Krachtgericht Sociaal Werk

Expertisecentrum

 • We gaan aan de slag met vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw en via actie-onderzoek analyseren en verbeteren we krachtgerichte praktijken.
 • Maak gebruik van onze omgevingsanalyses, cliëntbevragingen, evaluatie-tools, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • We werken o.a. rond deze vragen:
  • Hoe kun je kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan maatschappelijk kwetsbare burgers?
  • Welke tools kunnen je daarbij helpen?
  • Hoe verbeter je samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en cliënten?

Het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk ondersteunt sociale professionals en hun organisaties, cliënten en hun netwerk, én beleidsmakers in de opbouw van een inclusieve en warme samenleving. Via divers en co-creatief onderzoek ontwikkelen we inzichten en oplossingen voor hedendaagse uitdagingen in de praktijk van sociaal werk en toegepaste orthopedagogie.

Onze onderzoeksaanpak is waardegedreven:

 • We bieden wetenschappelijke ondersteuning aan projecten die samenwerkingsrelaties ontwikkelen tussen cliënten en hun netwerk, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers.
 • We ondersteunen maatschappelijk kwetsbaren om hun stem te laten klinken in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en krachtgerichte hulpverlening en begeleiding.
 • Samen met sociaal-agogische  professionals geven we taal aan de kennis die ze opbouwen in de praktijk. We verbinden professionele kennis met ervaringskennis en theoretische kennis.
 • Met diverse onderzoeksmethodieken maken we onzichtbare mensen en noden, interventies en resultaten zichtbaar en ontdekken wat werkzame factoren zijn in een complex sociaal domein.
 • We ontwikkelen tools en instrumenten die beleidsmakers en sociale hulpverleningsorganisaties in staat stellen om processen van hulpverlening, begeleiding, zorg en samenlevingsopbouw in een complexe samenleving kwaliteitsvol op te volgen en bij te sturen.

Kortom: We verbinden ervaringen, diverse perspectieven, methoden en professionele waarden op een duurzame, wetenschappelijk onderbouwde en ethisch verantwoorde wijze, gericht op de versterking van het professionele domein van sociaal werk en toegepaste orthopedagogie.

Wil je met ons samenwerken? Heb je ondersteuning nodig?

Via onderzoek helpen we je om: 

 • een omgevingsanalyse op te maken
 • inzicht te verwerven in de leefwereld van specifieke bevolkingsgroepen of hulpvragers
 • cliëntbevragingen op te zetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening en nieuwe noden 
 • professionele praktijken wetenschappelijk en  methodologisch te onderbouwen
 • krachtgerichte praktijken in de kijker te zetten
 • samenwerking in interdisciplinaire teams en tussen sociale professionals en vrijwilligers en/of buddy’s te ondersteunen

Samen onderzoeken we hoe:

 • de werkzame principes in de methodische aanpak te beschrijven en te versterken
 • de eigen praktijken te evalueren in functie van een permanent leerproces binnen de organisatie
 • een empowermentmeting of theory of change op maat kunnen ontwikkelen

Samenwerken? Onderzoeksvraag?

Mail naar kristel.driessens@kdg.be

Bind-Kracht

Bind-Kracht is een samenwerkingsverband van onderzoekers van het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk, trainers en docenten en mensen in armoede (Bind-Kracht-coaches). Bind-Kracht ondersteunt hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met (maatschappelijk) gekwetste mensen. Het doel is een kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede.

Bind-Kracht vertaalt vernieuwende wetenschappelijke inzichten over de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverlening in bijscholingspakketten. De bijscholingen worden verzorgd door een trainer en een groepje van coaches/ervaringsdeskundigen (mensen in armoede). Heel wat van de studies van het expertisecentrum vinden hun weg naar Bind-Kracht, een valideringspartner die met de onderzoeksresultaten aan de slag gaat.

Meer over Bind-Kracht

Remote video URL
date_range
Duur:
Sep 2018 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO

Onze onderzoeksmethodes

We kiezen de juiste onderzoeksmethode afhankelijk van onderzoeksdoel, onderzoeksvragen en doelgroep. Onze expertise:

 • valide en betrouwbare meet- en evaluatie-instrumenten ontwikkelen
 • kwalitatief, praktijkgericht evaluatie-onderzoek
 • participatief en ontwikkelingsgericht actie-onderzoek opzetten
 • kwalitatief en creatief onderzoek waarin we het cliëntperspectief centraal stellen
 • mixed methods: een samenspel van analyse van cijfermateriaal, diepte-interviews en focusgroepen

Onze speerpunten

Krachtgericht verbinden voor een inclusieve samenleving

Speerpunt 1: Divers-sensitieve, armoedebewuste en relatiegerichte hulpverlening

Armoede en superdiversiteit zijn de stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Sociaal werk-organisaties zijn bezorgd om mensen die uit de boot vallen en zoeken naar manieren om effectieve initiatieven op te zetten. Sociale innovators willen nieuwe hulpverleningsvormen ontwikkelen voor kwetsbare mensen. Organisaties willen de rijkdom van diversiteit aan mensen vertalen naar projecten van sociale inclusie. Het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk ondersteunt hen daarin.

Via ons onderzoek helpen we om:  

 • omgevingsanalyses op te maken
 • inzicht te verwerven in de leefwereld van specifieke bevolkingsgroepen of hulpvragers
 • cliëntbevragingen op te zetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening en nieuwe noden 
 • professionele praktijken methodologisch te onderbouwen
 • indirecte en proces-gerelateerde resultaten zichtbaar te maken
 • krachtgerichte praktijken in de kijker te zetten

Voorbeelden van onderzoeksprojecten:

 • Bind-Kracht in armoede. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Actie-onderzoek en vorming gericht op de kwaliteitsverbetering van hulpverlening aan mensen in armoede.
 • Verbinden in diversiteit. Een handelingsmodel voor hulpverlening aan kwetsbare mensen met roots in migratie.
 • Persoonsgerichte zorg. Hoe de mens achter de cliënt centraal te stellen in ons methodisch handelen.
 • De werkalliantie-monitor. Het gebruik van een meetinstrument voor kwaliteitsvolle hulpverleningsrelaties met mensen in gedwongen hulpverlening geëvalueerd.
 • Kansen tot participatie en integratie via praktijken van voedselbedeling.
 • Werken aan diversiteitsmanagement: naar een inclusief, cultuursensitief woonzorgcentrum groeien.

Speerpunt 2: Methodiekontwikkeling, evaluatie en impactmeting

In de sector van het sociaal werk is er steeds meer nood aan professionalisering. Goede praktijken dienen wetenschappelijk onderbouwd te worden. Leerprocessen zijn van groot belang: wat kunnen professionals of organisaties beter doen? Hoe kunnen ze in een snel veranderende samenleving vernieuwen en innoveren?

We onderzoeken samen met de praktijk hoe:

 • de werkzame principes in de methodische aanpak te herkennen, te versterken en te beschrijven
 • de eigen praktijken te evalueren in functie van een permanent leerproces binnen de organisatie
 • wetenschappelijke inzichten in de eigen praktijk te integreren
 • de resultaten van interventies te monitoren in functie van verantwoordingspraktijk en eigen leerproces
 • de impact van de interventies te meten 

Voorbeelden van onderzoeksprojecten:

 • Onderzoek naar netwerkversterkende methodieken
 • Onderzoek naar de buddymethodiek (generiek en in onderwijsdomein)
 • De ontwikkeling van een empowermentmeter op maat van verschillende organisaties
 • Evaluatie van model voor een geïntegreerd, breed onthaal in het justitiepaleis

Speerpunt 3: Samenwerken en innoveren in netwerkverbanden

De missie van hulpverleningsorganisaties is cliënten met complexe problemen helpen. Elk van die organisaties werkt binnen een bepaalde methodiek en wettelijk kader. Het is echter steeds duidelijker dat samenwerken met collega’s vanuit andere organisaties, kaders en expertises noodzakelijk is om cliënten echt te kunnen ondersteunen. Alleen zo kunnen hun rechten worden gegarandeerd, concrete oplossingen gevonden, vaardigheden aangeleerd en mensen naar werk of zorg worden toegeleid. Maar hoe doe je dat: zo goed mogelijk samenwerken?

Het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk helpt met:

 • de ondersteuning  van interdisciplinaire teams om effectief samen te werken en te communiceren. Het belang van cliënten staat voorop vanuit het respect voor de verscheiden opdrachten en verantwoordelijkheden.
 • installeren van goede samenwerkingsrelaties tussen sociale professionals en vrijwilligers en/of buddy’s
 • de ontwikkeling van methodieken om de ervaringskennis van cliënten en hun netwerk (mantelzorgers, familieleden, vrienden) te verbinden met professionele kennis.
 • Het ontwerp van communicatietools in interculturele begeleidingen

Voorbeelden van onderzoeksprojecten:

 • De wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van de werking van gezinscoaches
 • De wetenschappelijke ondersteuning en werking van Eén gezin – één plan
 • Connecting the dots – Interprofessionele samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen en hun mantelzorgers in de Brederodewijk
 • De inbreng van handicap-specifieke expertise in wijkteams
 • De samenwerking tussen maatschappelijk werk en kinderopvang
 • Ondersteuningstool voor communicatie tussen zorgverleners en ouders met migratie-achtergrond over hun kind met ASS.

