Krachtgericht Sociaal Werk

Expertisecentrum

 • We gaan aan de slag met vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw en via actie-onderzoek analyseren en verbeteren we krachtgerichte praktijken.
 • Maak gebruik van onze omgevingsanalyses, cliëntbevragingen, evaluatie-tools, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • We werken o.a. rond deze vragen:
  • Hoe kun je kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan maatschappelijk kwetsbare burgers?
  • Welke tools kunnen je daarbij helpen?
  • Hoe verbeter je samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en cliënten?

Onderzoeksprojecten

Vertrekkend van vragen uit werkveld of opleiding bieden we wetenschappelijke ondersteuning voor:

 • Studie van maatschappelijke processen en sociale problemen die het sociaal-agogisch werk beïnvloeden.
 • Studie van evoluties in cliëntprofielen en in noden van doelgroepen.
 • Analyse en wetenschappelijk onderbouwen van goede praktijken in sociaal-agogisch werk.
 • Ontwikkeling van methodische en reflectie-instrumenten, aangepaste meetinstrumenten voor empowerend sociaal-agogisch werk
 • Evaluatie en effectmeting van innovatieve praktijken.
 • Vertaling van (internationaal erkende) methodische vernieuwingen naar een specifieke lokale context of werksoort.

Focus: praktijkgericht onderzoek voor krachtgericht structureel sociaal werk met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen.

Huidige onderzoeksthema's

 • Armoede en sociaal-agogisch werk
 • Sociaal werk in justitiële context
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Culturele diversiteit
 • Krachtgericht en participatief sociaal werk

Vorming

Het expertisecentrum gaat met haar onderzoeksresultaten aan de slag:

 • Presentatie van resultaten aan het werkveld via lezingen en workshops (door alle onderzoekers).
 • Coaching van teams of begeleiding bij de implementatie van onderzoeksresultaten.
 • Vertaling van onderzoeksresultaten naar vormingsprogramma’s voor professionals (waar mogelijk).

Je kan een beroep doen op onze expertise in:

 • Preventief werken
 • Inzet van krachtgerichte, netwerkversterkende methoden
 • Empowermentmeting

Bind-Krachtvormingen:

 • Combinatie van praktijkervaringen van cursisten, theoretische kaders en ruimte voor ervaringsuitwisseling en dialoog met ervaringsdeskundigen:
 • Voor hulpverleners en begeleiders in langdurige trajecten met mensen in armoede.
 • Voor vorming in eigen team/organisatie.
 • Voor individuen (intekenen op open aanbod).
 • Overzicht:
  • Krachtgerichte hulpverlening, vierdaagse of zesdaagse vorming.
  • Kwetsuren en krachten. De psychologische dimensie van een leven in armoede.
  • Krachtgericht werken in groepen vanuit de basisschakelmethodiek.
  • Opvoeden en opgroeien in armoede.
  • Armoede en culturele diversiteit.
  • Krachtgericht werken in de thuiszorg.
  • Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding.
  • Mensen in armoede op de werkvloer.

Aan vormingen kan ook actie-onderzoek, begeleiding van organisatie-ontwikkeling en supervisie gekoppeld worden.

Waar staan wij voor?

Context

 • Tal van maatschappelijke uitdagingen zetten het sociaal werk onder druk. De overheid focust op professionalisering en het zichtbaar maken van resultaten van sociaal werk. Maar ook sociale professionals zelf zijn voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering van hun werk, inzicht verruimende kaders, goede praktijken en innovatie.
 • Vanuit de internationale visie van 'Krachtgericht Sociaal Werk' zoeken we wat werkt en kan versterkt worden bij individuen, gezinnen, professionals en vrijwilligers, in organisaties, in de omgeving en de samenleving.
 • We willen krachtgerichte praktijken taal geven en zichtbaar maken en focussen daarbij op het werk met maatschappelijk kwetsbare groepen.

Visie en onderzoeksmethoden

 • We gaan in, voor en met het werkveld aan de slag. Door het samenbrengen van kennis, deskundigheid en praktijkervaring, bouwen we mee aan de praktijktheorie van het sociaal werk.
 • We kiezen voor veranderingsgericht sociaal werk-onderzoek, geïnspireerd op het toepassingsgerichte Modus 2 onderzoeksparadigma en het model van gezamenlijke kennisproductie.
 • Handelingspraktijken worden versterkt door de verbinding met theoretische kaders en methodische modellen.
 • We werken transdisciplinair, wat impliceert dat we wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines verbinden met de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de sociale sector en de ervaringskennis van cliënten. Verschillende onderzoeksmethoden kunnen daarvoor ingezet worden: kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken.
 • Actie-onderzoek in het werkveld geniet onze voorkeur. Het onderzoek beantwoordt aan de kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk onderzoek en is tegelijk ook ethisch verantwoord en ondersteunend voor de praktijk van sociaal-agogisch werk.

De doelstellingen

 • Praktijkkennis van sociaal werkers verbreden en verdiepen via de toevoeging van theoretische denkkaders en innoverende modellen van sociaal werk, aansluitend bij de vragen en bekommernissen uit het werkveld.
 • Onderwijs verrijken met nieuwe inzichten, vergaard in sociaal werk-onderzoek.
 • Professionalisering en legitimering van sociaal werk ondersteunen.
 • Bijdrage leveren tot theorievorming inzake sociaal-agogisch werk en sociaal werk-onderzoek.

