Vroedkunde

Professionele bachelor Vroedkunde

 • Je speelt een belangrijke rol in het leven van (toekomstige) ouders. Van kinderwens over zwangerschap tot bevalling, van baby tot peuter: jij bent hun eerste aanspreekpunt.
 • Je staat er tijdens je opleiding Vroedkunde niet alleen voor: je mag rekenen op persoonlijke coaching.
 • Geen ver-van-mijn-bedtheorie. In het skillslab – een levensechte verloskamer op de campus - breng je de theorie onmiddellijk in de praktijk.
 • Vanaf het eerste jaar loop je stage. Je leert het vak rechtstreeks van ervaren vroedvrouwen, in een team van artsen, kinesisten, verpleegkundigen, psychologen ...
 • We hebben een Huis van het Kind op onze eigen campus. Jij begeleidt hier jonge moeders en hun baby’s.
 • Mondeling examen of liever schriftelijk? Voor een aantal vakken mag je zelf de examenvorm kiezen.
 • Internationale ervaringen zijn goud waard. In je tweede of derde jaar kan je stage lopen in het buitenland. Je diploma is trouwens geldig in heel Europa!

Hoe ziet de opleiding eruit?

In je driejarige opleiding Vroedkunde schakel je voortdurend tussen theorie en praktijk.

Eerste jaar

 • In het eerste jaar ligt de focus op de normale menselijke voortplanting. Elke stap komt uitgebreid aan bod: kinderwens, zwangerschap, geboorte, kraambed …

 • Reken al meteen in je eerste jaar op 3 weken volwaardige stage.

 • Daarnaast staan er nog heel wat praktijkmomenten op het programma in de veilige omgeving van het skillslab, een high tech simulatieruimte op de campus.

Tweede jaar 

 • Moeilijkheden tijdens de zwangerschap, een bevalling die niet verloopt zoals gehoopt … Je leert omgaan met verwikkelingen die de normale voortplanting verstoren.

 • Stage wordt nu nog belangrijker. Je draait 6 weken mee in de verloskamer, en 9 weken op een andere dienst. Denk maar aan een kraamafdeling, de afdeling neonatologie, gynaecologie, een operatiekamer of raadpleging. Je proeft van verschillende taken en verantwoordelijkheden, je ontdekt langzaam maar zeker waar je passie ligt.

Derde jaar 

 • Vruchtbaarheidsproblematiek, echografie en prenatale diagnostiek, hoogrisico-verloskunde ... In het derde jaar ligt de focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting. Je leert een heel specifieke beroepscontext kennen.

 • Je kiest zelf of je je extra wil verdiepen in het werk van een zelfstandige vroedvrouw of dat van een ziekenhuisvroedvrouw. Uiteraard helpen we je om die keuze met kennis van zaken te maken.

 • Nog meer stage, in totaal 20 weken: de ultieme voorbereiding op een job!

 • En als je daar zin in hebt, kan je 6 tot 12 van de 20 weken naar het buitenland voor je stage.

Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Focus op normale menselijke voortplanting
De gezonde mens
(
3 studiepunten
)

De anatomie en fysiologie is essentieel om inzicht te verwerven in het functioneren van de gezonde mens. Je bestudeert het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het verteringsstelsel en her urinair stelsel. Dit helpt je om al de informatie die je in je verdere opleiding krijgt in een zinvolle context te plaatsen, inzichten in de vroedkunde te ontwikkelen en jezelf voor te bereiden op je paramedisch beroep.

De gezonde mens in zijn omgeving
(
3 studiepunten
)

De anatomie en fysiologie is essentieel om inzicht te verwerven in het functioneren van deze gezonde mens en zijn omgeving. De focus ligt op het weefselniveau, de huid, het beenderstelsel, het spierstelsel, het lymfestelsel en de micro-organisme. dit helpt je om al de informatie die je in je verdere opleiding krijgt in een zinvolle context te plaatsen, inzichten in de vroedkunde te ontwikkelen en jezelf voor te bereiden op je paramedisch beroep.

Basiszorgverlening
(
3 studiepunten
)

Je leert een aantal basisvaardigheden. Je leert jezelf inschatten en gepaste acties ondernemen om jezelf te verbeteren.