Speerpunt 4: Toekomstgericht verkennend onderzoek

We verkennen thema’s die een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van sociaal agogische werkpraktijken:

 • Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van sociale professionals
 • Inzet van taaloverschrijdende methodes in professionalisering en begeleidingstrajecten
 • Sociaal werk en digitalisering
 • Impact van migratiestromen en klimaatverandering op welzijnsnoden
 • De opbouw en werking van grass-roots- en transitiebewegingen op lokaal en globaal niveau

Kristel Driessens
Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, hoofd van het Expertisecentrum en coördinator van Bind-Kracht.
kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 19 60

Saloua Berdai Chaouni
Biomedisch wetenschapper en gerontoloog, lector en onderzoeker met expertise in dementie bij ouderen met een andere origine en het begeleiden van interculturaliseringstrajecten in de zorgsector.
saloua.berdai@kdg.be

Johan Boxstaens
Doctor in de sociale wetenschappen, sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar 'sociaal werk in een gedwongen kader'.
johan.boxstaens@kdg.be

Jan Depauw
Maatschappellijk assistent en master sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in maatschappelijk werk in OCMW-context en empowerment-meting.
jan.depauw@kdg.be

Marit De Vroey
Docente orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar empowermentmeting.
marit.devroey@kdg.be

Steven Gibens
Doctor in de rechten en criminoloog, teamverantwoordelijke Afstudeerrichting Sociaal-Juridische Hulpverlening (SJD Sociaal Werk), lector, onderzoeker met expertise in toegankelijkheid van het recht voor maatschappelijk kwetsbaren.
steven.gibens@kdg.be

Gertjan Huon
Docent orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar handicapspecifieke hulpverlening in wijkcentra.
gertjan.huon@kdg.be

Rona Kennedy
Docente Kunst- en cultuurbemiddeling, bekwaamd zich in creatieve onderzoeksmethoden en betrokken in onderzoek naar zingeving.
rona.kennedy@kdg.be

Vicky Lyssens Danneboom
Doctor in de Sociologie en onderzoeker met expertise in gezinssociologisch onderzoek
vicky.lyssens-danneboom@kdg.be

Bie Melis
Maatschappelijk Assistent en criminologe, lector en onderzoeker met expertise in actie-onderzoek naar preventie, jeugdhulpverlening en krachtgerichte, netwerkversterkende methodieken.
bie.melis@kdg.be

Kathleen Van Loon
Docente orthopedagogie, betrokken in onderzoek naar netwerkversterkend werken.
kathleen.vanloon@KdG.be

Bea Van Robaeys
Doctor in de sociale wetenschappen, sociaal werk, lector en onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar 'armoede, culturele diversiteit en sociaal werk'.
bea.vanrobaeys@kdg.be

Aaron Van Steenlandt
Socioloog en Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie met expertise in sociale impact meting.
aaron.vansteenlandt@kdg.be

Miet Neyens
Sociaal Agoog – onderzoeker met expertise in jeugdwerk en discriminatie.
miet.neyens@kdg.be

2021

2020

 • Vansevenant, Koen, Driessens, Kristel en Van Regenmortel, T. (2020 11de druk), Bind-Kracht in Armoede. Boek 2. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven, LannooCampus. 275p
 • Boxstaens, J., & Depauw, J. (2020). Measuring the quality of the Working Alliance in Flemish community supervision practice: A validation study of the Working Alliance for Mandated Clients Inventory. European Journal of Probation, 12(2), 91-111
 • Gibens, S. (2020). Helder en klaar het recht brengen tot bij de meest kwetsbare mensen : een uitdaging of realiteit? In: Daout, F. & Rigaux, M.F. (2020). Recht tegenover armen, Brugge: Die Keure, 111-134.

2019

Bekijk alle publicaties van Krachtgericht Sociaal Werk

Vorming op maat van jouw organisatie?

Wij delen de kennis die we in ons onderzoek opdoen graag met jou.

Zit je met een bepaald probleem in je organisatie of wil je je medewerkers opleiden? Wij werken een vorming op maat uit.

Ja, ik wil een vorming op maat

Graduaat Maatschappelijk Werk | Karel de Grote Hogeschool

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw
 • Bind-Kracht

Contacteer ons vrijblijvend