Krachtgericht Sociaal Werk

Het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk verricht empowerend, praktijkgericht onderzoek in sociaal-agogisch werk. Dat genereert kennis, relevant voor het werkveld en het onderwijs.

Wie zijn wij?

Kristel Driessens
Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, hoofd van het Expertisecentrum en coördinator van Bind-Kracht
kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 19 60

Johan Boxstaens
Maatschappelijk assistent en master sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar 'sociaal werk in een gedwongen kader'
 johan.boxstaens@kdg.be

Lynn De Pourcq
Sociologe en onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar het cliëntperspectief in de hulpverlening
lynn.depourcq@kdg.be

Jan Depauw
Maatschappellijk assistent en master sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in maatschappelijk werk in OCMW-context en empowerment-meting
jan.depauw@kdg.be

Vicky Lyssens Danneboom
Doctor in de Sociologie en onderzoeker met expertise in gezinssociologisch onderzoek
vicky.lyssens-danneboom@kdg.be

Bie Melis
Maatschappelijk Assistent en criminologe, lector en onderzoeker met expertise in actie-onderzoek naar preventie, jeugdhulpverlening en krachtgerichte, netwerkversterkende methodieken 
bie.melis@kdg.be

Bea Van Robaeys
Doctor in de sociale wetenschappen, sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar 'armoede, culturele diversiteit en sociaal werk' 
bea.vanrobaeys@kdg.be

Wat doen wij?

Context

 • Tal van maatschappelijke uitdagingen zetten het sociaal werk onder druk. De overheid focust op professionalisering en het zichtbaar maken van resultaten van sociaal werk. Maar ook sociale professionals zelf zijn voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering van hun werk, inzicht verruimende kaders, goede praktijken en innovatie.
 • Vanuit de internationale visie van 'Krachtgericht Sociaal Werk' zoeken we wat werkt en kan versterkt worden bij individuen, gezinnen, professionals en vrijwilligers, in organisaties, in de omgeving en de samenleving.
 • We willen krachtgerichte praktijken taal geven en zichtbaar maken en focussen daarbij op het werk met maatschappelijk kwetsbare groepen.

Visie en onderzoeksmethoden

 • We gaan in, voor en met het werkveld aan de slag. Door het samenbrengen van kennis, deskundigheid en praktijkervaring, bouwen we mee aan de praktijktheorie van het sociaal werk.
 • We kiezen voor veranderingsgericht sociaal werk-onderzoek, geïnspireerd op het toepassingsgerichte Modus 2 onderzoeksparadigma en het model van gezamenlijke kennisproductie.
 • Handelingspraktijken worden versterkt door de verbinding met theoretische kaders en methodische modellen.
 • We werken transdisciplinair, wat impliceert dat we wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines verbinden met de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de sociale sector en de ervaringskennis van cliënten. Verschillende onderzoeksmethoden kunnen daarvoor ingezet worden: kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken.
 • Actie-onderzoek in het werkveld geniet onze voorkeur. Het onderzoek beantwoordt aan de kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk onderzoek en is tegelijk ook ethisch verantwoord en ondersteunend voor de praktijk van sociaal-agogisch werk.

De doelstellingen

 • Praktijkkennis van sociaal werkers verbreden en verdiepen via de toevoeging van theoretische denkkaders en innoverende modellen van sociaal werk, aansluitend bij de vragen en bekommernissen uit het werkveld
 • Onderwijs verrijken met nieuwe inzichten, vergaard in sociaal werk-onderzoek
 • Professionalisering en legitimering van sociaal werk ondersteunen
 • Bijdrage leveren tot theorievorming inzake sociaal-agogisch werk en sociaal werk-onderzoek

Onderzoeksprojecten

Vertrekkend van vragen uit werkveld of opleiding bieden we wetenschappelijke ondersteuning voor:

 • studie van maatschappelijke processen en sociale problemen die het sociaal-agogisch werk beïnvloeden
 • studie van evoluties in cliëntprofielen en in noden van doelgroepen
 • analyse en wetenschappelijk onderbouwen van goede praktijken in sociaal-agogisch werk
 • ontwikkeling van methodische en reflectie-instrumenten, aangepaste meetinstrumenten voor empowerend sociaal-agogisch werk
 • evaluatie en effectmeting van innovatieve praktijken
 • vertaling van (internationaal erkende) methodische vernieuwingen naar een specifieke lokale context of werksoort

Focus: praktijkgericht onderzoek voor krachtgericht structureel sociaal werk met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen.

