Toegepaste Jeugdcriminologie

Afstudeerrichting van professionele bachelor Orthopedagogie

 • Diefstal, drugsfeiten, risicogedrag, vandalisme, zedenfeiten, prostitutie, radicalisering, steaming … zijn thema’s die jouw aandacht trekken.
 • Jongeren die grensoverschrijdende of strafbare feiten plegen, fascineren je.
 • Voor jou zijn dit geen drop-outs, wel mensen voor wie jij op volle toeren wil draaien. Tot ze opnieuw houvast vinden in het leven.
 • Hou je van stevige uitdagingen? Dan zit je hier helemaal goed.
 • In deze opleiding besteed je extra veel aandacht aan de ontwikkeling van je talenten.
 • Je gaat aan de slag op je eigen tempo.
 • Je gaat op stap, je ontmoet, je ontdekt, je groeit.
 • Geboeid door culturen? Je voelt je gegarandeerd thuis in deze opleiding waar interculturele ontmoetingen de regel zijn.
 • Met al je vragen en bedenkingen kan je terecht bij studenten, ondersteuners, begeleiders en docenten.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

De eerste twee jaren zijn gemeenschappelijk voor alle studenten in de bacheloropleiding Orthopedagogie. De focus ligt op het brede werkveld, verschillende doelgroepen, gedragsproblematieken en -stoornissen, beperkingen en uitdagingen.

De afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie focust zich op uitgesproken gedragsproblematieken en crimineel gedrag bij jongeren van 12 tot 25 jaar. Kies je voor de afstudeerrichting Orthopedagogie, dan ligt de nadruk op complexe begeleidingsvraagstukken.

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede basiskennis met onder meer aandacht voor filosofie, recht, psychologie, sociologie, doelgroepen en orthopedagogiek.
 • Je kijkt in de breedte, zowel naar de normale menselijke ontwikkeling en mogelijke ontsporingen, als naar orthopedagogische denk- en werkkaders.
 • Je oefent je communicatievaardigheden, professionele schrijfvaardigheden en ontwikkelt een geschikte beroepsidentiteit.
 • Je maakt kennis met het werkveld tijdens een eerste praktijkervaring van 38 u.

Tweede jaar 

 • Je duikt in jeugdrecht, verschillende verklaringsmodellen, psychopathologie en transculturele hulpverlening.
 • Je traint gespreksvaardigheden, je leert hoe je een crisissituatie kan hanteren en je leert zorg- en creatieve vaardigheden.
 • Je verdiept je in gezichtsgericht werken, de autismespectrumstoornis, licht verstandelijke beperking en ontwikkelingsdynamische benadering. 
 • Je duikt 8 weken het werkveld in tijdens je stage.

Derde jaar 

Dit jaar kies jij de afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie of Orthopedagogie

 • In de afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie verdiep je je in strafrecht, criminologie en bijzondere projecten en thematieken in de sector.
 • Je gaat aan de slag met beroepsethische kwesties in het werkveld.
 • Je traint in herstelgericht werken, life space crisis intervention of je begeleidt jongeren uit de integrale jeugdhulp tijdens een tiendaagse staptocht in Spanje in het vak outdoorbegeleiding.
 • Je leert waarom jongeren feiten plegen en gaat aan de slag met kleine en grote actuele grootstedelijke uitdagingen. Je gaat op zoek naar handvatten indien er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je ontdekt de nieuwe autoriteit en je leert omgaan met verslavingsproblematieken.
 • Je sluit de opleiding af met 16 weken stage met jongeren die problematisch gedrag stellen en/of feiten hebben gepleegd.
 • Als kers op de taart schrijf je een bachelorproef.
Remote video URL
Remote video URL
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Conceptuele leerlijn
38 studiepunten
Pedagogiek
(
3 studiepunten
)

Vanuit onze visie op pedagogisch begeleiden leer je opvoedingssituaties te analyseren in hedendaagse gezinnen (bv. het nieuw samengesteld gezin, eenoudergezin, …).

