Orthopedagogie

Afstudeerrichting van 'professionele bachelor Orthopedagogie'

 • Ontwrichte gezinnen, ontwikkelingsstoornissen, kindermishandeling, dementie, complexe opvoedingssituaties, verwaarlozing, grensoverschrijdend gedrag: het zijn thema’s die je interesse wekken. Personen met een mentale of fysieke beperking … Jij gelooft in hun mogelijkheden.
 • Je leert over de ontwikkeling van de mens, wat er mis kan gaan in die ontwikkeling en hoe je daar als praktijkgerichte orthopedagoog mee omgaat.

 • Je voelt je gegarandeerd thuis in onze inclusieve opleiding.

 • In onze opleiding besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van je talenten en dit doe je op je eigen tempo.

 • In kleinere klasgroepen leer je je theoretische kennis toepassen op concrete situaties. Je oefent er vaardigheden in zoals gespreksvoering, crisishantering, reflecteren ...

 • Met je diploma kan je terecht in de brede sociale sector of in die van je afstudeerrichting.

 • Oud-studenten zijn aan de slag in thuisbegeleiding, dagcentra, werkplaatsen en residentiële voorzieningen voor mensen met een beperking of dementie. Ook integrale jeugdhulp of straathoekwerker behoren tot de jobmogelijkheden. Kortom, praktijkgerichte Orthopedagogen vind je o-ver-al!

 • Wil je deze bachelor liever volgen in een rustiger tempo: spreiden over vier jaar in plaats van drie? Kies dan voor Orthopedagogie – rustiger traject.

 • Werk je al in de sector en wil je stappen omhoog zetten? Of switchen naar de sector? Dan is Orthopedagogie voor werkstudenten/2de diploma iets vor jou.

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De eerste twee jaren zijn gemeenschappelijk voor alle studenten in de bacheloropleiding Orthopedagogie. In je derde jaar kies je voluit voor:

 • Orthopedagogie: Je focust op een brede waaier van complexe begeleidingsvraagstukken bij verschillende doelgroepen.
 • Toegepaste Jeugdcriminologie: Je focust op gedragsproblematieken en grensoverschrijdend gedrag bij jongeren van 12 tot 25 jaar.

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede basiskennis met onder meer aandacht voor psychologie, recht en sociologie, verschillende doelgroepen en orthopedagogiek …
 • Je kijkt in de breedte, zowel naar de normale menselijke ontwikkeling en mogelijke ontsporingen, als naar orthopedagogische denk- en werkkaders.
 • Je oefent je communicatievaardigheden, leert objectief observeren, traint professionele schrijfvaardigheden en ontwikkelt een geschikte beroepsidentiteit.
 • Je maakt kennis met het werkveld tijdens een eerste praktijkervaring van 38 u.

Tweede jaar 

 • Filosofie, verschillende verklaringsmodellen, jeugdrecht, psychopathologie en transculturele hulpverlening kennen geen geheimen meer voor jou.
 • Je traint zorg- en creatieve vaardigheden, gespreksvaardigheden, hoe je een crisis hanteert.
 • Je verdiept je in gezinsgericht werken, autismespectrumstoornissen, licht verstandelijke beperking en ontwikkelingsdynamische benadering.  
 • Je duikt 8 weken het werkveld in tijdens je stage.

Derde jaar 

Dit jaar kies jij als afstudeerrichting Orthopedagogie of Toegepaste Jeugdcriminologie.

 • In de afstudeerrichting Orthopedagogie focus je op thema’s zoals rouw, brussen, ontwrichte gezinnen, meervoudige beperking, kindermishandeling, verwaarlozing, contextbegeleiding, dementie, ingewikkelde opvoedingssituaties, netwerkversterking en maatschappelijke uitdagingen.
 • Je leert interprofessioneel samenwerken met een focus op gezondheidszorg of onderwijs.
 • Je leert enkele bijzondere projecten kennen uit de sector.
 • Je verdiept je in de deontologie van een praktijkgerichte orthopedagoog en traint je muzisch-agogische vaardigheden of begeleidt een kamp voor personen met een beperking in het opleidingsonderdeel ervaringsgerichte begeleiding.
 • Je sluit de opleiding af met 16 weken stage en schrijft als kers op de taart een bachelorproef.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn
38 studiepunten
Pedagogiek
(
3 studiepunten
)

Vanuit onze visie op pedagogisch begeleiden leer je opvoedingssituaties te analyseren in hedendaagse gezinnen (bv. het nieuw samengesteld gezin, eenoudergezin, …).