Huidige onderzoeksthema's:

 • armoede en sociaal-agogisch werk
 • sociaal werk in justitiële context
 • jeugdwelzijnswerk
 • culturele diversiteit
 • krachtgericht en participatief sociaal werk

Vorming

Het expertisecentrum gaat met haar onderzoeksresultaten aan de slag:

 • Presentatie van resultaten aan het werkveld via lezingen en workshops (door alle onderzoekers)
 • Coaching van teams of begeleiding bij de implementatie van onderzoeksresultaten
 • Vertaling van onderzoeksresultaten naar vormingsprogramma’s voor professionals (waar mogelijk)

Je kan een beroep doen op onze expertise in:

 • Preventief werken
 • Inzet van krachtgerichte, netwerkversterkende methoden
 • Empowermentmeting

Bind-Krachtvormingen:

 • Combinatie van praktijkervaringen van cursisten, theoretische kaders en ruimte voor ervaringsuitwisseling en dialoog met ervaringsdeskundigen:
 • Voor hulpverleners en begeleiders in langdurige trajecten met mensen in armoede
 • Voor vorming in eigen team/organisatie
 • Voor individuen (intekenen op open aanbod)
 • Overzicht:
  • Krachtgerichte hulpverlening, vierdaagse of zesdaagse vorming
  • Kwetsuren en krachten. De psychologische dimensie van een leven in armoede
  • Krachtgericht werken in groepen vanuit de basisschakelmethodiek
  • Opvoeden en opgroeien in armoede
  • Armoede en culturele diversiteit
  • Krachtgericht werken in de thuiszorg
  • Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding
  • Mensen in armoede op de werkvloer

Aan vormingen kan ook actie-onderzoek, begeleiding van organisatie-ontwikkeling en supervisie gekoppeld worden: www.bindkracht.be

Dienstverleningsprojecten

 • Wetenschappelijke ondersteuning bij project ‘Netwerken met Kinderen in Armoede’ Partnerschap met CKG De Kleine Vos en Plan vzw – 2011-2012
 • Diversiteitsproject Vesoc Actieplan 2009
 • Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid ‘Werken met mensen in armoede op de werkvloer’
 • Begeleiding onderzoeksproject ACV-Oostende over drempels en knelpunten in tewerkstelling voor mensen in armoede
 • Diverse Bind-krachtvormingen