Biomedisch kader
(
5 studiepunten
)

Biochemische processen vormen de basis voor het menselijk gedrag. Om goede hulpverlening aan (chronisch) zieke cliënten te kunnen geven is enige kennis van pathologie nodig, en dus een basiskennis van anatomie en fysiologie. Dit behandelen we met oog op de hulpverleningspraktijk.

Psychologie
(
3 studiepunten
)

Wat is psychologie? Hoe komt psychologische kennis tot stand? Hoe lijnen we dit af van mensenkennis? Op welke terreinen heeft psychologie als wetenschap iets toe te voegen? Dan focussen we op de verschillende leertheorieën. En bepreken we de werking van het geheugen.

Ontwikkelingspsychologie
(
3 studiepunten
)

Hoe ontwikkelen we ons van baby tot ouderling? Hoe weten we wanneer ons ondersteunend aanbod werkelijk als ondersteunend ervaren wordt? Om dit te weten te komen, is het belangrijk om een zicht te krijgen op de belangrijkste aspecten van de menselijke ontwikkeling. (Motorische, cognitieve en morele ontwikkeling).

Sociale psychologie
(
3 studiepunten
)

Wat is de invloed van de aanwezigheid van mensen op het denken, voelen en doen van anderen? Je bekijkt hoe eerste indrukken ontstaan, en hoe die verder uitgroeien. Welke dynamieken spelen er in het ontstaan van vriendschap en stabiele liefdesrelaties? Hoe beïnvloedt de omgang met anderen onszelf? Je bestudeert wat mensen aanzet tot hulp en prosociaal gedrag.

Sociologie
(
3 studiepunten
)

Hoe gaan we in de maatschappij om met mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten? Je leert verder kijken dan de doelgroep en zijn voorziening. We bekijken op welke manieren de samenleving zorgt voor ‘solidariteit’.

Orthopedagogiek
(
3 studiepunten
)

Wat betekent orthopedagogisch kijken, denken en begeleiden? Wat zijn de verschillende sectoren en tendensen in de hulpverlening? Welke diensten en voorzieningen zijn er? We leren je hoe je je cliënten kan ondersteunen.

Doelgroepen
(
3 + 3 + 3 studiepunten
)

We maken je kennis concreter. Dat doen we voor enkele doelgroepen.

Elke cliënt heeft een eigen orthopedagogische vraagstelling. Je ontwikkelt kennis en inzicht over specifieke begeleiding bij een problematiek. Deze algemene kennis leer je vertalen naar elke individuele cliënt.

 • Doelgroepen 1: zintuigelijke beperking, dementie, leerstoornissen en buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
 • Doelgroepen 2: verstandelijke of lichamelijke of meervoudige beperking, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Doelgroepen 3: gedrags- of psychosociale problemen, ASS
Cultuur en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

Je staat stil bij ethische dilemma's en de manier waarop verschillende (religieuze) gemeenschappen daar naar kijken.

We bekijken de hedendaagse maatschappij en gaan op zoek naar jouw eigen levensbeschouwelijke positie.

Recht
(
3 studiepunten
)

Hoe is onze samenleving politiek en gerechtelijk georganiseerd? We bekijken een aantal aspecten van het personen-en familierecht. En je krijgt een overzicht van de basisprincipes van het aansprakelijkheidsrecht en het beroepsgeheim.

Vaardighedenleerlijn
18 studiepunten
Beroepsidentiteit
(
10 studiepunten
)

Je maakt uitgebreid kennis met de sector en de job. Je leert jezelf kennen als ‘instrument van hulpverlenen’ en je wordt gestimuleerd om individueel en in groep aan de slag te gaan. We doen dit in een ‘veilige experimenteerplek’. Een leergroep met 18 studenten en een docent.