De vroedvrouw als wetenschapper
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de verschillende medicamenten en leert deze correct berekenen en toe te dienen. Je begrijpt een aantal begrippen vanuit het standpunt van exacte wetenschappen. Deze kennis stelt je in staat om als vroedvrouw juist te kunnen oordelen en te kunnen handelen’.

Kinderwens
(
3 studiepunten
)
 • Je leert hoe het mannelijke en vrouwelijke voortplantingsstelsel werken en ontdekt het belang van erfelijk materiaal hierbij.
 • Je leert hoe je preconceptioneel en anticonceptioneel advies geeft
 • Samen met je medestudenten werk je rond de ethische kwesties van verantwoord ouderschap en relationele en seksuele vorming.
Zwangerschap
(
4 studiepunten
)
 • Je ontdekt hoe een normale zwangerschap verloopt. Je leert over de embryologie, anatomie en de veranderingen die er in het lichaam optreden.
 • Je verdiept je in de begeleidingsrol als vroedvrouw. Je maakt kennis met de prenatale zorgverlening en zijn verschillende gezondheidsaspecten.
Baring
(
5 studiepunten
)

Wat gebeurt er met het lichaam van een vrouw tijdens arbeid, bevalling en net erna? Hoe verloopt een normale bevalling en op welke manier zal een pasgeborene zich aanpassen aan de buitenwereld?
Als vroedvrouw volg je heel dit proces op en zal je de vrouw op een gepaste manier begeleiden.

Het kraambed
(
3 studiepunten
)
 • Je leert wat een normale fysische  en psycho-emotionele evolutie is van de kraamvrouw met een gepaste vroedkundige begeleiding en doorverwijzing indien nodig.
 • Er is extra aandacht voor de begeleiding van de borstvoeding en voor rituelen rondom geboorte.
De pasgeborene
(
3 studiepunten
)
 • Je leert de normale ontwikkeling en kenmerken van de pasgeborene.
 • Je leert hoe de observatie en de verzorging van een pasgeborene verloopt.
De gezonde mens in relatie
(
3 studiepunten
)
 • Je maakt kennis met de psychologie als wetenschappelijke discipline en wat deze kan betekenen voor je werk als vroedvrouw.
 • Je leert over de menselijke functieleer en probeert modellen van zelfmanagement
 •  Je leert hoe gezonde relaties evolueren en hoe hechtingsprocessen van invloed zijn.
 • Je staat stil bij de rol van seksualiteit in relaties en in het bijzonder tijdens de zwangerschap.
 • Je leert hoe de moeder van alle wetenschappen, de filosofie, je kijk op je werk kan versterken.
De vroedvrouw in het gezin
(
3 studiepunten
)
 • Je maakt kennis met belangrijke partnerorganisaties voor vroedvrouwen.
 •  Je leert met een sociologische blik kijken naar de samenleving en het gezin.
 • Je staat stil bij de impact van het voedingspatroon op de zwangere, de foetus, de baby. 
 • Je ontdekt dat doorheen het leven belangrijke psychologische veranderingen plaatsvinden. 
De vroedvrouw en het juridisch kader
(
3 studiepunten
)

Je leert de wetgevende en bestuurlijke overheden van België kennen, met zowel het federale als regionale niveau, en hun belang inzake gezondheidszorg. Je maakt kennis met verschillende aspecten van het personen- en familierecht, zoals de afstamming, het ouderlijk gezag en de verschillende gezinsvormen. Je ontdekt de sociaalrechtelijke voordelen in het kader van zwangerschap en geboorte. Aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen, leer je de patiëntenrechten kennen.

Je leert het beroep van vroedvrouw situeren in de Belgische en Europese regelgeving en verantwoorden hoe een vroedvrouw moet handelen in het kader van het beroepsprofiel. Je krijgt inzicht in de eigenschappen die belangrijk zijn om het beroep op een professionele manier te kunnen uitoefenen alsook in de ideale context voor een adequate en individuele begeleiding van het geboorteproces. Je maakt kennis met de verschillende rollen die een vroedvrouw dient in te vullen en deze te vertalen in concrete voorbeelden.

De vroedvrouw als coach
(
3 studiepunten
)
 • Je leert effectief en kwaliteitsvol  communiceren.
 • Het begeleiden en ondersteunen van doelgroepen naar gezond gedrag neemt  in jouw toekomstige beroep een belangrijke plaats in.
De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar 1
(
4 studiepunten
)
 • Als vroedvrouw dien je jezelf en de zorg die je geeft voortdurend kritisch in vraag te stellen en te streven naar verbetering.
 •  In het lessenpakket ‘De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar’ zet je een eerste belangrijke stap in het proces van evidence based practice.
 • Je maakt kennis met de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek, je wordt begeleid in het opzoeken van betrouwbare wetenschappelijke literatuur en je leert deze te begrijpen.
 • Via het project van de zwangerschapsbeurs krijg je de kans al deze zaken onmiddellijk toe te passen op je beroepscontext.
Klinisch onderwijs
(
14 studiepunten
)

Training@campus (6 studiepunten)

 • De training@campus gaat door in het skillslab campus Zuid. Dit is een veilige leeromgeving die specifiek is ingericht voor het inoefenen van  vroedkundige en verpleegkundige vaardigheden. Het gaat zowel om technische vaardigheden als om relationele en communicatieve vaardigheden.
 • Oefenen in het skillslab doe je zowel zelfstandig op eigen initiatief, als in kleine groep.  DE vaardigheden plaatsen we in zijn context door te werken met levensechte casussen.
 • Het skillslab is te vergelijken met een plaats waar jij als vroedvrouw tewerkgesteld kan worden. Er is een materniteit, een pediatrieruimte, een consultatieruimte, een thuissituatieruimte en 2 arbeids-verloskamers.  Daarnaast beschikken we ook over een simulatiecentrum om simulatieonderwijs op hoog niveau aan  te bieden.

Stage (8 studiepunten)

 • Je loopt 3 weken stage op een kraamafdeling.
 • Je verzorgt en begeleidt pas bevallen moeders en hun kind.
 • Er wordt de nodige aandacht gegeven aan je persoonlijke ontwikkeling en het samenwerken in team.

Tweede jaar

Focus op bedreigde menselijke voortplanting
De mens met gezondheidsproblemen
(
4 studiepunten
)
 • Je leert over de algemene pathologie van de verschillende stelsels van het menselijk lichaam.
 • Je begrijpt een aantal zaken vanuit het standpunt van exacte wetenschappen.
 • Je maakt kennis met het ethisch referentiekader vanuit de filosofie van Levinas. Deze kennis stelt je in staat om als vroedvrouw juist te kunnen oordelen en te kunnen handelen.
De vrouw met gezondheidsproblemen
(
4 studiepunten
)
 • Je krijgt inzicht in de gezondheidspsychologie, je leert de wisselwerking kennen tussen pijnbeleving en stress.
 • Je leert over begrippen en problemen rond seksualiteit en daar vrij over te spreken; je oefent in het overbrengen van slecht nieuws gesprekken als het niet goed gaat.
 • Je krijgt inzicht in het benaderen van gezondheidsproblemen maatschappelijk bekeken.
 • Daarnaast leer je ook over verschillende gynaecologische problemen en doe je kennis op over operatieve ingrepen.
 • Je leert wat de rol van de vroedvrouw kan zijn op een operatiekwartier.
Klinische farmacologie
(
3 studiepunten
)
 • Je bouwt verder op de farmacologie van het eerste jaar, zodat je als vroedvrouw bepaalde medicatie zelf zal kunnen voorschrijven.
 • Je leert over algemene farmacologie, toxicologie en teratologie.
De bedreigde zwangerschap
(
4 studiepunten
)
 • Je verdiept je in  de complicaties  die zich voordoen tijdens de zwangerschap.
 • Je wordt opgeleid om deze complicaties te kunnen opsporen en een goed zorgplan op te stellen, ook als de zwangere met verwikkelingen moet worden opgenomen in een ziekenhuis.
 • Om een  goede totaalzorg te kunnen geven, leer je gepast door te  verwijzen of samen te werken met andere disciplines zoals artsen, sociale dienst, psychologen, kinesisten ...
De baring met verwikkelingen
(
4 studiepunten
)
 • Je leert  over de problemen die de moeders  in arbeid kunnen ondervinden.
 • Je leert de  vaardigheden kennen en gebruiken  om  hierbij acties te ondernemen.
 •  Je krijgt inzicht hoe je het koppel kunt begeleiden om op een veilige manier te bevallen, ook al zijn er verwikkelingen.
 • Je leert samenwerken  in een team  met vroedvrouwen en dokters
Verwikkelingen in het kraambed
(
3 studiepunten
)
 • Je krijgt inzicht in de medische en psycho - sociale aspecten van complicaties in het kraambed.
 • Je leert doorverwijzen om de opvolging thuis vlot te laten verlopen.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan problemen bij borstvoeding en bekkenbodemproblemen.
 • Je maakt ook kennis met baby blues, rouw, postpartumdepressie en psychose.
Neonatologie
(
3 studiepunten
)