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

Publicaties

 • Inspiratiebrochure 'Maatschappelijk Werk en Kinderopvang Hand in Hand'
 • Boxstaens, J. & Paterson, N., Maatschappelijk werk onder mandaat versus offender management. Een verkenning van daderbegeleiding in België en Schotland, Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 99-112.
 • Boxstaens, J. & Robinson, G. (2015). Voorstelling COST Action on Offender Supervision in Europe, in VHLORA (2015). Hogescholen krachtig in verbinding. Brussel: Vlaamse Hogescholenraad.
  Depauw J. & Van Dop, N. (2015), De maat van sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 141-152.
 • Driessens, K., Van Doorn, L., McLaughlin, H. & De Clerck, W. (2015), Ervaringsdeskundigen betekenisvol betrekken bij de opleiding sociaal werk, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 163-179.
 • Raeymaeckers, P. Driessens, K. & Tirions M., (2015), De sociaalwerkonderzoeker als generalist: een kritische reflectie, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco, p. 209-218.
 • Van Robaeys, B. & Van Ewijk, H. (2015), Sociaal werk in de marge van een complexe samenleving, in Driessens, K., Raeymaeckers, P. , Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E. (2015), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering, Leuven, Acco., p. 21-34.
 • Burssens D., Goris P., Melis B. & Vettenburg N.(Red.) 2014. Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Garant Uitgevers nv.
 • Depauw, J. & Driessens, K., m.m.v. De Clerck,W. (2014), Bind-Kracht in OCMW's. Een kader voor organisatorisch empowerment, Heverlee, Lannoo Campus.
 • Doms, L., Thirion J. en De Clerck, W. (2014), Ouderparticipatie als uitgangspunt. Samenwerken met ouders in de residentiële werking van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. 'Zij pakken dat niet over, want jij bent de mama'. Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool.
 • Driessens K. & De Clerck, W. (2014), Ervaringsdeskundigen als tandempartners in hogeschoolopleidingen, in Welwijs, jg. 25, nr. 4, p. 30-33.
 • Driessens, Kristel en Van Regenmortel, Tine (2014 8ste druk), Bind-Kracht in Armoede. Leefwereld en hulpverlening. Leuven, Lannoo campus.356p isbn 9879020967487
 • Driessens, K. & Van Robaeys, Bea (2014), Zorg voor kwetsbare kinderen in partnerschap met ouders, hun sociaal netwerk en andere professionals, Paper voor dialoogdag 'Kleine kinderen, grote kansen', Brussel, Koning Boudewijnstichting, 21 februari 2014)
 • Humbeek, B., Driessens, K., Teller, M., De Rynck, P., Park, M. & Vandekerckhove, A. (2014), Kleine kinderen, grote kansen. In partnerschap met ouders, hun sociaal netwerk en andere professionals, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 58p. ISBN 978-90-5130-848-8
 • Humbeek, B., Driessens, K., Teller, M., De Rynck, P., Park, M. & Vandekerckhove, A. (2014), Plus de chances dès l'enfance: les partenariats avec les parents, leur réseau social et d'autres professionels, Bruxelles, Fondation Roi Boudain, 58p.
 • Interview met Kristel Driessens "Buddyproject vult sterk sociaal beleid aan" - Weliswaar – 24/9/2014.
 • Van Robaeys Bea (2013).- Ondersteunen van kwetsbare burgers in een context van diversiteit : het verhaal van De Sloep vzw, in Willems, Sara & Mertens, Jos [ed] Professioneel omgaan met diversiteit. Mechelen, Kluwer, p. 87-102 - ISBN 978-90-465-5476-0
 • Vansevenant, Koen, Driessens, Kristel en Van Regenmortel, T. (2014 7de en 8de druk), Bind-Kracht in Armoede. Boek 2. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven, LannooCampus, 275p. ISBN  9789020973365
 • Depauw, J. & Driessens, K. (2013), Try out psychologische empowerment meetschaal, VLAS-Studies 12 , Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Depauw, J.,& Driessens, K. (2013). Try out meetschaal psychologisch empowerment. Executive summary. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2009). 'Losse preventieflodders in de kinderopvang', Alert, 35, (1), 32-34.
 • Boxstaens, J. & Bauwens, A. (2013), Drukke tijden in justitiehuizen. Complexe arbeidsorganisatie verkent grenzen. Alert, 39 (3), p. 64-69.
 • Driessens, K. & Tirions, M. (2013), Mensenrechten en multicultureel sociaal werk. Lessen uit India. Alert, 39 (3), p. 35-43.
 • Boxstaens, J. (2013), Justitieel sociaal werk. Onder druk in Vlaanderen, in Alert, 39 (1), p. 14-20.
 • Driessens, K. (2013), Kan de capability approach ons helpen in de strijd tegen armoede? In Debruyne, M., The Capability Approach, Brussel, ACW-studiedienst, p. 123-129
 • Driessens, K. en Euben, H. (2013), Project in de kijker: Bind-Kracht, in Samenleving en Politiek, januari, p. 22-23
 • Depauw, J. & Driessens, K. (2012), Voedselhulp als bron van integratie en activering,  in Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A., Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, Leuven, Acco, p. 289-304.
 • Vansevenant, K., Driessens, K. & Van Regenmortel, T. (2012), OCMW-hulpverlening en Bind-Kracht. Reflexieve Samenwerking voor een versterkende hulpverleningsdynamiek, in Handboek voor de Sociale dienst van het OCMW, Politeia