Beroepsgericht schrijven
(
3 studiepunten
)

Beroepsgericht schrijven en wetenschappelijk schrijven staan centraal. Schriftelijke communicatie met cliënten, met de consulent van de jeugdrechtbank, tot het aanvragen van projectfinanciering, ….

Observeren en rapporteren
(
3 studiepunten
)

Observeren en rapporteren is één van de orthopedagogische middelen die je inzet voor de hulpverlening aan cliënten. We trainen vaardigheden om op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren.

Communicatie
(
3 studiepunten
)

De kern van het werk van opvoeder/begeleiders bestaat uit het opbouwen en hanteren van relaties. We trainen je communicatieve vaardigheden om relatiegericht te werken.

Inzetbaar in relatie met cliënten, maar ook in alle contacten waar cliënten en/of professionals samenwerken en/of invloed uitoefenen.

Leertrajectbegeleiding
3 studiepunten
Leertrajectbegeleiding
(
3 studiepunten
)

Op basis van kritische zelfreflectie, feitenmateriaal en feedback van anderen, werken we aan een sterkte-zwakte analyse van het eigen functioneren op gebied van studievaardigheden.

Tweede jaar

Conceptuele leerlijn
24 studiepunten
Verklaringsmodellen
(
5 studiepunten
)

Je maakt kennis met verschillende hulpverleningsmodellen, vanuit de empirische of proefondervindelijke wetenschap. Je ervaart hoe je ze kunt toepassen op uiteenlopende probleemsituaties. Zo leer je gaandeweg die probleemsituaties verklaren, begrijpen en er correct in op te treden.

Filosofie
(
3 studiepunten
)

Je krijgt een globale introductie in een wijsgerige manier van denken. Je focust op het 'ik' (wie kijkt er naar de wereld) en leert over identiteit. Je leert de mens zien als verhaal, bekijkt de positie van de mens in de wereld, en dat alles binnen de opvatting dat filosofie sterk verbonden is met het menselijke streven naar geluk en wijsheid. Je legt verbanden tussen de opvattingen van verschillende filosofen hierover. 

Jeugdrecht
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert met een juridische bril de jeugdbescherming en het jeugdrecht (de regelgeving, de organisatie, het beleid en de krachtlijnen).

Volgende thema's komen aan bod:

 • het actuele beleid in historisch perspectief
 • de rechtspositie van de minderjarige
 • integrale jeugdhulp in zijn verschillende facetten
 • vrijwillige en gerechtelijke hulp
 • beschermingsmaatregelen
 • voorzieningen en projecten binnen bijzondere jeugdzorg
 • herstelrecht bij minderjarigen...
Transculturele hulpverlening
(
5 studiepunten
)

Onze multiculturele samenleving stelt extra eisen aan de competenties van opvoeders-begeleiders. Hoe gaan we best om met culturele diversiteit op samenlevings- en hulpverleningsniveau? Hoe overbrug je cultuurverschillen binnen een hulpverleningscontext?

Beleid
(
3 studiepunten
)

We leren je hoe je op hoogte bent en blijft van recente tendensen, evoluties en ontwikkelingen. Weet hebben van waar je info kan vinden, deze kunnen verstaan en interpreteren is dan ook noodzakelijk. Dit om op maat van je cliënten zorg te dragen, zorg te voorzien en hen op weg te helpen om gepaste zorg te vinden.

Psychopathologie
(
5 studiepunten
)

Je leert de betekenis van psychiatrische diagnoses en de evolutie van het psychiatrisch denken. Met behulp van heel wat casussen, beeldmateriaal en actualiteit krijg je een duidelijk zicht op de vorm en het verloop van een aantal psychiatrische stoornissen.

Vaardighedenleerlijn
14 studiepunten
Gespreksvoering en crisishantering
(
8 studiepunten
)

We trainen je skills in professionele gespreksvoering, met cliënt en zijn omgeving. We leren je om te gaan met agressie en crisis op een professionele en veilige manier voor je cliënt, zijn omgeving en jezelf.

