Godsdienst

Godsdienst als levensbeschouwing is niet weg te denken uit onze samenleving en onderwijswereld. In de lerarenopleiding diepen we het vak rooms-katholieke godsdienst uit.

In een ontvankelijke, kritisch-vormende en zelflerende houding leiden we mensen op tot professionals vanuit een christelijk zinperspectief, met een hart voor leerlingen, met een open blik naar zingevingsvragen en andere geloofstradities.

Waar mag je lesgeven?

 • Eerste graad A- en B-stroom
 • Tweede graad ASO, TSO, KSO en BSO
 • Derde graad BSO, BUSO en Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Je kan deze opleiding ook volgen als voorbereiding op een master, bv. aan de KU Leuven. Je kan ook terecht in kerkelijke context: diensten van het bisdom, zoals  Centrum voor christelijk vormingswerk of in parochieverband. Of in (pluralistische) organisaties zoals Broederlijk Delen, Pax Christi, Welzijnszorg e.a.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 

 • Christendom en bijbel (8 studiepunten)
  Je bestudeert de ontstaansgeschiedenis van het christendom en van de bijbelse geschriften. Ook leer je historisch gegroeide kerkelijke geloofsverwoordingen naar waarde schatten. Je ontdekt hoe een christelijke/bijbelse zinhorizon ook vandaag te denken geeft.
 • Introductie in de wereldgodsdiensten (4 studiepunten)
  In deze inleiding is er aandacht voor het fenomeen van de religie en onderscheiden we de betekeniskaders van de wereldgodsdiensten.
 • Methodes voor communicatief-hermeneutisch godsdienstonderwijs (3 studiepunten)
  Je verkent perspectieven en inhouden van het vak rooms-katholieke. Je verwerft hier inzicht op de methodes die raadzaam zijn om tot een hermeneutisch-communicatieve en hedendaagse godsdienstles te komen. Je persoonlijke religieuze ontwikkeling  en de professionele identiteit van de godsdienstleraar krijgen hier vanuit pedagogisch oogpunt een plaats.

 

Tweede jaar

 • Verdieping monotheïstische godsdiensten (4 studiepunten)
  Je leert het openbaringsbegrip en de ethische perspectieven van de godsdiensten uit te diepen. Ook de mogelijkheden en valkuilen van de interreligieuze dialoog brengen we samen in kaart.
 • Verdieping bijbel (4 studiepunten)
  Via een intercommunicatieve setting brengen we bijbelverhalen ter sprake, om zo de vakinhoudelijke en didactische competentieverwerving te versterken.
 • Filosofische perspectieven en actualiteit 2 (4 studiepunten)
  Je ontwikkelt hier je algemeen filosofisch denken, verdiept je in de filosofische denkrichtingen, met aandacht voor levensbeschouwelijke en culturele argumentatiewijzen.
  Je verwerft de nodige competenties om een analyse te maken van de actualiteit m.b.t. godsdienstonderwijs en methodes om actualiteit integreren binnen de godsdienstles.

Derde jaar

 • Professionele identiteit van de godsdienstleraar (3 studiepunten)
  Vanuit autobiografisch perspectief leggen we de ‘professie’ van de leraar uit. Daarbij hebben we aandacht voor vakinhoudelijke/didactische verfijning, het leren omgaan met actualiteit in de godsdienstles, de katholieke dialoogschool, de godsdienstleerkracht in de samenleving en binnen de schoolcontext.

Bekijk hier de vakfiche van Godsdienst.