Kristel Driessens
Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, hoofd van het Expertisecentrum en coördinator van Bind-Kracht.
kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 19 60

Saloua Chaouni Berdai
Biomedisch wetenschapper en gerontoloog, lector en onderzoeker met expertise in dementie bij ouderen met een andere origine en het begeleiden van interculturaliseringstrajecten in de zorgsector.
saloua.berdai@kdg.be

Johan Boxstaens
Maatschappelijk assistent en master sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar 'sociaal werk in een gedwongen kader'.
johan.boxstaens@kdg.be

Jan Depauw
Maatschappellijk assistent en master sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in maatschappelijk werk in OCMW-context en empowerment-meting.
jan.depauw@kdg.be

Lynn De Pourcq
Sociologe en onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar het cliëntperspectief in de hulpverlening.
lynn.depourcq@kdg.be

Marit De Vroey
Docente orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar empowermentmeting.
marit.devroey@kdg.be

Steven Gibens
Jurist en criminoloog, teamverantwoordelijke Afstudeerrichting Sociaal-Juridische Hulpverlening (SJD Sociaal Werk), lector, onderzoeker met expertise in toegankelijkheid van het recht voor maatschappelijk kwetsbaren.
steven.gibens@kdg.be

Gertjan Huon
Docent orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar handicapspecifieke hulpverlening in wijkcentra.
gertjan.huon@kdg.be

Rona Kennedy
Docente Kunst- en cultuurbemiddeling, bekwaamd zich in creatieve onderzoeksmethoden en betrokken in onderzoek naar zingeving.
rona.kennedy@kdg.be

Vicky Lyssens Danneboom
Doctor in de Sociologie en onderzoeker met expertise in gezinssociologisch onderzoek
vicky.lyssens-danneboom@kdg.be

Bie Melis
Maatschappelijk Assistent en criminologe, lector en onderzoeker met expertise in actie-onderzoek naar preventie, jeugdhulpverlening en krachtgerichte, netwerkversterkende methodieken.
bie.melis@kdg.be

Kathleen Van Loon
Docente orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar netwerkversterkend werken.
kathleen.vanloon@KdG.be

Bea Van Robaeys
Doctor in de sociale wetenschappen, sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar 'armoede, culturele diversiteit en sociaal werk'.
bea.vanrobaeys@kdg.be

Aaron Van Steenlandt
Socioloog en Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie met expertise in sociale impact meting.
aaron.vansteenlandt@kdg.be

In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Dienstverleningsprojecten

 • Wetenschappelijke ondersteuning bij project ‘Netwerken met Kinderen in Armoede’ Partnerschap met CKG De Kleine Vos en Plan vzw – 2011-2012
 • Diversiteitsproject Vesoc Actieplan 2009
 • Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid ‘Werken met mensen in armoede op de werkvloer’
 • Begeleiding onderzoeksproject ACV-Oostende over drempels en knelpunten in tewerkstelling voor mensen in armoede
 • Diverse Bind-krachtvormingen

2020

 • Boxstaens, J., & Depauw, J. (2020). Measuring the quality of the Working Alliance in Flemish community supervision practice: A validation study of the Working Alliance for Mandated Clients Inventory. European Journal of Probation, 12(2), 91-111
 • Gibens, S. (2020). Helder en klaar het recht brengen tot bij de meest kwetsbare mensen : een uitdaging of realiteit? Recht tegenover amen, 111-134.

2019

 • Boxstaens, J., & Gibens, S. (2019). Sterk Sociaal Werk: aandachtspunten van de werkgroep 'Sociaal Werk & Justitie' binnen de Vlaamse Sociaalwerkconferentie. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 146-152.
 • Boxstaens, J., & Serrien, L. (2019). Sociaal werk en dwang. In M. Thirion, P. Raeymaeckers, A. Cornille, & S. Gibens (Eds.), #Sociaal werk (pp. 183-202). Acco.
 • Boxstaens, J., Gibens, S., Tirions, M., & Raeymaeckers, P. (2019). Sociaal Werk definiëren. In M. Tirions, P. Raeymaeckers, A. Cornille, S. Gibens, J. Boxstaens, & Y. Postma (Eds.), #Sociaal Werk (pp. 27-57). Acco.
 • Claes, B., Beaumon, J., Boxstaens, J., Maeseele, T., Naessens, L., & Serrien, L. (2019). Werken aan maatschappelijke dienstverlening voor justitiabelen : vanuit een terugblik vooruitkijken naar het forensisch welzijnswerk. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 490-504.
 • Claes, B., Naessens, L., Bradt, L., Bamelis, D., & Boxstaens, J. (2019). Forensisch welzijnswerk en sociale grondrechten : de huidige betekenis van de rechtenbenadering voor het forensisch welzijnswerk. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 40, 388-397.

Bekijk alle publicaties van Krachtgericht Sociaal Werk

Lezingen

 • Boxstaens, J. (2019). From relationship to working alliance. CREDOS-meeting, Gent, European Society of Criminology.  
 • Driessens, K., & Lyssens-Danneboom, V. (2019). Samenwerkingsmodellen met ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs Studiedag ter afronding van ESF Transnationaal project, Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.
 • Lyssens-Danneboom, V., Driessens, K., Geerts, L., & Vandenhende, P. (2017). ESF transnational project service user involvement from education to labour market (SIEL) : 'force du lien' dans l'enseignement du KdG, Anvers Toulouse.
 • Lyssens-Danneboom, V., Van Gijzel, S., & Driessens, K. (2019). Challenges connected to working in tandem in social work education. ESWRA Preconference SIG Service Users involvement, KULeuven.

Vorming op maat van jouw organisatie?

Wij delen de kennis die we in ons onderzoek opdoen graag met jou.

Zit je met een bepaald probleem in je organisatie of wil je je medewerkers opleiden? Wij werken een vorming op maat uit.

Ja, ik wil een vorming op maat

Graduaat Maatschappelijk Werk | Karel de Grote Hogeschool

Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk