Pedagogie van het Jonge Kind

Professionele bachelor Pedagogie van het Jonge Kind

 • De ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 12 jaar: daar wil jij alles over weten.
 • Leer hoe je gezinnen en ouders ondersteunt bij de opvoeding van kinderen.
 • Ervaar hoe je een pedagogisch team coacht, bijvoorbeeld door medewerkers van een crèche te begeleiden in hun zoektocht naar kwaliteitsvolle kinderopvang.
 • Je wordt opgeleid tot pedagogisch ondersteuner. Met een diploma Pedagogie van het Jonge Kind vind je makkelijk werk in de brede opvoedingssector.
 • Oud-studenten werken onder andere in kinderopvang, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, Huizen van het kind, jeugdwerk, pleegzorg, opvoedingswinkel, het onderwijs …
 • Je leert op verschillende manieren: ervaringsgericht leren, rondetafelgesprekken, stage vanaf het eerste jaar …
 • Je legt eigen accenten in de opleiding door voorkeuren in stageplaatsen op te geven of bij je afstudeerstage zelf op zoek te gaan naar een plek. Soms kan je ook zelf je examenvorm bepalen: schriftelijk of mondeling examen.
 • Al ervaring in de sociale sector? Of al een bachelor of master behaald? Volg het flextraject Pedagogie van het Jonge Kind.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Studeer af in de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind en word een expert in pedagogiek en opvoeden van kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Eerste jaar

 • Volg de ontwikkeling van kinderen. Zie hen groeien in taal en spel, en op sociaal en emotioneel vlak.
 • Tijdens Gezinssociologie en -pedagogiek krijg je inzicht in hedendaagse gezinsvormen en de effecten van opvoedingsstijlen.
 • Je werkt aan je communicatie- en gespreksvaardigheden omdat je tijdens je stage en carrière vaak het aanspreekpunt bent voor ouders, collega’s en teams.
 • Vanaf november loop je één dag per week stage, met focus op groepsopvang voor baby’s, peuters of schoolkinderen.

Tweede jaar

 • Verdiep je in opvoedings- en gezinsondersteuning. Leer met welke opvoedingsvragen ouders worstelen en hoe je als professional positief met hen kan samenwerken.
 • Ontwikkel je verder tot een professionele teambegeleider. Je leert medewerkers motiveren, weerstand van teamleden herkennen en vernieuwende projecten opzetten.
 • Ga op studiereis naar een Europees land en bezoek kinderopvangorganisaties. Je krijgt zicht op het kinder- en jeugdbeleid binnen Europa.
 • In je tweede jaar loop je 38 dagen stage met focus op pedagogisch beleid.

Derde jaar

 • Je leert meer over organisatiemanagement in pedagogische organisaties. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat medewerkers blijven bijleren?
 • Je leert vertraagde en verstoorde ontwikkeling bij kinderen herkennen. Je coacht ouders en kinderen.
 • Je leert hoe je kansen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen doet groeien. Je staat stil bij kansarmoede.
 • Je loopt ongeveer 10 weken stage als pedagogisch ondersteuner op een stageplaats naar keuze.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Periode 1
10 studiepunten
Ontwikkeling en spel
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen van zodra ze geboren worden tot ze aan de voordeur van hun puberteitsjaren staan. Je leert de ontwikkeling op verschillende domeinen kennen. Denk maar aan de ontwikkeling van het lichaam, de ontwikkeling van het denken, de ontwikkeling van een identiteit, de ontwikkeling van taal, enz. Daarnaast leer je hoe je de jongste kinderen verzorgt (vb. verschonen, flesje geven). We houden het dus niet enkel bij theorie. In dit vak werken we ook aan je vaardigheden. Een ander voorbeeld hiervan is dat je in dit vak heel veel inzicht krijgt en vaardigheden krijgt aangeleerd in het spelen met (échte) kinderen. Want spelen is leren!