 • Driessens, K & Geldof, D. (2012), Naar de kern van sociaal werk. Lena Dominelli op bezoek in Vlaanderen, in Alert, 38 (5), p. 8-13.
 • Driessens, K. (2012), In tandem met een opgeleide ervaringsdeskundige. De geheimen van een succesverhaal, in Opbouwwerk Brussel, nr. 106, p. 5-6.
 • Burssens, D., Goris, P. & Melis, B. (2012). Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme, in M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.)' Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid (pp. 263-275), Gent: Academia Press.
 • Melis, B., Goris, P., Burssens, D. & Vettenburg, N. (2012). Preventie van jeugdcriminaliteit; bezint eer ge begint. In  'Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak', cahier Kluwer
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2011), Cultuur en armoede in hulpverleningsrelaties. Transitie naar een divers-sensitieve en empowerende hulpverlening, in Vranken, J., Dierckx, D., Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, Leuven, Acco, p. 345-361.
 • Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Verder kijken dan het cultureel cocon, Alert, 37 (4), p. 27-35.
 • Geldof, D. & Driessens, K. (2011), Armoede in de 21ste eeuw, in Welzijnsgids (Noden-Armoede), afl. 82, 25-49.
 • Verstraete, G. & Van Robaeys, B. (2011), 'Welzijnswerk in een diverse samenleving', in Welzijnsgids – Welzijnszorg – Integratie van minderheden, afl. 81, p. 23-44.
 • Driessens K., Saurama E. & Fargion S. (2011). Research with social workers to improve their social interventions, European journal of social work, 14 (1), 71-88. ISSN 1369-1457
 • Dehertogh B., Driessens K. & Dierckx D.(2011), Two birds of a feather? Collaboration in social work research in Europe: editorial, European journal of social work, 14 (1), 1-9. ISSN 1369-1457
 • Van Robaeys, B. & Driessens K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Sociaal werkers en cliënten aan het woord. Leuven, Lannoo Campus. ISBN 978-90-209-9662-3.
 • Van Robaeys, B. (2010), Doe-het-zelfdemocratie. Alert in gesprek over diversiteit en activering, in Alert, 36 (4), 56-61.
 • Van Robaeys, B. & Deduytsche, J. (2010), Gekleurde armoede : een bijzondere uitdaging voor het jeugdwerk?, in Krax, 10 (1), 33-35.
 • Driessens, K. (2010), Empowerment en Linking against poverty, in Van Bruggen, H., Kantartzis, S. & Rowan, S., Copore. Competences for poverty reduction, Amsterdam, ENOTHE, Hogeschool Amsterdam, p. 93-100. ISBN 978-90-78379-13-3
 • Driessens K., van Regenmortel T., Vansevenant K.(2010). Bind-Kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog, in Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk / Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, 11 (3), p. 17-19  ISSN 1567-6587
 • Matthijs V., Driessens K (2010). Geen Bind-Kracht zonder participatie  in Terzake: praktijkblad voor gemeentebeleid, p. 19-23 - ISSN 0771-3231
 • Driessens K., Claessens D., Dierckx D., Thirion J. (2010)., L'union fait la force: de kracht van samenwerking tussen onderzoekers en sociale werkers  in Welzijnsgids, 109-133                  
 • Driessens K. (2010), La relation entre intervenants sociaux et personnes vivant dans la pauvreté : affronter l'exclusion et la dependence in Pensée plurielle: parole, pratiques et réflexions du social, 3:25, p. 91-105. ISSN 1376-0963
 • Driessens K. (2010) Over armoede, sociale uitsluiting en kansen tot burgerschap : actief burgerschap als hefboom in Perspectief : actief burgerschap en kansengroepen, 6 (2), 3-5.
 • Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2009). 'Losse preventieflodders in de kinderopvang', Alert, 35 (1), 32-34.
 • Driessens, K., Bind-Kracht in armoede. De waarde van transdisciplinair onderzoek in het sociaal werk. In Brodala, J., Cuyvers, G., Devillé, A. & Van Eeckhaut, G., Met een dubbele lus. Prikkelend nadenken over Sociaal Werk, Antwerpen, Garant, 2009, p. 69-82.
 • Boxstaens, J. & Scheerlinck, G. (2009), Maatschappelijk werk. Het eeuwige spanningsveld tussen emancipatie en controle in: Brodala, J., Cuyvers, G., Devillé, A. & Van Eeckhaut, G., Met een dubbele lus. Prikkelend nadenken over Sociaal Werk, Antwerpen, Garant, 2009, p. 85-94.
 • Driessens, K. en Geldof, D. (2009), Individu en/of structuur? Of wat wil het sociaal werk aanpakken? In Steyaert, J. en Verzelen, W., Canon van het sociaal Werk in Vlaanderen. http://www.canonsociaalwerk.eu/be/essays.php#essay_2
 • Melis, B. (2008). 'Projectmatig werken. Een stappenplan voor preventie', Welwijs, 19 (3), 13-16.
 • Melis., B. (2008). 'Welke preventie wensen wij?', Caleidoscoop, 20 (2), 6 - 11.
 • Boxstaens, J. (2008), Evidence-based practice: ook binnen de psychosociale dienst van het gevangeniswezen?, Panopticon, nr. 3, p. 62-68.
 • Vansevenant, K., Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2008), Bind-Kracht in Armoede. Boek 2. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven, LannooCampus. ISBN 978-90-209-7336-5
 • Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2006), Bind-Kracht. leefwereld en hulpverlening, Leuven, Lannoocampus.
 • Driessens, K. en Van Regenmortel, T. (2006), Force du lien. Sphere de vie et aide social, Leuven, Lannoocampus.