Biomedisch kader
(
5 studiepunten
)

Biochemische processen vormen de basis voor het menselijk gedrag. Om goede hulpverlening aan (chronisch) zieke cliënten te kunnen geven is enige kennis van pathologie nodig, en dus een basiskennis van anatomie en fysiologie. Dit behandelen we met oog op de hulpverleningspraktijk.

Psychologie
(
3 studiepunten
)

Wat is psychologie? Hoe komt psychologische kennis tot stand? Hoe lijnen we dit af van mensenkennis? Op welke terreinen heeft psychologie als wetenschap iets toe te voegen? Dan focussen we op de verschillende leertheorieën. En bepreken we de werking van het geheugen.

Ontwikkelingspsychologie
(
3 studiepunten
)

Hoe ontwikkelen we ons van baby tot ouderling? Hoe weten we wanneer ons ondersteunend aanbod werkelijk als ondersteunend ervaren wordt? Om dit te weten te komen, is het belangrijk om een zicht te krijgen op de belangrijkste aspecten van de menselijke ontwikkeling. (Motorische, cognitieve en morele ontwikkeling).

Sociale psychologie
(
3 studiepunten
)

Wat is de invloed van de aanwezigheid van mensen op het denken, voelen en doen van anderen? Je bekijkt hoe eerste indrukken ontstaan, en hoe die verder uitgroeien. Welke dynamieken spelen er in het ontstaan van vriendschap en stabiele liefdesrelaties? Hoe beïnvloedt de omgang met anderen onszelf? Je bestudeert wat mensen aanzet tot hulp en prosociaal gedrag.

Sociologie
(
3 studiepunten
)

Hoe gaan we in de maatschappij om met mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten? Je leert verder kijken dan de doelgroep en zijn voorziening. We bekijken op welke manieren de samenleving zorgt voor ‘solidariteit’.

Orthopedagogiek
(
3 studiepunten
)

Wat betekent orthopedagogisch kijken, denken en begeleiden? Wat zijn de verschillende sectoren en tendensen in de hulpverlening? Welke diensten en voorzieningen zijn er? We leren je hoe je je cliënten kan ondersteunen.

Doelgroepen
(
3 + 3 + 3 studiepunten
)

We maken je kennis concreter. Dat doen we voor enkele doelgroepen.

Elke cliënt heeft een eigen orthopedagogische vraagstelling. Je ontwikkelt kennis en inzicht over specifieke begeleiding bij een problematiek. Deze algemene kennis leer je vertalen naar elke individuele cliënt.

 • Doelgroepen 1: verstandelijke of lichamelijke of meervoudige beperking, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Doelgroepen 2: zintuigelijke beperking, dementie, leerstoornissen en buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
 • Doelgroepen 3: gedrags- of psychosociale problemen, ASS
Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

Je staat stil bij ethische dilemma's en de manier waarop verschillende (religieuze) gemeenschappen daar naar kijken.

We bekijken de hedendaagse maatschappij en gaan op zoek naar jouw eigen levensbeschouwelijke positie.

Recht
(
3 studiepunten
)

Hoe is onze samenleving politiek en gerechtelijk georganiseerd? We bekijken een aantal aspecten van het personen-en familierecht. En je krijgt een overzicht van de basisprincipes van het aansprakelijkheidsrecht en het beroepsgeheim.

Vaardighedenleerlijn
18 studiepunten
Beroepsidentiteit
(
10 studiepunten
)

Je maakt uitgebreid kennis met de sector en de job. Je leert jezelf kennen als ‘instrument van hulpverlenen’ en je wordt gestimuleerd om individueel en in groep aan de slag te gaan. We doen dit in een ‘veilige experimenteerplek’. Een leergroep met 18 studenten en een docent.

Communicatie
(
3 studiepunten
)

De kern van het werk van opvoeder/begeleiders bestaat uit het opbouwen en hanteren van relaties. We trainen je communicatieve vaardigheden om relatiegericht te werken.

Inzetbaar in relatie met cliënten, maar ook in alle contacten waar cliënten en/of professionals samenwerken en/of invloed uitoefenen.

Observeren en rapporteren
(
3 studiepunten
)

Observeren en rapporteren is één van de orthopedagogische middelen die je inzet voor de hulpverlening aan cliënten. We trainen vaardigheden om op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren.