Ervaringsgericht werken
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je ervaringsgericht met kinderen werkt, en hoe je dit vertaalt naar de praktijk in de opvang. Daarnaast leer je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen observeren. Je leert ook hoe je ervoor zorgt dat kinderen een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid hebben. Je leert de principes over democratisch opvoeden kennen en toepassen.

Periode 2
13 studiepunten
Gezinssociologie en -pedagogiek
(
5 studiepunten
)

Kinderen groeien op in gezinnen. Je verdiept je in hoe gezinnen door de jaren heen zijn gewijzigd en in de verschillende samenlevingsvormen die er vandaag de dag zijn. We staan stil bij factoren die invloed hebben uitgeoefend en nog steeds uitoefenen op deze gezinsverschuivingen en reiken een aantal theoretische kaders aan om de opvoeding die in gezinnen plaatsvindt te kunnen begrijpen (vb. theorie over opvoedingsstijlen, het ecologisch model van Bronfenbrenner). Je leert hoe je samen met gezinnen kinderopvang waar kan maken.

Communicatie
(
5 studiepunten
)

Als pedagogisch ondersteuner speel je een centrale rol in de communicatie met ouders en medewerkers. We bekijken het belang van een heldere en correcte mondelinge en schriftelijke communicatie. In de workshops gaan we actief aan de slag met deze communicatieve vaardigheden, zowel in gesprek als in tekstvorm. We houden hierbij ook steeds onze diverse doelgroep voor ogen. 

Ethiek, deontologie en zingeving
(
3 studiepunten
)

Soms sta je in de opvoeding voor een moeilijke keuze: elke beslissing die je neemt, heeft voor- en nadelen. Toch moet je met je team de knoop doorhakken. Ethiek helpt je hierbij. Je leert een realistisch vraagstuk uit het werkveld bekijken vanuit verschillende standpunten en je koppelt de praktijkvraag aan de ideeën van verschillende denkers. Zijn er bepaalde handelingen die altijd verkeerd of altijd goed zijn, ongeacht de omstandigheden? Welke rechten en verantwoordelijkheden hebben we? Ook leer je bij over zingeving. Zingeving gaat over betekenis vinden in het leven. Het is vaak gekoppeld aan religie of spiritualiteit. Zingeving motiveert mensen, vaak op verschillende manieren. Het is een persoonlijke zoektocht naar geluk en voldoening. Als pedagogisch ondersteuner moet je zo goed mogelijk begrijpen waarom mensen bepaalde levenskeuzes maken. Dit opleidingsonderdeel helpt je daarbij.

Periode 3
10 studiepunten
Muzisch aanbod
(
5 studiepunten
)

Kinderen groeien en leren door te spelen. Een rijke omgeving met een prikkelend aanbod zal de kinderen uitdagen en aanzetten tot onderzoek en experiment. In het opleidingsonderdeel Muzisch Aanbod focussen we op een specifiek onderdeel van de wereld: het kunstzinnige terrein. We leren hoe we kinderen kennis laten maken met de taal van de kusten. Muzische domeinen als drama, dans, beeld, muziek en media vormen een wezenlijk onderdeel van het aanbod voor kinderen. Je ontwikkelt je muzische bagage zodat je de wereld van kinderen een stuk rijker en uitdagender kan maken door creatieve uitdagingen op maat te bieden.

Groepsdynamica
(
5 studiepunten
)

Als pedagogisch ondersteuner en/of coach stuur je teams aan. Deze teams bestaan uit kinderbegeleiders, onthaalouders, animatoren op een speelpleinwerking, vrijwilligers, enzovoort. Het opleidingsonderdeel Groepsdynamica geeft je vanuit theoretische kaders inzicht in hoe groepen en teams functioneren, in welke dynamieken er (on)zichtbaar spelen in een groep/team, in hoe een groep van mensen die met elkaar samenwerkt zich kan ontwikkelen tot een professioneel team, in leiderschapsstijlen, in hoe je medewerkers kan motiveren en laten participeren enz. Kortom, je krijgt theoretische kaders in het teamgericht werken aangeboden om professionele ontwikkeling te bevorderen.

