Verpleegkunde

Professionele bachelor Verpleegkunde

 • Je leert alle domeinen van verpleegkunde kennen: eerstelijnszorg en thuiszorg, genees- en heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en chronische zorg, moeder- en kindzorg, pediatrie.

 • Professioneel zorg dragen voor cliënten, dat leer je door een goede mix van theorie en praktijk.

 • Die praktijk? Dat zijn 2300 uren stage gespreid over vier jaar.

 • En ook: oefenen, oefenen, oefenen! Dat kan in ons skillslab, een miniziekenhuis op de campus. Levensecht dankzij een hightech simulatieruimte en zelfs VR-technologie.

 • Je staat er niet alleen voor. Je docenten en leertrajectbegeleider volgen je op de voet. Je krijgt een meter/peter (ouderejaars) en als het nodig is ook een laatstejaars als tutor voor vakken als medisch rekenen, anatomie …

 • Internationale ervaring is goud waard: je kan voor kortere of langere tijd les volgen of stage lopen het buitenland!

 • Werk je al? Dan kan je misschien studeren met behoud van loon.

 • Met je Europees erkend bachelordiploma op zak ben je een topper in de sector: je kan zo aan de slag als ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’.

Check ook deze opleidingen verpleegkunde:

Hoe ziet de opleiding eruit?

In je vierjarige bacheloropleiding Verpleegkunde schakel je voortdurend tussen theorie en praktijk.

Eerste jaar

 • Je bestudeert de gezonde mens.
 • Praten en luisteren, ook dat moet je leren. Dankzij ons project ‘Mens achter de patiënt’ train je deze vaardigheden bij echte patiënten.

 • Je leert hoe je moet handelen in eenvoudige zorgsituaties.
 • Je oefent in het skillslab, ons hightech trainingscentrum/mini-ziekenhuis op de campus.
 • Vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met simulatietraining.
 • Je maakt kennis met het werkveld van verpleegkundigen, met verschillende domeinen en doelgroepen.
 • Tijdens een stage van 4 weken proef je meteen van de praktijk.
 • Als je slaagt voor alle vakken van het eerste jaar, krijg je de erkenning als zorgkundige. Tijdens de vakanties kan je dus al gaan werken in de zorg om extra ervaring op doen.

Tweede en derde jaar

 • Je bestudeert de zieke mens.
 • Je leert omgaan met complexe zorgsituaties aan de hand van klinisch redeneren: je koppelt je eigen observaties aan je medische kennis en weet zo wat te doen.
 • Je leert meer over de verschillende domeinen van verpleegkunde: eerstelijnszorg & thuisverpleging, geneeskunde & heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en chronische zorg, moeder-kindzorg & pediatrie.
 • En weer ga je de werkvloer op: 18 weken stage in het tweede en 18 weken in het derde jaar. Je doet ervaring op in verschillende situaties. Zo groeien je vaardigheden als verpleegkundige dag na dag.
 • In het derde jaar vul je dat aan met werkplekleren: samen met je medestudenten run je een deel van een ziekenhuisafdeling.

Vierde jaar

 • Je bent bijna klaar om echt in het beroepsleven te stappen: je leert omgaan met complexe gespecialiseerde vaardigheden en zorgsituaties.
 • Je loopt stage, binnen twee verschillende settings. Ook kan je één van deze opnemen in het buitenland.
 • Keuzevakken geven kleur aan je opleiding.

 • Je legt nog een paar theoretische examens af.
 • Je maakt een bachelorproef, waarin je praktijkervaring en theorie samenbrengt.
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Professionele ervaring
8 studiepunten
Stage: 4 weken

Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Handen uit de mouwen: als student Verpleegkunde doe je ineens 4 weken praktijkervaring op.

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training.

Zorg op maat
29 studiepunten
Dagelijkse zorg
(
8 studiepunten
)

Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.

Uitscheiding
(
7 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in het maag-, darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.

Wondzorg
(
5 studiepunten
)

Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.

Medicatie en invasieve handelingen
(
9 studiepunten
)

Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis? 
Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team
5 studiepunten
Verpleegkundige als communicator
(
5 studiepunten
)

Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden.

Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Innoveren en inventief handelen
5 studiepunten
Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
(
2 studiepunten
)

Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.

Verpleegkundige als reflector
(
3 studiepunten
)

Wat roept bij jou verwondering op? Hoe kan je je verantwoordelijkheid opnemen, als mens en als professional? Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe kijk je naar ethische dillemma’s?
Je krijgt filosofie en ethiek. Je maakt kennis met de radicale verwondering in filosofie en zoekt naar jouw eigen verwondering in de wereld. Je leert het concept verantwoordelijkheid vorm geven aan de hand van een hedendaagse filosofisch theorie. Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke morele vragen.

Organiseren en coördineren van zorg
6 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
6 studiepunten
)

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
3 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
3 studiepunten
)

Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt?

Kwaliteitszorg
4 studiepunten
Verpleegkundige in de maatschappij (inclusief RZL)
(
3 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.

Verpleegkundige als observator
(
1 studiepunt
)

Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Tweede en derde jaar

Professionele ervaring
31 studiepunten + 31 studiepunten
Stage
 • In het 2de jaar loop je 18 weken stage, mét (als je dat wil) een korte stageperiode op een Europese bestemming.
 • In het 3de jaar heb je 18 weken stage en je kan (als je dat wil) naar het buitenland voor een langere stage: Europa, Afrika, Zuid-Amerika.
 • Je loopt een leerwerkplekstage
Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training

Zorg op maat
37 studiepunten
Geneeskunde en heelkunde
(
7 studiepunten in 2de jaar - 10 studiepunten in 3de jaar
)

2de jaar:

 • Je legt je toe op gevorderde verpleegkundige vaardigheden zoals chronische wondzorg, stralingsprotectie, vochttoediening via poort- en centrale katheters, het gebruik van infuuspompen ...
 • Bij pathologie, buig je je over cardiologie, neurologie en de endocrinologie. Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
 • Tijdens de lessen klinisch redeneren analyseer je complexe (klinische) casussen op basis van een gestructureerde methode en  formuleer je een gepast advies.

3de jaar:

 • Je legt je toe op de zorg aan de kritisch zieke patiënt.
 • Je weet welke geneesmiddelen toegediend worden en hoe ze werken.
Moeder- en kindzorg & pediatrie
(
5 studiepunten in 2de of 3de jaar
)
 • Je hebt inzicht in het verloop van een zwangerschap, de zorg voor de moeder en de eerste opvang van de pasgeborene.
 • Je leert over ziektebeelden bij kinderen: ziektes van het ademhalingsstelsel, kinderziekten, allergieën. Je hebt inzicht in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen en kan aangepaste zorg verlenen aan het kind met beperkingen.
 • Je krijgt een basis heelkunde.
 • Je leert verpleegkundige vaardigheden uitvoeren bij kinderen: hielprik, vaccineren, sonderen, bloedafname…
 • Je leert werken binnen het principe van ouderparticipatie.
 • Je leert medicatie berekenen.
 • Je leert je inleven in de leefwereld van het kind: je past je omgang en communicatie aan, aan zijn niveau.
Eerstelijnszorg & thuisverpleegkunde
(
5 studiepunten in 2de of 3de jaar
)
 • Als eerstelijnsverpleegkundige vertrek je  vanuit de kracht van je patiënt.
 • Aan de hand van casussen leer je een situatie methodisch analyseren en je stelt een passend plan van aanpak op.
 • Je zoomt in op suïcidepreventie, diabetes en seksualiteit.
 • Je leert gericht doorverwijzen.
Geriatrie & chronische zorg
(
5 studiepunten in 2de of 3de jaar
)
 • Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen.
 • Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen.
 • Je leert over de impact en de andere werking van medicijnen in het lichaam van ouderen.
 • Je traint op risicoscreening: je signaleert en beoordeelt risico’s via valide en betrouwbare meetinstrumenten.
Geestelijke gezondheidszorg
(
5 studiepunten in 2de of 3de jaar
)
 • Je bestudeert de DSM 5-classificatie voor psychiatrische aandoeningen.
 • Je leert de belangrijkste categorieën van psychofarmaca benoemen.
 • Je leert Individueel omgaan met de zorgvrager met een psychiatrische problematiek en staat stil bij de aandachtspunten van de omgang met zorgvragers in groepstherapeutische context.
 • We trainen je om de rol van begeleider persoonlijk op te nemen.
Functioneren binnen een team
6 studiepunten
Functioneren binnen een team
(
3 studiepunten in 2de jaar - 3 studiepunten in 3de jaar
)
 • Je plaatst de zorgvrager in zijn levensbeschouwelijke context en leert omgaan met existentiële vragen
 • Je hebt ontwikkelingspsychologie: je volgt de psychologische evolutie van de zorgvrager van geboorte tot overlijden
 • Je leert contextueel denken: je ziet de zorgvrager als deel van een netwerk van relaties
 • Je traint je relationele vaardigheden in verschillende contexten
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen: wat is jouw rol en die van de anderen.
 • Je leert hoe je je als coach opstelt
Innoveren en inventief handelen
6 studiepunten
Verpleegkundige in Europa
(
1 studiepunten in 2de jaar
)