Niet elk kind komt helemaal gezond ter wereld. Pasgeborenen die bijkomende observatie en behandeling nodig hebben komen op de afdeling neonatologie terecht. Je leert over hoe deze afdeling werkt, welke baby’s er terecht komen en welke observaties, behandelingen en aandachtspunten van toepassing zijn.

Interdisciplinaire en cultuursensitieve zorg
(
4 studiepunten
)
 • Je leert educatie opzetten rond relationele en seksuele vorming en rond borstvoeding.
 • Je communiceert professioneel,  ook in moeilijke omstandigheden.
 • Je leert omgaan met conflicten.
 • Je leert juridisch en ethisch reflecteren over moeilijke situaties die samenhangen met zwangerschap en geboorte (zoals ongewenste  zwangerschap).
 • Je respecteert diverse levensbeschouwelijke visies en rituelen met betrekking tot lijden en levenseinde.  Je  groeit in het omgaan met eindigheid en verlieswerking.
De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar 2
(
5 studiepunten
)
 • Evidence based midwifery bouwt verder op de wetenschappelijke basis die in het eerste jaar gelegd werd. Er wordt dieper ingegaan op het principe van Evidence Based Practice, je leert gericht wetenschappelijke literatuur opzoeken en beoordelen op kwaliteit.
 • Een aantal frequent voorkomende verloskundige modellen worden  verder verdiept en we bekijken samen het gebruik van een klinisch pad.
 • Je krijgt de kans om kennis te maken met belangrijke registratiesystemen in onze verloskundige zorgsector.
Stage
(
15 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Stage verloskamer
(
11 studiepunten
)

Je loopt zes weken stage in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw. Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk. Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional.

  Derde jaar

  Focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting
  Gespecialiseerde toegepaste farmacologie
  (
  3 studiepunten
  )

  Nog niet beschikbaar 

  Vruchtbaarheid en prenatale diagnostiek
  (
  3 studiepunten
  )
  • Je verdiept je achtereenvolgens in preconceptionele zorg, (sub)fertiliteit, prenatale diagnostiek en echografie.
  • Je verdiept je op de begeleidingsrol als vroedvrouw in het bieden van ondersteuning en bij het nemen van ethische beslissingen.
  Hoogrisico verloskunde
  (
  3 studiepunten
  )
  • Je verdiept je in de meest voorkomende pathologie binnen de verloskunde.
  • Er wordt ook aandacht besteed aan de principes van het samenwerken in team tijdens urgenties.
  • Het linken van deze theoretische kennis aan de praktijk gebeurt in de keuzethema’s.
  Hoogrisico neonatologie
  (
  3 studiepunten
  )

  Ernstig zieke of veel te vroeg geboren baby’s komen op een intensieve neonatologie terecht. Je maakt kennis met ernstige complicaties waarmee pasgeborenen kunnen kampen. Je leert welke handelingen je moet stellen en hoe je in noodgevallen moet reanimeren. Kortom, je leert hoe je een ernstig zieke of te vroeg geboren baby moet verzorgen en welke aandachtspunten je in acht moet nemen.

  Keuzethema: ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw
  (
  3 studiepunten
  )

  Ziekenhuisvroedvrouw

  • In dit onderdeel oefen je in simulatie hoe je moet handelen in urgente situaties op de verlosafdeling, binnen een multidisciplinair team. Je leert hier vooral hoe je je opgedane kennis moet omzetten naar een concreet beleid bij de meest voorkomende verwikkelingen.