Periode 4
11 studiepunten
Kind en vrije tijd
(
5 studiepunten
)

In Kind en Vrije Tijd leggen we het accent op de vrije tijd van kinderen, hun vrijetijdsbeleving en de vraag hoe je daar als pedagoog op in kan spelen.

We bouwen eerst een kader op over de vrije tijd van kinderen. We onderzoeken hoe we via een aanbod en door een soepele organisatie een gunstig klimaat kunnen scheppen waar kinderen vrije tijd kunnen ervaren.

We staan stil bij enkele belangrijke tendensen in het vrijetijdsaanbod, zoals diversiteit en participatie.

Dit opleidingsonderdeel wil jullie vooral aan het denken zetten én impulsen geven om een gevarieerd aanbod te ontwikkelen gericht op alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De cursus is samengesteld uit diverse teksten waarin mensen hun visie geven of over bepaalde praktijkvoorbeelden vertellen. Deze vormen een inspiratiebron om je eigen visie te ontwikkelen over de ideale vrijetijdsbesteding voor kinderen.

Nationaal kinder- en jeugdbeleid
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwerk in Vlaanderen georganiseerd zijn en wie ervoor bevoegd zijn. Door zicht te krijgen op de geschiedenis van kinderopvang leer je de huidige situatie beter begrijpen. Je leert de drie maatschappelijke functies van kinderopvang kennen.

Stage en portfolio
16 studiepunten
Stage
(
11 studiepunten
)

Een goede pedagogisch ondersteuner weet wat het betekent om een goede kinderbegeleider te zijn. Je verkent tijdens dit eerste jaar de voorschoolse of de buitenschoolse kinderopvang en leert als kinderbegeleider te functioneren. Geleidelijk aan draai je actief mee in de opvangsetting en krijg je ook meer zicht op het pedagogische perspectief. Aan het einde van je stage neem je als voorbeeldfunctie de rol van kinderbegeleider op en ben je in staat om pedagogische noden te detecteren in de werking.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

In het portfolio toon je via stage-en reflectieopdrachten je groei in competenties aan. Zo maak je jouw vooruitgang zichtbaar tijdens de hele opleiding en toon je wie je bent en wat je allemaal kan. In het eerste jaar leer je reflecteren en verwerf je inzicht in je eigen sterktes, bekwaamheden en groeikansen. Je leert professioneel handelen en wisselt met studenten uit over het beroep van pedagogisch ondersteuner en goede pedagogische praktijken.

Tweede jaar

Periode 1
11 studiepunten
Coachen
(
5 studiepunten
)

Je ontwikkelt je tot een professionele teambegeleider. Je leert hoe je je collega's op een positieve manier coacht zodat zij kunnen groeien in hun job. Je past hiertoe het GRROW-model van Jef Clement toe en de vaardigheden van Inspirerend coachen.

Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe je als organisatie en als pedagogisch ondersteuner kan samenwerken met ouders. Je leert een ouderbeleid vormgeven en hoe je ouderparticipatie kan organiseren. Je staat daarnaast ook stil bij mogelijke drempels voor ouders om deel te nemen. Je leert ouders helpen met vragen over de dagelijkse opvoeding.

Periode 2
10 studiepunten
Innoveren met het team
(
3 studiepunten
)

Wil jij binnen een organisatie aan de slag als pedagogisch ondersteuner? Dan zal je veranderprocessen in gang zetten. In dit opleidingsonderdeel leer je hoe je verandertrajecten procesmatig vormgeeft en ondersteunt.  We bekijken wat veranderen en innoveren juist inhouden. Je maakt kennis met verschillende veranderstrategieën die je kunt inzetten om innovatie vorm te geven in een organisatie. De kracht van een verandering zit echter niet in het toepassen van deze modellen, maar in het betrekken van medewerkers, het soepel inspelen op weerstand en het motiveren van medewerkers om mee op de veranderingskar te springen. Ook dat komt aan bod in dit olod.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne
(
4 studiepunten
)