Creatieve vaardigheden
(
3 studiepunten
)

Materiaal en rituelen

We gaan aan de slag met klei, hout, metaal, houtskool, textiel, gips, stof, …

Actief in groep, naast, met (en tegen) elkaar. We gaan voor dubbele interactie met het materiaal en met anderen.

Theatervormen

Je maakt kennis, oefent en bezoekt verschillende theatervormen.

We dompelen ons onder in de theaterwereld, maar we gaan ook vooral veel zelf spelen en ontdekken.

Voeding en gezondheid

Samen koken doet een beroep op de sociale vaardigheden en bevordert het leren samenwerken.

Eten is meer is dan alleen maar voedingsstoffen.

Spel

Spelen is van groot belang voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen of delen van plezier. Ook tal van andere vaardigheden worden gestimuleerd, zoals denken, zich uitdrukken, creativiteit ontwikkelen, experimenteren met nieuw gedrag, omgaan met anderen, gevoelens en wensen uiten.

Lichaam en gevoel

Gevoelens hebben hun weerslag op de ademhaling. Wanneer mensen uit balans zijn blijkt dat ook in hun lichaamshouding. Leren stil te staan bij wat het lichaam “zegt” is belangrijk. Door samen te gaan bewegen kunnen studenten op een positieve manier aandacht hebben voor hun eigen lichaam.

Sport en buitenspel

We leren sport en buitenspel zien als een manier om in relatie te treden. We leren je hoe je spelen creatief kan uitwerken, ev. aanpassen en begeleiden. We leren misschien nieuwe sporten kennen of presenteren onze sport aan medestudenten.

Zorgvaardigheden
(
3 studiepunten
)

Je traint skills om zorg te dragen voor anderen en voor jezelf. Door veel te oefenen raak je vertrouwd met het proces van eerste hulpverlening bij kleine en bij ernstige ongevallen. Je leert ook bewegingstechnieken om je rug te sparen en basiskennis over medicatie.

Integrale leerlijn
6 studiepunten
Gezinsgericht werken en armoede
(
5 studiepunten
)

Je leert je begeleidingsaanbod af te stemmen op de cliënt en zijn omgeving. Door te kijken naar de cliënt als onderdeel van en in interactie met het gezinssysteem.

We zoomen in op opvoeden, opgroeien, en leven in (kans)armoede.

Autismespectrumstoornis en licht verstandelijke beperking
(
3 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met specifieke vraagstukken. Je verkent, individueel en in groep, manieren om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de cliënt. Je gaat op zoek naar de juiste diensten en organisaties voor je doelgroep en houden rekening met tendensen binnen het werkveld.

Ontwikkelingsdynamische benadering
(
3 studiepunten
)

De kinderen, jongeren of volwassenen die je gaat begeleiden kunnen het moeilijk hebben om hun emoties te uiten, of om hun gedrag te sturen, of om zich aan afspraken te houden.

We leren je begrijpen hoe dat komt. Als je weet hoe je vanuit ontwikkelingspsychologie het gedrag van personen kan verklaren, kan je je ook beter aanpassen aan hun noden.

Praktijkleerlijn
11 studiepunten
Stage
(
11 studiepunten
)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de praktijk ten volle te beleven.

Derde jaar

Conceptuele leerlijn
14 studiepunten
Criminologie
(
3 studiepunten
)

Waarom plegen pubers, adolescenten en jongvolwassenen delicten? Hoe gaat het juridische beleid en het rechtssysteem hiermee om?  Vroeger en vandaag. In de (groot)stad en daarbuiten. 

Strafrecht
(
3 studiepunten
)

Je krijgt een kort overzicht van de basisbeginselen van het strafrecht en de recente hervormingen. Ook de internationale mensenrechten en hun belang voor het Belgische strafrecht komen aan bod.