  Zelfstandige vroedvrouw

  • Je maakt kennis met je beroep als zelfstandige.   
  • We verdiepen ons in de fysiologie en in de risicoselectie. 
  • We gaan praktisch aan de slag rond de begeleiding van een zwangere,  een barende en een kraamvrouw in de thuissituatie. 
  • Er gaat veel aandacht naar acute situaties, waarop je als zelfstandige vroedvrouw zeer adequaat moet kunnen handelen in het belang van moeder en/of kind.
  MIDS (Maatschappelijke Inzet door Studenten)
  (
  4 studiepunten
  )

  Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

  Vroedvrouw in een diverse samenleving
  (
  3 studiepunten
  )

  Keuzethema

  • Collaborative Online International Learning in de verloskunde

  • Internationale trends in de verloskunde
   Hoe verschilt jouw rol als vroedvrouw van die van je collega's in het buitenland? Zet je culturele oogkleppen af  en voer hierover boeiende gesprekken met professionals over de grenzen heen.

  Vroedvrouw als ondernemer
  (
  3 studiepunten
  )

  Je leert hoe je als vroedvrouw ondernemend aan het werk kan gaan binnen je beroep in de Belgische gezondheidszorg. Je leert daarnaast ook de wettelijke aspecten die aan je beroep verbonden zijn.

  Bachelorproef
  (
  5 studiepunten
  )

  De bachelorproef vormt het sluitstuk van je opleiding.
  Op een wetenschappelijk manier werk je volgens de principes van Evidence Based Practice een vroedkundig relevante onderzoeksvraag uit die je jezelf vanuit je praktijkervaring stelt. Via een SWOT-analyse koppel je deze wetenschappelijke inzichten aan de praktijk om zo een aanbeveling te formuleren als antwoord op je vooropgestelde vraag. In het laatste deel van je bachelorproef ontwikkel je een instrument waar je nadien in het werkveld misschien wel zelf mee aan de slag kan gaan.

  Stage
  (
  16 studiepunten
  )

  Klinisch onderwijs: stage 9 weken (kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging of extramurale stage)

  • Je loopt negen weken stage in de verschillende deeldomeinen van het werkveld. Zo leer je alle aspecten van je toekomstige job: zorgbeleid opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren en dit in complexere situaties zowel intra- als extramuraal.
  • Aan het einde van je opleiding heb je voldoende handelingen uitgevoerd, conform de Europese richtlijnen.

  Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.

  Stage verloskamer
  (
  14 studiepunten
  )

  Klinisch onderwijs: stage 9 weken verloskamer

  • Je loopt negen weken mee in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw.
  • Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk.
  • Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional in complexere situaties. 
  • Aan het einde van je opleiding heb je voldoende handelingen uitgevoerd, conform de Europese richtlijnen.

  Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.

  Remote video URL

  Wanneer heb je les?

  • Je lessen starten vanaf maandag 16 september.

  • Per week volg je gemiddeld 25 uur les.

  • Daarnaast verwachten we dat je veel tijd aan groepsprojecten besteedt en zelfstandig leerstof verwerkt. Dat kan binnen of buiten de campus.

  • Inoefenen in het skillslab hoort er uiteraard ook bij.

  Bekijk een voorbeeldlessenrooster

  Jaarindeling

  • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van periode 2, 3 en 4.
  • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en loopt je evaluatie over verschillende periodes.
  • Na de eerste periode leg je voor bepaalde vakken een proefexamen af. Nadien bekijk je samen met je persoonlijke coach of je bijkomende ondersteuning (of een extra uitdaging) nodig hebt.

  Bekijk de jaarindeling

  Variatie troef

  • Theorie en extra veel praktijk
  • Luisteren en interactie: rollenspelen, sessies met simulatiepatiënten …
  • Zelfstudie en groepswerk
  • Zelfreflectie en feedback van en voor medestudenten
  Remote video URL

  Maak kennis met Charlie, de simulatiebaby van Karel de Grote.

  Remote video URL

  Onze eerstejaars Vroedkunde luisteren naar echte harttonen tijdens hun praktijkexamen. 