Je leert zelf de eerste hulp toepassen bij kinderen en jongeren in een concrete situatie.  Je leert ook levensreddend handelen zoals reanimeren en hoe te reageren bij een verslikking of verstikking bij baby’s, kinderen en volwassenen. Na dit lesonderdeel kan je een attest van levensreddend handelen ontvangen. Naast EHBO gaan we ook aan de slag met de meest voorkomende kinderziektes.  We verruimen je kennis hierrond en kijken naar signalen vanuit de praktijk.  Je krijgt zicht op psychische kwetsbaarheid en het belang om in te zetten op veerkracht bij kinderen en jongeren zonder therapeutisch te handelen.  We hebben ook aandacht voor kindermis(be)handeling.

Personeelsmanagement
(
3 studiepunten
)

Je verwerft inzichten om je rol als leidinggevende vorm te geven en een duurzaam personeelsbeleid uit te bouwen. Je leert om naast het inzetten op het organisatiebelang, ook het menselijke en maatschappelijke belang voor ogen te houden. Je leert over zelfmanagement, met daaronder thema’s zoals zelfkennis, timemanagement en stress. Er komen verschillende leiderschapstheorieën en modellen aan bod. Je krijgt inzicht in wat belangrijke elementen zijn om te zorgen voor een kwaliteitsvolle werkomgeving. Je leert hoe een werving- en selectieproces verloopt.

Periode 3
9 studiepunten
Gezinsondersteuning
(
4 studiepunten
)

Je verkent het veld van gezinsondersteuning. Je leert hoe je een aanbod creëert dat door ouders als ondersteunend ervaren kan worden.

Pedagogische visies
(
5 studiepunten
)

Pedagogische visies zijn manieren van denken over hoe kinderen leren en zich ontwikkelen, maar ook welke rol een kind en een volwassene kunnen hebben. Verschillende wetenschappers beschreven daarover hun visie. Je leert hoe zij denken dat je kinderen het beste kan ondersteunen. Je krijgt zicht op de pedagogische visie achter het krachtige kindbeeld, je wordt je bewust van de 100 talen van kinderen. Bovendien leer je de methodiek van pedagogisch documenteren kennen en toepassen in de praktijk.

Periode 4
11 studiepunten
Internationaal kinder- en jeugdbeleid
(
4 studiepunten
)

Je krijgt zicht op het Europese beleid op vlak van opvang en onderwijs voor jonge kinderen. Je ziet hoe divers opvang en onderwijs voor jonge kinderen er in de praktijk uitzien in verschillende Europese landen. Je leert hoe het Europese beleid invloed heeft op het Vlaamse beleid.

Internationale studiereis
(
4 studiepunten
)

In dit vak ga je internationaal. Je bezoekt samen met je medestudenten een aantal organisaties die met kinderen werken in een ander Europees land. Je werkt bovendien een interessante studiereis uit voor de buitenlandse studenten in Vlaanderen. Je werkt daarvoor nauw samen in een internationale groep: je leert het kinderopvangbeleid in elkaars land kennen en je debatteert over opvoedthema’s. Je leert ook op een efficiënte manier vergaderen en presentaties maken. Maar het is ook fun: je gaat ‘s avonds samen met de hele groep eten en je leert elkaars cultuur kennen. Je komt met dit vak dus echt uit je eigen bubbel. De docenten begeleiden je stap voor stap in het proces van elkaar te leren kennen en gaan bovendien mee op reis!

Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten
)

Een pedagogisch ondersteuner maakt samen met het team werk van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je volgt relevante beleidsontwikkelingen op. Je verzamelt, analyseert en interpreteert pedagogische informatie met je team en bouwt samen aan een kwaliteitsmanagementsysteem op maat van je beroepspraktijk. Het kwaliteitshandboek is een belangrijk instrument waarmee je kwaliteitsvolle dienstverlening kan borgen in de werking.