Beroepsgericht schrijven
(
3 studiepunten
)

Beroepsgericht schrijven en wetenschappelijk schrijven staan centraal. Schriftelijke communicatie met cliënten, met de consulent van de jeugdrechtbank, tot het aanvragen van projectfinanciering, …

Leertrajectbegeleiding
3 studiepunten
Leertrajectbegeleiding
(
3 studiepunten
)

Op basis van kritische zelfreflectie, feitenmateriaal en feedback van anderen, werken we aan een sterkte-zwakte analyse van het eigen functioneren op gebied van studievaardigheden.

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn
24 studiepunten
Filosofie
(
3 studiepunten
)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover.

Transculturele hulpverlening
(
5 studiepunten
)

Onze multiculturele samenleving stelt extra eisen aan de competenties van opvoeders-begeleiders. Hoe gaan we best om met culturele diversiteit op samenlevings- en hulpverleningsniveau? Hoe overbrug je cultuurverschillen binnen een hulpverleningscontext?

Beleid
(
3 studiepunten
)

We leren je hoe je op hoogte bent en blijft van recente tendensen, evoluties en ontwikkelingen. Weet hebben van waar je info kan vinden, deze kunnen verstaan en interpreteren is dan ook noodzakelijk. Dit om op maat van je cliënten zorg te dragen, zorg te voorzien en hen op weg te helpen om gepaste zorg te vinden.

Jeugdrecht
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert met een juridische bril de jeugdbescherming en het jeugdrecht (de regelgeving, de organisatie, het beleid en de krachtlijnen).

Volgende thema's komen aan bod:

 • het actuele beleid in historisch perspectief
 • de rechtspositie van de minderjarige
 • integrale jeugdhulp in zijn verschillende facetten
 • vrijwillige en gerechtelijke hulp
 • beschermingsmaatregelen
 • voorzieningen en projecten binnen bijzondere jeugdzorg
 • herstelrecht bij minderjarigen...
Psychopathologie
(
5 studiepunten
)

Je leert de betekenis van psychiatrische diagnoses en de evolutie van het psychiatrisch denken. Met behulp van heel wat casussen, beeldmateriaal en actualiteit krijg je een duidelijk zicht op de vorm en het verloop van een aantal psychiatrische stoornissen.

Verklaringmodellen
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met verschillende verklaringsmodellen, vanuit de proefondervindelijke wetenschap. Je past toe op uiteenlopende probleemsituaties. Zo leer je gaandeweg die probleemsituaties verklaren, begrijpen en er correct in op te treden.

Vaardighedenleerlijn
14 studiepunten
Crisishantering
(
3 studiepunten
)

We leren je om te gaan met agressie en crisis op een professionele en veilige manier voor je cliënt, zijn omgeving en jezelf.

Gespreksvoering
(
5 studiepunten
)

We trainen je skills in professionele gespreksvoering, met cliënt en zijn omgeving.

Creatieve vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Materiaal en rituelen

We gaan aan de slag met klei, hout, metaal, houtskool, textiel, gips, stof, …

Actief in groep, naast, met (en tegen) elkaar. We gaan voor dubbele interactie met het materiaal en met anderen.

Theatervormen

Je maakt kennis, oefent en bezoekt verschillende theatervormen.

We dompelen ons onder in de theaterwereld, maar we gaan ook vooral veel zelf spelen en ontdekken.

Voeding en gezondheid

Samen koken doet een beroep op de sociale vaardigheden en bevordert het leren samenwerken.

Eten is meer is dan alleen maar voedingsstoffen.

Spel

Spelen is van groot belang voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen of delen van plezier. Ook tal van andere vaardigheden worden gestimuleerd, zoals denken, zich uitdrukken, creativiteit ontwikkelen, experimenteren met nieuw gedrag, omgaan met anderen, gevoelens en wensen uiten.

Lichaam en gevoel

Gevoelens hebben hun weerslag op de ademhaling. Wanneer mensen uit balans zijn blijkt dat ook in hun lichaamshouding. Leren stil te staan bij wat het lichaam “zegt” is belangrijk. Door samen te gaan bewegen kunnen studenten op een positieve manier aandacht hebben voor hun eigen lichaam.

Sport en buitenspel

We leren sport en buitenspel zien als een manier om in relatie te treden. We leren je hoe je spelen creatief kan uitwerken, ev. aanpassen en begeleiden. We leren misschien nieuwe sporten kennen of presenteren onze sport aan medestudenten.