Onderzoeksrapporten

Studiedagen / lezingen

 • 22.-24.04.2015 – European Conference on Social Work Research in Ljubljana – Presentatie 'Innovative research methods in comparative research methods on social work practice' (samen met Prof. dr. Kerstin Svensson, Lund University)
 • 16-18.04.2015 – COST-meeting & conferentie in Athene – Presentatie 'Analysing observational data: bridging the gap between a qualitative and a quantitative approach'
 • 17/3/2015: Een eigenzinnige tiener in een deskundig huis. Voorstelling van Boek Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaal-wetenschappelijke benadering – Lezing op colloquium naar aanleiding van 10 jaar Master Sociaal Werk
 • 12/03/2015 – Erasmus+ Staff mobility Lund University Zweden – Gastcollege 'Comparative Social Work: similarities and differences in the development of social work in Sweden and Belgium.'
 • 11/03/2015 – Erasmus+ Staff mobility Lund University Zweden – Gastcollege 'The pains of doing observational research'
 • 10/3/2015: Interactieve lezing over Bind-Kracht met Monique Pauwels en Greet Baart – AP voor studenten van In-Holland Den Haag.
 • 17.02.2015 – KULeuven – Gastcollege Master Sociaal Werk & Sociaal Beleid 'Sociaal Werk: het eeuwige spanningsveld tussen disciplinering en emancipatie'
 • 24/02/2015: Presentatie  Netwerkversterkend werken in de jeugdhulp, Broodje Sociaal: onderzoeksforum sociaal Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
 • 27/1/2015 Krachtgericht werken in het sociaal werk – lezing voor docenten sociaal werk en sociale readaptatiewetenschappen – KHLeuven
 • 9/12/2014 Elk kind telt, ook in Willebroek. Studiedag over kinderarmoede in Willebroek.
 • 21/11/2014: lezing 'Sociaal werk: het eeuwige spanningsveld tussen controle en emancipatie – studiedag Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • 28/10/2014: Presentatie onderzoek 'Spanningsvelden in het intrapenitentiair sociaal werk' op nationale studiedag Psychosociale Dienst – FOD Justitie
 • 22-24/10/2014 COST-meeting in Belfast –Presentatie 'open or structured observations? Is there a point in quantifying qualitative data?'
 • 3/10/2014 – De Kracht van netwerken.  Bind-Kracht. – Denkdag Lus – Beter Samen. De kracht van netwerken nu en later. New Zebra in Gent
 • 23/9/2014: 'De mobilisatie van krachten uit de buurt'. Een interview met vrijwilligers en sociale professionals op  slotconferentie DNA-project (Deprived Neighbourhood Approach) – Conferentiezaal Zoo Antwerpen
 • 09-12/09/2014 ESC (European Society of Criminology) Conference Prague – Presentatie 'Observations as a data-collection method in comparative research on probation practice'
 • 01/09/2014: Presentatie COST-onderzoek 'observaties' – Justitiehuis Mechelen
 • 6/6/2014 Studiedag 'Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit'
 • 29/5/2014. Studievoormiddag in samenwerking met TPO, Welwijs, NICC, Alert: Preventie Morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk.
 • 16/5/2014: Presentatie empowermentmeter op 'Broodje Sociaal', onderzoeksforum sociaal Antwerpen.
 • 6/05/2014: workshop 'superdiversiteit kleurt de sociale diensten' – studiedag VVSG.
 • 15-17/4/2014 deelname aan European Conference of Social Work Research in Bolzano – paperpresentatie 'Means of measuring and monitoring: a participatory approach' 
 • 31/03/2014: Inleidende lezing: Strengths of the client  INTERNATIONAL UNIVERSITY WEEK Heverlee: Strengths of clients and self-determination  - 31st of March – 4th of April 2014.