We bespreken verdiepende strafrechtelijke thema’s, zoals internering en de interne rechtspositie van een gedetineerde, en bekijken wat hierbij het belang is van mensenrechten.

Bachelorproef
(
5 studiepunten
)

Je bachelorproef is een theoretisch gefundeerde en praktijkgerichte opdracht. Je kiest een case. Je zet je kennis in om je professioneel oordeel en advies over de vraagstelling te onderbouwen. 

Bijzondere thema's en projecten
(
3 studiepunten
)

Van bezielde gastsprekers uit uiteenlopende settings, leer je de variatie aan organisaties kennen. We gaan vooral samen je durf aanwakkeren om verder te kijken en je stimuleren om creatief te blijven zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod.

Vaardighedenleerlijn
6 studiepunten
Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

We leren je wat ethiek is en hoe je ethische kwesties kan herkennen. We trainen aan de hand van één model hoe je kan wikken en wegen in de zorg om te komen tot een genuanceerde oordeelsvorming en professionele visie.

Outdoorbegeleiding (of Herstelgericht werken en LSCI uit de Integrale leerlijn)
(
3 studiepunten
)

We stappen een deel van de bekende Camino.  (gemiddeld 20 km per dag met rugzak). Een aantal jongeren en hun begeleiders zijn onze tochtgenoten. Al doende maak je kennis met ervaringsleren en het organiseren van een expeditie.

Integrale leerlijn
12 studiepunten
Verslaving
(
3 studiepunten
)

Verslaving, wat is dat? Waarom wordt de ene verslaafd en de andere niet? Welke factoren/kenmerken spelen hier een rol? Waarom is er zoveel terugval? Hoe begeleid je een “gebruiker” en zijn omgeving?

Verschillende theorieën en methodieken komen aan bod, onder andere motivationele gesprekstechnieken om client en zijn/haar omgeving doelgericht te leren begeleiden. Maar ook een gedragsexperiment waarbij je de complexiteit van het begrip verslaving aanvoelt en van daaruit leert begrijpen.

Daderschap bij jongeren
(
3 studiepunten
)

In het vak daderschap bij jongeren, maak je kennis met jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden (MOF). Je zoomt in op de leefwereld van deze jongeren: wie zijn ze, wat maken ze mee, welke (psychosociale) moeilijkheden moeten ze overwinnen...?

Je leert om het verhaal van de jongeren vanuit verschillende perspectieven te bekijken om het beter te begrijpen en kritisch te kijken naar de bestaande hulpverlening.

Seksueel overschrijdend gedrag
(
3 studiepunten
)

Je leert in dit opleidingsonderdeel seksueel (grensoverschrijdend) gedrag inschatten en nadenken over welke pedagogisch antwoorden er mogelijk zijn. We starten hierbij vanuit casussen uit het werkveld.

Je maakt kennis met het kader van waarden en normen, definities en vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kwetsbare groepen en methodieken om met thema aan de slag te gaan.

Nieuwe autoriteit
(
3 studiepunten
)

Nieuwe autoriteit leert leerkrachten, opvoeders en ouders op een krachtdadige manier omgaan met destructief gedrag.  Niet  boven of naast het kind of jongere maar vanuit een volhardende aanwezigheid. We oefenen de basishouding binnen onze intiem netwerk. En we leren hoe we de verschillende technieken binnen het professioneel netwerk kunnen toepassen.

Herstelgericht werken en LSCI (of Outdoorbegeleiding uit de Vaardighedenleerlijn)
(
3 studiepunten
)

Vanuit een theoretische kijk op conflicthantering gaan we aan de slag met LSCI, een therapeutische techniek die volwassenen leert omgaan met crisissen van kinderen en jongeren.

We onderzoeken hoe we vanuit een visie op herstel verder kunnen na een conflict en maken kennis met de bemiddelingsmethodiek. Tijdens de lessen ligt de focus op het toepassen van theoretische inzichten en gesprektechnieken in complexe ‘levensechte’ casussen.