Zorgvaardigheden
(
3 studiepunten
)

Je traint skills om zorg te dragen voor anderen en voor jezelf. Door veel te oefenen raak je vertrouwd met het proces van eerste hulpverlening bij kleine en bij ernstige ongevallen. Je leert ook bewegingstechnieken om je rug te sparen en basiskennis over medicatie.

Integrale leerlijn
11 studiepunten
Gezinsgericht werken en armoede
(
5 studiepunten
)

Je leert je begeleidingsaanbod af te stemmen op de cliënt en zijn omgeving. Door te kijken naar de cliënt als onderdeel van en in interactie met het gezinssysteem.

We zoomen in op opvoeden, opgroeien, en leven in (kans)armoede.

Autismespectrumstoornis en licht verstandelijke beperking
(
3 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met specifieke vraagstukken. Je verkent, individueel en in groep, manieren om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de cliënt. Je gaat op zoek naar de juiste diensten en organisaties voor je doelgroep en houden rekening met tendensen binnen het werkveld.

Ontwikkelingsdynamische benadering
(
3 studiepunten
)

De kinderen, jongeren of volwassenen die je gaat begeleiden kunnen het moeilijk hebben om hun emoties te uiten, of om hun gedrag te sturen, of om zich aan afspraken te houden.

We leren je begrijpen hoe dat komt. Als je weet hoe je vanuit ontwikkelingspsychologie het gedrag van personen kan verklaren, kan je je ook beter aanpassen aan hun noden.

Praktijkleerlijn
11 studiepunten
Stage
(
11 studiepunten
)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de praktijk ten volle te beleven.

Derde jaar

Conceptuele leerlijn
11 studiepunten
Orthopedagogische thema’s
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je kennis in de  algemene orthopedagogiek en leert deze inzetten voor een praktijkgerichte casus. Hoe zet je actuele vakliteratuur en wetenschappelijke studies in?

Bachelorproef
(
5 studiepunten
)

De bachelorproef is een theoretisch gefundeerde en praktijkgerichte opdracht. Je kiest een case. Je zet je kennis in om je professioneel oordeel en advies over de vraagstelling te onderbouwen.

Bijzondere thema's en projecten
(
3 studiepunten
)

Van bezielde gastsprekers uit uiteenlopende settings, leer je de variatie aan organisaties kennen. We gaan vooral samen je durf aanwakkeren om verder te kijken en je stimuleren om creatief te blijven zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod.

Vaardighedenleerlijn
6 studiepunten
Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

We leren je wat ethiek is en hoe je ethische kwesties kan herkennen. We trainen aan de hand van één model hoe je kan wikken en wegen in de zorg om te komen tot een genuanceerde oordeelsvorming en professionele visie.

Keuzevakken
(
3 studiepunten
)
 • Muzisch agogische vaardigheden

Muzisch- agogische vaardigheden als een middel om op een speelse en creatieve manier te werken aan de ontwikkeling van een cliënt of cliëntgroep.

 • Ervaringsgerichte begeleiding 

Je gaat een fysieke uitdaging aan met deze ervaringsgerichte trektocht in de Ardennen. Een persoonsvormende, interactieve en confronterende periode in de natuur in  groep (samen met medestudenten, mensen uit een voorziening, docenten en opvoeders).

Je krijgt opdrachten en verantwoordelijkheden voor en tijdens de tocht. De tocht is een dynamisch gegeven: je legt de weg fysiek af, maar ook mentaal en in interactie met de omgeving.

Integrale leerlijn
18 studiepunten
Maatschappelijke uitdagingen
(
3 studiepunten
)

We staan bewust stil bij je verontwaardiging over afstudeerspecifieke thema’s die in onze samenleving spelen. Streven naar een rechtvaardige samenleving en je rol om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Thema’s als sociale ongelijkheid, privileges, kruispuntdenken en empathie staan centraal.

Keuzevakken
(
3 studiepunten
)
 • Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg

Tijdens een intensieve projectweek werk je samen met studenten uit andere opleidingen (oa geneeskunde, verpleegkunde, …) met reële stagecasussen, waarbij je vanuit de verschillende disciplines samen een zorgplan voor een cliënt opmaakt.

 • Interprofessioneel samenwerken in educatie

Leren samenwerken om optimale groeikansen voor kinderen en jongeren in educatie/opvoeding te creëren in het doel.

Tijdens deze projectweek ga je samen aan de slag met studenten van andere opleidingen (leerkrachten lager en kleuteronderwijs, maatschappelijk werk).