  Van kinderwens tot kraambed, en nog verder

  Vroedkunde gaat over meer dan de bevalling alleen. Véél meer. Je opleiding begint veel vroeger, en houdt ook niet op bij de geboorte. Seksuele voorlichting, kinderwens, vruchtbaarheid, (pre)conceptie, zwangerschap, bevalling, kraambed, borstvoeding, opvolging van de baby/de peuter tot de eerste verjaardag: het hoort er allemaal bij.

  Je leert dat niet elke zwangerschap vlekkeloos verloopt en dat niet elke bevalling een droombevalling is. Net in die moeilijke momenten spelen vroedvrouwen een extra belangrijke rol!

  Je aandacht gaat tijdens je opleiding Vroedkunde niet alleen naar moeder en kind, maar ook naar de partner, de gezinssituatie en de superdiverse samenleving waar je deel van uitmaakt en rekening mee houdt.

  Het buddyproject was een unieke ervaring die bijdraagt tot het ontwikkelen van de juiste kwaliteiten om als vroedvrouw aan de slag te gaan.
  Emira El Bahwash
  Er was vraag naar informele ontmoeting tussen mama’s, daar komen we met het Mamasalon aan tegemoet.
  Tinne Vercauteren

  Skillslab, een high tech simulatieruimte

  In het hoogtechnologische skillslab op onze campus kan je de theorie die je leert meteen inoefenen op simulatiepoppen én -patiënten.

  • Geen stoffig lokaal waar de tijd is blijven stilstaan, maar een levensechte leeromgeving.
  • Een verloskamer, materniteit én een thuisomgeving zoals die er ook ‘in het echt’ uitzien.
  • Met dat verschil dat je hier je vak leert. Foutjes maken mag. Nee, moét. Niemand wordt geboren als vroedvrouw, al doende leer je.

  Het skillslab is dé plek waar studenten en professionals elkaar ontmoeten. Waar ervaren vroedvrouwen en andere specialisten hun kennis niet in handboeken neerpennen, maar rechtstreeks aan je uitleggen en tonen.

  Stages zijn the real thing

  Hoe levensecht ons skillslab ook is, je leert je vak pas echt door met échte (toekomstige) ouders en hun baby’s te werken. Daarom krijgen stages een centrale plaats tijdens je opleiding Vroedkunde.

  • 1ste jaar
   Na een theoretisch bad en de nodige simulatietrainingen in het skillslab ga je een eerste keer op stage: 3 weken lang op een materniteit. Een mentor en een praktijklector begeleiden je.
  • 2de jaar
   Je doet heel wat simulatietrainingen in complexere situaties. Je loopt 15 weken stage: 6 weken op een verloskamer, 9 weken op een andere dienst: een kraamafdeling, neonatologie, raadpleging ...
  • 3de jaar
   In je laatste jaar volg je simulatietraining in situaties met een hoog risico. Je gaat 20 weken op stage: 9 weken op een verloskamer en 11 weken op andere deeldomeinen. Als je dat wil, kan je zelfs voor een langere stage naar het buitenland: Europa, Afrika, Zuid-Amerika ...
   De leerwerkplekstage is een unieke ervaring en een geweldige leerschool! Je leidt dan samen met medestudenten een deel van de materniteit en de verloskamer. Je stelt uurroosters op, regelt opname en ontslag, brieft collega's en houdt nog 101 andere dingen in de gaten. Ook dat is part of the job.
  Eerst was het wel eng, dat je alles plots zelf moest doen, maar nu merk ik hoeveel je daarvan leert en hoe je daarin groeit. Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen en voel mij veel meer klaar voor het echte werk.
  Cynthia De Beer

  Go international

  Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

  • Vanaf het derde jaar kan je kiezen voor een korte internationale ervaring: een observatiestage van 2 weken in een ander Europees land.
  • Liever langer naar het buitenland? In je derde jaar kan je 6 tot 12 weken op stage. Niet alleen in Europa, maar evengoed in een Afrikaanse of een Zuid-Amerikaanse materniteit.
  • Blijf je liever dichter bij huis? Steek de (taal)grens over en loop stage in Wallonië of Nederland.
  • Ook de thuisblijvers kunnen proeven van internationalisering, onder andere tijdens een gastcollege of een workshop van een internationale gastdocent.