Je bekijkt de verpleegkundige in Europa. Hoe is verpleegkunde georganiseerd en gereglementeerd in de rest van Europa?

Verpleegkundige in relatie met de andere
(
2 studiepunten in 2de jaar
)
 • Ja kan het anders zijn van mensen aanvaarden als een uitnodiging om een morele relatie aan te gaan.
 • Je kan binnen een casus meerdere morele standpunt theoretisch onderbouwd formuleren en beargumenteren.
Verpleegkundige in de wereld
(
1 studiepunten in 3de jaar
)

Je kent je rol als actieve wereldburger en je onderzoekt mogelijkheden om mondiale doelstellingen vorm te geven in het eigen handelen.

Verpleegkundige als innovator
(
2 studiepunten in 3de jaar
)

Je leert hoe je veranderingen kan implementeren.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg
(
3 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je leert wat maatschappelijk verantwoorde zorg is
 • Op basis van een casus stem je het zorglandschap en complexe zorgvragen op elkaar af. Je werkt dit uit in individuele zorgplannen met aandacht voor continuïteit van zorg en het adequaat inzetten van technologie.
 • Je maakt kennis met het e-gezondheidsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende stappen van het leerproces en hanteert gepaste hulpmiddelen en ICT-tools.
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
3 studiepunten
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
(
3 studiepunten in 2de jaar
)
 • Je leert een vraagstelling formuleren, wetenschappelijke informatie opzoeken, filteren en structureren
 • Je beoordeelt Nederlands- en anderstalige verpleegkundige publicaties op kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid
 • Je leert informatie samenvatten en je resultaten delen met anderen
 • Je vat een wetenschappelijk artikel samen, bespreekt de resultaten met medestudenten en formuleert aan de hand van de gevonden gegevens een evidence based antwoord op de vooraf gestelde onderzoeksvraag
Kwaliteitszorg
3 studiepunten
Kwaliteitszorg
(
3 studiepunten in 3de jaar
)
 • Je leert ‘educatie’ aan patiënten en doelgroepen ontwikkelen
 • Je ondervindt zelf wat de impact is van armoede op gezondheid
 • Je leert cultuursensitief handelen en ontdekt organisaties die werken rond cultuur en gezondheidszorg
 • Je staat stil bij stigmatisering van patiënten
 • Je krijgt inzicht in kwaliteitsvolle en veilige zorg.
 • Je houdt bij het verpleegkundig handelen rekening met economische gevolgen en met het juridische kader

Vierde jaar

Professionele ervaring
30 studiepunten
Stage

Contractstage van 800 uur verspreid over 1 of 2 domeinen

Leergroepen

Individuele en groepscoaching

Simulatietraining

Je oefent je vaardigheden in met behulp van simulatiepoppen en -patiënten. Ook dankzij het skillslab en via VR-technologie krijg je een levensechte training. 

Zorg op maat
6 studiepunten
Zorg in instabiele en complexe situaties
(
4 studiepunten
)
 • Je bekwaamt je in de spoedeisende hulpverlening:triage, ABCDE principe (airway, breathing, circulation, disability, exposure/environment) maken je klaar voor complexe en onverwachte situaties.
 • Als verpleegkundige draag je je steentje bij in crisis- en rampenmanagement. Ook in andere noodsituaties ben je bekwaam door je kennis van  farmacologie en multi-pathologie
Maatschappelijk sensitieve zorg en RZL
(
2 studiepunten
)

Je erkent het sociale kapitaal en staat stil bij de verschillende manieren van ziektebeleving. Je behoedt je voor het stigmatiseren van zorgvragers en bewaakt dit ook bij anderen.

Je overschouwt de levensbeschouwelijke diversiteit met het Christendom en de andere wereldreligies, maar ook de omwenteling vanaf de moderniteit tot de New Age. Je staat eveneens stil bij de relatie tussen wetenschap en geloof.

Functioneren binnen een team
3 studiepunten
Functioneren binnen een team

Je draagt zorg voor de zorgvrager, dus zorg voor jezelf. Je leert de valkuilen als zorgvrager herkennen en je kan aan de slag met zelfgerichte interventies; kortom je doet aan zelfzorg.

Daarnaast neem je deel aan de IPSIG-week (interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg) waar je samen met de andere zorgverstrekkers interdisciplinaire samenwerking ten voordele van de patiënt vorm geeft.

Organiseren en coördineren van zorg
3 studiepunten
Eén week ondergedompeld in de wereld van de palliatieve zorg

Wie is de palliatieve patiënt, hoe is de palliatieve zorg georganiseerd, …?
Je krijgt praktische guidelines. Je bekijkt het wettelijk en ethisch kader en de medische beslissingen pijn- en symptoomcontrole, rouw, vrijwilligerswerking, uitvaart … Je gaat in gesprek over interculturaliteit. Je werkt een casus rond levenseinde uit.

Keuze opleidingsonderdelen
9 studiepunten
Keuze opleidingsonderdelen

De keuzevakken die je opneemt geven kleur aan je opleiding. Je kiest voor vakken die het meeste aansluiten bij jouw leefwereld of jouw toekomstperspectief als verpleegkundige. Of je kijkt al eens over het muurtje van een andere opleiding. Jij bent in regie!

Meer nog. Je kan sommige van deze onderdelen ook opnemen voor je vierde jaar, maar dit heeft wel wat consequenties. Je studieloopbaancoördinator helpt je graag verder.

Je kiest voor verdieping in een verpleegkundig onderwerp:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Verdieping acute pediatrie
 • Seksualiteit en intimiteit in de zorg
 • Oncologie
 • Neonatologie
 • Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving
 • Intensieve zorgen 2.0
 • Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg
 • Handvaten voor methodische hulpverlening & Casemanagement
 • Cultuursensitieve zorg
 • Future Proof Care

De inhouden van al deze vakken kan je terugvinden in de ECTS-fiches.

 

Je kan ook kiezen voor verbreding. Let wel op: als je vakken opneemt uit onderstaande reeks kunnen we niet garanderen dat deze optimaal in je lessenrooster passen.

 • European Nursing Module (ENM)
 • Summerschools (bijvoorbeeld bij VIA University College in Denemarken)
 • Maatschappelijke inzet door studenten
 • Crossing Borders
 • Interdisciplinarity & diverse sensitive competences
 • Migration & superdiversity
 • Poverty
 • Urban health challenges
 • Gender & Sexuality
 • Ethics & human rights
 • Urban Challenges in Education
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs:
 • Leren en ontwikkelen A
 • Leren en ontwikkelen B
 • Onderwijs en maatschappij
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in de verpleegkunde en vroedkunde
Bachelorproef
9 studiepunten
Bachelorproef
(
9 studiepunten
)

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. Hier ga je de geleerde kennis toepassen op een praktijksituatie, van A tot Z.

De bachelorproef bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen (Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek, Innoveren en inventief handelen en Kwaliteitszorg). 

Dit wordt uitgewerkt in drie deelopdrachten.

 • Critical Appraisal of a tool (3 SP)
 • Verbeterproject (4 SP)
 • Educatoropdracht (2 SP)
Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Startdag op 13 september, start lessen vanaf 16 september.

 • Per week volg je gemiddeld 24 uur les.

 • Je krijgt de tijd om aan groepsprojecten te werken.

 • Je spendeert natuurlijk ook veel tijd aan zelfstandig de leerstof verwerken. Dat kan ook op de campus, bijvoorbeeld wanneer je je vaardigheden oefent in het skillslab.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast (geen loodzware blok waar alle leerstof van een heel jaar samenkomt) en je leert plannen. Op het einde van elke periode volgt een evaluatie mét snelle feedback.

 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en loopt je evaluatie over verschillende periodes.

Bekijk de jaarindeling

Skillslab, high tech simulatieruimte op de campus

In het hoogtechnologische skillslab op de campus krijg je alle tijd en ruimte om kennis en vaardigheden te oefenen op simulatiepoppen én -patiënten. Geen stoffig lokaal waar de tijd is blijven stilstaan, maar een levensechte leeromgeving: een mini-ziekenhuis op de hogeschool! Net echt, met dat verschil dat je hier je vak leert. Foutjes maken mag. Nee, moét. Niemand wordt geboren als verpleegkundige, al doende leer je.

Bloedafnames, inspuitingen, wondzorg, een hartstilstand, een beroerte, een bloeddrukval …: vanuit de regiekamer stuurt je praktijklector real life cases aan. Jij oefent, wij coachen.

En om je er helemaal in onder te dompelen werken we ook met virtual reality: zo stap je meteen het leven van een verpleegkundige binnen.

Het skillslab is dé plek waar studenten en professionals elkaar ontmoeten. Waar ervaren verpleegkundigen en andere specialisten hun kennis niet in handboeken neerpennen, maar rechtstreeks aan je uitleggen en tonen.

Remote video URL
Remote video URL

2300 uren stage op 4 jaar tijd

Hoe levensecht ons skillslab ook is, je leert je vak pas echt door met échte patiënten te werken. Daarom krijgen stages een centrale plaats tijdens je opleiding Verpleegkunde: 2300 uur op 4 jaar tijd.

 • 1ste jaar
  4 weken
  stage in een interprofessioneel team, begeleid door een mentor en een praktijklector.
 • 2de jaar
  Je leert de verschillende settings van verpleegkunde kennen. Je gaat 18 weken de werkvloer op.
 • 3de jaar
  Je hebt 18 weken stage. Je ontwikkelt je competenties op een hoger niveau. Je kan kiezen voor een stage van enkele weken in het buitenland (binnen én buiten Europa).
  In je derde jaar word je bovendien ondergedompeld in een leerwerkplekstage. Samen met medestudenten leid je een deel van een ziekenhuisafdeling van a tot z: je stelt uurroosters op, regelt opname en ontslag, brieft collega's, doet nog 101 andere dingen …
 • Na de eerste drie jaren heb je stage gelopen in alle domeinen van de gezondheidszorg: Eerstelijnszorg en thuiszorg, genees- en heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en chronische zorg, moeder-kindzorg en pediatrie. Je hebt al deze domeinen in theorie bestudeerd en bent dus klaar om je keuzes te maken voor het vierde jaar.

 • 4de jaar
  Een echt stagejaar: 26 verdiepende stageweken op 2 stageplaatsen in de settings die je het nauwst aan het hart liggen. Ja, goed gelezen: jij bepaalt mee waar je stage zal lopen. Je kan ook de helft van je stageweken doorbrengen in het buitenland (binnen én buiten Europa).

Op het einde van de rit ben je een all round verpleegkundige.

Allround verpleegkunde

Verpleegkunde is een huis met heel veel kamers. Tijdens je opleiding krijg je een grondige rondleiding, tijdens je stages leer je al de plekken van dichtbij kennen.

 • Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging: rechtstreeks toegankelijke zorg in de buurt.
  • Dienst thuisverpleegkunde

  • Huisartsenwachtpost

  • Centra voor begeleiding (CAW, CLB, ADIC …)

  • Centra voor daklozen

  • ...