Kindermishandeling
(
3 studiepunten
)

Over de verschillende sessies heen krijg je op verschillende manieren zuurstof (vaardigheidstraining, theorie, klasdiscussie) om je  kijk op situaties van geweld te beïnvloeden. De veiligheid van het kind zetten we centraal, maar we gaan ook op zoek naar hoe we vanuit ‘partnerschap’ kunnen kijken naar ouders die hun kind geweld aandoen.

Contextbegeleiding bij jonge kinderen
(
3 studiepunten
)

Je werkt een handelingsplanning uit.

In co-creatie met het werkveld. We leren je hoe je belevingsgericht kan werken met gezinnen met opvoedingsproblemen bij jonge kinderen.

Netwerkversterkend werken
(
3 studiepunten
)

We vertrekken vanuit een levensechte opdracht. Je verruimt het netwerk, zoekt naar bruggenbouwers en tracht zo cliënten en organisaties mee in beweging te zetten.

Keuzevakken
(
3 studiepunten
)
 • Dementie

Hoe kan je als professionele hulpverlener de persoon met dementie en zijn omgeving ondersteunen?  We leren je kritisch kijken naar de zorg en toe te passen in een reële context. We behandelen dementie bij ouderen, maar ook  dementie bij jonge mensen, mensen met een beperking, mensen in armoede en mensen met migratie-achtergrond.

 • Meervoudige beperking

Je maakt kennis met de doelgroep van mensen met een meervoudige beperking.   We gaan aan de slag met casussen en getuigenissen van ouders. We gaan op zoek naar wat bv. haalbaar is bij thema’s zoals euthanasie. Welke methodieken zet jij in om ontwikkelingsdoelen bij deze doelgroep te bereiken?

Praktijkleerlijn
25 studiepunten
Stage
(
25 studiepunten
)

De student functioneert 560 uren gespreid over 19 weken in een voorziening en voert gekoppeld daaraan een aantal opdrachten uit. Hij / zij wordt daarbij begeleid door een stagementor van de voorziening en een praktijklector (stagebegeleider en coach) van de opleiding.

De stagebegeleider is ook de leertrajectbegeleider van de student.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 13 september, start lessen vanaf maandag 16 september.

 • Later inspringen kan, en wel tot eind maart.

 • Per week volg je gemiddeld 20 uur les.

 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode.
 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en een evaluatie na 2 of meer periodes.

Bekijk de jaarindeling

Krijg les van docenten Carry, Glenn en Anis

Remote video URL
Remote video URL
Remote video URL

Vlot functioneren in leer- en klasgroep

Leergroepen hebben hun naam niet gestolen: je leert er alles over je toekomstige beroep en je doelgroepen. Je groep telt hooguit 18 studenten, een ideaal aantal voor experimenten, oefeningen en directe feedback. Je traint er vaardigheden en een juiste beroepsattitude. Je oefent in contact leggen, gesprekken voeren (ook als je slecht nieuws moet brengen), omgaan met emoties en reflecteren op ervaringen.

Theoretische achtergronden en denkkaders verwerf je tijdens de hoorcolleges. Die kennis neem je mee naar je klasgroep (max. 36 studenten). Je past ze toe op concrete gevallen en in oefeningen

Tijdens deze opleiding mixen we dus verschillende leervormen. Je krijgt zowel les in kleine leergroepen, middelgrote klasgroepen, als in grote aula’s. Bovendien zal je ook enkele vakken zelfstandig thuis verwerken, via ons online leerplatform. Dat zorgt ervoor dat je minder naar de campus moet komen. Natuurlijk voorzien we voor de lessen die je zelfstandig verwerkt achteraf altijd een vragenmoment, online of op de campus.

Heb je bepaalde leerstof niet direct onder de knie? Of wil je gewoon meer weten over een onderwerp dat je interesseert? Op onze digitale leeromgeving vind je over alle lessen extra achtergrondinfo en oefeningen!

Remote video URL

Mathlda vertelt over haar ervaring binnen de opleiding.

Extra veel praktijk

Weten is belangrijk, doen zo mogelijk nog meer. Tijdens je stages werk je nauw samen met medestudenten, (stage-)mentoren, collega’s, stagebegeleiders... Je leert jezelf beter kennen en toetst je kennis en vaardigheden bij jezelf en je omgeving. Je staat ook regelmatig stil bij de vorderingen die je maakt. Je groeit persoonlijk en professioneel. Je leert, je past toe en je ervaart.