 • 21/2/2014 studiedag Bind-Kracht in OCMW's – Campus Groenplaats – Antwerpen
 • 21/2/2014, dialoogdag 4 'Kleine kinderen, grote kansen', Koning Boudewijnstichting, HIG-Schaarbeek door Bea Van Robaeys
 • 13/12/2013 – Lezing Puzzelen met concepten. Over vermaatschappelijking van de zorg
  Krachtgericht werken en netwerkversterking
    op studiedag 'Samen sterk en ik beslis'. Over netwerkgroepen in gezinnen begeleid door een CKG, Brussel, Kind en Gezin Academie
 • 27/11/2013 Lezing 'Versterkend en verbindend werken in dialoog met gezinnen in armoede' en workshop 'krachtgericht werken in basiswerkingen'  op armoedeconferentie in Lelystad      
 • 7/10/2013 Lezing voor Expoo  Kind en Gezin op Open Forumdag over ontmoeten – over de basisschakelmethodiek
 • 01/10/2013 Lezing op PCBO Brugge 'Erving Goffman revisited? De gevangenis van vandaag als totaalinstituut?' door Johan Boxstaens
 • 3/09/2013 Lezing op armoedeconferentie in Venlo 'Versterkend en verbindend werken in dialoog'
 • 6/05/2014: workshop 'superdiversiteit kleurt de sociale diensten' – studiedag VVSG.
 • 16 – 19/04/2013: Strengths-based approaches and network strengthening methods in child welfare and protection, Ensact-conferentie  Istanbul.
 • 11/03/2014: gastcollege CIMIC
 • 7/2/2013: studiedag 'Samenwerken' van Emmaus op UA –
  • Workshop over Samenwerken in onderzoek met Wim De Clerck
  • Workshop over Een versterkend netwerk voor een hoopvolle toekomst  met Veerle Devillé en Cindy
  • Workshop over samenwerking tussen onderzoek en werkveld door Bie Melis en Tim De Roeck.
 • 25/1/2013: Boekvoorstelling 'Capability Approach' door ACW – deelname in panel met bijdrage over de Capability Approach in de Armoedebestrijding – Brussel
 • Studievoormiddag Bind-Kracht in OCMW's: een uitnodigend kader voor organisatorisch empowerment
 • Presentatie 'Empowering the family through the strengthening of social networks' door Bie Melis op Ensact-conferentie in Istanbul:. 19/04/2013
 • Studiedag 'Samenwerken' van Emmaus op UA – 7/2/2013
  1. Workshop 'Samenwerken in onderzoek' door Kristel Driessens en Wim De Clerck
  2. Workshop 'Een versterkend netwerk voor een hoopvolle toekomst'  door Kristel Driessens, Veerle Devillé (CKG De Kleine Vos) en Cindy
  3. Workshop over samenwerking tussen onderzoek en werkveld. Evaluatieonderzoek La Strada door Bie Melis en Tim De Roeck.
  4. Workshop Kwaliteitsvol verankeren van methodisch werken in Vlaanderen: denksporen en strategieën met Johan Boxstaens
 • Lezing over "Sociaal werk in een justitieel kader" door Johan Boxstaens op de nationale studiedag georganiseerd door het Directoraat Generaal van de FOD Justitie (december 2012).
 • 10 jaar POD MI: VVSG-vorming ism POD MI, inleiding workshop 'van mister Cash naar sociale activering en integratie – socio-cultureel sportief door Jan Depauw (december 2012).
 • Mini-conferentie over krachtgerichte methoden in de Integrale Jeugdhulp met Kristel Driessens en Bie Melis – Karel de Grote Hogeschool – Campus Zuid - Brusselstraat 23  in samenwerking met de Vlaamse Overheid – 20/11/2012
 • Studiedag: Bind-Kracht in de basisopleiding – Karel de Grote Hogeschool – 8/11/2012
 • 'Anders meten van de effectiviteit van sociaal werk. De ontwikkeling en toetsing van een empowermentmeter in een OCMW-context'. Presentatie door Jan Depauw op 'Dag van de Sociologie', 26 mei 2011 te Gent (België).
 • Studiedag Vlaams centrum schuldbemiddeling : Preventief werken rond schulden met Bie Melis 24/11/2011:
