Biochemie

Afstudeerrichting van professionele bachelor Chemie

 • Kraantjeswater drinkbaar houden, bier brouwen, milieuvriendelijke kuisproducten ontwikkelen … Allemaal biochemie! Jij wil van A tot Z weten hoe alles werkt.
 • Tijdens je opleiding Biochemie is ons nieuwe labo je tweede thuis. Je zoomt in op de wondere wereld van bacteriën, eencelligen, schimmels ... 
 • Dankzij je focus op piepkleine deeltjes maak jij de wereld beter: met schone zeeën en veilig voedsel bijvoorbeeld. 
 • Milieu en duurzaamheid krijgen extra veel aandacht, als (bio)chemicus speel jij een hoofdrol in de groene revolutie.
 • Jobkansen in overvloed in Antwerpen als Europese hoofdstad van de chemische industrie.
 • We werken met een periodesysteem: zo zijn je werk én je examens mooi gespreid over een heel jaar.
 • Jouw mening als student telt. Je mag je zegje doen bij het opstellen van uur- en examenroosters.
 • Na je opleiding kan je meteen aan de slag: in labo’s, onderzoekscentra, bij milieudiensten …
 • Oud-studenten kom je tegen bij Ecover, Proviron, UAntwerpen, AVEVE en VITO ...
 • Verder studeren na je opleiding Biochemie? Je schakelt eenvoudig door naar Industrieel Ingenieur of andere masteropleidingen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar

 • Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica ...
 • Je zit samen met de andere bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Tweede jaar 

 • Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Biochemie, Chemie of Procestechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie is ook een optie.
 • De helft van het jaar breng je door in het labo, tussen de proefbuizen en de bunsenbranders.
 • In kleine groepen werk je intensief aan je eigen wetenschappelijk project.

Derde jaar 

 • Het werkleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bij een bedrijf.
 • Samen met dat labo of bedrijf werk je een concrete onderzoeksvraag uit in je bachelorproef.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Chemie
25 studiepunten
Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo
(
18 studiepunten
)
 • Algemene chemie (labo): Je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.
 • Algemene chemie (theorie, oefeningen): Je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.
Organische chemie: theorie en oefeningen
(
4 studiepunten
)

Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.

Instrumentele analyse
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Bio
11 studiepunten
Celbiologie
(
4 studiepunten
)

Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?

Microbiologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)
 • Microbiologie: Je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.
 • Microbiologie (labo): Hoe onderzoek je micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.
Ondersteunende vakken
18 studiepunten
Wiskunde: theorie en oefeningen
(
6 studiepunten
)

Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Fysica: theorie, oefeningen en labo
(
9 studiepunten
)
 • Fysica (labo): Je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...
 • Fysica (theorie en oefeningen): Je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.
Informatica
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.

Communicatie en werkveld
6 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
6 studiepunten
)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Tweede jaar

Bio
28 studiepunten
Biochemie: theorie en labo
(
12 studiepunten
)
 • Biochemie (labo): Je oefent op specifieke scheidingstechnieken voor biomoleculen, leert hoe je enzymkinetische metingen uitvoert en krijgt kwantitatieve bepalingsmethoden voor suikers en eiwitten onder de knie.
 • Biochemie (theorie): Je bestudeert de fundamentele begrippen en wetten uit de thermodynamica en leert ze toepassen op biochemische processen. Je kijkt ook naar enzymen en naar verschillende groepen biomoleculen en zoomt in op metabolische processen
Bioprocestechnologie: theorie en labo
(
7 studiepunten
)
 • Bioprocestechnologie (labo): Je kweekt probiotica op uit een commercieel staal en draagt de verantwoordelijkheid voor het verloop van de fermentatie in de fermentor. Je analyseert afvalwater en onderzoekt de biologische zuivering ervan.
 • Bioprocestechnologie (theorie): Je bestudeert de bioprocessen die voor de mens het belangrijkst zijn: fermentatieprocessen van voedingsmiddelen, farmaceutica, chemicaliën. Je leert hoe micro-organismen kunnen bijdragen voor een schoner milieu.
Microbiologie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)
 • Microbiologie: Je neemt het metabolisme van micro-organismen onder de loep en zoemt dieper in op de taxonomie. Vervolgens worden de belangrijkste bacteriën besproken met aandacht voor hun specifieke rol in het ecosysteem.
 • Microbiologie (labo): Je onderzoekt water- en bodemstalen op hun microbiologische kwaliteit met oog voor de ecologische functies van de aangetroffen micro-organismen. Je leert de belangrijkste biochemische eigenschappen van bacteriën onderzoeken en het effect van chemische en fysische antimicrobiële middelen.
Fermentatietechnologie
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving is nog niet beschikbaar.