 • 250 uur stage in het 2de jaar
 • 500 uur stage in het 3de jaar

Onze docenten: professionals en lesgevers

 • Je krijgt je eigen leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, adviseert, schudt je wakker indien nodig. In het begin is er vaak heel wat sturing, gaandeweg neem je zelf meer verantwoordelijkheid op.
 • Je kan ook rekenen op je docenten. Die coachen je door je studieparcours.
 • Tijdens je stage heb je een dubbele coach: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).
Remote video URL

Go international!

Wil jij je blik op de wereld verruimen en jouw interculturele competenties op scherp stellen? Grijp dan je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Trek de wereld in, leer een nieuwe taal, maak nieuwe vrienden, word zelfstandiger, maak vrienden, werk aan een uniek cv, bouw een internationaal netwerk uit en beleef de tijd van je leven.

 • Als student kan je vanaf het tweede jaar via Erasmus studeren bij een Europese partnerhogeschool of universiteit.
 • In het laatste jaar kan je stage lopen in het buitenland.
 • Wij zorgen alvast voor een kwalitatieve voorbereiding van onze studenten buitenlandse stage in het opleidingsonderdeel Transculturele uitdagingen.
 • Je kan ook kiezen voor een internationale ervaring dichtbij huis en samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

Nog vragen? Contacteer international.ortho@kdg.be

Remote video URL

Rienke doet haar stage in Benin. In het Frans én in gebarentaal.

Remote video URL
Remote video URL

Studenten Orthopedagogie in Lapland

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt sinds september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 
  • Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen.
  • Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je houdt van mensen, met al hun goede en slechte kanten, met al hun mogelijkheden en beperkingen. En je gelooft dat iedereen kan groeien en ontwikkelen.
 • Niet iedereen heeft het geluk om in het ideale gezin op te groeien. Maar moeilijk gaat ook: je bent er rotsvast van overtuigd dat je met geduld en een aangepaste en krachtgerichte begeleiding al heel wat situaties kan rechttrekken.
 • Op elk moment wil je het verschil maken voor dat ene kind, die ene jongere, dat ene gezin.
 • Met een diploma bso, tso of aso maak je een vlotte overstap naar deze bacheloropleiding.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

Je kan zowel in het domein van je afstudeerrichting als in de ruimere sociale sector aan de slag.

Als praktijkgerichte orthopedagoog werk je rechtstreeks met cliënten, maar ook in teamverband, samen met artsen, psychologen, orthopedagogen, sociaal werkers … En je beseft maar al te goed dat je een belangrijke bijdrage kan leveren aan de levenskwaliteit van mensen.

Onze oud-studenten werken overal waar mensen met een beperking werken, wonen, leven en leren. Soms is dat in thuisbegeleiding, soms in dagcentra of residentiële voorzieningen. Maar ook elders wordt hun inzet enorm geapprecieerd. In de Integrale jeugdhulp binnen open en gesloten voorzieningen bijvoorbeeld, bij gezinsbegeleiding of in centra waar niet-begeleide minderjarige vluchtelingen worden opgevangen, in woonzorgcentra, in gevangenissen, … Praktijkgerichte orthopedagogen vind je echt overal.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de master Orthopedagogie of Criminologie.

 • Extra bachelor? De opleidingen Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Pedagogie van het Jonge Kind, Ergotherapie of Logopedie sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.

 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Orthopedagogie voor werkstudenten/als tweede diploma

 • Je werkt al in de sector en wil stappen omhoog zetten?
 • Of werkt ergens anders en wil eindelijk die job met impact?

Bekijk het flextraject Orthopedagogie voor werkstudenten/als tweede diploma

Rustiger traject (4 x 45 studiepunten)

 • Vind je de stap naar het hoger onderwijs te groot?
 • Moet je je studie combineren met andere activiteiten?
 • Beheers je het Nederlands minder goed?
 • Of wil je gewoon meer tijd om de leerstof te verwerken?

Wat de reden ook is, je kan deze opleiding in een rustiger tempo volgen: vier in plaats van drie jaar ofwel ongeveer 4 x 45 studiepunten in plaats van 3 x 60.

Meer info over Orthopedagogie - rustiger traject

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Emma, studente Orthopedagogie

 

Contacteer de opleiding
 • 1ste jaar orthopedagogie en vrijstellingen: Sofie Demeuse
 • Werkstudenten, tweede diploma en andere vragen: Ingrid Van Peteghem

Via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor Organisaties en bedrijven

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.