Groeikracht in Onderwijs

Leren en onderwijzen in de grootstad

'Groeikracht in Onderwijs’ is een collectief van onderzoekers en lectoren die samen het expertisecentrum van de onderwijsgroep Lerarenopleidingen aan de Karel de Grote Hogeschool vormen. We ademen de wereldstad Antwerpen en hebben wortels ver daarbuiten.

Met ons onderzoek en onze dienstverlening dragen we bij aan kwaliteitsvol onderwijs. Een bijzondere klemtoon leggen we op de (groot)stedelijke context; thema’s als diversiteit, duurzaamheid en democratie zijn een rode draad.

We werken in onze projecten steeds rond concrete noden uit het onderwijs. Dat betekent dat we voluit de kaart van samenwerking trekken.

Wie zijn wij?

Jelle Boeve-de Pauw
Hoofd expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs
jelle.boeve-depauw@kdg.be
+32 477 96 19 90

Anke Franquet
Onderzoeker & Lector Lerarenopleiding Lager Onderwijs

An Leroy
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Debbie De Neve
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Hannelore De Greve
Onderzoeker & Lector Lerarenopleiding Kleuteronderwijs

Jo Van de Weghe
Onderzoeker & Lector Lerarenopleiding Kleuteronderwijs

Kendra Geeraerts
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Kirstel Van Hoywegen
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Nele Depuydt
Onderzoeker & Lector Lerarenopleiding Lager Onderwijs

Sofie Peetroons
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Suzanne Spillebeen
Onderzoeker & Lector Lerarenopleiding Kleuteronderwijs

Wouter Smets
Onderzoeker & Lector Secundair Onderwijs

Wat doen wij?

Groeikracht …

doet onderzoek en dienstverlening voor het onderwijs. Samen bouwen we de expertise op die we nodig hebben om grote uitdagingen voor het onderwijs doelgericht aan te gaan. Die uitdagingen bevinden zich in de klas, in de school en in de schoolomgeving.

ziet onderzoek als co-creatie. We hanteren doelgericht aan spectrum aan onderzoekbenaderingen die dat ook weerspiegelen: designonderzoek, implementatieonderzoek, impactonderzoek, actieonderzoek…

streeft naar in onderwijs in 3D: diversiteit, democratie en duurzaamheid

weet dat leren groeien is. Wat niet is kan nog komen. Samen geraken we verder.

werkt samen met scholen. We doen immers onderzoek voor het onderwijs, niet over het onderwijs. Dat betekent dat we in onze projecten samen met scholen op pad gaan. Zo zorgen we voor kruisbestuiving tussen expertise uit de school en de hogeschool.

verbindt onderzoek en onderwijs. Onze resultaten komen terecht in ons eigen onderwijs, en we gaan voor dienstverlening die een optimale benutting van resultaten door het werkveld waar kan maken.

Groeikracht in 3D

Leren en onderwijzen voor Diversiteit, Democratie en Duurzaamheid

Zo veel als mogelijk streven we in ons onderzoek en onze dienstverlening naar het samenbrengen van expertise overheen onze drie speerpunten:

... Competenties

Leerkrachten dienen te beschikken over een aantal sleutelcompetenties om met diverse klassen en in complexe onderwijssituaties aan de slag te gaan. Groeikracht werkt daarbij onder andere rond het omgaan met diversiteit op en rond de school en op de impact van de (grootstedelijke) omgeving op leren en lesgeven.  

... Duurzaam schoolleiderschap

Scholen worden steeds intenser geconfronteerd met een veranderende omgeving. Om deze veranderingen te zien als uitdaging eerder dan als bedreiging zijn (school)leiders nodig met een visie op kwaliteitsvol onderwijs die is afgestemd op de omgeving van de school. Groeikracht focust daarbij op vormen van leiderschap die scholen kansen bieden om zich te ontplooien als duurzame en lerende organisaties, die wendbaar kunnen omgaan met veranderingen.

... Samenwerken en verbinden

Scholen die succesvol omgaan met de omgeving waarin ze zich bevinden slaan bruggen naar de bredere gemeenschap. Om kinderen en jongeren in hun kracht te plaatsen is het belangrijk om te zien dat leerlingen ook buiten de school leven én leren. Groeikracht wil scholen ondersteunen om hun werkterrein breder dan de klas te zien en ook een brugfunctie op te nemen naar externe organisaties. Zo zetten we in op democratische samenwerkingen en verbinding binnen en buiten de school.

  Lopende onderzoeksprojecten

  Formatieve evaluatie in het moderne vreemde talenonderwijs

  Het project heeft als doel om leerkrachten te ondersteunen om formatieve evaluatie te integreren in de klaspraktijk. Om de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren is het belangrijk dat leerkrachten weten waar leerlingen staan in hun leerproces. Formatieve evaluatie geeft leerkrachten de kans om zicht te krijgen op welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben verworven.

  Lees meer ...

  Bind-kracht in onderwijs

  Onze doelstelling is om Bind-Kracht, een handelingskader uit het sociaal agogisch werk in co-creatie met stakeholders in het lager onderwijs te vertalen naar de onderwijscontext. In een kwalitatief onderzoek hanteren we een interdisciplinair perspectief waarbij we de noden van kansarme ouders, leerkrachten en welzijnswerkers, verbinden met positieve praktijkvoorbeelden die zich in het werkveld ontwikkelen. Het doel is om het inzicht in de leefwereld van kinderen in armoede te vergroten, zodat men op school gelijke onderwijskansen kan creëren voor kwetsbare kinderen.

  Lees meer ...

  Later word ik schooldirecteur

  In dit onderzoek gaan we na wat maakt dat een leraar zichzelf al dan niet beschouwt als poten­tieel schoolleider. Scholen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Nochtans is de impact van een sterke schoolleider op de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk en wordt vastgesteld dat de job van schooldirecteur jaar na jaar complexer wordt. Het is dus cruciaal om de best mogelijke schoolleiders in die functie te krijgen, maar een gebrek aan kandidaten legt druk op deze nood aan zorgvuldige selectie.

  Lees meer ...

  GRIT - Growing in urban education and diversity

  The GRIT project focuses on fostering educational equity in urban educational settings. It addresses two main target groups: (1) indirectly: urban students threatened by early school leaving, and (2) directly: in-service educational professionals which are involved in teaching in urban settings. This project chooses to focus on the matter of early school leaving since urban educational systems are particularly vulnerable to problems associated with early school leaving. Through concrete experiments in 5 European countries gathering different background and with partners addressing different kind of educators, the GRIT project will allow to enhance this innovative and "bottom-up approach" among these key actors to struggle against Early School Leaving.

  Taxonomie historisch inzicht

  De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een instrument dat leerkrachten geschiedenis ondersteunt bij het inspelen op niveauverschillen in de klas. We ontwikkelen zo een taxonomie voor historisch inzicht.

  Lees meer ...

  Storylab

  (volgt)

  Value+

  Karel de Grote Hogeschool, Erasmus hogeschool Brussel, VBJK  en enkele internationale partners uit Denemarken, Slovenië en Portugal startten in 2018 met het VALUE project. In dit project gaan we voor een zorgzame kleuterschool voor de jongste kleuters. Een betere samenwerking tussen de verschillende medewerkers in een kleuterschoolteam is hierin een belangrijke sleutel.

  Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

  Wat wij al deden

  Afgeronde projecten

  Bekijk fiches van alle afgelopen projecten.

  Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?