Chemie
26 studiepunten
Analytische chemie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)

Je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Instrumentele analyse: theorie en labo
(
6 studiepunten
)

Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.

Fysicochemie: theorie en labo
(
8 studiepunten
)
 • Fysicochemie (labo): Je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.
 • Fysicochemie (theorie): Je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.
Organische chemie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)
 • Organische chemie (labo): Je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren.
 • Organische chemie (theorie): Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.
Ondersteunende vakken
3 studiepunten
Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
3 studiepunten
Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.

Derde jaar

Stage en eindwerk
23 studiepunten
Stage en eindwerk
(
23 studiepunten
)

Je komt in een echte werksituatie terecht. Zo kan je wat je leerde in de opleiding onmiddellijk in de praktijk omzetten. Door onze uitgebreide ervaring en ons ruim netwerk helpen wij je aan de ideale stageplaats. Het eindwerk dat je hierover schrijft, krijgt een prominente plaats in onze bibliotheek.

Bio
21 studiepunten
Biotechnologie: theorie en labo
(
9 studiepunten
)

Je bestudeert de rode en groene biotechnologie zoals in vitro kweekprocessen en genetische transformatie van planten en dierlijke celculturen. Je kijkt ook naar concrete toepassingen van die technieken.

Toegepaste microbiologie: theorie en labo
(
6 studiepunten
)

Toegepaste microbiologie(theorie): wat is genetische manipulatie en hoe werkt dat in de praktijk? Je leert de belangrijkste moleculair biologische technieken kennen. Wat is het HACCP-systeem en welke impact heeft het op onze voedselindustrie? Waardoor kan voedsel bederven of geïnfecteerd worden?

Toegepaste microbiologie(labo): je leert fenotypische en genotypische varianten van bacteriën opsporen, maakt kennis met lactose-operon. Je onderzoekt verschillende levensmiddelen en identificeert de micro-organismen die voedselbederf en voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.

Ecologie en milieuzorg
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de verbanden tussen organismen in ecosystemen en onderzoekt het belang van energie in die relatie. Je verdiept je ook in ecologische cycli en kijkt naar het vakgebied milieuzorg vanuit een verantwoordelijke positie.

Voedingschemie
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert alle bestanddelen van voedingsstoffen en ontdekt zo waarom ze bederfbaar zijn. Je kijkt ook naar oplossingen voor die bederfreacties.

Chemie
8 studiepunten
Analytische chemie en instrumentele analyse
(
4 studiepunten
)

Analytische chemie (theorie): je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.

Biochemie (labo) je oefent op specifieke scheidingstechnieken voor biomoleculen, leert hoe je enzymkinetische metingen uitvoert en krijgt kwantitatieve bepalingsmethoden voor suikers en eiwitten onder de knie.

Fysicochemie
(
4 studiepunten
)

Fysicochemie (theorie): je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.

Fysicochemie (labo): je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.

Ondersteunende vakken
3 studiepunten
Statistiek
(
3 studiepunten
)

Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Communicatie en werkveld
5 studiepunten
Humane vakken
(
2 studiepunten
)

Je zoomt in op levensbeschouwelijke en ethische dilemma's uit je vakgebied. Je leert een gefundeerde houding aannemen en verdedigen.