Grootstedelijke uitdagingen
(
3 studiepunten
)

(vakbeschrijving niet beschikbaar)

Praktijkleerlijn en leetrajectbegeleiding
25 studiepunten
Stage
(
25 studiepunten
)

De student functioneert 560u gespreid over negentien weken in een voorziening en voert gekoppeld daaraan een aantal opdrachten uit. Hij / zij wordt daarbij begeleid door een stagementor van de voorziening en een praktijklector (stagebegeleider en coach) van de opleiding.
De stagebegeleider is ook de leertrajectbegeleider van de student.

 

Wanneer heb je les?

 • Je start op vrijdag 18 september met een geweldige startdag. 

 • Vanaf 21 september starten de lessen

 • Later inspringen kan, en wel tot eind maart.

 • Per week volg je gemiddeld 20 uur les.

 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode.
 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en een evaluatie na 2 of meer periodes.

Bekijk de jaarindeling

Vlot functioneren in leer- en klasgroep

Leergroepen hebben hun naam niet gestolen: je leert er alles over je toekomstige beroep en je doelgroepen. Je groep telt hooguit 18 studenten, een ideaal aantal voor experimenten, oefeningen en directe feedback. Je traint er vaardigheden en een juiste beroepsattitude. Je oefent in contact leggen, gesprekken voeren (ook als je slecht nieuws moet brengen), omgaan met emoties en reflecteren op ervaringen.

Theoretische achtergronden en denkkaders verwerf je tijdens de hoorcolleges. Die kennis neem je mee naar je klasgroep (max. 36 studenten). Je past ze toe op concrete gevallen en in oefeningen.

Extra veel praktijk

Weten is belangrijk, doen zo mogelijk nog meer. Tijdens je stages werk je nauw samen met medestudenten, mentoren, directie, stagebegeleiders ... Je leert jezelf beter kennen en toetst je kennis en vaardigheden bij jezelf en je omgeving. Je staat ook regelmatig stil bij de vorderingen die je maakt. Je groeit persoonlijk en professioneel. Je leert, je past toe en je ervaart.

Toegepaste Jeugdcriminologie - handen

250 uur stage in het 2de jaar

Toegepaste Jeugdcriminologie - jongere

500 uur stage in het 3de jaar

Goed omringd

Je krijgt je eigen leertrajectbegeleider. Die volgt je resultaten op, adviseert, schudt je wakker indien nodig. In het begin is er vaak heel wat sturing, gaandeweg neem je zelf meer verantwoordelijkheid op.

Je kan ook rekenen op je docenten. Die coachen je door je studieparcours.

Tijdens je stage heb je een dubbele coach: je stagebegeleider (KdG-docent) en je mentor (professional op je stageplek).

Zo'n tien jaar geleden dacht ik nog dat ik nooit zou werken met jongeren die ernstig delinquent gedrag hebben gesteld. Ik was nog van mening dat die gasten niet te vertrouwen waren. Het geeft me nu enorm veel voldoening dat ik iets voor die jongeren kan betekenen, zodat ik steeds opnieuw probeer om hen terug een kans te bieden in de samenleving.
Ringo Van Dingenen
Orthopedagogie kamperen met jongeren

Met geplaatste jongeren op trektocht door Spanje? Yes! Op avontuur, met als bonus professionele en persoonlijke groei.

Toegepaste Jeugdcriminologie - jongeren

Je talenten ontwikkelen. Daar draait het om. Op de campus en daarbuiten.

Go international!

Wil jij je blik op de wereld verruimen en jouw interculturele competenties op scherp stellen? Grijp dan je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Trek de wereld in, leer een nieuwe taal, maak nieuwe vrienden, word zelfstandiger, maak vrienden, werk aan een uniek cv, bouw een internationaal netwerk uit en beleef de tijd van je leven.