  Carola en Cindy tijdens hun stage in de UK

  Waarom ik voor een buitenlandse stage ga? Om ervaring op te doen als vroedvrouw en mij te verdiepen in de verschillende soorten zorgverlening.

  Wat heb je nodig?

  Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

  • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
  • Kan ik een Chromebook gebruiken?
   Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
  • Kan ik een Mac gebruiken? 

   Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat te behalen als je medestudenten.

   Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.

   Je kunt er voor kiezen om een MacBook te bestellen met korting via 4uCampus

  • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

  Voor wie?

  Je profiel

  • Nieuw leven, je vindt het telkens opnieuw een wonder. Wat een fantastisch voorrecht om mee op de eerste rij te mogen staan, en je eigen steentje bij te dragen aan dat mirakel.

  • Je bent zorgzaam, je vindt het fijn om mensen te helpen.

  • Je bent geïntrigeerd door de de wetenschap achter zwangerschap en bevalling.

  • Een baby krijgen is een overweldigende ervaring. De (toekomstige) ouders zullen stevig op jouw advies en ondersteuning leunen. Die verantwoordelijkheid schrikt je niet af, maar trekt je net aan.

  Voorwaarden

  • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
  • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
  Remote video URL

  Campus Zuid

  Brusselstraat 45
  2018 ANTWERPEN

  +32 3 613 13 13
  info@kdg.be

  Meer info

  • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
  • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
  • Overdekte fietsenstalling
  • Gezellige koffiebar
  • Studentenrestaurant in foodmarket style
  • Veel studieplekken
  • Vasco is de campushond van campus Zuid

  Na je studie

  Aan het werk

  • Als verloskundige kan je op verschillende ziekenhuisafdelingen aan de slag: verloskwartier, materniteit, dienst neonatologie of gynaecologie, centrum voor fertiliteit en genetica ...

  • Ook kraamzorgcentra en organisaties zoals Kind en Gezin zoeken voortdurend gemotiveerde krachten met jouw diploma.

  • Zin om zelfstandige vroedvrouw te worden? Dan kom je vooral bij gezinnen thuis en sta je hen bij van de zwangerschap tot na de geboorte. Vaak werk je samen met collega’s in een groepspraktijk.

  • Goed om weten: je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus in heel Europa als vroedvrouw aan het werk.

  Verder studeren

  • Wil je een master Verpleeg- en Vroedkunde behalen? Dat kan, dankzij een samenwerking tussen KdG en Universiteit Antwerpen. Die sluit mooi aan op je professionele bacheloropleiding.

  • Of wil je nog voor een bachelor Verpleegkunde gaan? Op twee jaar tijd combineer je theorievakken en stage, voltijds of deeltijds, in dag- of avondonderwijs.

  • Levenslang leren? Check onze navormingen Vroedkunde.

  Meer weten?

  Kom naar een infodag

  • Krijg een rondleiding op de campus
  • Ontdek de KdG-opleidingen
  • Spreek met studenten en docenten

   

  Download of bestel een brochure

  Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

   

  Chat met een student

  Vraag je het liever aan een medestudent?
  Chat met Marjolein, studente Vroedkunde

   

  Contacteer de opleiding

  Vraag het aan Laura Claes via laura.claes@kdg.be of +32 3 613 15 21

  Inschrijven

  Wanneer wil je starten?

  Ik start in september 2024

  STAP 1: start je inschrijving

  • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
  • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
  • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

  Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

  STAP 2: rond je inschrijving af

  Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

  • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
  • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

  STAP 3: start met je opleiding

  • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
  • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
  • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

  Meer info

  Ik start zo snel mogelijk

  • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
  • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
  • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

  Nog inschrijven voor 2023-2024

  Waarom KdG?

  • Coaching
   We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

  • Real life
   We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

  • Stevig diploma
   Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

  • Grensverleggende innovatie en experiment
   We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

  • Open huis
   Iedereen is welkom.

  Meer redenen om voor KdG te kiezen

  Kwaliteitsvol onderwijs

  • KdG streeft topkwaliteit na.
  • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
  • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

  Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
  Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

  Voor bedrijven en organisaties

  Onze medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

  Bekijk ons navormingsaanbod of volg ons op Facebook.

  • Een vorming op maat?
  • Begeleiding bij jouw innovatief project?

  Maak gebruik van onze expertise.