 • Geneeskunde en heelkunde: dit is de ziekenhuiszorg, dus een doorgedreven kennis van klinisch handelen is belangrijk (fysiologie, pathologie, farmacologie …)
  • Geneeskunde: neurologie, cardiologie, oncologie …
  • Heelkunde: orthopedie, abdominale chirurgie, cardiochirurgie, operatiekwartier …
  • Gecombineerd: spoedgevallen, intensieve zorg …
 • Geestelijke gezondheidszorg: je begeleidt mensen met psychische moeilijkheden.
  • Psychiatrische centra
  • Begeleid wonen
  • Forensische psychiatrische centra
 • Geriatrie en chronische zorg: je verkent het verouderingsproces en draagt professioneel zorg voor ouderen en chronisch zieken.
  • Woonzorgcentra
  • Acute geriatrische afdelingen in een ziekenhuis
  • Ambulante opvolging van chronische zieken
  • Dialyse
 • Moeder- en kindzorg: je begeleidt de moeder doorheen haar zwangerschap en volgt haar en het kind verder op tijdens de eerste levensmaanden.
  • Zwangerschapsbegeleiding
  • Kraambed en bevalling
  • Kind & Gezin
 • Pediatrie: je begeleidt zieke of hulpbehoevende kinderen en adolescenten.
  • Acute pediatrie en neonatologie
  • Medisch pedagogische instituten
  • Revalidatiecentra voor jongeren
Remote video URL

Wat betekent een verpleegkundige voor jou? We vroegen het aan patiënten van het ZNA!

We mogen bijna alles zelf doen en krijgen een volledig overzicht: we weten wat we wanneer doen en waarom, de hele clou van verpleegkunde. We doen ons uiterste best en de begeleidende verpleegkundigen zijn superalert en volgen ons goed op.

Go international

Een internationale leer- en leefomgeving voor studenten. Word een wereldburger met internationale en interculturele competenties!

 • Kies tijdens je opleiding voor studie of stage in het buitenland. Of word van thuis uit een wereldburger dankzij ons aanbod internationalisering at home.  
 • Jaar 1: je ontdekt tijdens de lessen wat het is om als verpleegkundige te werken in een internationale context.
 • Jaar 2: je kan deelnemen aan korte Europese studiereizen zoals ENM en Summer schools.
 • Jaar 3: enkele maanden op stage in het buitenland is een optie, zowel binnen als buiten Europa.
 • Jaar 4: kies je voor een module Crossing Borders? Dan krijg je les in het Engels samen met internationale studenten.
 • Met de ankerpersonen internationalisering bespreek je wat jou het beste ligt.

Myrthe, Maarten, Laura en Justine tijdens hun stageperiode in Ghana

Ik wil tijdens mijn buitenlandse stage ervaren welke invloed cultuur heeft op gezondheidszorg. Hoe denken verpleegkundigen en patiënten ergens anders over hygiëne, zorgplanning en zelfs levenseinde.

Gezondheidseducatie in Marokko: bloeddruk leren nemen en interpreteren

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken?
  Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt sinds september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? 
  • Je krijgt les in een Windows-omgeving. Je Macbook zal werken maar soms ga je via de Citrix-omgeving een kleine omweg moeten nemen.
  • Zorg daarnaast dat je Macbook minimaal MacOS 10.14 (Mojave) draait, en minimaal een intel i5/M1 chip en 256GB opslag heeft.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.

Voor wie?

Je profiel

 • Gezondheidszorg boeit je.

 • Je wil mensen professioneel ondersteunen en begeleiden naar gezondheid.

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en houdt van wetenschappelijk onderbouwd werken.

 • Je werkt graag in een team waar iedereen enthousiast en nauwgezet een deel van het werk voor zijn rekening neemt.

 • Je communiceert eerlijk, met een vleugje humor en een warm hart.

 • Je bent een geboren planner en je hebt je prioriteiten netjes op een rijtje.

 • Je houdt het hoofd altijd koel, zowel in niet-kritieke als in kritieke situaties.

 • Kortom: je bent een professional tussen alle andere zorgverstrekkers.