 • Als student kan je vanaf het tweede jaar via Erasmus studeren bij een Europese partnerhogeschool of universiteit.
 • In het laatste jaar kan je stage lopen in het buitenland.
 • Wij zorgen alvast voor een kwalitatieve voorbereiding van onze studenten buitenlandse stage in het opleidingsonderdeel Transculturele uitdagingen.
 • Je kan ook kiezen voor een internationale ervaring dichtbij huis en samen met internationale studenten het Engelstalige programma Crossing Borders.

Nog vragen? Contacteer international.ortho@kdg.be

Remote video URL

Rienke doet haar stage in Benin. In het Frans én in gebarentaal.

Remote video URL

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Pedagogiek
  Vanuit onze visie op pedagogisch begeleiden leer jeopvoedingssituaties te analyseren in hedendaagse
  gezinnen (bv. het nieuw samengesteld gezin, eenoudergezin, …).
 • Sociologie
  Hoe gaan we in de maatschappij om met mensen die in een kwetsbare situatie zitten? Je leert verder kijken dan de doelgroep en zijn voorziening. We bekijken op welke manieren de samenleving zorgt voor ‘solidariteit’.
 • Criminologie
  Waarom plegen pubers, adolescenten en jongvolwassenen delicten? Hoe gaat het juridische beleid
  en het rechtssysteem hiermee om? Vroeger en vandaag. In de (groot)stad en daarbuiten.
 • Doelgroepen 3
  Met deze cursus leer je aan de hand van voorbeelden over werken met personen met een specifieke nood aan begeleiding vanuit een beperking of psychosociale problematiek.
 • Psychologie
  Als student Orthopedagogie krijg je ook het vak Psychologie. Kennis van psychologie kan je helpen om als orthopedagogisch begeleider te begrijpen waarom een cliënt in een situaties bepaald gedrag stelt of net niet stelt en handvaten aanreiken om hier mee om te gaan. 
 • Oefening Observeren en rapporteren
  Observeren en rapporteren is één van de orthopedagogische middelen die je inzet voor de hulpverlening aan cliënten. Je traint vaardigheden om op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Cognitieve themas kleuter en fantasie

Remote video URL

Cultuur en levensbeschouwing, Ethische kwesties

Remote video URL

Rollenspel Conflict

Wat heb je nodig?

Een laptop: om te noteren, projecten uit te werken, te communiceren, examens af te leggen ... 

 • Kies een recent toestel
 • Met wifi-specificaties 'A' (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC). Deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

 • Of een Mac laptop met Windows (8 of hoger). Dit is legaal te installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minimaal beschikken over: Intel iCore3 (gen6), 8GB DDR RAM en 265GB SSD schijf.

Voor wie?

Je profiel

 • Je houdt van mensen, met al hun goede en slechte kanten, met al hun mogelijkheden en beperkingen. En je gelooft dat ze kunnen groeien en veranderen.
 • Jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, je bent er helemaal door gefascineerd. Tienervandalen, puberboefjes, jongvolwassen junks, mentaal beperkte jongeren met risicogedrag ... Voor jou geen drop-outs, integendeel. Je wil er voor hen zijn, ze steunen tot ze een houvast in het leven vinden en weer verder kunnen.
 • Je beseft hoe belangrijk communicatie is. De juiste woorden kiezen, de gepaste toon aanslaan, het is cruciaal om je begeleiding te doen slagen.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

Je kan zowel in het domein van je afstudeerrichting als in de ruimere sociale sector aan de slag.

Je werkt in de eerste plaats met jongeren, maar ook met hun ouders en hun omgeving. Dat doe je deels individueel, deels in team. Samen ondersteun je kwetsbare jongeren bij het ontwikkelen van hun positieve krachten. In een residentiële setting voor drugverslaafde jongeren bijvoorbeeld, of in een time-outproject waar je je ontfermt over pubers die risicogedrag vertonen.

Onze oud-studenten werken bij diverse, (half-)gesloten jeugdinstellingen, de Integrale Jeugdhulp, de drughulpverlening, opvangcentra voor slachtoffers van mensensmokkelaars ...
Dankzij hun brede orthopedagogische kennis draaien ze ook perfect mee als orthopedagogisch begeleider in voorzieningen voor andere doelgroepen.

Verder studeren

 • Een master behalen? Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar o.a. de masters Criminologie en Orthopedagogie.
 • Extra bachelor? De opleidingen Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Pedagogie van het Jonge Kind, Ergotherapie of Logopedie sluiten mooi aan bij je opleiding. Vaak heb je heel wat vrijstellingen en kan je inschrijven voor een verkort programma.
 • Ook tal van postgraduaten zijn een optie.

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in een vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Combinatie studie + deeltijds werk en/of tweede diploma

Voor wie?

 • Je wil studeren en deeltijds werken (minstens 80 u./maand) combineren.
 • Je gaat voor een tweede diploma hoger onderwijs, al dan niet in combinatie met deeltijds werken.

Wanneer heb je les?

 • Verplichte lessen kunnen geroosterd staan op dinsdagavond en vrijdag overdag.
 • Bij andere vakken heb je de keuze tussen zelfstudie of les met reguliere studenten.
 • Stage timing leg je vast tijdens je opleiding.

Jaarindeling: periodesysteem

Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes van 8 weken:

 • 6 lesweken
 • 1 flexweek
 • 1 examenweek

Hoelang duurt de opleiding?

Afhankelijk van je vooropleiding duurt deze bachelor minimum 3 of 2 academiejaren.

Je volgt één van de vijf trajecten:

In traject 2, 3, 4 en 5 zijn vrijstellingen reeds verwerkt en moeten dus niet aangevraagd worden.

 1. Heb je een diploma secundair onderwijs en/of een bachelor- of masterdiploma dat niet verwant is met orthopedagogie? Volg traject 1:
 2. Heb je een graduaatsdiploma Orthopedagogie? Volg traject 2:
 3. Heb je een verwant diploma professionele bachelor sociaal werk, gezinswetenschappen, Pedagogie van het Jonge Kind, sociale readaptatiewetenschappen of toegepaste psychologie? Volg traject 3:
 4. Heb je een verwant diploma professionele bachelor onderwijs, maatschappelijke veiligheid, verpleegkunde of vroedkunde? Of een diploma academische bachelor psychologie? Volg traject 4:
 5. Heb je een verwant masterdiploma in een menswetenschappelijke richting? Volg traject 5:

Meer weten over de inhoud van de opleiding?

Check de inhoud van het reguliere programma Orthopedagogie.

Rustiger traject (4 x 45)

Je wil een gespecialiseerd orthopedagogisch begeleider (van kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen ...) worden maar je vindt de stap naar het hoger onderwijs te groot? Of je kan studie en andere engagementen moeilijk combineren, beheerst het Nederlands minder goed, hebt meer tijd nodig om de leerstof te verwerken?

Wat de reden ook is, je kan deze professionele bachelor in een rustiger tempo volgen: je spreidt je studie netjes over vier in plaats van drie jaar: 4 x 45 (in plaats van 3 x 60) studiepunten. Minder opleidingsonderdelen per jaar dus, meer tijd om ze te verwerken.

Download de brochure met lessentabel

Meer info? Mail ingrid.vanpeteghem@kdg.be of bel +32 3 3 613 12 71.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Inschrijven

Wil je inschrijven voor een flexibel traject? Contacteer ingrid.vanpeteghem@kdg.be

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Alexia, studente Toegepaste Jeugdcriminologie

 

Contacteer de opleiding
 • 1ste jaar orthopedagogie en vrijstellingen: Sofie Demeuse
 • Werkstudenten, tweede diploma en andere vragen: Ingrid Van Peteghem

Via stip.zuid@kdg.be of +32 3 613 13 03

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor organisaties en bedrijven

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.