week in de kleuterklas vorm geeft.
"Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, dan was de periode rond Sinterklaas zeker één van de mooisten. Weken vol emoties waarin we toeleefden naar de komst van die heilige man...  Wel als kleuterjuf herbeleef je deze periode uit jouw kindertijd elk jaar opnieuw."

Onze kleuterleiders in spé bundelden spel- en lesideeën voor ouders met kleuters voor tijdens de coronacrisis. De spellen vallen binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen voor zowel de jongste als de oudste kleuters. 
Bekijk de bundel met spel en les-ideeën

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 

  Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat te behalen als je medestudenten.

  Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.

  Je kunt er voor kiezen om een MacBook te bestellen met korting via 4uCampus

 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent dol op kinderen, de leefwereld van kleuters boeit je.
 • Je bent expressief, creatief en taalvaardig. Een klas vol vrolijke kleuters schrikt je niet af, maar geeft je net energie.
 • Je bereidt kleuters op een speelse manier voor op de wereld die aan hun voeten ligt. Ze gaan nog volop op ontdekkingstocht, je kan je niks mooier voorstellen dan hun ‘reisbegeleider’ te mogen zijn.
 • Ondernemend? Ruimdenkend? Sociaal? Sterk organisatievermogen? Fan van teamwerk? Check!
 • Je bent leergierig en nieuwsgierig. Wat je zelf bijleert, verwerk je met veel plezier in leuke, uitdagende activiteiten voor kleuters.

Voorwaarden

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Na je studie

Aan het werk

Je kan aan de slag in een kleuterschool. Als kleuteronderwijzer, maar evengoed als bewegingsleerkracht, als zorgleerkracht, als zorgcoördinator,… Merk je tijdens je studies dat iets oudere kinderen je nog beter liggen? Met je diploma kleuteronderwijs mag je lesgeven in het eerste leerjaar! Ook daar liggen dus kansen. De basisscholen in en rond Antwerpen – van alle netten - hebben een berg openstaande vacatures. Je gaat niet lang zonder werk zitten!

Sla je toch liever een andere richting in? Dan biedt je diploma en de kennis en ervaring die je aan KdG opdeed ook heel wat mogelijkheden in de kinderopvang en de sociale/culturele sector.

Verder studeren

 • Een  master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar      heel wat masteropleidingen. Van Pedagogische Wetenschappen tot Opleidings- en Onderwijswetenschappen en zelfs Theaterwetenschappen, En zowat alles daar ergens tussenin.
 • Voor een extra bachelor gaan? Met je diploma Kleuteronderwijs kan je in één jaar tijd een diploma Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs behalen. Maar ook een hele reeks bachelor-na-bachelors zijn mogelijk: Buitengewoon onderwijs, Intercultureel management, Internationale samenwerking Noord-Zuid, Ouderencoaching,… Ook postgraduaten als Autismespectrumstoornissen zijn een mogelijkheid.

Flexibel studeren

Verkort flextraject Leraar Kleuteronderwijs

Heb je al een diploma van een professionele of academische bachelor of master op zak? Dan kan je deze opleiding in een verkort flextraject volgen. 

Vrijstellingen

Misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. 
Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Gaie en Michelle, studenten Leraar Kleuteronderwijs

Inschrijven

Inschrijven voor volgend academiejaar 2024-2025

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Inschrijven voor huidig academiejaar 2023-2024

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding