Verpleegkunde brugprogramma

Professionele bachelor Verpleegkunde

 • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige? Een diploma HBO5 verpleegkunde of het Nederlandse MBO-V op zak? Dan kan je via dit verkorte traject je bachelordiploma in de Verpleegkunde behalen.
 • Alle onderdelen van het programma zijn individueel aanpasbaar. Wil je graag deeltijds studeren of in de loop van het academiejaar starten, dan kan dat zonder problemen.
 • Je leert van de besten: specialisten uit het werkveld delen hun vakkennis.
 • Plannen is makkelijk want je hebt één vaste lesdag per week. Dankzij de strakke organisatie sta je nooit voor verrassingen en loopt alles op rolletjes.
 • Onze docenten weten waarover ze spreken. Ze hebben immers een massa ervaring. Ze helpen je graag verder met al je vragen.

Nog geen verpleegkunde-diploma op zak? Check de reguliere opleiding Verpleegkunde of het flextraject Verpleegkunde voor werkstudenten.

Al gekozen?
Start je inschrijving

Nog vragen?

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Het brugtraject telt 150 studiepunten en loopt over drie jaar. Omdat de eerste twee jaar volledig bestaan uit theoretische lessen beperken we deze jaren tot 45 studiepunten. Zo bekom je een programma dat beter te combineren is met je werk en je sociale leven. Het laatste jaar omvat dan 60 studiepunten waarvan 30 studiepunten stage.

 • Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting bekomen door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio: zo kan je je reeds verworven competenties bewijzen.
 • Samen met de studieloopbaancoördinator bekijken we hoe je de resterende studiepunten het best kan spreiden.
 • Je verdiept je in de verpleegwetenschappen, leert klinisch redeneren en krijgt inzicht in de coördinatie van het zorgproces.
 • Alle domeinen van de verpleegkunde komen aan bod: eerstelijnsgezondheidszorg & thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, geneeskunde & heelkunde, geriatrie en chronische zorg, moeder en kindzorg & pediatrie. 
Remote video URL

Mark Willekens, coördinator van het Brugprogramma van de bacheloropleiding Verpleegkunde, geeft je meer info over deze opleiding.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Zorg op maat
21 studiepunten
De gezonde mens deel 1
(
4 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in het urinaire stelstel, ademhalingsstelsel en de spijsvertering met inbegrip van exacte wetenschappen.

De gezonde mens deel 2
(
3 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in infectiepreventie, microbiologie en genetica.

De gezonde mens deel 3
(
4 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in het cardiovasculaire stelsel, het hormoon- en zenuwstelsel met inbegrip van exacte wetenschappen.

Klinisch redeneren
(
3 studiepunten
)

Tijdens de lessen klinisch redeneren analyseer je complexe (klinische) casussen op basis van een gestructureerde methode en  formuleer je een gepast advies.

Geneeskunde/heelkunde: verpleegkundige interventies
(
3 studiepunten
)

Je legt je toe op gevorderde verpleegkundige vaardigheden zoals chronische wondzorg, stralingsprotectie, vochttoediening via poort- en centrale katheters, het gebruik van infuuspompen ...

Geneeskunde/heelkunde: pathologie
(
4 studiepunten
)

Bij pathologie, buig je je over cardiologie, neurologie en de endocrinologie. Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.

Functioneren binnen een team
3 studiepunten
Functioneren binnen een team
(
3 studiepunten
)

Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden.

Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Kwaliteitszorg
4 studiepunten
Verpleegkundige in de maatschappij (inclusief RZL)
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.

Verpleegkundige als observator
(
1 studiepunt
)

Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Innoveren en inventief handelen
8 studiepunten
Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
(
3 studiepunten
)

Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.

Verpleegkundige als reflector
(
5 studiepunten
)

Wat roept bij jou verwondering op? Hoe kan je je verantwoordelijkheid opnemen, als mens en als professional? Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe kijk je naar ethische dillemma’s?
Je krijgt filosofie en ethiek. Je maakt kennis met de radicale verwondering in filosofie en zoekt naar jouw eigen verwondering in de wereld. Je leert het concept verantwoordelijkheid vorm geven aan de hand van een hedendaagse filosofisch theorie. Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke morele vragen.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
3 studiepunten
)

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
6 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
6 studiepunten
)

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt?

Tweede

Zorg op maat
30 studiepunten
Moeder en kindzorg & Pediatrie
(
5 studiepunten
)
 • Je hebt inzicht in het verloop van een zwangerschap, de zorg voor de moeder en de eerste opvang van de pasgeborene.
 • Je leert over ziektebeelden bij kinderen: ziektes van het ademhalingsstelsel, kinderziekten, allergieën. Je hebt inzicht in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen en kan aangepaste zorg verlenen aan het kind met beperkingen.
 • Je krijgt een basis heelkunde.
 • Je leert verpleegkundige vaardigheden uitvoeren bij kinderen: hielprik, vaccineren, sonderen, bloedafname…
 • Je leert werken binnen het principe van ouderparticipatie.
 • Je leert medicatie berekenen.
 • Je leert je inleven in de leefwereld van het kind: je past je omgang en communicatie aan, aan zijn niveau.
Eerstelijnsgezondheidszorg & Thuiszorg
(
5 studiepunten
)
 • Als eerstelijnsverpleegkundige vertrek je  vanuit de kracht van je patiënt.
 • Aan de hand van casussen leer je een situatie methodisch analyseren en je stelt een passend plan van aanpak op.
 • Je zoomt in op suïcidepreventie, diabetes en seksualiteit.
 • Je leert gericht doorverwijzen.
Geriatrie & chronische zorg
(
5 studiepunten
)
 • Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen.
 • Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen.
 • Je leert over de impact en de andere werking van medicijnen in het lichaam van ouderen.
 • Je traint op risicoscreening: je signaleert en beoordeelt risico’s via valide en betrouwbare meetinstrumenten.
Geestelijke gezondheidszorg
(
5 studiepunten
)
 • Je bestudeert de DSM 5-classificatie voor psychiatrische aandoeningen.
 • Je leert de belangrijkste categorieën van psychofarmaca benoemen.
 • Je leert Individueel omgaan met de zorgvrager met een psychiatrische problematiek en staat stil bij de aandachtspunten van de omgang met zorgvragers in groepstherapeutische context.
 • We trainen je om de rol van begeleider persoonlijk op te nemen.
Geneeskunde/heelkunde: pathologie 1
(
4 studiepunten
)

Oncologie, hematologie , urologie en gastro-enterologische aandoeningen en behandelingen komen aan bod.

Geneeskunde/heelkunde: pathologie 2
(
3 studiepunten
)

In dit deel verwerf je inzicht in kritische zorg, perioperatieve zorg en locomotorische aandoeningen.

Geneeskunde/heelkunde: verpleegkundig redeneren
(
3 studiepunten
)

Focus op oncologie en wondzorg. Je gaat daarnaast aan de slag met casussen uit het domein geneeskunde/heelkunde.

Functioneren binnen een team
3 studiepunten
Functioneren binnen een team
(
3 studiepunten
)
 • Je plaatst de zorgvrager in zijn levensbeschouwelijke context en leert omgaan met existentiële vragen
 • Je hebt ontwikkelingspsychologie: je volgt de psychologische evolutie van de zorgvrager van geboorte tot overlijden
 • Je leert contextueel denken: je ziet de zorgvrager als deel van een netwerk van relaties
 • Je traint je relationele vaardigheden in verschillende contexten
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen: wat is jouw rol en die van de anderen.
 • Je leert hoe je je als coach opstelt
Kwaliteitszorg
3 studiepunten
Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten
)
 • Je leert ‘educatie’ aan patiënten en doelgroepen ontwikkelen
 • Je ondervindt zelf wat de impact is van armoede op gezondheid
 • Je leert cultuursensitief handelen en ontdekt organisaties die werken rond cultuur en gezondheidszorg
 • Je staat stil bij stigmatisering van patiënten
 • Je krijgt inzicht in kwaliteitsvolle en veilige zorg.
 • Je houdt bij het verpleegkundig handelen rekening met economische gevolgen en met het juridische kader
Innoveren en inventief handelen
3 studiepunten
Verpleegkundige in de Wereld
(
1 studiepunten
)

Je kent je rol als actieve wereldburger en je onderzoekt mogelijkheden om mondiale doelstellingen vorm te geven in het eigen handelen.

Verpleegkundige als Innovator
(
2 studiepunten
)

Je leert hoe je veranderingen kan implementeren.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
3 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je leert wat maatschappelijk verantwoorde zorg is
 • Op basis van een casus stem je het zorglandschap en complexe zorgvragen op elkaar af. Je werkt dit uit in individuele zorgplannen met aandacht voor continuïteit van zorg en het adequaat inzetten van technologie.
 • Je maakt kennis met het e-gezondheidsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende stappen van het leerproces en hanteert gepaste hulpmiddelen en ICT-tools.
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
3 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
3 studiepunten
)
 • Je leert een vraagstelling formuleren, wetenschappelijke informatie opzoeken, filteren en structureren
 • Je beoordeelt Nederlands- en anderstalige verpleegkundige publicaties op kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid
 • Je leert informatie samenvatten en je resultaten delen met anderen
 • Je vat een wetenschappelijk artikel samen, bespreekt de resultaten met medestudenten en formuleert aan de hand van de gevonden gegevens een evidence based antwoord op de vooraf gestelde onderzoeksvraag

Derde jaar

Professionele ervaring
30 studiepunten
Stage

Contractstage van 800 uur verspreid over 1 of 2 domeinen

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training. 