Communicatie en werkveld
(
3 studiepunten
)

Je leert vlot communiceren met je collega's en verdiept je in conflictoplossende modellen. Je leert vergaderen, presenteren, in team werken en solliciteren. Je kijkt ook kritisch naar je eigen persoonlijkheidsprofiel.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september.
 • Later inspringen kan, en wel tot februari.
 • Je volgt gemiddeld 22 uur les per week.
 • Vaak heb je één tot anderhalve dag per week vrij. Ideaal om projecten uit te werken.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster.
Bekijk de jaarindeling.

Leerling-tovenaar

 • Je gaat aan de slag met pipetten en bunsenbranders en creëert leven in een petrischaaltje.
 • Je verdiept je in de wondere wereld van bacteriën, eencelligen en schimmels.
 • Micro-organismen zet je naar je hand in een (bio)chemisch proces en je bekijkt hoe je ze kan inzetten bij genetisch onderzoek.

Boeiender wordt het niet voor een avontuurlijke wetenschappelijke geest zoals jij.

Een job met perspectief

Met een bachelordiploma Chemie op zak rollen bedrijven de rode loper voor je uit.

Peer-tutoring: laatstejaars helpen eerstejaars

Ik heb goede ervaringen met peer-tutoring. Door de oefeningen te maken en je medestudenten te helpen, ben je intensief met de leerstof bezig. Deze manier van studeren is veel doeltreffender dan gemaakte oefeningen nog eens te herlezen.
Adriaan Van Elst, eerstejaarsstudent bachelor Chemie (afstudeerrichting Biochemie)

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat begeleiding en ondersteuning.

Go international!

Verruim je blik op de wereld! Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland.

Duitsland, Nederland, Portugal en Frankrijk zijn populaire bestemmingen bij de studenten Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.

One minute classes

Remote video URL

Wordt pepper spray gemaakt van pikante pepers?

Remote video URL

Is er ook radioactieve straling in mijn huis?

Remote video URL

Hoe proper is zwembadwater?

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Je hebt een ‘wetenschapsknobbel’. Chemie, biologie en fysica waren altijd al je favoriete vakken.
 • Je wil graag weten hoe de natuur in elkaar zit. En met die kennis wil je nieuwe, milieuvriendelijke producten ontwikkelen.
 • Je bent kritisch en onderzoekend. Koop je voedingswaren, dan let je bijvoorbeeld op de vervaldatum. En je weet maar al te goed waarom.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Kom goed voorbereid aan de start!

Weinig wiskunde gehad in het secundair onderwijs? Geen probleem! Volg in de september een inloopcursus om de wiskundekennis die je nodig hebt in de bachelor Chemie bij te spijkeren.

Na je studie

Aan het werk

 • Met een bachelordiploma Chemie ben je gegeerd op de arbeidsmarkt.
 • Je komt terecht in een vernieuwende sector die – prettige bijkomstigheid – ook nog eens uitstekend betaalt.
 • Antwerpen is dé Europese hoofdstad van de chemische industrie.
 • Laborant in de voedingssector, kwaliteitsverantwoordelijke in een brouwerij, voedselinspecteur, coördinator bij afvalbeheer … Mogelijkheden zat!
 • Oud-studenten Biochemie loop je tegen het lijf bij onder meer Ecover, Proviron, UAntwerpen, AVEVE en VITO.

Verder studeren

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Laura, studente Chemie

 

Contacteer de opleiding

Vraag het aan opleidingshoofd Geert Wouters via geert.wouters@kdg.be of +32 3 502 27 76

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair? Stuur een mailtje naar hilde.debondt@kdg.be.

Ons onderzoekscentra Duurzame Industrie is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening op vlak van duurzame chemicaliën en productieprocessen. 

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.