Stage en portfolio
19 studiepunten
Stage
(
12 studiepunten
)

Tijdens je tweede stagetraject neemt het aantal stage-uren toe, kan je in meer sectoren stage lopen én zal ook de inhoud van je stage er anders uit zien. Je zal zoeken naar kwaliteitsvolle initiatieven, naar kleine projecten die zaken in beweging brengen. Je betrekt ouders, treedt in dialoog met het team en verliest de belangen van kinderen nooit uit oog. Je verdiept je in het beleid van je stageplaats. Je gaat de uitdaging aan om de dagelijkse praktijk, het beleid, de theoretische kaders, de geleerde vaardigheden en je eigen persoonlijkheid met elkaar te laten rijmen.

Portfolio
(
4 studiepunten
)

In het tweede jaar werk je verder aan je groei – en beoordelingsportfolio. De double-loop reflectie staat dit jaar centraal. Je oefent in het reflecteren over patronen in jouw handelen, waarden en overtuigingen en komt zo tot een gepaste actieplanning. Je bent je bewust van jouw professionele zelf, van je eigen sterktes en groeikansen. Je ontwikkelt een eigen visie over het vervullen van de rol van pedagogisch ondersteuner en kan kritisch kijken naar de samenhang tussen het beleid en de praktijk. Je toont aan dat je een onderzoekende houding kan aannemen.

Kamp Zuid
(
3 studiepunten
)

Kamp Zuid voorziet een kwaliteitsvolle vakantiewerking tijdens de herfst-, krokus-, één week van de paasvakantie en één week in de zomervakantie voor 95 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit de buurt, van personeel en van studenten.

Enerzijds is Kamp Zuid een leeromgeving voor en van studenten. Anderzijds is het een onderneming die reële diensten aanbiedt, inkomsten genereert en uitgaven doet.

Je zal meewerken aan een maatschappelijk relevant project. De vraag naar vakantieopvang in de buurt is immers groot. Door kinderen lokaal op te vangen werken we mee aan het versterken van het lokale netwerk van hun gezinnen. Verder streven we naar het creëren van kwaliteitsvolle activiteiten. Als student PJK heb je kennis en inzicht in pedagogische spelmogelijkheden en weet je hoe je het best kan inspelen op de behoeften van kinderen.

Derde jaar

Periode 1
10 studiepunten
Inclusie
(
4 studiepunten
)

Je maakt kennis met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, communicatiestoornis, verstandelijke ontwikkelingsstoornis, ticstoornis, … Je verdiept je in de kenmerken en krijgt praktische handvatten om als pedagogisch ondersteuner kinderen, ouders en medewerkers te begeleiden. Je bouwt een visie op over diagnoses en inclusie. Je krijgt zicht op de sociale kaart.

Methodieken van gezinsondersteuning
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in specifieke methodieken van gezinsondersteuning. Je leert ook gezinnen ondersteunen via mail en chat.

Organisatiemanagement
(
3 studiepunten
)

In dit keuzevak maak je kennis met beleid voeren in organisaties. Je maakt kennis met verschillende managementkaders en je leert de beleidsvoering af te stemmen op maatschappelijke en contextfactoren. Je leert over verschillende organisatievormen en verdiept je in verschillende beleidsthema’s: diversiteit, toegankelijkheid, personeelsbeleid, werkbaar werk,…

Periode 2
9 studiepunten (excl. keuzevak)
Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe je kansen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen doet groeien. In het bijzonder sta je stil bij kansarmoede.

Organisatie- en teamleren
(
5 studiepunten
)

De pedagogisch ondersteuner zet in op professionalisering van teams. We nemen je een hele week mee op sleeptouw en dompelen je onder in het organisatie- en teamleren. Tijdens de week ervaar je verschillende vormen van werkplekleren, maak je kennis met teambuildingsmethodieken om de groepsdynamieken te beïnvloeden, zet je zelf krachtige leeromgevingen op, krijg je inzicht in de betekenis van leerklimaat, de opbouw van een vormingsmoment, verschillende leerstijlen, ... Kortom, je ervaart de meerwaarde van het teamleren en leert bouwen aan de lerende organisatie waarbinnen professionalisering georganiseerd wordt.

Werkplekleren (keuzevak)
(
3 studiepunten
)

Kies je dit vak, dan laat je of Methodieken van gezinsondersteuning of Organisatiemanagement vallen.

Je leert gevarieerde programma's opstellen voor kinderen in een vrijetijdscontext. Je leert het coachen van spelvaardigheden bij collega's.

Periode 3
3 studiepunten
Interprofessioneel samenwerken in educatie
(
3 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Interprofessioneel samenwerken in Educatie’ word je een week lang ondergedompeld in de sfeer, cultuur en dialoog van interprofessioneel samenwerken. Zo werk je bijvoorbeeld samen met collega-studenten uit de opleiding Kleuteronderwijs of Orthopedagogie.

Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen en ervaar dat we het fundament van onze beroepsidentiteit delen: het kind, de jongere centraal stellen!

Stage en portfolio
29 studiepunten
Stage intern
(
6 studiepunten
)

Een pedagogisch ondersteuner coacht en/of stuurt teams aan. Hij begeleidt teams om in te zetten op de professionele ontwikkeling van de leden in het team. In het vak interne stage leer je individuele medewerkers en teams begeleiden. Interne stage bestaat uit drie onderdelen: peercoaching, werkbegeleiding en praktijkanalyse. In het onderdeel peercoaching oefen je verdiepend je eigen coachingsvaardigheden  door medestudenten één op één te coachen. In de werkbegeleiding ga je een professionaliseringstraject aan met de eerstejaarsstudenten. In de praktijkanalyse oefen je met verschillende methodieken om je team te laten reflecteren.

Stage extern
(
18 studiepunten
)

In het derde traject loop je ongeveer 10 weken stage. Dit jaar draai je als lerende professional mee in een organisatie naar keuze. Jouw takenpakket sluit aan bij de inhoud van de opleiding én wordt in overleg met de stageplaats op maat samengesteld. Je krijgt in je pakket voldoende ruimte om te innoveren en zelfstandig aan de slag te gaan. Je taken sluiten aan bij (een deel van) de pedagogische expertise die je opbouwde doorheen de opleiding op het vlak van ‘opvoeden van kinderen’, ‘ontwikkeling van kinderen ondersteunen’, ‘partner zijn van gezinnen van de kinderen’ en/of ‘begeleiden van teams’. Je takenpakket kan betrekking hebben op een deel of op alle facetten van de opleiding.

Portfolio
(
5 studiepunten
)

Ook in het derde jaar blijf je jouw persoonlijke en professionele groei in kaart brengen in je portfolio.  De double-loop reflectie over jezelf in relatie met de omgeving staat centraal. Je ontwikkelt inzicht in je leerproces doorheen de drie stagetrajecten en weet wie jij als pedagogisch ondersteuner bent. Samen met andere professionals ontwikkel je visie over kwaliteitsvolle pedagogische dienstverlening. Je toont aan dat je op een onderzoekende wijze met een vraagstuk uit de praktijk aan de slag kan en een veranderingsproces met een team weet vorm te geven.

Maatschappelijk engagement
4 studiepunten
Maatschappelijk engagement
(
4 studiepunten
)

Je neemt een engagement op in het sociale werkveld en reflecteert hierover in groep. Je onderzoekt en formuleert een antwoord op een vraag van deze praktijkorganisatie.