Zoek je een kortere opleiding die minder theoretisch is? Waarbij de focus meer ligt op het zorgaspect en minder op de zorgcoördinatie. Check HBO5 Verpleegkunde, een samenwerking tussen KdG en Sint-Norbertusinstituut.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Na je studie

Aan het werk

 • De arbeidsmarkt ontvangt je met open armen: verpleegkunde is een knelpuntberoep.
 • Je kan zo aan de slag in om het even welke ziekenhuisafdeling, bij thuisverpleging, in woonzorgcentra, op een dienst voor bedrijfsverpleegkunde …

 • Met je Europees erkend bachelordiploma op zak ben je bovendien een topper in de sector: je mag in heel Europa werken als ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’.

Verder studeren

 • Als verpleegkundige kan je aan onze hogeschool ook nog verder studeren. Bekijk zeker ons aanbod van postgraduaten en navormingen.

 • Studeren doe je als verpleegkundige elke dag. Daarom bieden we eveneens jaarlijks tal van kleinere bijscholingen aan.

 • Of ga je voor een tweede bachelordiploma? Vroedkunde, Leraar, Orthopedagogie …  je krijgt tal van vrijstellingen zodat je op een beperkte tijd een tweede diploma kan halen.

 • Ook een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt (via een schakeljaar) in het verlengde van je opleiding. KdG werkt hiervoor samen met de Universiteit Antwerpen.. Andere masteropleidingen die mogelijk zijn: Psychologie, Criminologie, Sociaal Werk …

 • Check ons volledig aanbod.

Remote video URL

Flexibel studeren

Deeltijds werken? Flexibel studeren!

Wil je een bachelordiploma Verpleegkunde behalen en ondertussen blijven werken? Ook dan biedt KdG mogelijkheden:

 • Heb je al een verpleegkundig diploma? Dan kan je dat via het Flextraject Brugprogramma Verpleegkunde opschalen naar een bachelordiploma.
 • Heb je nog geen diploma of wil je gaan voor een carrièreswitch, dan is het Flextraject Verpleegkunde voor werkstudenten waarschijnlijk iets voor jou.

Flextraject Brugprogramma Verpleegkunde

 • Gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige?
 • Een diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO5 op zak?
 • Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V?

Behaal dan nog een bachelordiploma met ons flextraject Brugprogramma Verpleegkunde!

Flextraject Verpleegkunde voor werkstudenten

Wil je Verpleegkunde studeren in combinatie met deeltijds werken, al dan niet in de gezondheidszorg? Droom je al jaren van werken als verpleegkundige en wil je nu de carrièreswitch maken? Dat kan via het Flextraject Verpleegkunde voor werkstudenten.

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Van Vroedkunde naar Verpleegkunde

Heb je al een bachelor Vroedkunde behaald? Dan kan je een extra bachelordiploma Verpleegkunde behalen. Afhankelijk van je vooropleiding of situatie kan een andere timing afgesproken worden. Je hoeft maar 120 studiepunten af te leggen (= helft van bachelor verpleegkundige).

Contacteer de studieloopbaancoördinator voor een aangepast programma.

Vlaamse opleidingsincentives

Deze opleiding komt in aanmerking voor:

 • Vlaams opleidingsverlof (VOV)
 • Vlaams opleidingskrediet
 • Opleidingscheques

Meer info over Vlaamse opleidingsincentives ...

Studeren met behoud van loon

Zoals je wel weet, is er een grote vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Daarom zijn er heel wat initiatieven waarmee je je via KdG kan omscholen tot verpleegkundige, met behoud van loon.

Alle info, toelatingsvoorwaarden, inkomen, kandideren:

Voor vluchtelingen: IntegraZorg

KdG neemt ook deel aan het IntegraZorg-project. Dit project van de overheid wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector. Wie in dit project stapt, is dus ook op KdG van harte welkom.

Carrièreswitch

Heb je al een diploma hoger onderwijs en wil je al lang de switch naar Verpleegkunde maken? KdG is partner in het project Randstad Medical Academy.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Davy, Walid en Lore, studenten Verpleegkunde

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.