 • Gekleurde armoede en Hulpverlening. Lezing door Bea Van Robaeys in het kader van de week tegen armoede, OCMW Gent.
 • Symposium op Ensact-conferentie in Brussel 'Collaboration in Social Work Research'- Driessens Kristel, Steyaert Jan, Boxstaens Johan, Van Robaeys Bea, Hermans Koen (KuLeuven), Rudi Roose (UG) – 11/4/2011
 • Paperpresentation on European Conference for Social Work Research, Oxford, March 2011 - Oral Presentation – 'Transdisciplinarity in social work research. Collaborative research in social welfare organizations with the involvement of service users' door Kristel Driessens
 • Workshop op Ensact-conferentie 'Research and training with people in poverty' door Kristel Driessens – 12/4/2011
 • Studiedag CAW Artevelde; Algemeen preventief werken in het CAW met Bie Melis 21/03/2011
 • Vormingsdag voor directies van de CLB gemeenschapsonderwijs. Algemeen preventief werking vanuit CLB. Met Bie Melis 15/03/ 2012
 • Vormingsdag Vrij CLB. Met Bie Melis UA Antwerpen 03/2011
 • Vormingsdag directies en leerlingenbegeleiders vrij secundair onderwijs. "Probleemgedrag van maatschappelijk kwetsbare jongeren op school". Met Bie Melis UA Antwerpen 02/ 2011
 • Presentation 'Empowerment and Linking against poverty' door Kristel Driessens on international congres Copore – Amsterdam – 24/4/2010
 • Paperpresentation on congres 'Two birds of a feather. Research and Social Work in Urban Areas. 'Empowerment and linking' in social welfare organisations. An action-research at 'De Touter'  as good practice'. Door Kristel Driessens. University of Antwerp, 25 september 2009.
 • Paperpresentation on international congres of Master Social Work in Gent 'If you speak my name I vanish'. International symposium on conceptualizations of social and educational care and support. 'Empowerment and linking in poverty' Implementation of vision and concepts in higher education – programmes for social work and special education'. Door Kristel Driessens 12 december 2009.
 • Empowerment of people in poverty and social workers through dialogue and training, paperpresentation Kristel Driessens on ENSACT-conference in Dubrovnik in Workshop 8: Service Users In Social Work Education, 29 april 2009.

Afgelopen projecten

 • Bind-Kracht in OCMW's: een focus op organisatorische voorwaarden
 • Beleving van Vrijwilligerswerk in Welzijnsschakels
 • Ontwikkeling van een betrouwbare en valide empowermentmeter voor OCMW's
 • Beleving en verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot diensten, voorzieningen, onderwijsinstellingen en initiatieven voor kinderen in hun eerste levensjaren
 • Een evaluatie van de werking van Traject 2
 • Een vergelijking van krachtgerichte methoden in de Integrale Jeugdhulp
 • Evaluatie-onderzoek van Time-Outprojecten van La Strada
 • Naar een integrale, krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding voor mensen in armoede
 • Toekomstverkenning voor de sociale projecten van Bond Zonder Naam
 • Actie-onderzoek naar de bestaansmiddelen en overlevingsstrategieën van cliënten met lage inkomens in welzijnsorganisaties en de praktijken van schuldhulpverlening
 • Normen voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk in OCMW's
 • Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid - visie en ontwikkeling van instrumenten
 • Implementatie van het model van wenselijke preventie in de praktijk;
 • Actie-onderzoek naar de integrerende en activerende mogelijkheden van voedselbedeling door het actief betrekken van de gebruikers ervan

Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?