Projectwerk Kamp Zuid
5 studiepunten
Projectwerk Kamp Zuid
(
5 studiepunten
)

Enerzijds zal je dit jaar mee de vakantiewerking Kamp Zuid runnen. Hier leer je over groepsprocessen, coaching, beleid voeren, leidinggeven en ondernemen. Anderzijds zal je in groep een onderzoeksvraag voor de vakantiewerking oplossen. Je leert projectmatig werken en een onderzoek uitvoeren.

Heel wat pedagogisch ondersteuners komen terecht in verantwoordelijke functies, daarom is het belangrijk dat jullie weten wat het is om zelf een organisatie te runnen. Met Kamp Zuid willen we jullie laten zien wat het betekent om een organisatie te doen draaien. Bovendien bieden we met Kamp Zuid de gelegenheid om met een groep gelijkgestemden samen te werken. Leren van elkaar is hier dan ook een must.

Je zal een pedagogisch ondersteuner worden die kritisch kan zijn, die niet zomaar tot actie overgaat,  maar eerst een stapje terugzet en op onderzoek uitgaat. Door alle stappen van een onderzoek te doorlopen zal je de onderzoekende houding die nodig is om als professional doordacht te handelen leren.

Remote video URL
Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 11 september, start lessen vanaf maandag 16 september.
 • Je hebt gemiddeld 20 uur per week les. Daarnaast doe je groepsprojecten en verwerk je op zelfstandige basis de leerstof.
 • Ten slotte leer je ook in de praktijk. Vanaf november is elke woensdag stagedag.
  • Eerste jaar: groepsopvang voor baby’s en peuters & groepsopvang voor schoolkinderen.

  • Tweede en derde jaar: dienst voor onthaalouders, jeugdwerk, Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning, groepsopvang baby’s en peuters of schoolkinderen, onderwijs, kinderziekenhuis …

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Bekijk de jaarindeling

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 8 weken: 6 weken les, 1 week examens en 1 week stage.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten
 • Voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen

Meer dan hoorcolleges

Een vak leren doe je niet alleen in hoorcolleges. Je volgt les in vele vormen: workshops, trainingen, digitaal leren, projectwerk, rondetafelgesprekken, zelfstudie, hoorcolleges en werkplekleren. In het tweede en derde jaar kies zelf een aantal vakken die het best bij jou passen.

Remote video URL
Remote video URL

Kies zelf je examenvorm

Voor heel wat vakken kies je zelf of je het examen mondeling of schriftelijk aflegt. Waar wij denken dat de vorm van het examen er niet toe doet bieden we keuze aan. Jij toont je competenties aan op de manier die best bij jou past.

Ik voel me jaarlijks groeien in mijn pedagogische kennis en kunnen. Ik hoop dat anderen ook hun weg vinden naar deze opleiding. Iedereen zal er beter van worden, ik als student, mijn team, onze gezinnen en de maatschappij!
Bouhadan Bouchra
Studente Pedagogie van het Jonge Kind

Naar het buitenland

Ontdek de wereld en leer meer over internationaal kinder- en jeugdbeleid:

 • Je organiseert een buitenlandse studiereis samen met je klasgenoten.
 • Je krijgt les van heel wat internationale gastdocenten.
 • Je volgt les of doet stage in het buitenland: ver weg van huis bij één van onze partnerorganisaties in het Zuiden (Oeganda of Zuid-Afrika) of iets dichter bij huis in Nederland, Duitsland, Denemarken of Noorwegen.
In Denemarken gaan kinderen elke dag naar buiten. Dat is zeker een idee dat ik thuis ga introduceren.
Eva
Studente Pedagogie van het Jonge Kind liep stage in Denemarken

Vakantiewerking Kamp Zuid

Zin om mee de campus om te bouwen tot vakantieparadijs voor kinderen?

 • Kamp Zuid is vakantiewerking voor kinderen uit de buurt en van KdG-personeelsleden tijdens enkele schoolvakanties.
 • De ideale omgeving voor eerste- en tweedejaarsstudenten om te experimenteren met het organiseren van een kwalitatief pedagogisch aanbod en te leren de ontwikkeling van kinderen te observeren.
 • Als derdejaarsstudent zal je de eerste- en tweedejaars begeleiden en doe je verder ervaring op in het leiden van het team, het samenwerken met ouders en het organiseren van een opvang.