Zorg op maat
6 studiepunten
Zorg in instabiele en complexe situaties
(
4 studiepunten
)
 • Je bekwaamt je in de spoedeisende hulpverlening:triage, ABCDE principe (airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment) maken je klaar voor complexe en onverwachte situaties.
 • Als verpleegkundige draag je je steentje bij in crisis- en rampenmanagement. Ook in andere noodsituaties ben je bekwaam door je kennis van  farmacologie en multi-pathologie
Maatschappelijk sensitieve zorg en RZL
(
2 studiepunten
)

Je erkent het sociale kapitaal en staat stil bij de verschillende manieren van ziektebeleving. Je behoedt je voor het stigmatiseren van zorgvragers en bewaakt dit ook bij anderen.

Je overschouwt de levensbeschouwelijke diversiteit met het Christendom en de andere wereldreligies, maar ook de omwenteling vanaf de moderniteit tot de New Age. Je staat eveneens stil bij de relatie tussen wetenschap en geloof.

Functioneren binnen een team
3 studiepunten
Functioneren binnen een team

Je draagt zorg voor de zorgvrager, dus zorg voor jezelf. Je leert de valkuilen als zorgvrager herkennen en je kan aan de slag met zelfgerichte interventies; kortom je doet aan zelfzorg.

Daarnaast neem je deel aan de IPSIG-week (interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg) waar je samen met de andere zorgverstrekkers interdisciplinaire samenwerking ten voordele van de patiënt vorm geeft.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
3 studiepunten
)

Wie is de palliatieve patiënt en hoe is palliatieve zorg georganiseerd?

Je krijgt praktische richtlijnen. Je bekijkt het wettelijk en ethisch kader en de medische beslissingen pijn- en symptoomcontrole, rouw, vrijwilligerswerking, uitvaart … Je gaat in gesprek over interculturaliteit en werkt een casus uit rond levenseinde.

Keuze opleidingsonderdelen
9 studiepunten
Keuze opleidingsonderdelen

De keuzevakken die je opneemt geven kleur aan je opleiding. Je kiest voor vakken die het meeste aansluiten bij jouw leefwereld of jouw toekomstperspectief als verpleegkundige. Of je kijkt al eens over het muurtje van een andere opleiding. Jij bent in regie!

Meer nog. Je kan sommige van deze onderdelen ook opnemen voor je vierde jaar, maar dit heeft wel wat consequenties. Je studieloopbaancoördinator helpt je graag verder.

Je kiest voor verdieping in een verpleegkundig onderwerp:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Verdieping acute pediatrie
 • Seksualiteit en intimiteit in de zorg
 • Oncologie
 • Neonatologie
 • Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving
 • Intensieve zorgen 2.0
 • Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg
 • Handvaten voor methodische hulpverlening & Casemanagement
 • Cultuursensitieve zorg
 • Future Proof Care

De inhouden van al deze vakken kan je terugvinden in de ECTS-fiches.

 

Je kan ook kiezen voor verbreding. Let wel op: als je vakken opneemt uit onderstaande reeks kunnen we niet garanderen dat deze optimaal in je lessenrooster passen.

 • European Nursing Module (ENM)
 • Summerschools (bijvoorbeeld bij VIA University College in Denemarken)
 • Maatschappelijke inzet door studenten
 • Crossing Borders
 • Interdisciplinarity & diverse sensitive competences
 • Migration & superdiversity
 • Poverty
 • Urban health challenges
 • Gender & Sexuality
 • Ethics & human rights
 • Urban Challenges in Education
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs:
 • Leren en ontwikkelen A
 • Leren en ontwikkelen B
 • Onderwijs en maatschappij
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde en vroedkunde
Bachelorproef
9 studiepunten
Bachelorproef
(
9 studiepunten
)

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. Hier ga je de geleerde kennis toepassen op een praktijksituatie, van A tot Z.

De bachelorproef bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen (Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek, Innoveren en inventief handelen en Kwaliteitszorg). 

Dit wordt uitgewerkt in drie deelopdrachten.

 • Critical Appraisal of a tool (3 SP)
 • Verbeterproject (4 SP)
 • Educatoropdracht (2 SP)
Remote video URL

Wanneer heb je les?

Je hebt les op dinsdagavond van 18 tot 22.15 u.

In je laatste jaar kan dit afwijken in functie van je keuzevakken.

Jaarindeling

Het academiejaar is opgesplitst in vier periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode.

Bekijk de jaarindeling.

Je inzet is belangrijk

Tijdens je studie zijn er een aantal doelstellingen die je niet uit het oog mag verliezen:

 • je draagt constructief bij aan de actuele beroepsontwikkeling
 • je verleent vraaggestuurde zorg op een professioneel verantwoorde manier
 • je innoveert op professioneel vlak en je denkt en handelt inventief
 • je organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg
 • je neemt een voorbeeldrol aan binnen het intra- en interprofessionele team
 • je bewaakt en bevordert de kwaliteit van zorg en welzijn
Remote video URL

Wat betekent een verpleegkundige voor jou? We vroegen het aan patiënten van het ZNA!

Go international!

Een internationale leer- en leefomgeving voor studenten. Word een wereldburger met internationale en interculturele competenties!

 • Kies tijdens je opleiding voor studie of stage in het buitenland. Of word van thuis uit een wereldburger dankzij ons aanbod internationalisering at home.  
 • Jaar 1: je ontdekt tijdens de lessen wat het is om als verpleegkundige te werken in een internationale context.
 • Je kan deelnemen aan korte Europese studiereizen zoals ENM en Summer schools.
 • Enkele weken of maanden op stage in het buitenland is ook een optie, zowel binnen als buiten Europa.
 • Kies je voor een module Crossing Borders? Dan krijg je les in het Engels samen met internationale studenten.
 • Met de ankerpersonen internationalisering bespreek je wat jou het beste ligt.

Myrthe, Maarten, Laura en Justine tijdens hun stageperiode in Ghana

Ik wil tijdens mijn buitenlandse stage ervaren welke invloed cultuur heeft op gezondheidszorg. Hoe denken verpleegkundigen en patiënten ergens anders over hygiëne, zorgplanning en zelfs levenseinde.

Gezondheidseducatie in Marokko: bloeddruk leren nemen en interpreteren

Voor wie?

Je profiel

 • Je wil met dit diploma meer bereiken op de werkvloer.
 • Je bent gemotiveerd, leergierig, geduldig.
 • Samen sterk: niks zo fijn als studeren in een enthousiast team. Je ontmoet gelijkgezinden en je verruimt je horizon via kennisdeling.  
 • Je bent een geboren planner en je hebt je prioriteiten netjes op een rijtje.

Voorwaarden

Om aan het Brugprogramma Verpleegkunde te beginnen, heb je een brevet of diploma van verpleegkundige (vierde graad secundair onderwijs) nodig, of ben je gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) of verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V.

Studieloopbaanbegeleiding

Je werkt als HBO5-verpleegkundige, hebt je sociaal leven en wil toch voor je bachelordiploma gaan? Een heuse uitdaging die we als hogeschool samen met jou aangaan: we zoeken naar de ideale manier om dit alles te combineren. Onze studieloopbaancoördinatoren zoeken graag met jou naar een aangepast programma.

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

 • Je weet het net zo goed als wij: er is een nijpend tekort aan bachelors Verpleegkunde. Je mag dus gerust zijn, de arbeidsmarkt ontvangt je met open armen.

 • Good to know: je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus straks in heel Europa als verpleegkundige aan het werk.

Verder studeren

 • Als verpleegkundige kan je aan onze hogeschool ook nog verder studeren. Bekijk zeker ons aanbod van postgraduaten en navormingen.

 • Studeren doe je als verpleegkundige elke dag. Daarom bieden we eveneens jaarlijks tal van kleinere bijscholingen aan.

 • Of ga je voor een tweede bachelordiploma? Vroedkunde, Sociaal werk, Orthopedagogie …  je krijgt tal van vrijstellingen zodat je op een beperkte tijd een tweede diploma kan halen.

 • Ook een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt (via een schakeljaar) in het verlengde van je opleiding. KdG werkt hiervoor samen met de Universiteit Antwerpen.. Andere masteropleidingen die mogelijk zijn: Psychologie, Criminologie, Sociaal Werk …

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding.

Van Vroedkunde naar Verpleegkunde

Heb je al een bachelor Vroedkunde behaald? Dan kan je een extra bachelordiploma Verpleegkunde behalen met heel wat vrijstellingen en een aangepaste timing.

Je volgt lessen in het voltijds of deeltijds dagonderwijs, of in het avondonderwijs.

Contacteer de studieloopbaancoördinator voor een aangepast programma.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke opleiding bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG.

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Sven De Smet via sven.desmet@kdg.be of +32 3 613 15 44.

Of vul het formulier in

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Neem contact op met Liese Decoster via liese.decoster@kdg.be

Inschrijven

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

Betaling

Tijdens je inschrijving betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.

De start van je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.