Meer info? Kamp Zuid

Remote video URL

De pedagogische sector is veelzijdig

Als pedagogisch ondersteuner speel je een belangrijke rol overal waar kinderen zijn.

 • Je speelt in op de groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Je ondersteunt de werking van een pedagogisch team.
 • Je werkt samen met ouders.

Niet alleen in de kinderopvang, ook in diensten voor opvoedingsondersteuning (ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, inloopteams ...) en Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning is er veel vraag naar je expertise.

Daarnaast groeit de ondersteunende rol van de pedagogisch coach in de jeugdsector en de sociaal-culturele sector.

Ik vind het fijn om een team te coachen en samen te werken aan een fijne plek voor kinderen. Dat je echt iets kan betekenen voor kwetsbare ouders en kinderen geeft veel voldoening.
Sanne - Beleidsmedewerker Kind en Kinderopvang
Sanne
Beleidsmedewerker kind en kinderopvang Gemeentebestuur Vorselaar
Remote video URL
Als regionale ondersteuner bij KdG help ik kinderopvangvoorzieningen in de regio Antwerpen.
Dat kan gaan over het bestuurlijke, financiële of pedagogische luik.
Müzeyyen - Regionaal ondersteuner KdG
Müzeyyen
Regionale ondersteuner KdG - Oud-student Pedagogie van het Jonge Kind
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Voor wie?

Je profiel

 • Je hebt interesse in de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar.
 • Je wil kinderen en ouders ondersteunen bij het opgroeien.
 • Je werkt graag in een team.
 • Je hebt interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en zoekt graag naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs.
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden).

Na je studie

Aan het werk

 • Overal waar kinderen en gezinnen zijn, vind je pedagogische ondersteuners.
 • Oud-studenten werken onder andere als coördinator of teamcoach in de kinderopvang of bij Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), Huizen van het Kind, CAW’s …
 • Ook in het jeugdwerk, bij speelpleinwerking, pleegzorg of kinder- en jeugdpsychiatrie kan ja aan de slag.

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma stroom je door naar een masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, Sociaal Werk of Onderwijswetenschappen.
 • In twee jaar tijd behaal je een extra bachelordiploma leraar Kleuter- of Lager Onderwijs, Orthopedagogie of Sociaal Werk.
90 %

90% vind binnen 6 maanden werk in de pedagogische sector, 64% zelfs binnen een maand. Veel oud-studenten krijgen een job aangeboden bij zijn/haar stageplaats.

Ik werk met veel plezier aan het kwaliteitsbeleid van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Dan zie ik écht hoe ik dingen in beweging kan zetten. Iedere dag is anders als teamcoach.
Sofia - Teamcoach CKG
Sofia
Teamcoach CKG Good Engels
Ik koos voor deze sector omdat ik gezinnen vooruit wil helpen. Onze organisatie is heel laagdrempelig waardoor wij vaak heel preventief kunnen werken.
Kaat - Pedagogisch begeleider
Kaat
Pedagogisch begeleider Inloopteam Antwerpen Wiegwijs

Flexibel studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Anna, Irsa en Liezelot, studentes Pedagogie van het Jonge Kind

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan Debby De Ruyter via pjk.slc@kdg.be of +32 3 502 20 24

Inschrijven

Wanneer wil je starten?

Ik start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Ik start zo snel mogelijk

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties in het werkveld

Wordt jouw organisatie een partner van onze opleiding? Door een tijdje een stagiair van de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind in huis te nemen, ontdek je uit eerste hand welke meerwaarde een pedagogisch coach voor jouw organisatie kan betekenen.
Zin om kennis te maken met onze opleiding en onze stagewerking? Mail naar stage.pjk@kdg.be

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.